?>

Spiritualiteit in de emigratie van de profeet v.z.m.h.

De profeet v.z.m.h. heeft getracht een samenleving te vormen op de volgende grondslagen: hervorming, solidariteitveiligheid en stabiliteit. De profeet v.z.m.h. bleef dertien jaar in Mekka zijn volk op te roepen tot geloof in Allah, de Almachtige, en Allah aanbidden. Er waren weinig mensen die van zijn boodschap overtuigd raakten. De Qoreish hebben hem en de moslims onderdrukt en gemarteld. De profeet v.z.m.h. begon met de zoektocht naar alternatieve oplossingen om de kwetsbare moslims te redden van het kwaad dat hen door de Qoreish werd aangedaan. Hij beval een groep moslims te emigreren naar Abessinië; hijzelf ging naar Taaif in de hoop dat de mensen daar gehoor zouden geven aan zijn verkondiging. Maar zij ontvingen hem zeer onfatsoenlijk en bespotten hem. Vervolgens werd hij verschrikkelijk vernederd doordat zij hun kinderen en dwazen onder hen aanzetten om de profeet v.z.m.h. uit hun dorp weg te jagen. Dit weerhield hem niet om zijn verkondiging in andere streken voort te zetten. Nadat de profeet v.z.m.h. terugkwam uit Taaif begon hij tijdens verschillende religieuze en culturele gelegenheden de mensen weer uit te nodigen tot de islam. Hij legde hen de leer en de principes van de islam uit. Tariq al-Mohaaribi beschreef de situaties waarin sayyidona Mohammed v.z.m.h. verkeerde als volgt: «Ik heb de profeet v.z.m.h. op de Thi al-Majaaz markt gezien. Hij was gekleed in een rood gewaad en zei o mensen! Zeg: laa ilaaha illa-llah, dan zullen jullie een succesvol leven leiden. Een man volgde hem en gooide stenen naar hem zodat zijn hielen begonnen te bloeden. Vervolgens zei de man: O mensen! Luister niet haar hem; hij is een leugenaar. Tariq vroeg wie is hij? Men zei: hij is een zoon van beni Abdelmotalib en degene die hem volgt is Aboe Lahab (zijn oom)» ibn khozaymah.

Een oproep tot het geloof in de eenheid van de schepper en hoge gedragsnormen

Allah s.w.t. zond de profeet v.z.m.h. naar de hele mensheid. Allah zegt: «En Wij hebben jou naar alle mensen gezamenlijk slechts gezonden als verkondiger van goed nieuws en als waarschuwer, maar de meeste mensen weten het niet» 34/28. Ja’far ibn AbieTalib heeft de waarden, de boodschap en de principes van de islam voor An-Najaashi, de koning van Abessinië, goed en duidelijk beschreven. Hij zei:«O Koning, wij waren een onwetend volk. We aanbaden afgoden, we aten het vlees van dode dieren, we pleegden schandelijke daden, we verbraken banden met ons bloedverwanten, we behandelden onze buren slecht en de rijken buitte de armen uit. We verbleven in deze staat totdat Allah, de Almachtige, ons een profeet stuurde: iemand van ons; we kennen zijn afstamming, eerlijkheid, betrouwbaarheid, en zijn integriteit. Hij riep ons op in de eenheid van Allah, de Almachtige, te geloven en alleen Allah s.w.t. te aanbidden en af te zien van het aanbidden van stenen en afgoden die onze voorvaders aanbaden in plaats van Allah, de Almachtige. Hij beval ons om de waarheid te spreken, toevertrouwde middelen terug te geven aan de eigenaar, de bloedverwantschap en een goede band met de buren te onderhouden, verboden dingen te vermijden en zich van bloedvergieten te onthouden. Hij verbood ons schandelijke daden te plegen, valse getuigenissen af te leggen, eigendommen van een weeskind af te nemen en een kuise vrouw valselijk te beschuldigen. Hij beval ons om alleen Allah, de Almachtige, te aanbidden en er geen afgoden op na te houden, de salaat te verrichten, de zakaat (aalmoes) te geven, te vasten en de Hadj te verrichten» Ibn Hichaam. Allah s.w.t. heeft het hart van Al-Ansaar voor de islam geopend. Deze mensen hebben aan de verkondiging van de profeet v.z.m.h. gehoor gegeven. Vervolgens heeft de profeet v.z.m.h. Mos’ab ibn ‘omeir aangewezen om hen de principes en de rituelen van de islam te leren. Aangezien de islam zich in Yathrib vestigde, beval Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. de moslims naar Yathrib te immigreren. Hij zei: « Allah heeft hen tot jullie broeders gemaakt en een huis (land) gegeven waar jullie allen in vrede kunnen leven». De metgezellen emigreerden naar Yathrib; alleen Aboe Bakr en Ali bleven achter in Mekka met de profeet, vrede zij met hem.

De samenzwering van Qoreish

De Qoreish hebben een kwalijke beslissing genomen: zij hebben samengezworen om de profeet v.z.m.h. te doden. De trouwe engel (Djibriel) daalde neer naar de profeet v.z.m.h. en vertelde hem over de samenzwering van de Qoreish. Djibriel v.z.m.h. las het volgende vers: «En toen maakten zij die ongelovig zijn, plannen om je vast te houden of je te doden of je te verdrijven. Zij maakten deze plannen en Allah maakte plannen, maar Allah is de beste plannenmaker» 8/30. De Qoreish vielen het huis van de profeet v.z.m.h. aan en belegerde zij het van alle kanten om hun beraamd plan (Mohammed te doden) tot uitvoering te brengen. Terwijl het leger van de Qoreish het huis van de profeet v.z.m.h. omsingelde, verliet hij zijn huis en reciteerde soerat Yaasin. Vervolgens strooide hij aarde op de hoofden van degenen die zijn huis belegerden. Hij reciteerde tot en met « En Wij hebben voor hen een hindernis geplaatst en achter hen een hindernis en Wij hebben hun ogen bedekt zodat zij niet kunnen zien» 36/1-8. Allah, de Almachtige, heeft hun gezichtsvermogen afgenomen, waardoor zij niet hebben gemerkt dat de profeet v.z.m.h. uit zijn huis kwam en richting het huis van Aboe Bakr ging. Vervolgens gingen de profeet en Aboe Bakr naar de grot Thawr. Zij bleven daar drie nachten, bewaakt door het oog van Allah en omhuld door de goddelijke genade. De Qoreish verspreidde handlangers in alle straten om de in- en uitgangen van Mekka streng te controleren. Zij stuurden ook andere groepjes er op uit om te sporen van de profeet v.z.m.h. te volgen. Een groep bereikte in zijn zoektocht de ingang van de grot waarin de profeet en Aboe Bakr zich bevonden. De angst van Aboe Bakr werd erg groot en hij zei: «O Rassoelo-llahi! Als één van hen naar zijn voeten kijkt, dan zal hij ons zeker zien. De profeet v.z.m.h. zei: O Aboe Bakr! Wat denk je van twee personen wiens derde Allah is » Moslim. De woorden van de profeet stelde Aboe Bakr helemaal gerust. Na drie nachten hebben zij hun reis naar Yathrib voortgezet. In de huidige tijd is het noodzakelijk voor de moslims om te handelen naar het voorbeeld van de profeet, vrede zij met hem; namelijk passende maatregelen te nemen en tegelijk te vertrouwen op Allah. Het vertrouwen op Allah vergroot zelfvertrouwen en hoop. De profeet v.z.m.h. bezat geestelijke kracht, zelfs in deze reis die door gevaren was omgeven. Allah s.w.t. zegt: «En wie op Allah zijn vertrouwen stelt, voor die is dat goed genoeg. Allah bereikt Zijn doel. Allah heeft voor alles een maat vastgesteld» 65/3.

Foto van RAKAN ALREQABI

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief