Het verhaal van de Nachtelijke Reis (Al-Israa’)

Allah bemint de oprechte mensen en Hij gebood ons om hen lief te hebben. Hij verkoos  bepaalde tijden en plaatsen boven de anderen en gebood ons ook deze te vereren en te heiligen. Allah bemint de profeten, de Ramadan, de Laylat al-Qadr, de Heilige Moskee in Mekka en de Al-Aqsa Moskee in Bayt al-Maqdis en Hij beval ons om deze te vereren en te verheerlijken. In ieder mens heeft Allah s.w.t. emotionele krachten geschapen die hem of haar ertoe aanzetten iets lief te hebben of zich ervan af te keren. Ieder mens wordt gewogen naar wat hij of zij wel of niet goed vindt. Wij moslims en moslima’s verheerlijken wat Allah s.w.t. liefheeft en verheerlijkt en keuren alles af wat Allah s.w.t. heeft afgekeurd.

Het verlies van een oom en een echtgenote

We leven deze dagen aan het einde van een maand die Allah en Zijn Boodschapper liefhebben; het is de maand Rajab. De maand Rajab herinnert ons aan een belangrijke gebeurtenis die sayyidoena Mohammed in het tiende jaar van zijn profeetschap heeft beleefd. In dit jaar overleed zijn oom Aboe Taalib; een belangrijke persoon die hem altijd tegen de agressie van Qureish beschermde. Helaas overleed, voordat hij dit enorme verlies kon verwerken, ook zijn vrouw Khadija bint Khuwaylid. Haar verlies was een grote emotionele tragedie voor sayyidoena Mohammed ﷺ. Zij was de warme omhelzing, die hem overlaadde met genegenheid en tederheid. In dat jaar leefde sayyidoena Mohammed in een staat van droefheid. Na het verlies van deze twee belangrijke personen die een veilige haven in Mekka voor hem ﷺ vormden, begon hij naar nieuwe ondersteuners te zoeken voor zijn missie en voor het beschermen van zijn metgezellen tegen de onderdrukking van Qureish. Hij ging naar Taaif, waarheen hij een lange en zware reis aflegde. Maar de mensen van Taaif stelden hem teleur en stuurden hem op een bittere wijze weg. Ze gooiden stenen naar hem totdat zijn voeten begonnen te bloedden. Hij zocht zijn toevlucht in de schaduw van een boom en hief zijn handen naar de hemel en zei:

«O Allah, ik klaag tot u over mijn zwakheid, mijn onkunde en mijn vernedering door mensen. O Barmhartigste der barmhartigen, U bent de Heer van de kwetsbaren en U bent mijn Heer. Aan wie heeft U mij toevertrouwd? Aan een vreemdeling die  mij boos aankeek? Of heeft U mijn lot aan een vijand overgedragen? Als U niet boos op mij bent, dan besteed ik hier geen aandacht meer aan. Maar uw vergeving is van grotere betekenis voor mij. Ik zoek toevlucht bij het licht van Uw aangezicht, zodat duisternis verlicht wordt en de wereld en het Hiernamaals verbeterd worden; opdat Uw woede niet over mij komt of Uw ontevredenheid bezit van mij neemt. Ik toon berouw totdat U tevreden bent. Zonder Uw steun is er geen macht noch kracht» Ibn Hichaam.

Sayyidoena Mohammed ﷺ keerde terug van Taaif naar Mekka met veel verdriet in zijn hart; zijn metgezellen waren verspreid tussen Mekka en Abessinië. De vervolging van moslims door Qureish had zijn hoogtepunt bereikt. De toekomst van de islam was omgeven door duisternis. De grote vraag die toen rees, was: Komt na deze lange donkere nacht nog een heldere ochtend? Ja, die komt wel. Al-Quran al-kariem leerde ons dat met ontberingen er gemak komt, met extreme duisternis schijnt de zon helder aan de hemel en straalt haar warme stralen op de aarde. Dan zie je dat de natuur met haar mooiste kleuren wordt versierd. De vogels verspreidden zich door de bomen heen en fluiten met hun fijne stemmen.

Geloven in het zichtbare en het onzichtbare

Op een nacht kwam de aartsengel Gabriël, vrede zij met hem, naar sayyidoena Mohammed ﷺ  en nam hem mee op Al-Buraq (een bijzondere ezel). Hij vertrok van Mekka naar al-Bayt al-Maqdis, naar de Al-Aqsa-moskee. Tijdens deze reis maakte Allah s.w.t. de afstanden en tijden korter ​​voor sayyidoena Mohammed en liet hem de grote tekenen van het universum zien. Allah s.w.t. zegt over al-Israa’ het volgende: «Geprezen zij Hij die Zijn dienaar bij nacht een reis liet maken van al-masdjid al-haraam naar al-masdjid al-Aqsa waarvan Wij de omgeving gezegend hebben om hem iets van Onze tekenen te tonen. Hij is de horende, de doorziende» 17/1. De reis van Al-Israa’ (nachtreis) was een goddelijk wonder en een verbazingwekkende beloning voor sayyidoena Mohammed ﷺ zodat zijn verdriet werd verlicht en hij gesterkt werd in zijn vertrouwen in hemzelf. Zelfvertrouwen en vertrouwen op Allah s.w.t. zijn de sleutels tot successen in het leven voor ieder mens. Imam Al-Shafi’i, moge Allah hem genadig zijn, zei het volgende gedicht:

O degene die zorgen maakt, zorgen zullen verlicht worden.

Verkondig het goede nieuws, Allah is Degene Die de zorgen verlicht.

Wanhoop brengt mensen op het doodlopend pad.

Wees niet wanhopig, moge Allah je voldoende zijn,

Hij brengt gemak na ontberingen.

Wees niet ongerust, Allah is Degene Die alles bepaalt.

Imam Al-Shafi’i

Dit goddelijke wonder (nachtreis) leidde tot controverse tussen gelovigen en ontkenners en tussen degenen die in de onzichtbare wereld geloven en degenen die deze ontkennen. Geloof in de onzichtbare wereld is één van de zuilen van het islamitische geloof en het is essentieel in het leven van de mens. In al-Quran al-kariem staat: «Dit is het Boek waaraan geen twijfel is. Een leidraad voor al-muttaqien, degenen die in het verborgene geloven, de salaat verrichten en bijdragen geven van hetgeen waar Wij hun van hebben voorzien» 2/2-3. Het geloof in de onzichtbare wereld maakt iemand ervan overtuigd dat de tastbare wereld slechts een klein deel van het bestaan ​​is. Het bestaan bestaat ​​zowel door de onzichtbare als zichtbare wereld. Allah s.w.t. zegt: «Hij is de kenner van het verborgene en de waarneembare wereld, de grote, de verhevene» 13/9.

Het centrum van belangrijke gebeurtenissen, zowel in het verleden als het heden

Onze moeder Aisha, moge Allah haar genade schenken, zei over het verhaal van al-israa’ (nachtreis): «Toen de Profeet werd meegenomen op reis naar al-Bayt al-Maqdis, begonnen mensen erover te praten. Daardoor vielen sommige mensen die in hem geloofden af. Zij gingen naar Aboe Bakr en zeiden: Moet je naar je vriend gaan luisteren, hij beweert dat hij vannacht naar Bayt al-Maqdis ging- en terugreisde? Aboe Bakr zei: zei hij dat? Zij zeiden: ja. Vervolgens zei Aboe bakr: Als hij dat heeft gezegd, dan is het zo. Ze zeiden: gelooft u hem dat hij vannacht naar Bayt al-Maqdis is gereisd en voordat het licht schijnt, is hij weer teruggekomen? Aboe Bakr zei: Ik geloof hem in meer dan alleen dit. Ik geloof hem namelijk ook wanneer hij zegt dat hij de openbaring van de hemel ontvangt. Sindsdien werd hij Aboe Bakr As-Siddiq genoemd» al-Haakim. Al-Bayt al-Maqdis en de gezegende Al-Aqsa-moskee hebben een hoge status in de islam. In de Al-Aqsa-moskee hebben alle profeten tijdens al-israa’ achter sayyidoena Mohammed gebeden. Bayt al-Maqdis is de plaats waar sayyidoena Mohammed ﷺ naar toe heeft gereisd in de nachtreis, het is een centrum waar veel gebeurtenissen uit het verleden en het heden voorkomen en het is het vaderland van veel profeten. Allah s.w.t. zegt: «En Wij redden hem (Ibrahiem) en Loet naar het land dat Wij gezegend hebben voor de wereldbewoners» 21/71.

Het is pijnlijk om te zien hoe mensen uit alle delen van de wereld naar al-Bayt al-Maqdis komen om het bloed van de inheemse bevolking van het gezegende land te vergieten en ze uit hun huizen te verjagen. Mensen in de wereld bevinden zich tussen degenen die onrecht steunen en degenen die machteloos toekijken naar wat er in het Gezegende Land gebeurt. Maar er is geen overwinnaar dan Allah de Almachtige.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief