?>

Het denken bevrijden van blindelings volgen

Wanneer we spreken over de bevrijding van de menselijke rede van bijgeloof en blindelings navolgen van wat anderen zeggen, dan moeten we in acht nemen dat Allah s.w.t. de Koran heeft geopenbaard en sayyidoena Mohammed v.z.m.h. heeft gezonden om mensen te bevrijden van het toegeven aan hartstochten en blindelings volgen van een specifiek persoon. Allah s.w.t. heeft de Koran geopenbaard en Mohammed v.z.m.h. gezonden, voornamelijk om de menselijke rede te verlichten met kennis en het hart met al-imaan (geloof). Het doel van de Koran is om de mens van de heerschappij van de blinde onderwerping te verlossen, zodat zijn intellect zich zal ontplooien en zijn persoonlijkheid zich zal volmaken: met als doel de menselijke waarden en principes te laten regeren en het sociale leven te bevorderen. De edele Koran wekt de rede, prikkelt de zintuigen en scherpt de gevoelens, zodat men niet makkelijk verleid kan worden. Allah s.w.t. waarschuwt voor mensen die de islam misbruiken en zich het recht toe-eigenen om zelf geboden en verboden te bepalen. Men doet dit om hun meesters te behagen of om eigen wereldse belangen te bereiken. Allah s.w.t. zegt: «Wee hen die het boek eigenhandig schrijven en dan zeggen: ‘Dit komt van Allah’ om het voor een lage prijs te verruilen. Wee hen om wat hun handen hebben geschreven en wee hen om wat zij eraan hebben verdiend» 2/79. In vele plaatsen in de Koran prijst Allah s.w.t. de rede en de mens die van blindelings volgen bevrijd is. Allah s.w.t. zegt hierover in Soerat ar-roem zegt Allah s.w.t.: «Daarin zijn zeker tekenen voor mensen die begrijpen»30/24, in Soerat ar-ra’d zegt Allah s.w.t.: «Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken» 13/3, in Soerat Taha zegt Allah s.w.t.: «Daarin zijn tekenen voor mensen met inzicht» 20/54, in Soerat Yoenas zegt Allah s.w.t.: «Daarin zijn tekenen voor mensen die luisteren» 10/67, en ten slotte zegt Allah s.w.t. in Soerat ar-ra’d:  «Alleen de verstandigen laten zich vermanen» 13/19. Kijk goed naar de woorden: begrijpen, nadenken, inzicht, luisteren en verstandig zijn allemaal woorden die met de ratio te maken hebben. Onze islam roept de mensen op tot het woord van zuiver-redelijke waarheid. Het woord dat de kern van liefde en goedheid in zich draagt, dat door iedere zuiver hart en gezond verstand aanvaard zullen worden.

Het volgen van schrift geleerden, monniken en andere religieuze leiders volgens de islam

Sociaal achtergestelde mensen of degenen die aan onzekerheid lijden, vallen makkelijk ten prooi aan het extremistische gedachtegoed. In elke samenleving zijn er mensen die een verborgen agenda hebben. Zij spelen in op tegenstellingen van interpretaties van wetscholen. Zij trachten de islam vanuit de belangen die zij vertegenwoordigen te interpreteren. Zij profiteren ook van de goede trouw van de gelovigen aan hun religie en van de sociale problemen van sommige kwetsbare mensen. Het blindelings volgen van een specifiek persoon is een groot kwaad dat de moslims in deze tijd op de proef stelt. Want deze persoon dringt zijn volgelingen onverdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden op en geeft zijn gedachten een aureool van heiligheid. Daardoor heerst hij over de gevoelens van mensen en verhindert hen om een juiste overweging te maken. Mensen geven dan hun keuzemogelijkheid uit handen: een moderne vorm van slavernij, waardoor men zijn toekomst wordt door anderen laat bepalen, zodat hij hun opdrachten uitvoert; zelfs als die niet in zijn eigen belang zijn en zijn menselijke waardigheid aantasten. Allah s.w.t. waarschuwt om menselijke interpretaties te heiligen. Hij s.w.t. zegt: «Zij namen hun Schriftgeleerden en hun monniken tot heren in plaats van Allah en ook de masieh, de zoon van Marjam. En hen werd slechts bevolen één God te aanbidden. Er is geen God dan Hij. Sobhaanah, wat zij naast hem aanbidden» 9/31. Hotheifata ibn al-Yamaan werd over de betekenis van de volgende Aaya gevraagd: « Zij namen hun Schriftgeleerden en hun monniken tot heren in plaats van Allah». Iemand zei tegen hem: aanbidden zij hen? Hij zei: «nee, maar zij volgen hun geboden en verboden» Tabari. Beste moslim en moslima, wees bewust en volg de bekende islamitische wetscholen, degenen die de islam door de eeuwen heen van generatie op generatie doorgegeven hebben. De islam is gebaseerd op versoepeling van de secundaire vraagstukken en legt de nadruk op de primaire. Ik zie dat sommigen zich heel druk maken over het gezamenlijk reciteren van de Koran, maar ze gaan gemakkelijk over tot roddelen en kwetsen van mensen met een andere opvatting. Allah s.w.t. prijst de mens die scherpzinnig is, het goede woord volgt en zich fatsoenlijk gedraagt. Allah s.w.t. zegt: «Verkondig het goede nieuws aan Mijn dienaren, die het woord horen en dan het beste ervan navolgen. Zij zijn het die door Allah op het goede pad worden gebracht en zij zijn de verstandigen» 39/18.

De gevolgen van het blindelings volgen van imams, sheikhs en schriftgeleerden

De moslim dient te luisteren naar alle interpretaties; vervolgens dient hij het beste woord en de juiste mening te bepalen. Goed luisteren is de eerste stap, bepalen van de authenticiteit van wat we horen is de tweede stap en ten derde dienen we de beste conclusie ervan als leidraad voor ons leven te hanteren. Een belangrijk aspect om een keuze te maken tussen de interpretaties is: de beleving van de islam door de grote meerderheid van voorgaande generaties; vanuit de tijdperk van de profeet v.z.m.h. tot de dag van vandaag. Ibn Mas’oed, moge Allah tevreden over hem is, zei: «Wat de moslims denken dat goed is, is bij Allah ook goed» al-maqassied al-hassanah. Blindelings volgen drijft de moslimgemeenschap uiteen en verdeelt die in verschillende partijen. De Islamitische cultuur is helaas veranderd in het vereren van een aantal sheikhs en zogenaamde alternatieve genezers. Beste Moslim en moslima; ieder van ons heeft de mogelijkheid om te kunnen kiezen. De moslim kan zich richten tot positieve en waardige doelstellingen en niet tot een leven van illusie en frustratie. We moeten kritisch tegen de bronnen van inspiratie van wie dan ook aankijken en open staan om ook te luisteren naar andere schriftgeleerden. We dienen geen slaaf te zijn van een bepaalde beweging of mening en we dienen respect voor Schriftgeleerden van verschillende wetsscholen te tonen. Als we de preken die we hier en daar horen, kritisch bestuderen, dan zien we dat de meeste ervan een vorm van hersenspoeling zijn. Zij trachten ons denkvermogen te overheersen. Dit gebeurt jammer genoeg allemaal in naam van de islam of in naam van het Boek en de Soennah. Het doel is dan dat wij denken en ons gedragen zoals zij willen. Allah s.w.t. zegt: «Dit is jullie gemeenschap, één gemeenschap en Ik ben jullie Heer. Aanbidt Mij. Maar zij raakten onderling verdeeld over hun zaken. Allen zullen tot Ons terugkeren. En wie goed daden doet en gelovig is, zijn inspanning zal niet ontkend worden. Wij schrijven het voor hem op» 21/92-94.

Foto van Qijin Xu

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief