Een bondgenootschap ter ondersteuning van de onderdrukten

In het geval dat het leven voor ons benauwd wordt en de pijn in ons hart overweldigend is, laten we dan niet in paniek raken, de kwelling zal insha Allah verdwijnen. De ontberingen van het leven zijn geen test voor onze fysieke kracht, maar eerder voor onze geestelijke kracht. Het is ook een test, tot wie we ons gaan richten, tot Allah of tot een ander. We lezen in al-Quran al-kariem een beschrijving van een sociale omgeving die ieder van ons kan ervaren. Allah s.w.t. zegt: «Degenen tegen wie de mensen zeiden: de mensen hebben zich tegen jullie verzameld, vreest hen. Dat deed hun geloof toenemen. Zij zeiden: Allah is voor ons goed genoeg en hij is de beste waarop we kunnen vertrouwen» 3/173. Ieder die in actie komt en vertrouwt op Allah s.w.t, zal verlichting vinden voor elke ontbering, troost voor elk verlies en een bondgenoot in zwakke momenten.

De profetische methode om de rechten van onderdrukten te herwinnen

Ons literaire erfgoed zit vol met nobele standpunten die deze opvatting bevestigen. Hierin vinden we spirituele voeding die in onszelf morele waarden doen herleven; op basis van morele waarden wordt de onderdrukker verhinderd om door te gaan met onrecht en worden de onderdrukten gesteund totdat zij hun rechten kunnen herwinnen. In deze context zei sayyidoena Mohammed ﷺ: «Steun je broeder, zowel de onderdrukker als de onderdrukte. Een man zei: o gezant van Allah! Ik zal hem steunen als hij onderdrukt wordt, maar als hij een onderdrukker is, hoe kan ik hem dan steunen? Hij ﷺ zei: je zorgt dat hij de andere mensen niet kan onderdrukken, dat is hoe je hem kunt steunen» Bochari. In de islamitische literatuur vinden we ook veel voorbeelden van allianties die recht doen aan de onderdrukten en de onderdrukker helpen om zichzelf in bedwang te houden zodat de gerechtigheid en vrede bevorderd wordt. Voordat sayyidoena Mohammed ﷺ werd gezonden, kwam een handelaar uit Zubaid, Jemen, naar Mekka. Al-‘aas bin Wael nam beslag op de goederen van de handelaar. Al-Zubaidi klaagde bij de leiders van Mekka over het gedrag van Al- ‘aas, maar niemand kon hem helpen vanwege de status van Al-‘aas onder hen. Nadat Al-Zubaidi was gestrand om zijn goederen of hun waarde terug te krijgen, had hij geen andere keuze dan bij de Ka’ba te gaan staan en zijn verhaal in de vorm van een gedicht te rijmen. Hij zei:

O, mensen van Fihr, wie kan een man wiens goederen van hem onterecht werden afgenomen, helpen.

In het hart van Mekka, ver weg van familie en huis.

Een ongekamde Muhrim die zijn Umrah niet kon voltooien.   

Oh mannen! Hij staat tussen de Hijr en de Zwarte Steen.

Heiligheid is voor hem wiens waardigheid gewaarborgd is.

En er is geen heiligheid voor de verraderlijke, immorele persoon.

Al-Zubaidi

De Al-Fudul genootschap als voorloper van de Verenigde Naties

Deze woorden, die uit de diepte van een onderdrukt persoon voortkwamen, wekten gevoelens van ridderlijkheid en menselijk geweten op onder de Quraish-stammen. De leiders van Quraish kwamen bijeen en sayyidoena Mohammed ﷺ was ook bij hen. Hij was toen ongeveer twintig jaar oud. Zij verenigden zich om één hand te zijn die onderdrukte personen steunt en voorkomt dat de onderdrukker doorgaat met zijn onderdrukkende praktijken. Naar aanleiding van het onrecht dat Al-Zubaidi werd aangedaan, werd een bondgenootschap gevormd, genaamd de al-Fudul genootschap. De Al-Fudul genootschap vormde een humanitair orgaan waarin de menselijke gevoelens in leven kwamen als werktuig voor de gerechtigheid en vrede. Net zoals dat genootschap achter de onderdrukte stond om zijn rechten te waarborgen, stond ze ook achter de onderdrukker zodat hij zijn hebzucht kon beheersen.

Na de Tweede Wereldoorlog, de rampen en de vernietiging van menselijke waarden die deze achterliet, werd toen de Verenigde Naties opgericht, dat vrede, waardigheid en gelijkheid op een gezonde planeet als motto heeft gekozen. Eén van de doelen die zij had opgesteld, is: de relatie tussen mensen van verschillende etnische, culturele en religieuze achtergronden te reguleren. Ik vraag me af: is de Verenigde Naties erin geslaagd om de rechten van de zwakken in de wereld te beschermen en vrede en gelijkheid te bevorderen, of staat zij machteloos tegenover de wetten van de jungle en tegenover het beleid van meten met twee maten. Wanneer ik nadenk over de hedendaagse feiten en over wat ik lees in het handvest van de Verenigde Naties, rijst in mijn gedachten de vraag: Zal de Verenigde Naties zich gedragen naar haar toegewezen rol, zoals de Quraish-stammen hun rol hebben vervuld? Zullen de toekomstige generaties de Verenigde Naties prijzen voor haar rol in onze wereld, of zullen zij naar haar met schoenen gooien? Demonstraties in verschillende landen van de wereld en het aan de kaak stellen van het onrecht tegen mensen in onze wereld worden beschouwd als een soort al-Fudul genootschap die de Islam ondersteunt. Sayyidoena Mohammed ﷺ vertelde  dat mensen die zich niet ontfermen over de lijdende mensen, zich afsluiten voor de genade van de Almachtige Allah. Sayyidoena Mohammed ﷺ zei: «De barmhartige mensen zullen de barmhartigheid van Ar-Rahmaan (Allah) ondervinden. Wees barmhartig voor de bewoners van de aarde dan zullen jullie de barmhartigheid van Degene Die in de Hemel is, ontvangen» Aboe Daoud.

Het antwoord om agressie en onderdrukking een halt toe te roepen

Interne en externe agressie zijn een van de meest netelige problemen in onze hedendaagse wereld geworden. De beelden hiervan zijn divers, variërend van het heersen over het bezit van anderen, het aansteken van sektarische conflicten, het beledigen van de Heilige Geschriften en symbolen. De kwestie van agressie houdt denkers en filosofen al lang bezig. Zij streven er nog steeds naar om het geheim van agressie en de aard hiervan in de diepte van de mens bloot te leggen. Agressief gedrag is een wijdverbreid probleem in de samenlevingen. Een van de vragen die bij ieder denkend mens kan opkomen, is: komt er nog een dag waarop de mensheid in vrede zullen leven? In het Boek van Allah, de Almachtige, vinden we het volgende antwoord: «O mensen van het Boek! Komt tot een woord dat gelijk is tussen ons en jullie dat wij alleen Allah aanbidden, dat wij Hem geen deelgenoten toekennen en dat wij elkaar niet als heren naast Allah nemen» 3/64

Foto van Salya T

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief