Een normen en waarden crisis

Schendingen tegen de mensheid zijn een sociaal fenomeen geworden die zo oud zijn als de mensheid zelf. Maar de uitingen hiervan zijn geëvolueerd met de ontwikkeling en de vooruitgang van de technologie. De hedendaagse wereld getuigt van nieuwe soorten schendingen van mensenrechten, zoals georganiseerde schendingen. Dit verschijnsel wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste verschijnselen waar de menselijke samenlevingen mee geconfronteerd worden. Dit verschijnsel leidt tot tragische taferelen en rampzalige situaties. Traditionele oorlogen waren afhankelijk van oorlogstactieken tussen twee legers. Ondertussen is oorlogvoering in de huidige technologische tijdperk veranderd in een oorlog van lafaards. Oorlogvoering waarin woonwijken willekeurig gebombardeerd worden met explosieve raketten die vlammen van haat ontketenen zonder enige gewetens- of scrupules voor mensenrechten.

Waarom individuen, instanties en overheden normen en waarden overboord gooien en hoe hier mee om te gaan

Extremistische ideologieën en overtuigingen nemen een centrale plaats in als aanjagers van menselijke tragedies. Wanneer overtuigingen in etnische, religieuze of politieke zuivering diep geworteld zijn binnen een bepaalde groep mensen, dan creëren deze overtuigingen een omgeving die bevorderlijk is voor systematische schendingen tegen de mensheid. Overtuigingen die op mythen gebaseerd zijn, vormen een belangrijke basis om alle vormen van geweld te rechtvaardigen, de morele waarden te negeren en het internationaal recht met voeten te treden. Deze mythen maken het voor degenen die erin geloven een plicht om deel te nemen aan de vervolging en vernietiging van degenen die van hen verschillen in ras, religie of huidkleur. De internationale gemeenschap wordt geconfronteerd met problemen die het voorkomen van schendingen tegen de mensheid bemoeilijken. Het belangrijkste probleem hiervan is erkenning dat er daadwerkelijk sprake is van de schendingen tegen de mensheid. In deze context spelen vriendjespolitiek en economische belangen een effectieve rol. Geopolitieke en economische belangen vertragen en bemoeilijken bewust en onbewust het stoppen van schendingen tegen de menselijkheid.

Men kan zich soms afvragen waar alle mensen blijven die geloven in de waarden van rechtvaardigheid, gelijkheid en menselijke waardigheid, met betrekking tot de menselijke bloedbaden en brute wreedheden die plaatsvinden. Het bieden van materiële en morele steun aan de behoeftige en kwetsbare mensen is een morele, humanitaire en religieuze plicht. Sayyidoena Mohammed ﷺ zei: «Het meest geliefd persoon bij Allah is degene die het meest nuttig is voor mensen» Tabarani. Het verhaal van de islam heeft tot doel sociale rechtvaardigheid te bevorderen en alle vormen van onrecht te veroordelen. Sayyidoena Mohammed ﷺ zei: «Een gemeenschap waar de zwakke mensen hun recht niet fatsoenlijk kunnen verkrijgen, ontvangt geen zegen van Allah» Ibn Majeh.

Hypocrisie

Het probleem waarmee de mensheid te maken heeft, is in de eerste plaats het probleem van normen en waarden. In ons hedendaagse leven is het verkopen van normen en waarden een winstgevende onderneming geworden. Wanneer normen en waarden verloren gaan en hypocrisie regeert, dan is het geen wonder dat het kwaad de overhand krijgt en wat heilig is verklaard, geschonden wordt. Hartverscheurende en huiveringwekkende scènes onthullen de omvang van de gerechtigheidscrisis binnen onze familiebanden in het bijzonder en onder de mensheid in het algemeen. De oplossing is niet moeilijk te bereiken als er een oprechte wil en intentie is om pogingen van bedrog te overwinnen. Het fundament van sociale rechtvaardigheid is heel duidelijk in al-Quran al-kariem, namelijk het bevorderen van het doen van goede daden en het verwerpen van afkeurenswaardige daden. Allah s.w.t. zegt: «Allah gebiedt rechtvaardig te handelen, goed te doen en aan de verwanten giften te geven en Hij verbiedt de zedeloosheid, het verwerpelijke en de onrechtvaardigheid. Hij spoort jullie aan zodat jullie je laten vermanen» 16/90. De menselijke gemeenschap moet goed nadenken over hoe hun gedrag zich verhoudt tot de normen en waarden en welke normen en waarden zij aan toekomstige generaties willen overdragen. Denk aan normen en waarden als rechtvaardigheid, menselijke broederschap, het bevorderen van het goede en het voorkomen van het kwade. Ahmed Shawqi heeft de kwetsbaarheid van een samenleving zonder normen en waarden in het volgende gedicht als volgt gerijmd:    

De gemeenschappen duren voort zolang de mate van hun normen en waarden hoog zijn. 

Wanneer hun normen en waarden verloren gaan, gaan zij ook  ten onder.

Goedheid van uw zaken heeft betrekking op normen en waarden.

Laat jezelf beoordelen door normen en waarden, zodat je op het rechte pad zult blijven.

Ahmed Shawqi

Wanneer de mensen hun normen en waarden verwaarlozen, dan moet je om hen gaan rouwen.

Normen en waarden wortelen en verdedigen voor een rechtvaardige wereld en vredige samenlevingen

Verzen in de Koran en de uitspraken van sayyidoena Mohammed ﷺ benadrukken hoe belangrijk het is om nieuwe generaties op te voeden in de geest van rechtvaardigheid en respect voor de rechten van anderen. Het is goed om na te denken over de psychische toestand van degenen die mensen vermoorden en martelen in de gevangenissen zonder enig mededogen of genade. Het gezin en de samenleving zijn de basis waaruit het individu zijn geest voedt en zijn opvattingen vormt. De zaden van de opvoeding creëren in het individu een psychische en mentale bereidheid om zich aan te sluiten bij liefdadige of kwaadaardige organisaties. De psychische en intellectuele achtergrond van een persoon hebben een enorme invloed op patronen van zijn gedrag en interactie met anderen. Deze inzichten geven aan dat ieder mens een belangrijke rol kan spelen al dan niet bij het bereiken van rechtvaardige vrede in onze hedendaagse wereld. Het bevorderen van vrede op sociaal en internationaal vlak is een inherent politieke kwestie. Het bereiken van rechtvaardigheid en vrede hangt af van de effectieve en duurzame deelname van vrije mensen. Al-Quran al-kariem leert ons dat de islam een ​​religie van vrede is, een religie die sociale deugden en menselijke waardigheid bevordert, en dat vrede de kern van zijn sociale systeem is. Allah s.w.t. zegt: «O jullie die geloven! Treedt allen tezamen toe tot de vreedzaamheid en volgt niet de voetstappen van de shaytaan. Hij is voor jullie een duidelijke vijand» 2/208.

Foto van Markus Spiske

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief