Spirituele dimensies in het leven van de profeet Mohammed v.z.m.h.

De spirituele dimensies waarmee Sayyidoena Rassoelo-Allahi is gekomen, vormen de basis van de islamitische beschaving. Dit is het geheim dat mensen in menigten tot de islam zijn bekeerd. De spirituele dimensie betekent in de islam een sterke band hebben met Allah s.w.t. in termen van geloof en toewijding. Spiritualiteit vormt een belangrijk aspect in de hervorming van de islamitische identiteit. De profeet Mohammed v.z.m.h. besteedt veel aandacht aan de spirituele opvoeding. Voor de komst van de islam zonderde hij zich af in de grot Hira. Hij liep hier ongeveer drie kilometer heen. Het gebied was woest en de weg onbegaanbaar. Hij v.z.m.h. klom naar de top van de berg waar de grot Hira zich bevindt. Tussen de rotsen ging hij zitten om diep na te denken over de hemelen, de aarde en over de grote waarheid. Onze profeet v.z.m.h. wijdde zich in de grot Hira nachten achter elkaar aan Allah, de Almachtige. Elke jaar trok hij v.z.m.h. zich een maand lang terug in de grot Hira. Zijn vrouw Khadija, Moge Allah tevreden zijn met haar, voorzag hem van eten en drinken. Beste moslim en moslima,  heeft u momenten waarop u uw trouw aan Allah s.w.t. uitspreekt en momenten waarop u Hem smeekt?, heeft u tijd gereserveerd om na te denken over dit geweldig universum en wat er komt na dit leven? en heeft u zich op het leven in het Hiernamaals voorbereid?. Wilt u met mij stil staan bij het volgende vers: ﴾Zeg: zullen Wij jullie meedelen wie door hun daden de grootste verliezers zijn. Van wie het streven in het tegenwoordige leven teloorgaat terwijl zij erop rekenen goed werk doen﴿ 18/103, 104. Onze profeet v.z.m.h. heeft veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de islamitische identiteit. Ten eerste door de innerlijke aanbidding, zoals toewijding aan Allah s.w.t. en door het zuiveren van de ziel. Ten tweede door de uiterlijke aanbidding zoals het verrichten van de salaat, het vasten en andere handelingen. Er is een sterke wederzijdse beïnvloeding tussen de innerlijke en de uiterlijke aanbiddingen. Uit de studie van de biografie van onze profeet Mohammed v.z.m.h. halen we heldere aspecten, hoge ambities en een toegankelijke mentaliteit. Dit werd gebaseerd op de gehoorzaamheid aan Allah, de Almachtige, de liefde voor de mensen, kennis van mankementen van de ziel en de verleidingen van de duivel. De profeet v.z.m.h. besteedde veel aandacht aan het verzachten van het hart en het gedenken van het Hiernamaals.

Innerlijke rijkdom

In de biografie van onze profeet Mohammed v.z.m.h. lezen we spirituele dimensies van zijn leven. De ziel van Sayyidoena Rassoeli-Allahi v.z.m.h. was een boeket van deugden, hoge idealen en van goede normen en waarden. Het doel van spirituele opvoeding in de islam, dat wil zeggen: het zuiveren van de ziel is de overgang van innerlijke onrust naar een gerustgestelde ziel en van een dolende geest naar een geest die Allah de Almachtige goed kent. Het eerste element van geestelijke opvoeding bij de profeet Mohammed v.z.m.h. is zijn vertrouwen op Allah en de overtuiging dat alle zaken in de handen van Allah s.w.t. zijn. De profeet v.z.m.h. werd blootgesteld aan diverse moeilijke situaties. Bijvoorbeeld tijdens de migratie van Mekka naar Medina stonden de polytheïsten aan de ingang van de grot waarin de profeet v.z.m.h. en Aboe Bakr Assadieq zich verschuilden. Aboe Bakr hoorde hun geluiden en voetstappen. Hij werd door angst en verdriet beheerst. De profeet Mohammed v.z.m.h. troostte hem met de volgende woorden: ﴾Wees niet bedroefd, Allah is met ons﴿ 9/40. De sterke band die onze profeet Mohammed v.z.m.h. had met Allah s.w.t. en de kracht van zijn spiritualiteit, vormden de belangrijkste verlichting voor zijn psychische druk en sociale problemen. De goddelijke zorgzaamheid heeft de profeet v.z.m.h. zowel innerlijke als uiterlijk beschermd en heeft hem mentaal sterk gemaakt. Daardoor werd hij innerlijk zo rijk. Een afgevaardigde van Qoraysh ‘otbah ben Rabierah probeerde de profeet v.z.m.h. te verleiden, maar hij wees alles van hem af. Het aanbod van ‘otbah was als volgt: «Als jij hiermee geld wilt, dan zullen wij voor jou geld inzamelen, zodat jij de rijkste van ons zult zijn. Als jij hiermee het leiderschap wilt, dan zullen wij jou tot onze leider benoemen en zullen wij geen besluit nemen zonder jouw goedkeuring. Als jij hiermee een koning wilt worden, dan zullen wij jou tot onze koning kronen» Ibn Hichaam. Maar de spirituele kracht van de profeet Mohammed v.z.m.h. laat hem reageren op alle verleidingen en bedreigingen als volgt: «O oom, Wallahi (ik zweer bij Allah) al leggen zij de zon in mijn rechterhand en de maan in mijn linkerhand om dit op te geven, ik zal er pas mee ophouden, wanneer Allah s.w.t. mijn boodschap laat zegevieren of ik sterf» ibn Hichaam. Sayyidoena Rassoelo Allahi v.z.m.h. leerde ons dat spirituele leegte niet door geld, macht noch door plezier gevuld kan wordenSpirituele leegte kan alleen door de aanbidding van Allah, de Almachtige worden gevuld. Dit wordt door de profeet Mohammed v.z.m.h. in de volgende Hadieth als volgt, uitgedrukt: «Rijkdom is niet overvloed aan aanbod, maar de rijkdom is rijkdom van de ziel (tevredenheid)» Bochari.

Uit de studie van islamitische feiten in de biografie van de profeet v.z.m.h. halen we dat spiritualiteit altijd inherent was aan het dagelijks leven van de profeet vrede zij met hem, zowel in voorspoed als in tegenspoed. Door de spiritualiteit heelde hij zijn bedroefd hart en verlichtte hij zijn verdriet. Door de dood van zijn vrouw Khadija en zijn oom Aboe Talib werd hij gekweld door droefheid en nam zijn bezorgdheid toe. De profeet v.z.m.h. besloot toen om naar Taif te gaan, in de hoop dat haar bewoners naar zijn verhaal beter zouden luisteren dan de bewoners van Mekka en dat zij misschien de islamitische religie zouden ondersteunen. Hij heeft het islamitisch geloof in Taif verkondigd. De bewoners van Taif hebben de profeet v.z.m.h. uit Taif op een vreselijke manier verdreven. De stenen stortten zich van alle kanten over hem heen. Hij werd overladen met alle soorten scheldwoorden. De profeet Mohammed v.z.m.h. voelde zich enorm vernederd. Tranen van verdriet druppelden uit zijn ogen en zijn gezegende bloed stroomde uit zijn voeten. Hij v.z.m.h. nam zijn toevlucht tot een tuin waarin hij zich achter de bomen kon verschuilen. In deze situatie welden vanuit zijn binnenste spirituele gebeden en woorden op. Hij hief zijn handen in gebedshouding omhoog naar de hemel en richtte zich tot zijn Heer (Allah s.w.t.) met de  volgende spirituele woorden die uit zijn diep bedroefde hart kwamen. «O Allah, ik klaag tot u over mijn zwakheid, mijn onkunde en mijn vernedering door mensen. O Barmhartigste der barmhartigen, U bent de Heer van de kwetsbaren en U bent mijn Heer. Aan wie heeft U mij toevertrouwd? Aan een vreemdeling die zich mij boos aankeek? Of heeft U mijn zaak aan een vijand overgedragen? Als U niet boos op mij bent, dan besteed ik hier geen aandacht meer aan. Maar uw vergeving is van grotere betekenis voor mij. Ik zoek toevlucht bij het licht van Uw aangezicht, zodat duisternis verlicht wordt en de wereld en het Hiernamaals verbeterd wordt; opdat Uw woede niet over mij komt of Uw ontevredenheid mij bezit van mij neemt. Ik toon berouw totdat U tevreden bent. Zonder Uw steun is er geen macht noch kracht.» Ibn Hichaam. Deze smeekbede liet de troon van Allah s.w.t. trillen. Allah s.w.t. stuurde Djibriel naar Mohammed v.z.m.h. om voor hem wraak te nemen. De profeet v.z.m.h. zei: «de engel van de bergen riep me en begroette me. Deze zei: O Mohammed, Allah heeft gehoord wat je volk tegen jou heeft gezegd. Ik ben de engel van de bergen. Allah heeft mij naar jou gezonden om tot uw beschikking te staan en met hen te doen wat jij wilt. Als je dat wilt, dan zal ik hen onder deze twee bergen bedelven» Moslim. Maar de spirituele dimensie van de profeet v.z.m.h. liet zijn genadige gevoelens uiten als volgt: «Ik hoop dat Allah uit hun voortplanting mensen laat voortkomen die Hem alleen aanbidden en geen andere goden naast Hem belijden» Moslim. De spirituele dimensie heeft een diepgaande invloed op de preventie van psychische en lichamelijke aandoeningen. Dit betekent dat de boodschap van onze profeet Mohammed v.z.m.h. alle wetten die het menselijke leven ordenen omvat. De geestelijke opvoeding laat de mens een harmonieus leven leiden waarin zowel vertrouwen op Allah als in de mens en de liefde een rol spelen, zonder enige overdrijving noch verwaarlozing.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief