De betekenissen van Laa ilaaha illallah

Laa ilaaha illallah brengt de zielen tot rust en heelt de gebroken harten. Laa ilaaha illallah betekent: Allah is de enige God, Hij kent geen deelgenoten. Wat ook het menselijk beeld over Allah zal zijn, Hij is anders en heeft geen vorm noch beeld. Allah is boven alle vormen en deelgenoten verheven. In de Koran staat: «De schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft uit jullie zelf echtgenotes voor jullie gemaakt en ook uit het vee paren; daarmee vermeerdert Hij jullie. Niets is aan Hem gelijk. Hij is de horende, de doorziende. Hij heeft de sleutels van de hemelen en de aarde. Hij voorziet ruimschoots in het levensonderhoud van wie Hij wil en ook met mate. Hij is alwetend» 41/11, 12. Allah, de Almachtige, schiep alles. Hij heeft van niemand iets nodig en iedereen heeft Hem wel nodig. Allah s.w.t. bestaat zonder een begin, zonder een einde en zonder een plek.

Laa ilaaha illallah brengt de zielen tot rust en heelt de gebroken harten. Laa ilaaha illallah betekent: Allah is de eni...

Lees verder »

Respect is de basis voor een succesvolle relaties

البعد الإنساني في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم

Respect is de grondslag voor een succesvolle relatie, in welke samenleving dan ook. Zonder respect zal het onderling geven en nemen niet bevorderd worden. Respect is ook de steunpilaar van onze religie en het fundament van het menselijk welzijn. Het is onze taak om de jonge generatie op te voeden en te leren anderen te respecteren. Ook binnen het huwelijk is respect een belangrijke factor voor een gelukkig samenleven. Het leven zonder respect lijkt in veel gevallen bijna onmogelijk, want de mens kan het gevoel van zijn menselijkheid alleen beleven wanneer hij wordt gerespecteerd. In principe is ieder mens in staat om respect van anderen te winnen; de belangrijkste eigenschap daarvoor is dat men zichzelf en anderen moet respecteren, zoals men door anderen gerespecteerd wil worden. “Behandel de medemens zoals u zelf behandeld wilt worden. Het leven geeft u zoveel als u haar geeft en ontneemt u zoveel als u uzelf ontneemt ”.

Respect is de grondslag voor een succesvolle relatie, in welke samenleving dan ook. Zonder respect zal het onderling gev...

Lees verder »

Spiritualiteit in de emigratie van de profeet v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet v.z.m.h. heeft getracht een samenleving te vormen op de volgende grondslagen: hervorming, solidariteit, veiligheid en stabiliteit. De profeet v.z.m.h. bleef dertien jaar in Mekka zijn volk op te roepen tot geloof in Allah, de Almachtige, en Allah aanbidden. Er waren weinig mensen die van zijn boodschap overtuigd raakten. De Qoreish hebben hem en de moslims onderdrukt en gemarteld. De profeet v.z.m.h. begon met de zoektocht naar alternatieve oplossingen om de kwetsbare moslims te redden van het kwaad dat hen door de Qoreish werd aangedaan. Hij beval een groep moslims te emigreren naar Abessinië;

De profeet v.z.m.h. heeft getracht een samenleving te vormen op de volgende grondslagen: hervorming, solidariteit, veili...

Lees verder »

De betekenis van het hart in de Koran

Het hart in de Koran

De eer en de verdiensten van de mens zijn te danken aan zijn bereidheid om te groeien in de kennis van Allah, de Almachtige. Deze geeft hem schoonheid in dit leven en eeuwigheid in het Hiernamaals. De bereidheid van de mens tot de kennis van zijn heer bevindt zich in zijn hart en niet in zijn zintuigen. Het hart is degene die naar Allah streeft en ontdekker van wie Allah is. De zintuigen zijn slechts instrumenten voor het hart. De religieuze verplichtingen zijn gericht aan het hart, want dit is het centrum van rationaliteit, bewustheid en andere mentale en emotionele processen. Allah s.w.t heeft het hart belast met denk- en begripsvermogen. Maar over welke hart hebben wij het hier eigenlijk? Heeft het hart in de Koran en in de Soennah dezelfde betekenis als het hart in een medische context? In feite heeft het hart twee betekenissen:

De eer en de verdiensten van de mens zijn te danken aan zijn bereidheid om te groeien in de kennis van Allah, de Almacht...

Lees verder »

Reflectie op Hadj-rituelen

Mekka - Kaaba

Gehoorzaamt Allah s.w.t. en prijst Hem, want Hij heeft ons de rijkdom van Zijn goedheid geschonken en heeft ons ook bevoorrecht met speciale perioden. We hebben de dagen van al-Hadj beleefd met al hun deugden en spiritualiteit. De asceten hebben daardoor vroomheid en geloof ervaren. Allah s.w.t. zei: ﴾Wij zullen hun Onze tekenen aan de horizonten en in henzelf laten zien zodat het voor hen duidelijk wordt wat de waarheid is ﴿ Foessilat 53. Allah s.w.t. belooft zijn dienaren om hen iets van de geheimen van de schepping te laten zien. Het doel daarvan is dat het voor iedereen duidelijk wordt dat de islam, het boek van de islam en de leefstijl van de islam op waarheid berusten. In de Koran staat duidelijk geschreven: ﴾ Allah, er is geen God dan Hij. Hij zal jullie bijeenbrengen voor de Opstandingsdag, waaraan geen twijfel is. En wie is er oprechter met berichten dan Allah ﴿ An-nisaa’ 87.

Gehoorzaamt Allah s.w.t. en prijst Hem, want Hij heeft ons de rijkdom van Zijn goedheid geschonken en heeft ons ook bevo...

Lees verder »

De afscheidsbedevaart: lessen uit de preek van Hadjah al-wada’

البعد الروحاني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم

De hadjah al-wada’ was de laatste keer dat de profeet v.z.m.h. een bezoek bracht aan Mekka. Daarin heeft hij v.z.m.h. de nadruk gelegd op de belangrijkste relationele principes en op een aantal wettelijke bepalingen en rituelen; dit zijn voornamelijk Hadj- rituelen. In deze preek zal ik een deel van de Hadj- rituelen en – handelingen van de profeet v.z.m.h. tijdens zijn bedevaart introduceren. In het tiende jaar na de hidjra (migratie vanuit Mekka) vertrok de profeet v.z.m.h. van Medina richting Mekka om de bedevaart te verrichten; ruim honderdduizend metgezellen, vrouwen en mannen, gingen mee. Op verschillende plaatsen van de Hadj legde de profeet v.z.m.h. hen de Hadj- rituelen uit. Bij al-Jamaraah zei de profeet, vrede zij met hem,: «O mensen, leer van mij de Hadj -rituelen, Want ik weet niet of ik na dit jaar in staat ben om de Hadj te kunnen verrichten» an-Nasa’i. Op de dag van ‘Arafah keek de profeet v.z.m.h. naar de duizenden mensen die allemaal “labbayka Allahoema” riepen. De profeet v.z.m.h. verheugde zich om deze massa mensen te zien, die aan de oproep van Allah s.w.t. gehoor hadden gegeven en dat zij de weg naar de islam hadden gevonden. Hij was vastbesloten om deze grote bijeenkomst te gebruiken om kort en bondig zijn boodschap te verkondigen, waarin hij de belangrijkste doelstellingen van de islam benadrukte, zoals: het beschermen van het menselijk leven, respect voor elkaars bezit en voor de man –vrouw relatie. Hij zei: «O mensen, luistert naar mijn woorden, want ik weet niet of ik u na dit jaar ooit nog op deze plaats zal ontmoeten». Hiermee verkondigde hij indirect dat zijn dood nabij zou zijn. Verder begon hij een aantal aspecten te noemen, waar de moslims zich in het vervolg aan moesten houden of waar zij juist afstand van moesten nemen.

De hadjah al-wada’ was de laatste keer dat de profeet v.z.m.h. een bezoek bracht aan Mekka. Daarin heeft hij v.z.m.h. de...

Lees verder »

Lessen trekken uit de Hadj

Deur van de Kaaba in de heilige stad Mekka

De moslims wereldwijd beleven in de maand thi al-hijjah gezegende dagen. De verdiensten van deze dagen zijn bij Allah s.w.t. zeer groot. Het zijn namelijk de dagen van de Hadj. De Hadj is een internationale islamitische conferentie en bevat grote lessen die voor de hele mensheid van cruciaal belang kunnen zijn. De Hadj dient als een school waarin mensen de grondslagen van het leven kunnen leren, maar ook de gewijde zaken van Allah (hoeromaati Allah) en die van de mensen (hoeromati al-‘ibaad) in ere houden. Allah s.w.t. zei: «Dat is het, en wie de gewijde zaken van Allah eert: dat is beter voor hem bij zijn Heer» 22/30. Het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens is een van de belangrijkste lessen van de Hadj. Daarmee zal een leven ontstaan dat geregeerd wordt door rechtvaardigheid en broederschap. Een leven waarin ieder schepsel zijn rust kan vinden. De profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft deze fundamentele parameters vastgelegd in zijn toespraak die bekend staat als de preek van Hadjah al-wada’a (Afsheidsbedevaart). Op de dag van ‘Arafah preekte hij als volgt: «Jullie bloed, jullie bezittingen en jullie eer zijn net zo heilig en onschendbaar als deze dag van jullie, deze maand van jullie, deze stad van jullie». Op de achtste dag van dhi al-hijjah reinigen pelgrims hun lichaam,

De moslims wereldwijd beleven in de maand thi al-hijjah gezegende dagen. De verdiensten van deze dagen zijn bij Allah s....

Lees verder »

De essenties van de Hadj

Doelstellingen van de hadj naar mekka

De Hadj, de reis naar de heilige moskee, is niet slechts een reis om de rituelen van de Hadj en de Omrah te verrichten, maar is een spirituele reis waar men zijn innerlijke kracht vergroot en zijn sociale waarden tegen het licht houdt. De Hadj bevat religieuze regels en sociale waarden. Voordat we aan de Hadj gaan beginnen, moeten we ons daarvan bewust zijn, en ons daarom mentaal en inhoudelijk goed voorbereiden. De bedevaartganger dient de intentie te hebben dat hij na de Hadj fatsoenlijk omgaat met zijn sociale omgeving. De Hadj is een van de vijf zuilen van de islam. De harten van de moslims verlangen naar de bezichtiging van de Heilige plaatsen, waar mensen van verschillende rassen, kleuren en talen bijeenkomen. De Hadj is een enorme conferentie, waar moslims uit verschillende delen van de wereld zich verzamelen op uitnodiging van Ibrahim v.z.m.h. Allah s.w.t. zegt: «En roep onder mensen op tot de bedevaart zodat zij te voet tot je komen en op allerlei kamelen die door elke diepe bergpas heen komen, om getuige te zijn van dingen die voor hen nuttig zijn en om Allah’s naam op de bekende dagen te vermelden over de dieren van het vee waarmee Hij jullie voorzien heeft. Eet daar dan van en voedt ook de arme die noodlijdend is» 22/27.

De Hadj, de reis naar de heilige moskee, is niet slechts een reis om de rituelen van de Hadj en de Omrah te verrichten,...

Lees verder »

Zorg voor de ouderen in de islam

Zorg voor de ouders in de islam

De zorg voor het welbevinden van ouderen en hen voorzien van een fatsoenlijk leven behoort tot de fundamenten van de beschaving en tot de goede daden. De ouderdom is één van de fasen van het leven; deze behoort tot één van de goddelijke wetten. De oudere heeft zich in de kracht van zijn leven grote opofferingen getroost met het oog op een betere toekomst voor de samenleving en voor de toekomstig generaties. Nu kan hij blootgesteld worden aan verschillende vormen van kwetsbaarheid, vooral als men een zekere leeftijd heeft bereikt en slecht ter been is geworden. Allah s.w.t. zegt: ﴾Allah is Degene Die jullie heeft geschapen uit een zwak (lichaam), daarna maakt Hij na zwakte sterkte, waarop Hij van sterkte zwakte en ouderdom maakt. Hij schept wat hij wil, en Hij is de Alwijze, de Almachtige﴿ 30/54. De sociale veranderingen die plaatsvinden in de hedendaagse samenleving brengen een aantal negatieve aspecten in ons leven met zich mee. Dat heeft in het algemeen geleid tot het verwaarlozen van een deel van de ouderen. Hun inzet in het verleden verplicht ons om hen niet in isolement en eenzaamheid terecht te laten komen en hen niet door hun kwetsbaarheid ten prooi te laten vallen aan de zwakte die hen treft in hun laatste levensfase, nadat zij alles opgeofferd hebben voor de toekomstige generaties.

De zorg voor het welbevinden van ouderen en hen voorzien van een fatsoenlijk leven behoort tot de fundamenten van de bes...

Lees verder »

De Hadj-rituelen zijn gelijk aan spirituele oefeningen die de rust in de ziel van pelgrims brengen

Mekka - Kaaba

De periode van de jaarlijkse Hadj is weer aangebroken. We zijn door een nieuwe spirituele periode overschaduwd. Het is de periode van al-Hadj, waarbij we de verlangens van veel moslims zichtbaar zien worden om gehoor te geven aan de oproep van Allah s.w.t. om Zijn huis te bezoeken. In de koran zegt Allah s.w.t. tegen Ibrahim v.z.m.h. «En verkondig onder de mensen de Hadj, zij zullen te voet naar jou komen of op magere kamelen, vanuit elke ver gelegen bergpas, zodat zij getuigen zijn van de voordelen voor hen en de naam van Allah uitspreken op de bekende dagen» 22/27. Ibn Abbas, Moge Allah tevreden over hem zijn, zei: «Toen Ibrahim v.z.m.h. klaar was met de bouw van al-ka’bah zei hij: O Mijn Heer, ik ben klaar met de bouw van de ka’bah. Allah zei: “verkondig de Hadj onder de mensen.” Hij zei: Mijn Heer, wie gaat mijn oproep horen? Allah zei: u moet de oproep doen en ik laat het horen aan de mensen. Vervolgens zei Ibrahim v.z.m.h. wat moet ik dan zeggen? Allah, de Almachtige zei: zeg: de Hadj is jullie voorgeschreven: de bedevaart naar het oude huis. Alles tussen de aarde en de hemel heeft hem gehoord. U ziet niet dat zij van de einden der aarde komen en de talbiyyah hardop uitspreken» Al-haakim. Ibrahim v.z.m.h. besteeg de berg Abie qobeis en riep de mensen op: ‘O mensen, Allah heeft u geboden de bedevaart naar dit huis te verrichten. Hij beloont u met het paradijs en beschermt u tegen de kwelling van het vuur. Verricht de Hadj. Vervolgens zei Ibn Abbas: de oproep van Ibrahim werd beantwoord door wie in de mannelijke ruggengraat en in baarmoeders zitten met labayka Allahoema, labayka» Qortobi.

De periode van de jaarlijkse Hadj is weer aangebroken. We zijn door een nieuwe spirituele periode overschaduwd. Het is d...

Lees verder »