Vrede en veiligheid in de islam

Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden van het leven. Deze behoort tot de eerste levensbehoeften en is een van de gunsten van het leven die Allah s.w.t. aan mensen heeft geschonken, zodat zij maatschappelijke welvaart kunnen bevorderen en Allah s.w.t. aanbidden. In het verhaal van Adam v.z.m.h. lezen we dat de eigen veiligheid en die van het gezin en eigendom tot de basis van het leven behoren. Allah s.w.t. zegt: «Hij zei: daalt af, jullie zijn elkaars vijanden, en voor jullie is er op de aarde een verblijfplaats en een genieting tot een bepaalde tijd. Hij zei: daarop zullen jullie leven, daarop zullen jullie sterven en daaruit zullen jullie te voorschijn gebracht worden» 7/ 24-25. Als de veiligheid ontbreekt, dan is het leven onaangenaam en kan men zijn aanbiddingen niet naar behoeden verrichten. In de schaduw van vrede en veiligheid kan elke burger zijn plichten ten opzichte van zijn Heer, zijn land en de samenleving nakomen. In de schaduw van vrede en veiligheid leven mensen in welvaart en stabiliteit. Het eerste wat sayyidona Ibrahiem v.z.m.h. deed toen hij naar Mekka ging was het volgende: hij vroeg Allah s.w.t. Mekka en haar bewoners met vrede en veiligheid te zegenen. In de Koran staat: «en toen Ibrahiem zei: Mijn Heer, maak dit land tot een veilige plaats en voorzie haar bewoners van vruchten» 2/126. De veiligheid is de grootste zegening van Allah s.w.t. die Hij aan zijn dienaren heeft geschonken. Helaas kunnen sommige mensen alleen dan vrede en veiligheid waarderen, wanneer zij die misschien gaan missen. We zien hoe mensen leven in landen waar vrede niet meer vanzelfsprekend is: hun situatie is angstaanjagend en onmenselijk. Sommigen verwachten de dood op elk moment. Om het belang van de veiligheid bad de profeet v.z.m.h. elke ochtend en avond voor veiligheid in zijn leven, voor innerlijke vrede, voor zijn geloof en voor zijn gemeenschap. Ibn Omar zei: «De profeet v.z.m.h. heeft deze smeekbeden nooit nagelaten zowel in de ochtend als in de avond: O Allah! Ik vraag U om mij veiligheid te schenken in dit leven en in het Hiernamaals. O Allah! Ik vraag U om vergiffenis en veiligheid in mijn geloof, in mijn leven, voor mijn familie en voor mijn eigendom. O Allah! Bedekt mijn schaamte» Aboe Daoud.

Vrede is het motto van de islam

In de volgende Hadieth maakt de profeet v.z.m.h. duidelijk hoe belangrijk veiligheid is: «Wie onder jullie s’ochtends wakker wordt en zich veilig voelt in zijn gemeenschap, gezond in zijn lichaam en voedsel heeft voor zijn dag: het is alsof hij de hele wereld bezit» Termithi. In deze Hadieth verwijst de profeet v.z.m.h. naar de grondbeginselen van het leven: voedsel om zijn honger te stillen, water om zijn dorst te lessen, kleding om zijn schaamte te bedekken, een huis om zichzelf tegen warmte en kou te beschermen en vrij te zijn van geestelijke en lichamelijke ziektes. Vrede is het motto van de islam, zowel in dit leven als in het Hiernamaals, de basis van zijn verkondiging. In de Koran staat: «En Allah roept op tot het huis van de vrede en Hij leidt wie Hij wil naar het rechte pad» 10/25. Toen Sayyidoena Rassoelo-llahi v.z.m.h. in Medina kwam, zei hij tegen haar bewoners: «O mensen, verspreidt de vrede, schenkt het voedsel en verricht de salaat terwijl de mensen slapen, dan zullen jullie het Paradijs betreden in vrede» Termithi. Deze vredige woorden creëren ruimte voor ontmoeting, geuren naar liefde en roepen op tot verbondenheid tussen mensen onderling, ongeacht hun etnische achtergronden en levensbeschouwing. Deze uitspraak van de profeet Mohammed v.z.m.h. ontwikkelt een beschaving op basis van pluralisme en rechtvaardigheid. In verschillende tijdperken en plaatsen heeft de islam de rechten van moslims en niet moslims gewaarborgd. Een moslim is degene bij wie mensen zich veilig voelen. De profeet v.z.m.h. zei: «De moslim is degene wiens zijn tong en handen voor de andere moslims veilig zijn en de mo’min is degene bij wie mensen zich veilig voelen wat betreft hun leven en eigendommen» Termithi. We leven in een tijd waarin egoïsme, arrogantie en agressiviteit het hoogste punt bereikt hebben, soms in de naam van een religie en soms in de naam van vredeshandhaving. De hedendaagse beschaving is niet in staat om de menselijke geest te verzadigen met barmhartigheid en liefdadigheid. De moslims zijn helaas hierin niet beter dan de anderen. Zij hebben de waarden van de islam en de geboden van Allah s.w.t. met voeten getreden. Sommige moslims hebben het recht aan zichzelf gegeven om namens Allah s.w.t. en zijn gezant Mohammed v.z.m.h. op te treden. Zij beschouwen hun interpretaties van de Koran en van de Hadieth als de absolute waarheid  en veroordelen alle interpretaties die niet overeenkomen met hun begrip en stijl. Sommigen beschouwen alle interpretaties van andere geleerden die niet overeenkomen met die van hun meesters als een dwaling; anderen kwetsen iedereen die iets zegt wat niet overeenkomt met hun begeerte. Er is een groot verschil tussen degene die zijn interpretaties op basis van regels en fundamenten van de fiqh onderbouwt en degene die zijn interpretaties uit haat en hebzucht haalt. De moslim is degene die zichtbare uitingen van vrede en respect uitstraalt, zodat anderen van zijn kant slechts het goede zullen zien en horen. In de Koran staat: «Spreekt het goede tot de mensen» 2/ 83.

In het kader van vrede en stabiliteit kan de mens in staat zijn om zijn talenten en vaardigheden te ontplooien. Door gebrek aan vrede en stabiliteit hebben in veel landen op onze aardbol mensen te lijden aan armoede en ziektes. In de schaduw van vrede zullen mensen tijdens de aanbidding van Allah s.w.t. tot rust komen. Allah s.w.t. zegt: «Zij moeten de Heer van dit huis aanbidden. Degene Die hun honger stilt en hun angst wegneemt» 106/3-4. De islam die onze geleerden, generatie op generatie tot en met Sayyidoena Rassoelo-llahi v.z.m.h,  aan ons hebben overgedragen, is een religie van vrede; zijn groet is vrede, de naam van zijn Heer is vrede, zijn boodschap is vrede en relatie tot andersdenkenden is vrede. De profeet v.z.m.h. zei: «Wie een Mo’ahid (niet moslim) onrecht aandoet of zijn rechten verwaarloost of hem boven zijn vermogen belast of iets van hem neemt waar hij geen toestemming voor gaf, hem zal ik dan persoonlijk op de Dag der Oordeels aanklagen» Aboe Daoud. Onze islam richt zich op de beginselen van rechtvaardigheid en vrijheid om de vrede te bestendigen. Onze islam verbiedt onrecht te doen aan de medemens. Allah s.w.t. zegt: «pleeg geen gewelddaden; Allah bemint de gewelddaders niet» 2/190. Een veilig leven is een recht voor ieder mens: het is een eeuwig recht en mag nooit geschonden worden. Allah s.w.t. wenst voor iedereen een menswaardig bestaan: waardig in zijn leven en na zijn dood, waardig in geval van ziekte en gezondheid, waardig in het geval van rijkdom of armoede en waardig in het geval van blijdschap of verdriet, ongeacht of men vrouw of man is. Allah s.w.t. zegt: «Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het vasteland en de zee gedragen en Wij hebben met goede dingen in hun onderhoud voorzien en Wij hebben hen duidelijk verkozen boven velen van hen die Wij geschapen hebben» 17/70.

Foto van Humphrey Muleba

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief