Fundamenten van een succesvol huwelijk

Allah s.w.t. heeft het gezin als de kern van de samenleving gemaakt en de basis van onze sociale relaties. Het gezin is de broedplaats van de toekomstige generaties en de drager van de menselijke waarden en normen. Het gezin is de natuurlijke broedplaats waarin kinderen opgroeien en hoogstaande waarden en principes ontvangen. Het gezin draagt ​​bij aan de zekerheid en de veiligheid van een samenleving en aan de ontwikkeling van de beschaving. Het gezin wordt gesticht door een huwelijk tussen een man en een vrouw.

Het huwelijk vanuit een islamitisch perspectief

In oorsprong is het huwelijk in onze islamitische opvatting eeuwig. Elk tijdelijk huwelijk is in de ogen van de islam niet geldig. De islam heeft het huwelijk niet aanbevolen slechts voor een vluchtig plezier of een triviaal doel. Maar de doelstelling van het huwelijk in de islam is het creëren van een nest waar de toekomstige generaties in liefde en warmte opgroeien. In de armen van het vader- en moederschap ontvangt de mens de eerste principes van het leven en leert de waarden die hem of haar in staat stellen om de ontwikkeling van zijn of haar eigen samenleving te bevorderen.

Het huwelijk is de natuurlijke manier om een ​​gezin te stichten en de legitieme wijze om een relatie tussen een man en vrouw te binden. Het lijkt erop dat ze één ziel zijn in twee verschillende lichamen. Dit beeld is niet vreemd in onze islamitische visie. De algemene regel in al-Koran al-kariem bevestigt dat man en vrouw uit één ziel zijn geschapen. Allah s.w.t. zegt: «O mensen! Gehoorzaam jullie Heer, die jullie uit één enkele ziel heeft geschapen en daaruit  echtgenotes schiep » 4/1.

In verschillende teksten benadrukt de islam het belang van de verbondenheid en overeenkomsten tussen de echtgenoten. Overeenkomsten tussen de echtgenoten zijn één van de belangrijkste factoren bij het stichten van een succesvol gezin. Sociale, religieuze en culturele overeenkomsten vergroten enorm het begrip, de harmonie en de verbondenheid tussen de echtgenoten.

De relatie tussen twee tegenstrijdige krachten zowel op het niveau van vorm als op het niveau van inhoud leidt alleen maar tot mislukking. Het streven naar een convergentie ( التقارب)  tussen man en vrouw is uiterst belangrijk. De echtgenoten dienen zich ervan bewust te zijn dat religieuze, culturele en spirituele verbondenheid de belangrijkste factoren zijn die een grote invloed op de psychische gezondheid van het gezin kunnen hebben.

In onze islamitische opvatting is de relatie tussen een man en een vrouw binnen het gezin een complementaire en wederkerige relatie en geen differentiële of competitieve (تفاضلية ولا تنافسية ). In al-Koran al-kariem staat: « De gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn bondgenoten van elkaar, zij sporen aan tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke, zij verrichten volmaakt de salaat en geven de zakaat en gehoorzamen Allah en Zijn gezant. Allah zal genade met hen hebben. Zeker Allah is Almachtig, Alwijs. » 9/71.

In de volgende uitspraak verwijst sayyidoena Mohammed ﷺ naar het principe van de complementariteit tussen vrouw en man als volgt: «De vrouwen zijn van dezelfde aard als de mannen» Aboe Daoud. Dat wil zeggen, dat vrouwen en mannen principieel gelijk zijn in mogelijkheden en in competenties en gelijk zijn zowel in schepping als in temperament (الطباع) en gerechtigheid.

De islam heeft het huwelijksleven gevestigd op stevige fundamenten en nobele doelstellingen. Moraal is een belangrijk aspect bij het bevorderen van het huwelijksleven. In deze context zei sayyidoena Mohammed ﷺ: «Wanneer jullie een huwelijksaanzoek krijgen van iemand met wiens godsdienst en gedrag jullie tevreden zijn, huwt hem dan, anders zal op de aarde fitnah (morele verval)  zich voordoen en zedeloosheid heersen» Tirmithi.

Fundamenten die het huwelijk bevorderen vanuit een Islamitisch blik

Allah s.w.t. heeft in al-Koran al-kariem de belangrijkste fundamenten, die het huwelijksleven bevorderen, stevig verankerd. Daarin lezen we het volgende: «Het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen. Opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en genade» 30/21.

Het eerste fundament waar het Koranvers naar verwijst, is dat Allah s.w.t. de echtgenoten -man en vrouw- van dezelfde soort heeft geschapen. Hij maakt hen fysiek en psychisch in staat om zoveel mogelijk complementair voor elkaar te zijn en verbonden met elkaar te kunnen zijn.

Het tweede fundament waarop het Koranvers de nadruk legt, is nabijheid en intimiteit waar zowel de echtgenote als de echtgenoot van kunnen genieten. De innerlijke rust van het koppel zorgt voor een juiste leefomgeving waarin de kinderen veilig kunnen opgroeien.

Het derde fundament dat het Koranvers aanwijst, is de genegenheid tussen de echtgenoten; warmte en liefdevol gevoel binnen het gezin vormen een fundamentele basis voor harmonie en solidariteit. Liefde is een sterke spirituele band die een man en een vrouw bindt.

Binnen onze islamitische traditie sluiten een man en een vrouw hun huwelijk in de naam van Allah s.w.t. en volgens de Soennah van sayyidoena Mohammed. ﷺ Allah s.w.t. symboliseert de huwelijksverbondenheid als een sterke verbondenheid tussen een man en vrouw. In al-Koran al-kariem staat: «En Zij hebben een sterk verbond met jullie gesloten» 4/21. Dit verbond wordt zowel door een moslim als door een moslima niet geminacht. Het is zeer van belang dat ze goed nadenken over hoe zij hun huwelijksrelatie kunnen bevorderen!

Het vierde fundament dat door het Koranvers wordt benadrukt, is barmhartigheid tussen de echtgenoten. Allah s.w.t. heeft barmhartigheid, mededogen en  genegenheid tot de essentiële fundamenten van het huwelijksleven gemaakt. Het echtpaar leidt in hun jonge en gezonde jaren een leven dat op liefde is gebaseerd, maar door de jaren heen vinden er in ieders leven veranderingen plaats, die veel impact op de relatie kunnen hebben, waardoor deze eventueel uit balans kan raken. Denk hierbij aan een ernstige ziekte.

In het geval van ziekte en zwakte komt het principe van de barmhartigheid tot uiting. De gezonde van de echtgenoten verzorgt degene die ziek of zwak is. Zij bedekken elkaars gebreken. In al-Koran al-kariem staat: «Zij zijn (als) kleding voor jullie en jullie zijn (als) kleding voor hen» 2/187.

Het vijfde fundament dat al-Koran al-kariem benadrukt, is omgang volgens al-ma’roef; sociale codes die universeel geaccepteerd zijn. In al-Koran al-kariem staat: «en bejegenen hen met behoorlijkheid» 4/19. Dit betekent dat de echtgenoten elkaar behandelen met wederzijds respect en volgens de  normen van de samenleving die niet in tegenspraak zijn met de richtlijnen van al-Koran al-kariem. Sayyidoena Mohammed ﷺ zei: «De meest volmaakte gelovigen in hun geloof zijn degene die de beste moraal hebben en de besten onder jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen» Tirmithi.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief