Deugden van liefdadigheid

Liefdadigheid is één van de doelstellingen van ons islamitische geloof en één van de deugden waar Allah s.w.t. van houdt. We lezen duidelijke verzen in al-Quran al-kariem en hadiths in de Sunnah van onze Profeet Mohammed ﷺ die ons aansporen om liefdadigheid te behartigen. Het woord liefdadigheid komt in honderdnegentig verzen in al-Quran al-kariem voor. Allah s.w.t. heeft het behartigen van liefdadigheid tot een eervolle deugd gemaakt en tot één van de deugden waarvoor we een grote beloning ontvangen en voldoening zullen vinden in ons leven. In al-Quran al-kariem staat: «En wat jullie aan goeds gedaan hebben, dat zullen jullie bij Allah aantreffen als een betere en grotere beloning» 73/20. En in een ander vers zegt Allah s.w.t.: «En doet het goede, hopelijk zal het jullie goed gaan» 22/77. Het concept liefdadigheid komt tot uiting in het bevorderen van belangen die de eenheid, stabiliteit en de veiligheid van het sociaal systeem behouden. In andere woorden is liefdadigheid belangrijk om sociale, economische en ecologische belangen te beschermen. Het verlenen van hulp aan de bezorgden, het verlichten van de nood van de noodlijdenden en het verzoenen tussen mensen zijn nauw verbonden met alle betekenissen van goedheid. In deze context zegt Allah s.w.t.: «Er is niets goeds in veel van hun heimelijke gesprekken, behalve wie aanmaant tot liefdadigheid (sadaqa), of ma’roef (gewoonten), of verzoening tussen de mensen. Wie het doet in het streven naar tevredenheid van Allah, hem zullen Wij een geweldige beloning geven» 4/114. Al-Quran al-kariem heeft een sociaal systeem gevestigd dat op compassie, sympathie en maatschappelijke solidariteit gebaseerd is. De sterken staan de zwakken bij, de rijken helpen de armen en de gezonden verzorgen en troosten de zieken. Deze daden behoren tot de hoogste verschijnselen van menselijkheid in de islam. Het is een uiting van solidariteit ten opzichte van de medemens, hopelijk om zijn lijden te verlichten. In deze context zei sayyidoena Mohammed ﷺ: «De barmhartige mensen zullen de barmhartigheid van Ar-Rahmaan (Allah) ondervinden. Wees barmhartig voor de bewoners van de aarde dan zullen jullie de barmhartigheid van Degene Die in de Hemel is, ontvangen» Tirmithi. Al-Quran al-kariem beschrijft alles wat goed en nuttig is voor het leven als het goede. Liefdadigheid  behoort tot één van de absolute islamitische waarden. Net zoals dat degene die liefdadigheid behartigt anderen gelukkig maakt, ondervindt hij of zij ook voldoening die spirituele zuiverheid in zichzelf vergroot. Allah s.w.t. zegt: «Verricht de salaat en geeft de zakaat. En wat jullie vooraf aan goede daden hebben gedaan, dat zullen jullie bij Allah aantreffen. Allah ziet wat jullie doen» 2/110.

De wereld is er voor 4 soorten mensen ..

Sayyidoena Mohammed ﷺ leert ons dat wensen een tweesnijdend zwaard zijn. Er is geen mens die niet verschillende soorten wensen ervaart, zowel goede als slechte. In de volgende Hadieth beschrijft sayyidoena Mohammed de houding van mensen tegenover het doen van liefdadigheid. Hij zei: «de wereld is voor vier soorten mensen. De eerste is een persoon aan wie Allah rijkdom en kennis heeft gegeven. Hij gehoorzaamt zijn Heer daarin, onderhoudt zijn verwantschapsbanden en komt de rechten van Allah daarin na. Dit is de beste positie van de vier. De tweede is een persoon aan wie Allah kennis heeft gegeven, maar geen rijkdom en hij zegt met een oprechte intentie: als ik rijkdom had dan zou ik doen als hij (van de beste positie) heeft gedaan. Hun intenties zijn gelijk en ook hun beloning is gelijk. De derde persoon is aan wie Allah rijkdom heeft gegeven, maar geen kennis. Hij verkwist zijn rijkdom onwetend, gehoorzaamt Allah daarin niet, onderhoudt zijn verwantschapsbanden daarin niet en komt de rechten van Allah ook daarin niet na. Dit is de slechtste positie van de vier. De vierde is een persoon aan wie Allah noch rijkdom noch kennis heeft gegeven. Hij zegt: als ik rijkdom had dan zou ik doen zoals hij (van de slechtste positie) heeft gedaan, door zijn intentie, zijn zij gelijk in de zonde» Tirmithi.  Liefdadigheidswensen verhogen onze intrinsieke motivaties. De dichter Al-Hussein bin Ali Al-Tughra’i zei:

Ik motiveer mezelf met goede wensen en ik bekijk

hoe beperkt het leven zou zijn als er geen ruimte is voor wensen.

Ik was niet tevreden met het leven en de dagen komen eraan.

Hoe zou ik dan tevreden zijn als ze zo haastig vertrekken? 

Al-Hussein bin Ali Al-Tughra’i

Dankbaarheid is te herkennen aan liefdadigheid

Liefdadigheid is een uiting van dankbaarheid aan Allah s.w.t. voor Zijn zegeningen. Allah s.w.t. vergroot Zijn zegeningen voor dankbare mensen. In al-Quran al-kariem zegt Allah s.w.t.: «Toen jullie Heer aankondigde: Als jullie dankbaar zijn, zal ik jullie nog meer geven en als jullie ondankbaar zijn, dan is Mijn bestraffing streng» 14/7. Iedereen die liefdadigheid wenst te doen, ook al komt men daar werkelijk niet aan toe, Allah zal hen door hun goede intentie Zijn genade en zegeningen schenken. Het ondersteunen van mensen in nood heeft een positieve invloed op ons leven. Liefdadigheid haalt de persoon uit zijn bekrompenheid naar een andere horizon waardoor hij of zij naar de problemen en de behoefte van de mensen om zich heen kijkt. Wie iemands zorgen wegneemt, Allah zal zijn zorgen wegnemen. «En Allah helpt Zijn dienaar zolang hij zijn broeder helpt» Moslim. Zegt sayyidoena Mohammed ﷺ.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief