Het belang van de salaat in het dagelijks leven van een moslim

Het islamitisch gebed

De hedendaagse samenleving ontbeert innerlijke rust en een mentaal evenwicht. Het moderne leven is te vergelijken met een zee, waarin de woelige golven tegen elkaar beuken. De mens heeft het geloof in Allah nodig om zijn spirituele, mentale en fysieke welzijn te kunnen waarborgen. Wie verdwaalt in een materialistische levenshouding, verzinkt in zijn levensproblematiek en raakt misschien gevangen in zijn lusten, waardoor zijn spirituele, fysieke, mentale en morele stabiliteit negatief beïnvloed wordt. Als gevolg hiervan kunnen zich allerlei, deels onverklaarbare, psychische en lichamelijke klachten ontwikkelen. De Koran is een leidraad voor een juist moraal en menswaardig leven. De edele Koran besteedde veel aandacht aan deze drie dimensies (spiritueel, mentaal en fysiek welzijn). In het algemeen is dit welzijn essentieel voor het voortbestaan van een menswaardig leven. Allah s.w.t. zegt over de Qoreish: ﴾ Laten zij daarvoor de Heer van dit huis aanbidden. Degene die hen tegen de honger voedt en hen veilig stelt voor de angst ﴿ 106/3. Om dit doel te kunnen waarborgen heeft Allah s.w.t. aanbiddingen, leerstellingen en gedragscodes voorgeschreven, die gekenmerkt worden door tolerantie, gemak en flexibiliteit. Een van de aanbiddingen die Allah s.w.t. daarvoor heeft voorgeschreven is de salaat. De salaat is een belangrijke aanbidding om de ziel op te kunnen voeden en het gedrag te kunnen verfijnen. In deze context zegt Allah, de Almachtige: ﴾ Neemt jullie toevlucht tot geduld en de salaat. Dat is zwaar, behalve voor al-khaashi’ien (deemoedig zijn)﴿ 2/45. De salaat heeft een aanzienlijk positieve invloed op onze dagelijkse zorgen: de salaat kan die zorgen verlichten, het hart lucht geven en het welbehagen van Allah s.w.t. winnen. De salaat behoort tot een van de beste daden, zei de profeet v.z.m.h. «Jullie moeten weten dat de salaat het beste van jullie daden is » Ibn Majeh. Het zich richten tot Allah s.w.t. door middel van de salaat versterkt enorm het totale menselijk potentieel, in spiritueel, mentaal en fysiek opzicht. Daarom wordt van de moslim en moslima verwacht dat zij altijd de salaat moeten verrichten, ongeacht de persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte, gezondheid, thuis of op reis.. Allah s.w.t. roept in het volgende vers op om de salaat voortdurend te verrichten. ﴾Houdt jullie aan de salaats en vooral aan de middelste salaat en staat onderdanig voor Allah﴿ 2/238.

De hedendaagse samenleving ontbeert innerlijke rust en een mentaal evenwicht. Het moderne leven is te vergelijken met ee...

Lees verder »

De dimensies van tolerantie in het verdrag van al-Hodaybiyyah

Koran vers - Barmhartigheid van de profeet Mohammed v.z.m.h.

In deze donkere tijden is het noodzakelijk om de biografie van onze profeet Mohammed v.z.m.h. aandachtig te bestuderen. Vooral in deze tijd waarin verwarringen en tegenspoed heersen. Vandaag zullen we stilstaan bij het verdrag van al-Hodaybiyyah en haar invloed op het leven van de sahabah. De gebeurtenis in Al-Hodaybiyyah opende de weg naar verzoening en bracht stabiliteit in de omgeving van Mekka en Medina met zich mee. Op een nacht droomde de profeet v.z.m.h. dat hij samen met een grote groep sahabah naar het heilige Mekka ging om de ‘omrah te verrichten. Hij nam een offer (al-hady) mee als verheerlijking voor de Heilige moskee. De profeet v.z.m.h. heeft de moslims hiervan op de hoogte gebracht. Zij verheugden zich hier erg op. Het verlangen van al-mohaajiroen (immigranten) om naar Mekka terug te gaan werd steeds heviger. Door deze gebeurtenis trad een nieuw tijdperk voor de islam in. In de maand thoe al-Qi’dah (elfde maand) van het zesde jaar na de Emigratie kondigde de profeet v.z.m.h. aan om ‘omrah te gaan verrichten. Hij nodigde alle moslims uit om met hem mee te gaan. Het heimwee van al-mohaajiroen naar hun ouderlijk huis was zeer groot. Zij bereidden zich voor om het heilige huis te bezoeken. De profeet v.z.m.h. vertrok met veertienhonderd mensen in de richting van het heilige Mekka. Toen zij bij thoe al-Holeifa aankwamen, trokken zij de ihraam kleding aan en traden zij in ‘omrah staat.

In deze donkere tijden is het noodzakelijk om de biografie van onze profeet Mohammed v.z.m.h. aandachtig te bestuderen....

Lees verder »

De gedragscode en de verdiensten van de moskee

Rol van de moskee in het leven van de moslim

De moskee is het huis van Allah, de Almachtige. Daarin worden de menselijke waarden uitgedragen en hier wordt het juiste gedrag de mensen bijgebracht. In de moskee ervaart men stilte en innerlijke rust. De boodschap van de moskee ziet er als volg uit: de geloofsleer onderwijzen (tashieh al ‘aqiedah), mensen van bijgeloof bevrijden, goede manieren leren en de ziel zuiveren. Allah s.w.t. heeft veel waarde gehecht aan de moskee en heeft de moskee in de harten van de moslims een grote plaats gegeven. Hij, de Almachtige, heeft de moskee tot zijn bezit verklaard. Hij zegt: ﴾En de moskeeën behoren tot Allah toe; roept dus niemand behalve Allah aan﴿72/18. De moskee neemt een belangrijke positie in de harten van de moslims in: daarin verrichten zij hun salaat, houden zich bezig met religieuze en wereldse vraagstukken, ontmoeten elkaar, zodat zij een band kunnen opbouwen en elkaar kunnen steunen. In de moskee kunnen getroffen mensen getroost worden en het leed van het bedroefden kan hier verzacht worden. Wanneer mensen worden getroffen door tegenspoed en problemen, worden zij vooral door angst en onzekerheid overmand; dan hebben zij iemand nodig die hen kan steunen, hun spiritualiteit, wilskracht en hun vertrouwen op Allah kan versterken. De islam hecht veel waarde aan troost en spoort de mensen aan om elkaar te troosten. Daardoor zullen zij beloond worden voor alles wat zij voor anderen kunnen betekenen. In de moskee komt het licht ongemerkt naar de ziel en geeft rust in het hart zodat daar een gevoel van opluchting en tevredenheid heerst. Iedere moslim dient de gedragscode van de moskee te weten en iedere bezoeker dient zich volgens die richtlijnen te gedragen.

De moskee is het huis van Allah, de Almachtige. Daarin worden de menselijke waarden uitgedragen en hier wordt het juiste...

Lees verder »

Vrijheid is een grote verdienste voor de mensheid

Vrede

Onze islam die Mohammed v.z.m.h. heeft gebracht, roept op om de waarden van de menselijke broederschap te bevorderen en blijft de nadruk leggen op de verenigde inspanningen om de hogere belangen van de mensheid te dienen. De Koran al-kariem benadrukt dat de voorouders van alle mensen, van welke etniciteit dan ook, dezelfde oorsprong hebben. De basiscomponenten zijn voor alle menselijke wezens gelijk en er is geen enkel verschil tussen blanke en donkere mensen. De Koran heeft de mensen opgeroepen om hun samenleving op kennismaking en communicatie te vestigen, want deze zijn belangrijke sociale behoeften: daardoor kan men zichzelf leren kennen, zijn wensen waar maken en voor zijn benodigdheden zorgen. Het grote doel van kennismaking is goede waarden onder de mensen brengen. Allah s.w.t. zegt: O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. De meeste edele van jullie is bij Allah degene die het meest vroom is. Allah is van alles op de hoogte, Alwetend 49/13. Kennismaking vereist diversiteit, vrijheid en wederzijds respect.

Onze islam die Mohammed v.z.m.h. heeft gebracht, roept op om de waarden van de menselijke broederschap te bevorderen en...

Lees verder »

Moslims tussen werkelijkheid en bedrog

Online fatwa's opvragen

Gespecialiseerde instellingen en de media worden ingezet om feiten te verdraaien en de negatieve beeldvorming over de islam te verspreiden. Dit gedrag is verre van nobele waarden en van moreel gedrag. De menselijke waardigheid kan alleen bevorderd worden door de eerbiediging van gerechtigheid en minachting voor onrecht in de wereld. Het is pijnlijk om te zien dat sommige moslims betrokken zijn bij het verspreiden van negatieve beeldvorming over de islam en bij het vervalsen van de feiten m.b.t. de islam, ongeacht of dit komt door onwetendheid, nalatigheid, overgave aan verleidingen of door onverdraagzaamheid ten opzichte van andere opvattingen. Moge Allah ons verlossen van degenen die het beeld van de islam in een kwaad daglicht zetten en van hun aanvallen op onafhankelijke geleerden en vrijdenkende moslims. Hoeveel domkoppen pretenderen slim te zijn! Hoeveel onwetenden pretenderen de kennis te hebben van de fiqh! Hoeveel criminelen pretenderen vroom te zijn! Hoeveel zwakken zwichten voor de verleidingen van het leven! Ieder van hen wil verzadigd worden door tevredenheid van hun meesters: door de lont van conflicten in het kruit te steken, wervelwinden van haat onder bevolking te laten waaien, verwarring onder mensen te zaaien en de samenleving te destabiliseren.

Gespecialiseerde instellingen en de media worden ingezet om feiten te verdraaien en de negatieve beeldvorming over de is...

Lees verder »

De menselijke ziel in de Koran

Koran

Allah s.w.t. schiep de mens drieledig, namelijk als lichaam, ziel en geest. De mens zal alleen evenwichtig groeien wanneer deze krachten evenredig ontwikkeld en gevoed worden; dan pas kan de mens zijn menselijke volmaaktheid benutten. Het evenwicht tussen lichaam, ziel en geest is vereist om een harmonieus leven te leiden. Speciale aandacht besteden aan een van deze drie elementen zal ten koste gaan van de twee andere elementen. Dit zal resulteren in ongewenst en onfatsoenlijk gedrag. Het grootste mysterie van het menselijk bestaan is de ziel, want niemand weet precies haar ziektes en remedie behalve Allah, de Almachtige. Allah s.w.t. zegt:﴾ Zij vragen jou over de geest. Zeg: De geest komt door de beschikking van mijn Heer. En van de kennis is jullie slechts weinig gegeven﴿ 17/85. Het zuiveren van de ziel bevat twee aspecten:

  1. de ziel reinigen van onfatsoenlijk gedrag.
  2. de ziel voeden met goede karaktereigenschappen.

Allah s.w.t. schiep de mens drieledig, namelijk als lichaam, ziel en geest. De mens zal alleen evenwichtig groeien wanne...

Lees verder »

ʼAshoera en de heiligheid van de heiligste maanden

De relatie tussen profeet Moses en de islamitische maand moharram

We worden nu door de maand al-moharram overschaduwd; dit is de eerste maand van de islamitische jaartelling en is een van de heilige maanden, waarin Allah s.w.t. zegt: ﴾Het aantal maanden is bij Allah twaalf maanden volgens de teboekstelling van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep; daarvan zijn er vier heilig. Dat is de juiste godsdienst. Doet jullie jezelf daarin geen onrecht aan ﴿ 9/36. In de jahiliyya tijd vereerden de Qoreisch de heilige maanden en zij waren zich bewust van de heiligheid en onschendbaarheid van heilige huizen en plaatsen, zodat een man de moordenaar van zijn dierbare in de Kaʻba kon ontmoeten zonder wraak te willen nemen. De komst van de islam heeft de verering en eerbied van de heilige moskee en de heilige maanden alleen nog maar groter gemaakt. De islam heeft de heiligheid van het leven, bezittingen en waardigheid van mensen nog eens benadrukt. In de tijd van de oude al-jahiliyya waren mensen moreel veel beter dan mensen in de moderne jahiliyya. We leven nu in de heilige maanden en we zien allemaal onder ogen hoe overal de heiligheid van het leven van verschillende volkeren in de naam van de islam wordt geschonden.

We worden nu door de maand al-moharram overschaduwd; dit is de eerste maand van de islamitische jaartelling en is een va...

Lees verder »

De mens tussen essentie en uitstraling

Moraliteit in de islam

Als we zoeken naar een overzicht van de definitie van de essentie van de mens door de geschiedenis heen, dan vinden we verschillende en uiteenlopende definities. Allen gaan terug tot de cultuur en het geloof van de persoon die deze heeft geformuleerd. Deze verschillen zijn toe te schrijven aan de veelheid van religies en culturen. Wij vanuit onze islamitische leer zijn zo zeker dat de definitie van de Koran al-kariem de juiste definitie van de essentie van de mens is. De mens, gedacht in termen van omvang en tijd is in verhouding met andere schepselen zeer klein en zijn leven is van korte duur. Het menselijke leven resulteert in de maximale leeftijd van een paar jaar. Wanneer hen wordt gevraagd: ﴾Hoe lang hebben jullie (hier) verbleven, dan zeiden zij: wij verbleven (hier) een dag of een gedeelte van een dag﴿ 18/19. Zeg! Wat is de waarde van de mens in termen van zijn organen en in termen van tijd en plaats. Wanneer het menselijk lichaam wordt ontbonden, vindt u slechts een verzameling van ijzer en fosfor. Allah s.w.t. zegt in de Koran al-kariem: ﴾En toen jouw Heer tot de engelen zei: ik ga een mens scheppen van klei, uit zwart slijk gevormd. Als Ik hem gevormd heb en hem iets van mijn geest heb ingeblazen, valt dan in eerbiedige buiging voor hem neer﴿ 15/28, 29.

Als we zoeken naar een overzicht van de definitie van de essentie van de mens door de geschiedenis heen, dan vinden we v...

Lees verder »

Bescheidenheid is het kenmerk van een zuivere ziel

Bescheidenheid

Allah s.w.t. zei: ﴾Dat huis van het Hiernamaals schenken wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf (zaaien) en dan is het (goede) einde voor de Moettaqoen﴿ 28/83. Deze aya verwerpt dan ook elke vorm van arrogantie. De Profeet v.z.m.h. benadrukt in de volgende Hadieth de negatieve gevolgen van arrogantie. Hij zei: «Wie er ook maar het kleinste deeltje arrogantie in zijn hart heeft, zal het paradijs niet binnentreden. Vervolgens zei een man: de mensen houden ervan om mooie kleding en schoenen te dragen. De Profeet v.z.m.h. antwoordde hem als volgt: ‘Allah is mooi en Hij houdt van schoonheid, maar arrogantie betekent afwijzing van de waarheid en minachting voor mensen » Moslim. Bescheidenheid wordt in de islam zeer op prijs gesteld en het is een goddelijke bevel. De Profeet zei: «Allah heeft aan mij geopenbaard dat jullie nederig moeten zijn, zodat niemand ergens over opschept en een  ander mens onderdrukt » Moslim. Bescheidenheid is zeer een prijzenwaardige deugd en behoort tot de karaktereigenschappen van een echte gelovige. Bescheidenheid behoort ook tot het gedrag van de profeten, vrede zij met hen. Bescheidenheid is het kenmerk van een zuivere ziel en de vrucht van het ware geloof. Allah s.w.t. heeft zijn profeet Mohammed v.z.m.h. toegesproken als volgt:  ﴾En wees bescheiden en nederig tegenover wie jou van de gelovigen volgen﴿ 26/215.

Allah s.w.t. zei: ﴾Dat huis van het Hiernamaals schenken wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en gee...

Lees verder »

Een schoon milieu is essentieel voor onze gezondheid

Milieu vanuit een islamitisch perspectief

Een gezond lichaam en verstand zijn de wensen van alle mensen, de hoop van ieder mens en het streefdoel van alle levende wezens. De mens streeft ogenschijnlijk naar het behoeden van zijn gezondheid, maar in feite is hij de eerste die zijn gezondheid vernietigt en verricht ook handelingen die zijn gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. De mens leeft in omgeving van lucht, water en aarde. Al datgene wat Allah s.w.t. aan de mens dienstbaar heeft gemaakt om ervan te genieten, zijn gezondheid te behouden en zijn bestaan voort te zetten. In dit kader heeft Allah s.w.t. in de Koran al-kariem het volgende gezegd: ﴾Hebben jullie niet gezien dat Allah voor jullie wat er in de hemelen en wat er op de aarde is dienstbaar heeft gemaakt en dat Hij Zijn weldaden aan jullie uiterlijk en innerlijk vervolmaakt﴿ 31/20.  Gaat de mens op een juiste manier om met deze gunsten van lucht, water en aarde? Heeft hij deze goed onderhouden ten behoeve van zijn bestaan? Of heeft hij die gemanipuleerd en misbruikt zodat die een kwaad en een kwaal voor hem worden.

Een gezond lichaam en verstand zijn de wensen van alle mensen, de hoop van ieder mens en het streefdoel van alle levende...

Lees verder »