Moslims tussen werkelijkheid en bedrog

Gespecialiseerde instellingen en de media worden ingezet om feiten te verdraaien en de negatieve beeldvorming over de islam te verspreiden. Dit gedrag is verre van nobele waarden en van moreel gedrag. De menselijke waardigheid kan alleen bevorderd worden door de eerbiediging van gerechtigheid en minachting voor onrecht in de wereld. Het is pijnlijk om te zien dat sommige moslims betrokken zijn bij het verspreiden van negatieve beeldvorming over de islam en bij het vervalsen van de feiten m.b.t. de islam, ongeacht of dit komt door onwetendheid, nalatigheid, overgave aan verleidingen of door onverdraagzaamheid ten opzichte van andere opvattingen. Moge Allah ons verlossen van degenen die het beeld van de islam in een kwaad daglicht zetten en van hun aanvallen op onafhankelijke geleerden en vrijdenkende moslims. Hoeveel domkoppen pretenderen slim te zijn! Hoeveel onwetenden pretenderen de kennis te hebben van de fiqh! Hoeveel criminelen pretenderen vroom te zijn! Hoeveel zwakken zwichten voor de verleidingen van het leven! Ieder van hen wil verzadigd worden door tevredenheid van hun meesters: door de lont van conflicten in het kruit te steken, wervelwinden van haat onder bevolking te laten waaien, verwarring onder mensen te zaaien en de samenleving te destabiliseren. De islam, die we van onze as-salaf hebben geërfd en die door de profeet v.z.m.h. aan hen is onderwezen, is een religie van het goede woord, dat de luisteraar blij maakt en de harten verenigt. Het woord dat een goed gevoel bij anderen achterlaat. Het woord dat de deuren van goedheid openmaakt en die van het kwaad sluit. ﴾Roep op tot de weg van Jouw Heer met wijsheid en goede aansporing en twist met hen op de beste manier. Jouw Heer kent wie van Zijn weg afdwaalt het best en Hij kent hen die het goede pad volgen het best﴿ 16/125. Het geloof wat Mohammed v.z.m.h. heeft gebracht, veroordeelt dan ook elke vorm van geweld en onderdrukking. «De vriendelijkheid wordt niet aan iets toegevoegd, het versiert het alleen nog mooier en het wordt niet van iets weggenomen, het maakt het alleen nog lelijker» Ik heb het vandaag over het bedrog waar moslimjongeren door worden misleid en over de cultuur die de verdeeldheid in de samenleving voedt. Het is de moeite waard in deze donkere tijden van voldongen feiten onze toevlucht te nemen tot Allah, de Almachtige, door te zeggen: ‘’hasbona-llah wa ni’ma al-wakiel’’. In de hoop dat Allah s.w.t. deze donkere tijden zal verlichten en de schriften zal beschermen tegen de verkeerde interpretatoren.

Het woord met de dood vergelden?

De islam waarmee sayyidoena Mohammed v.z.m.h. is gekomen, verbiedt een wezen van zijn leven te beroven. De islam is een religie van rechtvaardigheid en gematigdheid; de religie van vrede en pacifisme. Het is niet toegestaan in de islam om woord met de dood en de pen met de wapen te vergelden!!. Allah s.w.t. zegt: ﴾En als jullie bestraffen, bestraft dan evenals jullie zijn bestraft. Maar als jullie geduldig volharden, dan is dat beter voor hen die geduldig volharden﴿ 16/127.«Habona-llah wa ni’ma al-wakiel’’ is door Ibrahiem v.z.m.h. gezegd toen hij in het vuur werd gegooid en Mohammed v.z.m.h. toen de mensen tegen hem zeiden: ﴾De mensen hebben zich tegen jullie verzameld; vreest hen. Maar dat deed hun geloof alleen maar toenemen en zij zeiden: Allah is voor ons genoeg; Hij is een voortreffelijke voogd. Zij keerden weerom met de genade en de gunst van Allah. Geen kwaad overkwam hen en zij volgden Allah’s welgevallen na. Allah is vol van gewelddadige goedgunstigheid﴿ 3/173-174 » Bochari. Beste Moslim, gehoorzaam Allah, want degenen die Allah s.w.t. gehoorzamen. hen zal Hij tot de juiste opvattingen en een goed leven leiden. Vergeet niet dat het genot van het tegenwoordige leven vergaat en het afleggen van verantwoordelijkheid er aan komt. De profeet v.z.m.h. zei: «De wijze man/vrouw is degene die zichzelf ter verantwoording roept en doet wat hem/haar na zijn dood zal baten. De hopeloze man/vrouw is degene die de hebzucht van zijn ziel volgt; vervolgens geeft hij zijn/haar wensdenken over aan Allah» Tirmithi. De waardige mens kent zijn grenzen en toont waardering voor anderen. Hij respecteert zijn waardigheid en de waardigheid van anderen. De waardige mens leeft niet ten koste van zijn waardigheid en die van anderen. Het leven ten koste van waardigheden van anderen is een verachtelijke gevaarlijke daad, want dit leidt tot het vernietigen van normen en waarden en het verdraaien van feiten. Vooral wanneer zogenaamde geleerden deze verdraaiing met religieuze termen legitiem maken. De hedendaagse verdraaiingen zijn niet beperkt gebleven bij verdraaiingen van de werkelijkheid en het zaaien van verwarring bij jongeren. Maar zijn helaas nog meer overschreden tot een verdraaide interpretatie van de Koran en de Soennah.

Geloofsleer wordt gebruikt als methode om de gemeenschap te verdelen

Allah s.w.t. zegt: ﴾Het zijn niet de ogen die blind zijn, maar de harten zijn blind die in de borsten zijn﴿ 22/46. Het streven naar roem, ambt en geld verblindt het inzicht van het hart en verduistert zijn licht. U ziet hoe sommigen pretenderen de kennis van de fiqh te hebben; maar de blinde kan het licht niet altijd zien en degene die achter zijn begeerten aan loopt, ziet slechts zijn lusten. Allah s.w.t. zegt: ﴾Zeg: Reist op de aarde rond en kijkt hoe het einde was van de misdadigers﴿ 27/69. Het ambt of het geld of de macht zullen niet voortduren als die op onrecht en egoïsme zijn gebaseerd. De egoïst zal altijd achtervolgd worden door een pijnlijk schuldgevoel, ook als hij geluk en vreugde toont. Zelfs na jaren zal zijn geweten hem steeds achtervolgen. De profeet v.z.m.h. heeft de angst van mensen die door egoïsme worden geleid geuit als volgt: «Ik vrees alleen voor mijn ummah van de misleidende imams. Er zal altijd een groep van mijn ummah zijn die de waarheid tonen. Zij zullen niet benadeeld worden door degenen die hen in de steek laten tot dat het Bevel van Allah komt» Tirmithi. Imams blazen de oude discussie en verschillen van mening over de eigenschappen van Allah s.w.t. een nieuw leven in. Oprichter van deze discussie is ibn Taymiyyah, Moge Allah hem genade schenken. Hij leefde in de dertiende eeuw. Hij verschilde met de geleerden van zijn tijd van mening over verschillende kwesties, zowel in de ‘aqida (geloofsleer) als in de fiqh (jurisprudentie) en vooral over de interpretatie van eigenschappen van Allah s.w.t. in de Koran. Deze werden toen door de geleerden binnen de geldende context geïnterpreteerd of enigszins onderbelicht gelaten. De imam at-Tabari, Moge Allah hem genade schenken, interpreteerde soms sommige verzen wel en andere liet hij onderbelicht. Dit was de methodologie van de as-salaf, Moge Allah tevreden over hen zijn. Ibn Taymiyyah, Moge Allah hem genade schenken, heeft een nieuwe methodologie bedacht. Hij heeft de eigenschappen van Allah in de Koran letterlijk geïnterpreteerd, zonder die te vergelijken met schepselen. Zie het volgende vers: ﴾ en dat goedgunstigheid in Allah’s hand is﴿ 57/29. De mofassiroen hebben de hand die hier in dit vers is toeschreven aan Allah s.w.t. geïnterpreteerd als goddelijke almacht en bescherming. Maar ibn Taymiyya heeft dit en andere verzen letterlijk geïnterpreteerd. Op basis van meerduidige verzen in de Koran heeft hij de hand, ziel, gezicht en andere lichamelijke delen aan Allah s.w.t. toegekend. Eeuwen na ibn Taymiyyah hebben sommige van zijn volgelingen deze discussie opnieuw laten oplaaien. Ze houden de gewone moslims bezig met vraagstukken die niet van belang zijn voor hun geloof. Zij hebben moslims met een andere opvatting, zoals die van imam al-ash’ari als ketters of dwalers veroordeeld. Sommige criminelen beschouwen dit als het groene licht om hen te doden Daarmee zaaien zij alleen maar meer haat en verdeeldheid. Ik hoop dat de moslims wakker worden. Zij dienen de intolerantie en egoïsme cultuur van zich af te schudden, objectief en onafhankelijk het islamitische erfgoed te bestuderen en elkaar voor te gaan in goedheid en vrede in de wereld. Allah s.w.t. zegt: ﴾Mohammed is slechts een gezant; voor zijn tijd reeds waren de (andere) gezanten heengegaan. Wanneer hij dan zou sterven of gedood zou worden, zouden jullie je dan op jullie hielen omdraaien? Maar wie zich op zijn hielen omdraait die brengt aan Allah geen enkele schade toe. Allah zal hen die dank betuigen belonen﴿ 3/144.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief