Het vasten is het optreden tegen de begeerten van de ziel, ook wel jihad an-nafs genoemd

Zelfreflectie in de maand Ramadan

De harten van de moslims kijken uit naar de komst van de heilige maand Ramadan. Zij wachten op de gezegende uitstraling van het vasten, zodat Allah, de Almachtige, de duisternissen en het onrecht die de moslims omringen, wegneemt. De orkaan van het kwaad heeft een groot deel van de islamitische landen verpauperd en grote chaos veroorzaakt. Wanneer zal de Ramadan ons leven van het negatieve- naar het positieve veranderen? Wanneer zal de vernietiging van welvaart en cultureel erfgoed stoppen en zich omkeren naar het ontwikkelen van dit erfgoed? Zelfs in de gezegende maand waarin de heilige boeken werden geopenbaard wordt de waardigheid van de moslims in de naam van de islam geschonden. De profeet v.z.m.h. zei: «Op de eerste nacht van de Ramadan werden de geschriften van Ibrahiem geopenbaard, op de zesde dag van de Ramadan werd de Torah geopenbaard, op de dertiende dag van de Ramadan werd het Evangelie (Indjiel) geopenbaard, op de achttiende dag van de Ramadan werd de Zaboer (psalmen) geopenbaard en op de vierentwintigste dag van de Ramadan werd de Koran geopenbaard» Ahmed. Allah s.w.t. zegt over de openbaring van de Koran: ﴾Wij hebben het in een gezegende nacht neergezonden﴿ 44/3. Allah’s vrijgevigheid en Zijn enorme zegen hebben ons een gezegende maand geschonken, waarin de verdiensten van goede daden meervoudig worden beloond. Het is een geweldige kans om:

  1. onze levensstijl te verbeteren,
  2. onze gedachten en overtuigingen te corrigeren
  3. en ons gedrag te beoordelen.

De harten van de moslims kijken uit naar de komst van de heilige maand Ramadan. Zij wachten op de gezegende uitstraling...

Lees verder »

Rechtsgeldigheid van verloving in de islam

Verloven & trouwen in de Islam

Allah s.w.t. heeft de echtelijke relatie tussen man en vrouw in de Koran al-kariem gefundeerd. Uit het oogpunt dat het huwelijk de kracht van het gezin en de basis voor een succesvolle samenleving is, heeft de profetische Soennah de relatie tussen man en vrouw tot in detail uitgewerkt en ook de gedragsregels daarvoor duidelijk opgesteld. Allah s.w.t. heeft de instelling van het huwelijk als een solide handvest beschouwd.  Hij, de Almachtige zegt: ﴾Hoe kunnen jullie het nemen terwijl jullie al tot elkaar gekomen zijn en zij met jullie een solide overeenkomst zijn aangegaan﴿ 3/21. Voor een eerbaar leven heeft Allah s.w.t. in de mens driften geschapen; sommigen daarvan behoren tot de sterkste driften in de mens die niet vermeden kunnen worden. Allah s.w.t. heeft de mens ook een eervolle wijze en een zuivere manier gewezen om die driften te kunnen bevredigen: een manier die innerlijke rust geeft en verlangen naar wat haram is, vermijdt en zo de samenleving tegen zedeloosheid en de kinderen tegen verwaarlozing beschermt. Het huwelijk in de schaduw van liefde,

Allah s.w.t. heeft de echtelijke relatie tussen man en vrouw in de Koran al-kariem gefundeerd. Uit het oogpunt dat het h...

Lees verder »

Het wonder van al-Israa’ en al-Mi’raadj (De Nachtreis)

Al aqsa moskee - de nachtreis - israa' & mi'raadj

Een scherpzinnige moslim trekt lessen uit de gebeurtenissen van de geschiedenis en daarvan kan men vele vruchten van plukken. Het bestuderen van de biografie van de profeet v.z.m.h. en het diep nadenken over de belangrijkste onderwerpen die daarin voorkomen, kunnen als een vuurtoren fungeren. Het leidt tot het rechte pad, tot inzichten en helpt de mens om zijn situatie te verbeteren en zijn wensen waar te maken. Allah de almachtige vertelt in de heilige koran over gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben en vervolgens sluit Hij het verhaal af met de volgende vers:  ﴾Daarin is een les voor hen die inzicht hebben ﴿ 24/44. Of met  ﴾Zeker in het verhaal over hen is een les voor de verstandige ﴿ 12/111. Vandaag wil ik stil staan bij een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de profeet v.z.m.h. – het is al-israae en al-mi’raadj-. Volgens sommige overleveringen hebben al-israae en al-miraadj op de 27ste dag van radjab plaatsgevonden.

Een scherpzinnige moslim trekt lessen uit de gebeurtenissen van de geschiedenis en daarvan kan men vele vruchten van plu...

Lees verder »

De vruchten van de salaat

Salaat, het islamitisch gebed & haar effect

Allah s.w.t. zei: En verricht de salaat aan het begin en aan het einde van de dag en aan het begin van de avond. De goede daden verdrijven de slechte. Dit is een vermaning voor hen die gedenken. * En wees geduldig, Allah laat het loon van hen die goed doen niet verloren gaan. Hoed 114. Allah s.w.t. wijst ons hier op de voeding van de ziel. Hij raadt ons ook aan om de dag met het verrichten van de salaat en de thikr te openen en ook te sluiten. In feite zorgt de salaat voor een zuiveringsproces van onfatsoenlijk gedrag. De salaat voedt de ziel spiritueel en leidt tot innerlijke rust. Allah s.w.t. heeft de salaat als een plechtige belofte gemaakt tussen Hem en zijn dienaren. Hij heeft Zijn gezanten opgedragen om hun volken tot de salaat op te roepen: daarmee kunnen zij kracht krijgen om de moeilijkheden in het leven te overwinnen en om de opkomende begeerte te verdringen.

Allah s.w.t. zei: En verricht de salaat aan het begin en aan het einde van de dag en aan het begin van de avond. De goed...

Lees verder »

De gevolgen van despotisme en de verdiensten van bescheidenheid

Koranvers over arrogantie & bescheidenheid

Allah s.w.t. zegt: ﴾Dat Huis van het Hiernamaals schenken Wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf zaaien; het goede einde is voor de Moettaqoen. Zij die goed doen worden er beter voor beloond, maar zij die kwaad doen, worden slechts vergolden naar datgene wat zij deden ﴿ 28/83,84.  Als we dit vers bestuderen, dan zien we dat het evenveel betekenissen als eigenschappen beschrijft en evenveel moreel gedrag waarnaar een mens zich moet gedragen. Het is van belang dat ieder zichzelf afvraagt wat dit vers voor hemzelf kan betekenen. Degenen die zich niet zo hoogmoedig opstellen, niet onderdrukken zijn noch oneerlijk zijn, noch zonde begaan noch de mensenrechten schenden: aan hen belooft Allah s.w.t. rust in het wereldse leven en zaligheid in het hiernamaals. Bescheidenheid siert het gedrag van een al-moe’min en al-moe’mina en past perfect bij het karakter van een vrome man en vrouw. Zij wensen het goede voor alle mensen, gaan goed om met hun medemens, doen zich niet groot voor en zijn niet eigenzinnig. De Almachtige Allah legt in dit vers de nadruk op twee belangrijke kwesties: de eerste kwestie is bescheidenheid en rechtvaardigheid. Beste mensen, er is behoefte aan bescheidenheid en rechtvaardigheid binnen onze gezinnen, binnen onze verwantschap en binnen onze samenleving; en ook aan rechtvaardigheid voor alle mensen ongeacht hun levensbeschouwing, huidskleur en hun geslacht. Bescheidenheid en rechtvaardigheid zijn belangrijke basisnormen voor een succesvol leven.

Allah s.w.t. zegt: ﴾Dat Huis van het Hiernamaals schenken Wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en ge...

Lees verder »

Het begrip van de ‘aziemah en rokhsah

Geboden & verboden in de islam vanuit een fiqh perspectief

Allah s.w.t. heeft ahkaam, leerstellingen en aanbiddingen voorgeschreven. Daardoor kan de mens zijn relatie tot zichzelf, tot zijn Heer, tot zijn medemens en tot het universum vorm geven. De aard van de Ahkaam (geboden en verboden) in onze religie zijn afhankelijk van de gevolgen daarvan en worden altijd gekoppeld aan de doelstellingen. De doelstellingen van de geboden en verboden van de shari’a worden gekenmerkt door het verwijderen van ongemak. Allah s.w.t. zegt: ﴾Hij (Allah) heeft jullie in de godsdienst niets hinderlijks gemaakt﴿ 22/78. De gradatie van geboden en verboden in de islam worden bepaald door:

  1. omstandigheden,
  2. tijd,
  3. en ruimte.

Daarnaast worden geboden en verboden ook gekenmerkt door mildheid en flexibiliteit. Deze flexibiliteit kan gezien worden door middel van kenmerkende aspecten zoals: gemak, verlichting, genade en het behartigen van het menselijk belang. Een van de belangrijkste punten waar de geboden en verboden in de islam de nadruk op leggen is: het aanspreken van  zowel het verstand als het hart. Een van de uitingen waaruit blijkt dat de shari’a oog heeft voor de omstandigheden van mensen is deze: de geboden en verboden worden in ‘aziemah (vastberadenheid) en rokhsah (vrijstelling) verdeeld. Wat wordt er onder de ‘aziemah en rokhsah verstaan? Imam as-shatibi heeft ‘aziemah als volgt gedefinieerd: «het zijn de ahkaam al-kolliyah (algemene voorschriften) die in eerste instantie zijn voorgeschreven.» Deze definitie bevat twee belangrijke criteria: het eerste criterium is al-kolliyah (algemeen) en het betekent dat de rituelen niet alleen voor een specifieke doelgroep bedoeld zijn, maar voor alle mensen, ongeacht hun status of situatie. De salaat bijvoorbeeld is in het algemeen voorgeschreven voor alle mensen, overal en onder alle omstandigheden, eveneens de Ramadan, de zakaat en de hadj. Het tweede criterium is ibtidaaen (in eerste instantie), dat wil zeggen dat de salaat, zoals we die nu kennen, vanaf het begin van de islam is voorgeschreven. Het nakomen van geboden en verboden volgens de ’aziemah is een plicht, behalve wanneer die tot ongemak leiden; dan is het toegestaan om van al-‘aziemah af te wijken naar de rokhsah. De achterliggende motieven van Allah s.w.t. om de rokhsah (Vrijstelling) vast te stellen, is om de mensen van ongemak te verlossen. De genadige Allah legt de mensen niet meer op dan zij kunnen dragen. Het verrichten van de salaat en andere rituelen in de islam zijn geen straf, maar voeding voor onze ziel om innerlijke rust te vinden. In de Koran staat: ﴾ Zij die geloven en wier harten gerustgesteld worden doordat zij Allah gedenken zeker, door Allah te gedenken worden de harten gerustgesteld ﴿13/28. En Allah s.w.t. zegt ook: ﴾Allah wenst het jullie gemakkelijk te maken en niet moeilijk ﴿ 2/185.  

Allah s.w.t. heeft ahkaam, leerstellingen en aanbiddingen voorgeschreven. Daardoor kan de mens zijn relatie tot zichzelf...

Lees verder »

Het belang van de salaat in het dagelijks leven van een moslim

Het islamitisch gebed

De hedendaagse samenleving ontbeert innerlijke rust en een mentaal evenwicht. Het moderne leven is te vergelijken met een zee, waarin de woelige golven tegen elkaar beuken. De mens heeft het geloof in Allah nodig om zijn spirituele, mentale en fysieke welzijn te kunnen waarborgen. Wie verdwaalt in een materialistische levenshouding, verzinkt in zijn levensproblematiek en raakt misschien gevangen in zijn lusten, waardoor zijn spirituele, fysieke, mentale en morele stabiliteit negatief beïnvloed wordt. Als gevolg hiervan kunnen zich allerlei, deels onverklaarbare, psychische en lichamelijke klachten ontwikkelen. De Koran is een leidraad voor een juist moraal en menswaardig leven. De edele Koran besteedde veel aandacht aan deze drie dimensies (spiritueel, mentaal en fysiek welzijn). In het algemeen is dit welzijn essentieel voor het voortbestaan van een menswaardig leven. Allah s.w.t. zegt over de Qoreish: ﴾ Laten zij daarvoor de Heer van dit huis aanbidden. Degene die hen tegen de honger voedt en hen veilig stelt voor de angst ﴿ 106/3. Om dit doel te kunnen waarborgen heeft Allah s.w.t. aanbiddingen, leerstellingen en gedragscodes voorgeschreven, die gekenmerkt worden door tolerantie, gemak en flexibiliteit. Een van de aanbiddingen die Allah s.w.t. daarvoor heeft voorgeschreven is de salaat. De salaat is een belangrijke aanbidding om de ziel op te kunnen voeden en het gedrag te kunnen verfijnen. In deze context zegt Allah, de Almachtige: ﴾ Neemt jullie toevlucht tot geduld en de salaat. Dat is zwaar, behalve voor al-khaashi’ien (deemoedig zijn)﴿ 2/45. De salaat heeft een aanzienlijk positieve invloed op onze dagelijkse zorgen: de salaat kan die zorgen verlichten, het hart lucht geven en het welbehagen van Allah s.w.t. winnen. De salaat behoort tot een van de beste daden, zei de profeet v.z.m.h. «Jullie moeten weten dat de salaat het beste van jullie daden is » Ibn Majeh. Het zich richten tot Allah s.w.t. door middel van de salaat versterkt enorm het totale menselijk potentieel, in spiritueel, mentaal en fysiek opzicht. Daarom wordt van de moslim en moslima verwacht dat zij altijd de salaat moeten verrichten, ongeacht de persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte, gezondheid, thuis of op reis.. Allah s.w.t. roept in het volgende vers op om de salaat voortdurend te verrichten. ﴾Houdt jullie aan de salaats en vooral aan de middelste salaat en staat onderdanig voor Allah﴿ 2/238.

De hedendaagse samenleving ontbeert innerlijke rust en een mentaal evenwicht. Het moderne leven is te vergelijken met ee...

Lees verder »