Normen en waarden van de Ramadan

Het licht en de genade van de Ramadan hebben ons overschaduwd. De Ramadan heeft de huizen van moslims en moslima’s verlicht door zijn goedheid en reinheid. De Ramadan is gekomen om mensen tot wilskracht en vastberadenheid op te voeden. Hij versterkt hun geduld en hun zachtmoedigheid. In de Ramadan verdragen de moslims en de moslima’s het gevoel van dorst en de bitterheid van honger. De moslims en moslima’s spannen zich in om zichzelf af te houden van begeerte en van het volgen van verleidingen,  met als doel de beloning van Allah s.w.t. in ontvangst te nemen. De Ramadan laat de moslims en moslima’s aan de situatie van de armen denken. De armen en rijken zijn gelijk in de Ramadan. Ieder vast voor zijn Heer en wenst van Hem vergeving. Men houdt op met eten en drinken op hetzelfde tijdstip en verbreekt het vasten weer op hetzelfde moment. De hele dag is iedereen gelijk wat betreft honger en dorst. Wij vormen één gemeenschap en richten ons tot één God. Allah s.w.t. zegt:﴾Deze gemeenschap van jullie is één gemeenschap en Ik ben jullie Heer; aanbidt Mij﴿21/92. De Ramadan is een educatieve maand; daarin trainen de moslims en moslima’s zich om te voldoen aan de gehoorzaamheid aan Allah, de Almachtige. De Ramadan verfijnt de ziel, zuivert haar van fout gedrag en brengt haar tot hoge normen en waarden. De Ramadan bevrijdt de mens van zijn hebzucht en verlost hem van materialistische verleidingen. Met vreugde beleven de moslims deze spirituele periode, deze gelegenheid tot zuiverheid, deze sfeer van genegenheid en broederschap. De Ramadan is een maand om geestelijke en morele krachten op te laden, om de ziel te zuiveren van het kwaad en de grenzen van haar behoeften te bepalen. Het is een maand in ons leven om te streven naar de top van de deugden en naar het excellente gedrag van onze profeet Mohammed v.z.m.h. De maand Ramadan is een maand van vrijgevigheid, van familieverbondenheid en een maand van verzoening. Het is de moeite waard voor iedere moslim en moslima om hun doen en laten in deze heilige maand goed te evalueren, zich op hun gedrag zowel ten opzichte hun Heer als van hun medemens te bezinnen. Het is ook een goede periode om te beginnen met een nieuwe samenwerking die gebaseerd is op rechtschapenheid en vroomheid.

Waar u in de Ramadan naar kunt streven

Om het belang van vrede en veiligheid richt de profeet v.z.m.h. zich iedere keer als hij de maansikkel ziet met de volgende smeekbede tot Allah s.w.t.: « Allah akbar, O Allah laat de maansikkel boven ons verschijnen in veiligheid, geloof, vrede, islam en succes in wat onze Heer liefheeft en waar Hij tevreden over is. Onze Heer en jouw Heer is Allah» Ad-Darimi. De vader der profeten, Ibrahim v.z.m.h. richtte zich tot Allah s.w.t. met de volgende smeekbede: ﴾Mijn Heer maak dit land tot een veilige plaats en voorzie haar bewoners van vruchten﴿ 2/126. Ter wille van het belang van de vrede heeft Ibrahiem v.z.m.h. het eerder genoemd dan de gunst van het voedsel. Het lekkerste eten en drinken smaken niet als veiligheid ontbreekt en levensangst dan haar plaats inneemt. In de sfeer van vrede en al-imaan (geloof) komen de zielen tot stilte en de harten tot rust. Wat ons pijn doet: er zijn zoveel broeders en zusters die deze gezegende maand Ramadan ontvangen met angst, ziekten en een tekort aan voedsel en medicijnen. Zij kunnen hun religieuze plichten niet veilig verrichten en ze vrezen ieder moment voor hun leven. Moge Allah s.w.t. hun verdriet wegnemen en hun situatie vergemakkelijken. Éen van de waarden van de Ramadan is: de tong onder controle houden en zich van roddelpraktijken onthouden. De ware vastende is degene die zijn maag van voedsel onthoudt maar ook zijn tong van beledigende woorden en zijn ogen van het kijken naar wat haram is. De profeet v.z.m.h. zei: «Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of dient te
zwijgen» Bochari. Honger en dorst zijn niet het doel van het vasten, maar het doel daarvan is de verleidingen af te remmen en de ziel op te voeden. Onze profeet Mohammed v.z.m.h. benadrukte deze betekenissen in de volgende Hadith: «Als iemand van jullie op een dag vastende is, dan dient hij geschreeuw, geslachtsgemeenschap en alles wat er naartoe leidt te vermijden. Als iemand anders hem dan uitscheldt of hem aanvalt, dan dient hij te zeggen: Ik ben een persoon die vastende is» Bochari. De Hadith as-sharief verwijst naar een andere waarde van de Ramadan: al-hilm (verdraagzaamheid). De vastende persoon houdt zijn emoties onder controle, reageert niet op degenen die ruzie blijven zoeken en gaat hun provocaties uit de weg. Hij vergeeft en vergeet dit alles zelfs en blijft trouw aan het gedrag dat de Koran voorschrijft: ﴾En de dienaren van de Erbarmer zijn zij die bescheiden op de aarde rondwandelen en wanneer de onwetenden hen toespreken, zeggen: salaam (vrede)﴿19/63.

De tevredenheid van Allah realiseren

Een andere waarde van Ramadan is eerlijkheid. De vastende moslim en moslima strekken hun handen niet uit naar wat niet van hen is en spreken alleen de waarheid. Onze profeet v.z.m.h. zei: «het heeft geen zin bij Allah dat men zich onthoudt van zijn eten en drinken, maar zich niet onthoudt van het vals spreken, en bedrieglijk handelen » Bochari. Allah s.w.t. heeft de moslims en moslima’s boven de valse getuigenis verheven. De meest prominente eigenschap van hen dient te zijn: afstand te nemen van verachtelijk gedrag. Allah s.w.t. benadrukt dit in de volgende Aya als volgt:﴾En zij die geen valse getuigenis geven en die wanneer ergens horen kwaadspreken er waardig aan voorbijgaan﴿25/72.De valse getuigenis behoort in de islam tot de grote zonden. Vanwege de daaruit voortvloeiende schendingen van de menselijke waardigheid en het verspreiden van haat in de samenleving wordt het vals spreken als het meest onfatsoenlijk gedrag gezien. Er zijn talloze onschuldige mensen die van hun rechten worden beroofd of in de gevangenis zijn beland vanwege het vals spreken. Beste moslim en moslima, behoort niet tot degenen die onze profeet Mohammed v.z.m.h. in de volgende Hadith beschreef. Hij zei: «er zijn mensen die alleen honger van hun vasten krijgen en slapeloosheid van hun qiyaam (nachtgebed» Ibn Madjeh. Een andere waarde van de Ramadan is volharding: wie weinig geduld heeft en snel boos wordt, voor hem is de Ramadan een juiste therapie om geduld te kunnen oefenen. Iedere moslim en moslima verdragen gedurende de maand Ramadan urenlang honger en dorst. Dit betekent dat zij een behoorlijke innerlijke kracht ontwikkeld hebben, waardoor zij zichzelf kunnen beheersen tijdens een conflict. Allah s.w.t. beschrijft de karaktereigenschappen van een moslim en moslima als volgt: ﴾En die hun woede inhouden en de mensen vergeving schenken Allah bemint hen die goed doen﴿3/134. Onze profeet v.z.m.h. benadrukte deze karaktereigenschappen als volgt: «De sterkste is niet degene die andere mensen bij het worstelen verslaat, maar de sterkste is degene die zichzelf beheerst als hij boos wordt» Moslim. De maand Ramadan is een leerschool om het zelf her op te voeden, verleidingen en kwade woorden en daden te weerstaan. Wat een prachtige prijs en wat een grote beloning die Allah s.w.t. voor de winnaars in deze gezegende maand Ramadan vanwege het vasten heeft klaarstaan. De prijs wordt in de Hadith Qodsi als volgt beschreven: «Allah zegt tegen de bewoners van het Paradijs: O bewoners van het Paradijs! Waarop zij antwoorden: O onze Heer, we staan tot Uw beschikking en tot Uw genoegen. Vervolgens zegt Hij: zijn jullie tevreden? Zij antwoorden: waarom zouden we dan niet tevreden kunnen zijn? U gaf ons wat U aan niemand van Uw schepselen hebt gegeven. Vervolgens zegt Allah: Ik geef jullie iets beters dan dit. Zij zeiden: O Heer, wat is dan beter dan dit? Dan zegt Allah s.w.t. Ik laat Mijn Tevredenheid op jullie rusten en Ik zal daarna nooit meer ontevreden over jullie zijn» Bochari.

Foto van Abdullah Arif

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief