?>

Het vasten is het optreden tegen de begeerten van de ziel, ook wel jihad an-nafs genoemd

De harten van de moslims kijken uit naar de komst van de heilige maand Ramadan. Zij wachten op de gezegende uitstraling van het vasten, zodat Allah, de Almachtige, de duisternissen en het onrecht die de moslims omringen, wegneemt. De orkaan van het kwaad heeft een groot deel van de islamitische landen verpauperd en grote chaos veroorzaakt. Wanneer zal de Ramadan ons leven van het negatieve- naar het positieve veranderen? Wanneer zal de vernietiging van welvaart en cultureel erfgoed stoppen en zich omkeren naar het ontwikkelen van dit erfgoed? Zelfs in de gezegende maand waarin de heilige boeken werden geopenbaard wordt de waardigheid van de moslims in de naam van de islam geschonden. De profeet v.z.m.h. zei: «Op de eerste nacht van de Ramadan werden de geschriften van Ibrahiem geopenbaard, op de zesde dag van de Ramadan werd de Torah geopenbaard, op de dertiende dag van de Ramadan werd het Evangelie (Indjiel) geopenbaard, op de achttiende dag van de Ramadan werd de Zaboer (psalmen) geopenbaard en op de vierentwintigste dag van de Ramadan werd de Koran geopenbaard» Ahmed. Allah s.w.t. zegt over de openbaring van de Koran: ﴾Wij hebben het in een gezegende nacht neergezonden﴿ 44/3. Allah’s vrijgevigheid en Zijn enorme zegen hebben ons een gezegende maand geschonken, waarin de verdiensten van goede daden meervoudig worden beloond. Het is een geweldige kans om:

 1. onze levensstijl te verbeteren,
 2. onze gedachten en overtuigingen te corrigeren
 3. en ons gedrag te beoordelen.

De maand Ramadan is een waardevolle kans voor degenen die zich de absolute waarheid hebben toegeëigend om berouw te tonen voordat er een dag komt waarin geen berouw mogelijk meer is. Het is een juist moment om zich met zichzelf te verzoenen en te stoppen met het veroordelen van veel oprechte moslims die niet volgens hun opvatting de islam belijden met Bid’ah en dwaling.

Het zuiveren van de ziel tijdens de Ramadan

De profeet v.z.m.h. zei: «De gezegende maand Ramadan nadert jullie. Allah, de Almachtige, heeft het vasten daarin voorgeschreven. In de maand Ramadan worden de poorten van de hemel geopend, de poorten van de hel gesloten en de muitersatans worden vastgeketend. In deze maand bevindt zich een nacht die beter is dan duizend maanden. Wie haar zegening mist, die heeft echter alles gemist» an-Nassa’i. In de Hadieth literatuur staan veel uitspraken van de profeet v.z.m.h. ten aan zien van de verdiensten van de Ramadan; maar de tijd staat mij niet toe om die nu allemaal te noemen. Het aantal uitspraken van de profeet v.z.m.h. benadrukken de kracht en de zegen van dit ritueel, voornamelijk voor degenen die zich aan de voorgeschreven vastenregels en -voorwaarden houden. Het vasten is een van de belangrijkste manieren om de ziel te voeden; deze worden jihaado an-nafs genoemd. Het streven naar het zuiveren van de ziel is het eerste wat een moslim in het leven dient te doen. Hierover zei de profeet ,vrede zij met hem: «De Mojahid is iemand die tegen de begeerten van zijn ziel optreedt» Tirmithi. Het vasten van de Ramadan ontwikkelt bij een moslim een spirituele kracht, zodat wilskracht en vastberadenheid bij hem toeneemt. De Ramadan verzwakt de kracht van een moslim niet en het is ook geen reden om uw gewone dagelijks leven niet op te pakken. Wat sommige moslims doen, zoals zich ziek melden en in de nacht wakker blijven en overdag slapen: dit heeft helemaal niks met de Ramadan te maken. De profeet v.z.m.h. zei in deze context: «wie ons bedrogen heeft, die behoort niet tot ons» Moslim. Elk jaar brengt de Ramadan veel betekenissen en waarheden met zich mee. Maar zijn zij die in dienst zijn van onderdrukkers en onrechtplegers zich wel bewust van hun verantwoordelijkheid? U van wie we hebben altijd gedacht dat u een van degenen bent die de uitstraling van de islamitische renaissance draagt: vergeet niet de oproep van Allah s.w.t. in het bijzonder aan de metgezellen van de profeet v.z.m.h. en aan alle moslims in het algemeen. ﴾Mohammed is slechts een gezant; voor zijn tijd reeds waren andere gezanten heengegaan. Wanneer hij dan zou sterven of gedood zou worden, zouden jullie je dan op jullie hielen omdraaien? Maar wie zich op zijn hielen omdraait die brengt aan Allah geen enkele schade toe. Allah zal hen die dank betuigen belonen﴿ 3/144.

Naleven van de normen & waarden van de Koran

Het vasten van de maand Ramadan verplicht iedere moslim om zich te houden aan de normen en waarden van de Koran, met name:

 1. stoppen met het bloedvergieten, g
 2. stoppen met geweldpleging,
 3. accepteren van elkaars andere opvattingen,
 4. het islamitische geloof buiten de politieke conflicten houden,
 5. vredig met elkaar leren samenleven
 6. en zich samen inzetten voor het verspreiden van het goede en vrede onder de mensen.

Dit alles is de essentie van onze islamde kern van de boodschap van onze profeet Mohammed v.z.m.h. en het werk van alle profeten vrede, zij met hen. In de huidige tijd wordt het rechte pad voor de moslims onduidelijk, de feiten verdraaid en hun inzicht verblind door valse leuzen. De maand Ramadan is een goede gelegenheid om nonchalante personen wakker te schudden en om bedrogenen aan het denken te zetten. Het doel van de Ramadan is het verloren evenwicht tussen de edele waarden en de menselijke driften te herstellen. De overheersing door driften zijn het grootste gevaar voor de stabiliteit van een samenleving. Allah s.w.t. zegt: ﴾En wie dwaalt er meer dan zij die zonder een leidraad van Allah zijn neiging volgt. Allah brengt de mensen die onrecht plegen niet op het goede pad﴿ 28/50. Het beste waarmee wij de Ramadan kunnen verwelkomen is:

 1. een oprecht berouw tonen,
 2. zich met een zuivere toewijding tot Allah, de Almachtige richten,
 3. vergeving schenken aan uw omgeving,
 4. het bijstaan van mensen die in nood verkeren,
 5. onderhouden van verwantschapsbanden
 6. en het reinigen van het hart van haat en kwaad.

Zoals de vastende persoon zich van eten en drinken dient te onthouden, zo dient hij zich ook verre te houden van kwaadspreken, fraude, haat en geweld. Allah s.w.t. zegt: ﴾En wendt jullie berouwvol tot Allah, o gelovigen; het zal jullie welgaan﴿24/31.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief