De spirituele dimensies van de edele Koran

Koran

Allah s.w.t. zei: ﴾ Deze Koran leidt naar wat recht is en brengt goede tijdingen aan al-moie’minien die goede daden verrichten﴿ 17/9. Allah s.w.t. benadrukt in dit vers dat de Koran leidt tot dat wat juist is en verkondigt dat aan de gelovigen. Dit karakteriseert de Koran als leidraad tot het juiste pad, tot evenwichtig leven en tot het gemakkelijke. Hij nodigt mensen uit om op de juiste manier het geloof en de aqida (geloofsleer) te belijden. Hij nodigt hen ook uit tot de juiste aanbidding en het juiste gedrag. Degenen die hechten aan de principes van de Koran zullen een menswaardig leven leiden, zuiver van bezoedelingen van bijgeloof en van zonden. De edele Koran verlicht het inzicht van mensen, blaast in hun hart een nieuw leven in, geeft het gevoel van opluchting en geneest zowel geestelijke als lichamelijke ziekten.

Allah s.w.t. zei: ﴾ Deze Koran leidt naar wat recht is en brengt goede tijdingen aan al-moie’minien die goede daden verr...

Lees verder »

Het huwelijk is een morele en sociale noodzaak

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg

Allah s.w.t. heeft de mens geschapen als zijn plaatsvervanger op aarde, zodat hij de leefbaarheid en de aanbidding van Allah s.w.t. daarin zal bevorderen. Allah s.w.t. vertelt ons in Zijn Boek over deze menselijke missie het volgende: «Toen Jouw Heer tot de engelen zei: Ik ga op aarde een plaatsvervanger aanstellen» 2/30. In een ander vers zegt Allah s.w.t. ook: «Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden» 51/56. De wijsheid van Allah s.w.t. heeft bepaald dat de mensen in vrouwelijke en mannelijke geslachten zijn geschapen. Ieder van hen heeft eigen lichamelijke, geestelijke, psychologische en sociale kenmerken. Zij vullen elkaar goed aan om het doel waarvoor zij zijn geschapen te waarborgen. Daarom heeft Allah in de aard van elk geslacht aantrekkingskracht tot het andere geslacht geschapen: man en vrouw hebben elkaar nodig, ze kunnen elkaar niet missen, want zij vormen samen een eenheid. Deze aantrekkingskracht is een natuurlijke aanleg, die Allah s.w.t. in de mens heeft geschapen. In de Koran staat: «De natuurlijke aanleg van Allah, die Hij in de mensen ingeschapen heeft. Allah’s schepping is niet te veranderen. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet» 30/30. De basis van de relatie tussen een man en vrouw is het gevoel; een relatie waarin zij beiden van het plezier van het moeder- en vaderschap genieten. Voor de komst van de islam waren er sommige relaties tussen vrouwen en mannen die niet bij hun waardigheid pasten. Met de komst van de islam zijn alle intieme relatie tussen man en vrouw die hun waardigheid schenden, verboden en zijn de relaties die op basis van verloving (al-khitbah) en huwelijksakte bekrachtigd; de relatie die hun beider rechten en die van hun kinderen beschermt. Het betekent dat elke huwelijksakte die niet een officieel document is waarmee de huwelijksrelatie bij een rechtelijke macht bewezen kan worden, niet geldig is.

Allah s.w.t. heeft de mens geschapen als zijn plaatsvervanger op aarde, zodat hij de leefbaarheid en de aanbidding van A...

Lees verder »

Een selectie uit de karaktereigenschappen van de profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

De moslimgeleerden hebben in verschillende studies de karaktereigenschappen van Sayyidoena Rassoeli-Allahi besproken. Het gedrag van de profeet v.z.m.h. is voor de moslim de beste leermeester en de beste opvoeder. Door de studie van de karaktereigenschappen van onze profeet v.z.m.h. wordt hij nog meer geprezen door zijn volgelingen en nog meer gewaardeerd door zijn tegenstanders. Niemand heeft de liefde en de waardering van de mensheid meer gekregen dan onze profeet, vrede zij met hem. Miljoenen mensen spreken zijn naam uit en miljoenen harten gaan sneller kloppen bij het horen van zijn naam. De echte liefde voor de profeet v.z.m.h. moet leiden naar het volgen van zijn Soennah en naar het handelen volgens zijn voorbeeld. Allah s.w.t. heeft de norm voor degenen die de profeet liefhebben als volgt uitgedrukt: ﴾ Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie je zonden vergeven. Allah is vergevend en barmhartig﴿ 3/31. De edele Koran spoort aan om ons het licht van de profetische overleveringen eigen te maken. Vooral in deze tijd waarin de realiteit wordt verdraaid en verkondigingen in de naam van de islam met elkaar strijden. Veel jonge moslims kunnen geen onderscheid maken tussen de voorstanders van de islam en de voorstanders van sekten en politieke doelstellingen.

De moslimgeleerden hebben in verschillende studies de karaktereigenschappen van Sayyidoena Rassoeli-Allahi besproken. He...

Lees verder »

Ter gelegenheid van de herdenking van het overlijden van onze profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

Toen de profeet v.z.m.h. zijn islamitische boodschap had verkondigd, het hem toevertrouwde boodschap had volbracht en de leidraad aan mensheid had overhandigd, werd de soeraat an-nasr geopenbaard die verwijst naar de naderende dood van de profeet v.z.m.h. Hij gaf bij verschillende gelegenheden aan dat zijn dood naderde. Daarmee probeerde hij de moslims voor te bereiden op zijn afscheid. Tijdens de hadjat al-wada’e sprak hij zijn metgezellen toe en zei: « jullie moeten de hadj rituelen van mij overnemen. Wellicht zal ik jullie na dit jaar niet meer ontmoeten » Moslim. Aan het eind van de maand Safar het elfde jaar van de islamitische jaartelling ging de profeet v.z.m.h. naar de begraafplaats Ohoed. Hij heeft de salaat al-djanazah verricht voor de mensen die daar begraven zijn. Vervolgens ging hij de preekstoel op en zei: «Ik ben een voorganger voor u en ik ben een getuige voor u. Ik zweer bij Allah, ik zit nu naar mijn bassin te kijken. Ik heb de sleutels van de schatten van de aarde gekregen. Ik zweer bij Allah, ik ben niet bang dat u polytheïsten zullen worden, maar ik ben wel bang dat u er naar zal streven om strijd te voeren » Bochari. Imam an-nawawi zei: er zijn een aantal profetische wonderen in deze Hadith. Het eerste is dat zijn oemma over de schatten van de aarde zal beschikken; dat is wel gebeurd. Het tweede is dat zij niet allemaal ten prooi vallen aan afvalligheid. Allah s.w.t. heeft de moslims beschermd tegen afvalligheid. Het derde is dat zij onderling wel strijd zullen voeren en dat is ook wel gebeurd.

Toen de profeet v.z.m.h. zijn islamitische boodschap had verkondigd, het hem toevertrouwde boodschap had volbracht en de...

Lees verder »

De geboorte van de profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

Ik raad u en mijzelf aan om Allah s.w. te gehoorzamenen neemt u toevlucht tot geduld en salaat. Allah is met hen die geduldig zijn . Ieder jaar in de maand rabi’e 1 staan we stil bij de geboorte van sayyidona Mohammed, vrede zij met hem; de geboorte van een bijzonder persoon op deze aardbol. Hij is uitverkoren door Allah s.w. om een belangrijke opdracht te kunnen uitvoeren. Allah s.w. heeft hem als barmhartige voor alle wereldbewoners gezonden. De herdenking van zijn geboorte v.z.m.h. is een teken van verlichting in de geschiedenis van de moslims. Het was een begin van een nieuw tijdperk. Er brak een interessante periode aan van sociale rechtvaardigheid, het bevorderen van deugd en bestrijden van het onrecht waar kwetsbare mensen onder lijden. In Mekka verheugden de mensen zich zeer op de geboorte van de Mohammed, vrede zij met hem. Abdolmottaleb ontving het nieuws van de geboorte van zijn kleinzoon met veel vreugde en blijheid. Hij heeft hem Mohammed genoemd en hij zei: Ik heb hem Mohammed genoemd omdat ik wil dat hij geprezen wordt door de bewoners van de aarde. Hij droeg hem naar Al-Ka’bah en bad tot Allah s.w.t. en dankte Hem. Halima As-Sa’diya kreeg de eer om zoogmoeder van Mohammed te mogen worden. Zij heeft ook van zijn zegen (Barakah) genoten. Halima ging samen met een aantal zoogmoeders naar Mekka om zuigelingen te zoeken.

Ik raad u en mijzelf aan om Allah s.w. te gehoorzamenen neemt u toevlucht tot geduld en salaat. Allah is met hen die ged...

Lees verder »

De betekenissen van Laa ilaaha illallah

Laa ilaaha illallah brengt de zielen tot rust en heelt de gebroken harten. Laa ilaaha illallah betekent: Allah is de enige God, Hij kent geen deelgenoten. Wat ook het menselijk beeld over Allah zal zijn, Hij is anders en heeft geen vorm noch beeld. Allah is boven alle vormen en deelgenoten verheven. In de Koran staat: «De schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft uit jullie zelf echtgenotes voor jullie gemaakt en ook uit het vee paren; daarmee vermeerdert Hij jullie. Niets is aan Hem gelijk. Hij is de horende, de doorziende. Hij heeft de sleutels van de hemelen en de aarde. Hij voorziet ruimschoots in het levensonderhoud van wie Hij wil en ook met mate. Hij is alwetend» 41/11, 12. Allah, de Almachtige, schiep alles. Hij heeft van niemand iets nodig en iedereen heeft Hem wel nodig. Allah s.w.t. bestaat zonder een begin, zonder een einde en zonder een plek.

Laa ilaaha illallah brengt de zielen tot rust en heelt de gebroken harten. Laa ilaaha illallah betekent: Allah is de eni...

Lees verder »

Respect is de basis voor een succesvolle relaties

البعد الإنساني في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم

Respect is de grondslag voor een succesvolle relatie, in welke samenleving dan ook. Zonder respect zal het onderling geven en nemen niet bevorderd worden. Respect is ook de steunpilaar van onze religie en het fundament van het menselijk welzijn. Het is onze taak om de jonge generatie op te voeden en te leren anderen te respecteren. Ook binnen het huwelijk is respect een belangrijke factor voor een gelukkig samenleven. Het leven zonder respect lijkt in veel gevallen bijna onmogelijk, want de mens kan het gevoel van zijn menselijkheid alleen beleven wanneer hij wordt gerespecteerd. In principe is ieder mens in staat om respect van anderen te winnen; de belangrijkste eigenschap daarvoor is dat men zichzelf en anderen moet respecteren, zoals men door anderen gerespecteerd wil worden. “Behandel de medemens zoals u zelf behandeld wilt worden. Het leven geeft u zoveel als u haar geeft en ontneemt u zoveel als u uzelf ontneemt ”.

Respect is de grondslag voor een succesvolle relatie, in welke samenleving dan ook. Zonder respect zal het onderling gev...

Lees verder »

Spiritualiteit in de emigratie van de profeet v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet v.z.m.h. heeft getracht een samenleving te vormen op de volgende grondslagen: hervorming, solidariteit, veiligheid en stabiliteit. De profeet v.z.m.h. bleef dertien jaar in Mekka zijn volk op te roepen tot geloof in Allah, de Almachtige, en Allah aanbidden. Er waren weinig mensen die van zijn boodschap overtuigd raakten. De Qoreish hebben hem en de moslims onderdrukt en gemarteld. De profeet v.z.m.h. begon met de zoektocht naar alternatieve oplossingen om de kwetsbare moslims te redden van het kwaad dat hen door de Qoreish werd aangedaan. Hij beval een groep moslims te emigreren naar Abessinië;

De profeet v.z.m.h. heeft getracht een samenleving te vormen op de volgende grondslagen: hervorming, solidariteit, veili...

Lees verder »

De betekenis van het hart in de Koran

Het hart in de Koran

De eer en de verdiensten van de mens zijn te danken aan zijn bereidheid om te groeien in de kennis van Allah, de Almachtige. Deze geeft hem schoonheid in dit leven en eeuwigheid in het Hiernamaals. De bereidheid van de mens tot de kennis van zijn heer bevindt zich in zijn hart en niet in zijn zintuigen. Het hart is degene die naar Allah streeft en ontdekker van wie Allah is. De zintuigen zijn slechts instrumenten voor het hart. De religieuze verplichtingen zijn gericht aan het hart, want dit is het centrum van rationaliteit, bewustheid en andere mentale en emotionele processen. Allah s.w.t heeft het hart belast met denk- en begripsvermogen. Maar over welke hart hebben wij het hier eigenlijk? Heeft het hart in de Koran en in de Soennah dezelfde betekenis als het hart in een medische context? In feite heeft het hart twee betekenissen:

De eer en de verdiensten van de mens zijn te danken aan zijn bereidheid om te groeien in de kennis van Allah, de Almacht...

Lees verder »

Reflectie op Hadj-rituelen

Mekka - Kaaba

Gehoorzaamt Allah s.w.t. en prijst Hem, want Hij heeft ons de rijkdom van Zijn goedheid geschonken en heeft ons ook bevoorrecht met speciale perioden. We hebben de dagen van al-Hadj beleefd met al hun deugden en spiritualiteit. De asceten hebben daardoor vroomheid en geloof ervaren. Allah s.w.t. zei: ﴾Wij zullen hun Onze tekenen aan de horizonten en in henzelf laten zien zodat het voor hen duidelijk wordt wat de waarheid is ﴿ Foessilat 53. Allah s.w.t. belooft zijn dienaren om hen iets van de geheimen van de schepping te laten zien. Het doel daarvan is dat het voor iedereen duidelijk wordt dat de islam, het boek van de islam en de leefstijl van de islam op waarheid berusten. In de Koran staat duidelijk geschreven: ﴾ Allah, er is geen God dan Hij. Hij zal jullie bijeenbrengen voor de Opstandingsdag, waaraan geen twijfel is. En wie is er oprechter met berichten dan Allah ﴿ An-nisaa’ 87.

Gehoorzaamt Allah s.w.t. en prijst Hem, want Hij heeft ons de rijkdom van Zijn goedheid geschonken en heeft ons ook bevo...

Lees verder »