Een selectie uit de karaktereigenschappen van de profeet Mohammed v.z.m.h.

De moslimgeleerden hebben in verschillende studies de karaktereigenschappen van Sayyidoena Rassoeli-Allahi besproken. Het gedrag van de profeet v.z.m.h. is voor de moslim de beste leermeester en de beste opvoeder. Door de studie van de karaktereigenschappen van onze profeet v.z.m.h. wordt hij nog meer geprezen door zijn volgelingen en nog meer gewaardeerd door zijn tegenstanders. Niemand heeft de liefde en de waardering van de mensheid meer gekregen dan onze profeet, vrede zij met hem. Miljoenen mensen spreken zijn naam uit en miljoenen harten gaan sneller kloppen bij het horen van zijn naam. De echte liefde voor de profeet v.z.m.h. moet leiden naar het volgen van zijn Soennah en naar het handelen volgens zijn voorbeeld. Allah s.w.t. heeft de norm voor degenen die de profeet liefhebben als volgt uitgedrukt: ﴾ Als jullie Allah liefhebben, volgt mij dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie je zonden vergeven. Allah is vergevend en barmhartig﴿ 3/31. De edele Koran spoort aan om ons het licht van de profetische overleveringen eigen te maken. Vooral in deze tijd waarin de realiteit wordt verdraaid en verkondigingen in de naam van de islam met elkaar strijden. Veel jonge moslims kunnen geen onderscheid maken tussen de voorstanders van de islam en de voorstanders van sekten en politieke doelstellingen.

Geen vloeker, noch een belediger

Beste broeders en zusters, vandaag zullen wij enkele karaktereigenschappen van onze profeet Mohammed v.z.m.h. beschrijven en wij zullen ook stilstaan bij zijn gezegende biografie. Wees trouw aan zijn profetische karaktereigenschappen. Het is de beste manier om de zuivere islam te leren kennen en de beste bron waaruit kunt u scheppen. Dit is noodzakelijk om onze levensweg te vernieuwen en de islam in het licht van de gezegende biografie van de profeet Mohammed v.z.m.h. te begrijpen. Hierdoor wordt het innerlijk van de mens zuiver en zijn gedrag beter. Met alle pijn in het hart lezen en horen we dat sommigen zichzelf als geleerden voorstellen; wat zij voornamelijk doen is: de moslimgeleerden en de moslims in het algemeen beledigen en hun opvattingen betwisten. Zij beweren dat hun opvattingen van de islam en van de Soennah van de profeet v.z.m.h. zijn afgeweken. De feiten weerleggen dit beeld. Anas ibn Malik zei: «de profeet v.z.m.h. was geen vloeker, noch een belediger en gedroeg zich niet onfatsoenlijk» Bochari. De gezegende profeet Mohammed v.z.m.h. corrigeerde de fouten van mensen altijd met wijsheid zonder hun gevoelens te beschadigen of afbreuk te doen aan hun religieuze leven. Hij v.z.m.h. verrichtte verschillende aanbiddingen en rituelen, zoals recitatie en bestuderen van de Koran, het verrichten van de salaat en vasten. Sayyidoena Rassoelo-Allahi v.z.m.h. was vrijgevig en behulpzaam. Hij v.z.m.h. beschikte over alle elementen van menselijke grootheid. In elke situatie werd hij geïnspireerd door goddelijke openbaring. Hij v.z.m.h. gedroeg zich altijd wijs en vriendelijk in de omgang. Allah, de Almachtige, heeft Sayyidoena Rassoela-Allahi als volgt beschreven:﴾ En Wij hebben jou slechts als barmhartigheid voor de wereldbewoners gezonden﴿ 22/107.

Voorbeelden van het hoogwaardig gedrag van de profeet Mohammed v.z.m.h.

De karaktereigenschappen van onze profeet Mohammed v.z.m.h. laten zich als volgt duiden: hij v.z.m.h. hield rekening met de omstandigheden van mensen, beantwoordde fouten met vergeving, het kwade met het goede en het goede met waardering. Aboe Horayrah, moge Allah tevreden over hem zijn, vertelt het volgende «een bedoeïen heeft in de moskee geplast. Er aantal mensen viel hem aan. De profeet v.z.m.h. beval hen om de man met rust te laten en een emmer water over zijn urine te gieten. Jullie zijn gezonden om het de mensen makkelijk en niet moeilijk te maken, zei de profeet v.z.m.h. » Bochari. De profeet v.z.m.h. heeft de fout van de bedoeïen met vriendelijkheid en wijsheid gecorrigeerd. De daad van de bedoeïen was een zeer ernstige aantasting van het huis van Allah s.w.t. en een grote belediging voor de profeet v.z.m.h. en zijn metgezellen. Maar Sayyidoena Rassoelo-Allahi v.z.m.h. heeft voorkomen dat de metgezellen de bedoeïen voor deze onbeschaafde daad zouden straffen. De bedoeïen was verbaasd en stond stil te kijken naar het hoogwaardig gedrag van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem. Vervolgens hief hij zijn handen naar de hemel en zei: «O Allah, schenk mij en Mohammed genade en schenk het niemand anders dan ons. Vervolgens zei de profeet v.z.m.h. het volgende: je hebt de ruime zaak (de genade van Allah) beperkt opgevat» Aboe Daoud. Beste moslims en moslima’s, we moeten goed nadenken over het gedrag van de profeet v.z.m.h. en dat met ons hedendaags gedrag vergelijken. Helaas is er een aantal moslims die alleen bezig zijn om andere moslims te veroordelen en hen hun islamitische identiteit te ontnemen. De preekstoel in de moskeeën zijn helaas een plaats geworden om anderen te beledigen, te vervloeken en te veroordelen. Zelfs de geleerden zijn helaas niet gespaard gebleven. Aboe Horayrah, Moge Allah hem genade schenken, zei: er werd gevraagd aan de profeet v.z.m.h. om de moshrekien (polytheïsten) te vervloeken. Sayyidoena Rassoelo-Allahi weigerde het en beantwoordde hen als volgt: «Ik ben niet als vervloeker gezonden, maar slechts als genade» Moslim. Waar blijft de barmhartigheid van de islam en waar blijft de Soennah van de onze profeet v.z.m.h. in zijn omgang met mensen? De profeet v.z.m.h. was uitmuntend in het omgaan met moslims en niet-moslims, een voorbeeld van goede moraal, van vriendelijkheid, van deugd; hij bracht niemand emotionele schade toe. Hij ontving de mensen altijd met een glimlach en hij had een gemakkelijk karakter. Sayyidoena Rassoelo-Allahi v.z.m.h. was niet hardvochtig en bestreed geen kwaad met kwaad, maar met het goede en met dialoog. Allah s.w.t. heeft hem in verschillende verzen in de Koran geprezen:﴾ Dankzij de barmhartigheid van Allah was jij zacht voor hen, maar als jij streng en hardvochtig was geweest dan waren zij rondom jou uiteengegaan﴿ 3/159. Onze profeet Mohammed v.z.m.h. is een prachtig voorbeeld dat liefde wekt bij zijn medemensen. Deze liefde weerspiegelt de geestelijke en morele schoonheid, die de islam voor de mensheid heeft gebracht. Met veel verdriet zien we dat sommige moslims hun broeders van dwalingen en bid’a beschuldigen. Zij zadelen de gewone moslim op met secundaire scholastieke en jurisprudentie vraagstukken; veel daarvan zijn niet echt noodzakelijk voor een moslim in zijn dagelijkse religiositeit en behoren niet tot de primaire vraagstukken van de islamitische geloof. Juist deze vraagstukken kunnen schade toebrengen aan de religieuze overtuiging van een moslim, namelijk door dieper in te gaan op eigenschappen van Allah, de Almachtige. Zij zijn bijna alleen maar bezig met sensaties door opschudding te verwekken over de Koranverzen en de Hadith die meerduidig zijn en over controversiële vraagstukken tussen de geleerden. Ik hoop dat deze mensen het licht zien en afstand nemen van zinloze discussies die al in dertiende eeuw zijn begonnen. Ik hoop dat men zich met zichzelf kan verzoenen en berouw wil tonen, want dit gedrag is afwijkend van de Soennah van onze profeet Mohammed v.z.m.h., degene die door Allah, de Almachtige, geprezen als volgt: ﴾ En jij beschikt over een hoogstaand karakter﴿ 68/3.

Foto van Rumman Amin

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief