De schepping van de mens en zijn opstanding

Salaat, het islamitisch gebed & haar effect

Een moslim heeft de volgende vraag gesteld: wat is het lot van een moslimorgaan dat in het lichaam van een niet moslim of van een zondige moslim is getransplanteerd? Allereerst, Allah s.w.t. schiep de mens in de beste gestalte en maakte hem tot een teken van Zijn groot vermogen en van Zijn geweldige schepping. Daarom heeft Allah s.w.t. de mensen opgeroepen om over hun bestaan dieper na te denken, zodat zij misschien hun Heer beter leren kennen en meer inzicht krijgen in de essentie van hun bestaan. Allah s.w.t. zegt: «De mens moet maar eens kijken waaruit hij geschapen is. Hij is geschapen uit gutsend vocht, dat tussen de lendenen en de ribben te voorschijn komt. Om hem terug te brengen, daartoe heeft Hij de macht, op de dag dat de geheimen worden getoetst» 86/5. In de Koran en in de Soennah staan verschillende teksten die de mensen zullen helpen om de wetenschappelijke feiten te ontdekken.

Een moslim heeft de volgende vraag gesteld: wat is het lot van een moslimorgaan dat in het lichaam van een niet moslim o...

Lees verder »

De patient tussen bijgeloof en geneeskunde

Allah s.w.t. schiep de mensen zonder dat zij enig kennis te hebben. De mens begon langzaam kennis op te doen met de principes van het leven en haar geheimen stapsgewijs te ontdekken, totdat hij een vergevorderd stadium van kennis en een grote ontwikkeling op verschillende gebieden van de wetenschap had bereikt. Hierover zegt Allah s.w.t. het volgende: «Allah heeft jullie terwijl jullie niets wisten uit de buiken van jullie moeders voortgebracht. Ook heeft Hij aan jullie gehoor, gezichtsvermogen en een hart gegeven, opdat jullie dank zullen betuigen» 16/78. De studie van de geschiedenis van het ontstaan van de geneeskunde is ook de studie van de ontwikkeling van de menselijke filosofie: hoe de mens zijn moeilijke levensomstandigheden structureel kon verbeteren om te kunnen overleven. Het mensenleven was kort, niet meer dan dertig jaar; dankzij de medische ontwikkelingen steeg de gemiddelde leeftijd van mensen in onze moderne tijd naar tachtig jaar. De menselijke gezondheid is een weerspiegeling van onze sociale omstandigheden.

Allah s.w.t. schiep de mensen zonder dat zij enig kennis te hebben. De mens begon langzaam kennis op te doen met de prin...

Lees verder »

Zorg voor je ouders is de weg naar succes

Zorg voor de ouders in de islam

Allah s.w.t. heeft in het hart van ouders  gevoelens van onvoorwaardelijke liefde, barmhartigheid en zorg voor hun kinderen gelegd. Hij s.w.t. heeft hen bevolen om hun kinderen de beste namen te geven, goede manieren te leren en nuttige kennis over te dragen. Degenen die in de opvoeding van hun kinderen vooral aandacht geven aan het liefhebben van Allah, zijn gezant Mohammed –vrede zij met hem- zijn Boek en de soennah van de profeet Mohammed v.z.m.h. , die hebben een juiste investering gedaan, zowel voor dit leven als voor het Hiernamaals. In dit leven zal het kind voor zijn ouders zorgen in het geval van ouderdom, zwakte en ziekte en het Hiernamaals zal de rang van de ouders in het Paradijs verhoogd worden door de gebeden die de kinderen voor hen doen. De profeet v.z.m.h. zei hierover het volgende: «De rang van een man wordt in het Paradijs verhoogd. Hij zal zeggen: waar komt dit vandaan? Dan wordt er gezegd: doordat uw kind voor u om vergeving bidt » Ibn Majeh. Het gezin is de basis waarin de kinderen  normen en waarden worden bijgebracht.

Allah s.w.t. heeft in het hart van ouders  gevoelens van onvoorwaardelijke liefde, barmhartigheid en zorg voor hun kinde...

Lees verder »

De eenduidige en niet eenduidige verzen in de Koran

Quran

Conform de barmhartigheid van Allah s.w.t. en vernieuwingen de zich in de loop der tijd voordoen bevat de Heilige Koran verzen die tot moetashabihaat behoren. Deze verzen brengen de menselijke rede tot reflectie en bezinning. Al-moetashabihaat verzen zijn verzen die meer dan één interpretatiemogelijkheid hebben. Deze verzen worden zanni ad-dalalah genoemd. Dat er interpretatieverschillen tussen de geleerden met betrekking tot deze verzen zijn,  is een aanvaardbaar feit. Deze verzen bieden veel diversiteit en kleurigheid; ze zijn niet met elkaar in strijd. Om deze verzen te kunnen begrijpen heeft Allah s.w.t. al-mohkamaatverzen geopenbaard als een maatstaf voor al-moetashabihaat en als een sleutel om hun verborgen betekenissen te ontdekken. Allah s.w.t. heeft al-moehkamaatverzen (eenduidige verzen) ommoe al-kitaab (de grondslag van het Boek) genoemd. Deze verzen zijn de basis om de zanni Verzen te kunnen begrijpen. De moslimgeleerde vergelijkt al-moetashabihaatverzen met al-moehkamaat. Op die manier probeert hij de juiste interpretatie eruit te halen. De omstandigheden van mensen gaan met hun tijd en plaats mee.

Conform de barmhartigheid van Allah s.w.t. en vernieuwingen de zich in de loop der tijd voordoen bevat de Heilige Koran...

Lees verder »

De zuilen en de voorwaarden van het huwelijk

Verloven & trouwen in de Islam

De islam heeft een legitieme manier bepaald waarmee een man en een vrouw verbonden kunnen zijn: zo is het huwelijk voorgeschreven en worden de mensen opgeroepen om dit te faciliteren. In deze context zegt Allah, de Almachtige: «En trouwt met hen uit jullie midden die nog vrijgezel zijn en de rechtschapene uit jullie slaven en slavinnen. Als zij arm zijn, zal Allah hen door Zijn goedgunstigheid rijk maken. Allah is alomvattend en wetend» 24/32. Jongeren zijn de dragers van de samenleving en de vaders en de moeders van de toekomst. Daarom heeft de profeet v.z.m.h. de moslims opgeroepen om de jongeren te helpen bij het stichten van hun gezinsleven, het huwelijk te vergemakkelijken en niet ingewikkeld maken met overbodig eisen, zodat zij niet aan zedeloosheid blootgesteld worden en aan daden die Allah verboden heeft. Op basis van het belang van deze heilige band tussen man en vrouw in de samenleving heeft de islam de zuilen en voorwaarden van het huwelijk tot in detail besproken. De zuilen van het huwelijk zien er in de islam als volgt uit: Bruid en bruidegom, al-waliy (huwelijksvoogd), bruidsschat (as-sadaaq), aanbod en aanvaarding (al-iedjaab wa al-qaboel). De eerste zuil van het huwelijk is: Bruid en bruidegom; zij dienen vrij te zijn van zaken die het huwelijk verbieden en zij moeten voldoen aan de huwelijksgeschiktheid. Om de stabiliteit en de continuïteit van het huwelijksleven te waarborgen heeft de meerderheid van de moslims- Schriftgeleerden geschiktheid (gelijkwaardigheid) als een huwelijksvoorwaarde beschouwd.

De islam heeft een legitieme manier bepaald waarmee een man en een vrouw verbonden kunnen zijn: zo is het huwelijk voorg...

Lees verder »

De spirituele dimensies van de edele Koran

Koran

Allah s.w.t. zei: ﴾ Deze Koran leidt naar wat recht is en brengt goede tijdingen aan al-moie’minien die goede daden verrichten﴿ 17/9. Allah s.w.t. benadrukt in dit vers dat de Koran leidt tot dat wat juist is en verkondigt dat aan de gelovigen. Dit karakteriseert de Koran als leidraad tot het juiste pad, tot evenwichtig leven en tot het gemakkelijke. Hij nodigt mensen uit om op de juiste manier het geloof en de aqida (geloofsleer) te belijden. Hij nodigt hen ook uit tot de juiste aanbidding en het juiste gedrag. Degenen die hechten aan de principes van de Koran zullen een menswaardig leven leiden, zuiver van bezoedelingen van bijgeloof en van zonden. De edele Koran verlicht het inzicht van mensen, blaast in hun hart een nieuw leven in, geeft het gevoel van opluchting en geneest zowel geestelijke als lichamelijke ziekten.

Allah s.w.t. zei: ﴾ Deze Koran leidt naar wat recht is en brengt goede tijdingen aan al-moie’minien die goede daden verr...

Lees verder »

Het huwelijk is een morele en sociale noodzaak

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg

Allah s.w.t. heeft de mens geschapen als zijn plaatsvervanger op aarde, zodat hij de leefbaarheid en de aanbidding van Allah s.w.t. daarin zal bevorderen. Allah s.w.t. vertelt ons in Zijn Boek over deze menselijke missie het volgende: «Toen Jouw Heer tot de engelen zei: Ik ga op aarde een plaatsvervanger aanstellen» 2/30. In een ander vers zegt Allah s.w.t. ook: «Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden» 51/56. De wijsheid van Allah s.w.t. heeft bepaald dat de mensen in vrouwelijke en mannelijke geslachten zijn geschapen. Ieder van hen heeft eigen lichamelijke, geestelijke, psychologische en sociale kenmerken. Zij vullen elkaar goed aan om het doel waarvoor zij zijn geschapen te waarborgen. Daarom heeft Allah in de aard van elk geslacht aantrekkingskracht tot het andere geslacht geschapen: man en vrouw hebben elkaar nodig, ze kunnen elkaar niet missen, want zij vormen samen een eenheid. Deze aantrekkingskracht is een natuurlijke aanleg, die Allah s.w.t. in de mens heeft geschapen. In de Koran staat: «De natuurlijke aanleg van Allah, die Hij in de mensen ingeschapen heeft. Allah’s schepping is niet te veranderen. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet» 30/30. De basis van de relatie tussen een man en vrouw is het gevoel; een relatie waarin zij beiden van het plezier van het moeder- en vaderschap genieten. Voor de komst van de islam waren er sommige relaties tussen vrouwen en mannen die niet bij hun waardigheid pasten. Met de komst van de islam zijn alle intieme relatie tussen man en vrouw die hun waardigheid schenden, verboden en zijn de relaties die op basis van verloving (al-khitbah) en huwelijksakte bekrachtigd; de relatie die hun beider rechten en die van hun kinderen beschermt. Het betekent dat elke huwelijksakte die niet een officieel document is waarmee de huwelijksrelatie bij een rechtelijke macht bewezen kan worden, niet geldig is.

Allah s.w.t. heeft de mens geschapen als zijn plaatsvervanger op aarde, zodat hij de leefbaarheid en de aanbidding van A...

Lees verder »

Een selectie uit de karaktereigenschappen van de profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

De moslimgeleerden hebben in verschillende studies de karaktereigenschappen van Sayyidoena Rassoeli-Allahi besproken. Het gedrag van de profeet v.z.m.h. is voor de moslim de beste leermeester en de beste opvoeder. Door de studie van de karaktereigenschappen van onze profeet v.z.m.h. wordt hij nog meer geprezen door zijn volgelingen en nog meer gewaardeerd door zijn tegenstanders. Niemand heeft de liefde en de waardering van de mensheid meer gekregen dan onze profeet, vrede zij met hem. Miljoenen mensen spreken zijn naam uit en miljoenen harten gaan sneller kloppen bij het horen van zijn naam. De echte liefde voor de profeet v.z.m.h. moet leiden naar het volgen van zijn Soennah en naar het handelen volgens zijn voorbeeld. Allah s.w.t. heeft de norm voor degenen die de profeet liefhebben als volgt uitgedrukt: ﴾ Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie je zonden vergeven. Allah is vergevend en barmhartig﴿ 3/31. De edele Koran spoort aan om ons het licht van de profetische overleveringen eigen te maken. Vooral in deze tijd waarin de realiteit wordt verdraaid en verkondigingen in de naam van de islam met elkaar strijden. Veel jonge moslims kunnen geen onderscheid maken tussen de voorstanders van de islam en de voorstanders van sekten en politieke doelstellingen.

De moslimgeleerden hebben in verschillende studies de karaktereigenschappen van Sayyidoena Rassoeli-Allahi besproken. He...

Lees verder »

Ter gelegenheid van de herdenking van het overlijden van onze profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

Toen de profeet v.z.m.h. zijn islamitische boodschap had verkondigd, het hem toevertrouwde boodschap had volbracht en de leidraad aan mensheid had overhandigd, werd de soeraat an-nasr geopenbaard die verwijst naar de naderende dood van de profeet v.z.m.h. Hij gaf bij verschillende gelegenheden aan dat zijn dood naderde. Daarmee probeerde hij de moslims voor te bereiden op zijn afscheid. Tijdens de hadjat al-wada’e sprak hij zijn metgezellen toe en zei: « jullie moeten de hadj rituelen van mij overnemen. Wellicht zal ik jullie na dit jaar niet meer ontmoeten » Moslim. Aan het eind van de maand Safar het elfde jaar van de islamitische jaartelling ging de profeet v.z.m.h. naar de begraafplaats Ohoed. Hij heeft de salaat al-djanazah verricht voor de mensen die daar begraven zijn. Vervolgens ging hij de preekstoel op en zei: «Ik ben een voorganger voor u en ik ben een getuige voor u. Ik zweer bij Allah, ik zit nu naar mijn bassin te kijken. Ik heb de sleutels van de schatten van de aarde gekregen. Ik zweer bij Allah, ik ben niet bang dat u polytheïsten zullen worden, maar ik ben wel bang dat u er naar zal streven om strijd te voeren » Bochari. Imam an-nawawi zei: er zijn een aantal profetische wonderen in deze Hadith. Het eerste is dat zijn oemma over de schatten van de aarde zal beschikken; dat is wel gebeurd. Het tweede is dat zij niet allemaal ten prooi vallen aan afvalligheid. Allah s.w.t. heeft de moslims beschermd tegen afvalligheid. Het derde is dat zij onderling wel strijd zullen voeren en dat is ook wel gebeurd.

Toen de profeet v.z.m.h. zijn islamitische boodschap had verkondigd, het hem toevertrouwde boodschap had volbracht en de...

Lees verder »

De geboorte van de profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

Ik raad u en mijzelf aan om Allah s.w. te gehoorzamenen neemt u toevlucht tot geduld en salaat. Allah is met hen die geduldig zijn . Ieder jaar in de maand rabi’e 1 staan we stil bij de geboorte van sayyidona Mohammed, vrede zij met hem; de geboorte van een bijzonder persoon op deze aardbol. Hij is uitverkoren door Allah s.w. om een belangrijke opdracht te kunnen uitvoeren. Allah s.w. heeft hem als barmhartige voor alle wereldbewoners gezonden. De herdenking van zijn geboorte v.z.m.h. is een teken van verlichting in de geschiedenis van de moslims. Het was een begin van een nieuw tijdperk. Er brak een interessante periode aan van sociale rechtvaardigheid, het bevorderen van deugd en bestrijden van het onrecht waar kwetsbare mensen onder lijden. In Mekka verheugden de mensen zich zeer op de geboorte van de Mohammed, vrede zij met hem. Abdolmottaleb ontving het nieuws van de geboorte van zijn kleinzoon met veel vreugde en blijheid. Hij heeft hem Mohammed genoemd en hij zei: Ik heb hem Mohammed genoemd omdat ik wil dat hij geprezen wordt door de bewoners van de aarde. Hij droeg hem naar Al-Ka’bah en bad tot Allah s.w.t. en dankte Hem. Halima As-Sa’diya kreeg de eer om zoogmoeder van Mohammed te mogen worden. Zij heeft ook van zijn zegen (Barakah) genoten. Halima ging samen met een aantal zoogmoeders naar Mekka om zuigelingen te zoeken.

Ik raad u en mijzelf aan om Allah s.w. te gehoorzamenen neemt u toevlucht tot geduld en salaat. Allah is met hen die ged...

Lees verder »