?>

De weg naar Allah

De heilige Koran staat vol met duidelijke verzen die de aandacht van een bezinner op het wonderbaarlijke universum vestigen. In de heilige Koran staan verzen die over de hemel, aarde, sterren, zon, maan en andere planeten spreken. De heilige Koran noemt veel van de kosmische feiten met objectiviteit en beknoptheid. Hij noemt het niet op een manier die de mens heeft ontwikkeld, maar hij gebruikt hiervoor een krachtige aanwijzing of een metafoor die de bezinner spiritueel kan verlichten. Door het goddelijke geschenk van intellectuele vaardigheden is de mens geleid tot het ontdekken van veel geheimen van dit prachtige universum. De mens is in staat geweest om te kunnen onthullen dat de aarde eeuwen lang bestond zonder dat er leven was. Er waren alleen steen en water op het aardoppervlak. In het volgende vers verwijst Allah s.w.t. naar dit feit: «Hij is het Die de hemelen en de aarde in zes dagen geschapen heeft, terwijl Zijn troon boven het water was, om jullie op de proef te stellen» 11/7. Allah s.w.t. heeft in de Koran wetenschappelijke elementen geopenbaard, goddelijke geheimen en spirituele voeding. Hij s.w.t. heeft de Koran geopenbaard als licht en leidraad voor de mensheid. De kosmische verzen brengen de grootheid en de wijsheid van Allah s.w.t. in dit prachtige bestaan onder het oog van een bezinner. Allah s.w.t. zegt: «En de zon loopt tot haar verblijfplaats. Dat is de verordening van de machtige, de wetende» 36/38.  De sterrenkundigen hebben ontdekt dat een aantal planeten tot het zonnestelsel behoren die onder invloed staan van de aantrekkingskracht van de zon en er in opeenvolgende banen om heen draaien. De omloop van het zonnestelsel in de ruimte is voor allen  in dezelfde richting en op een bepaalde snelheid. Hierover zegt Allah s.w.t.: « Dat is de verordening van de machtige, de wetende ». De sterrenkundigen hebben deze wetenschappelijke kennis pas ontdekt in het begin van de 20e eeuw, terwijl de Koran al 15 eeuwen geleden een paar aanwijzingen heeft gegeven.

Verwarring tussen astronomie (sterrenkunde) en astrologie (sterrenwichelarij)

Helaas! De moslims hebben de pogingen van de moslims sterrenkundigen niet voldoende gesteund; ze zijn juist door sommigen bestreden. De basis van deze verwarring is ontstaan doordat de astronomie ook sterrenkunde wordt genoemd. De waarzegger gebruikten de sterrenkunde om de toekomst te voorspellen. Hieraan verwees sayyidoena Mohammed v.z.m.h.: «Wie enige kennis uit de sterren verwerft, dan verwerft hij een deel van de hekserij» Aboe Daoud. De sterrenkunde is geen hekserij en ook geen magie, maar is zoals ibn Khaldoen –moge Allah hem genade schenken- het heeft gedefinieerd: «Een wetenschap die de verschijningsvormen van de planeten onderzoekt, zowel de stilstaande als bewegende en veranderende. Deze verschijningsvormen zijn indicatief voor de vormen en omstandigheden van de planeten. Deze waarneembare verschijningsvormen worden bepaald door de geometrische methode.» Moqaddima. In de Koran al-kariem staat: «Hij is het die de zon gemaakt heeft als verlichting en de maan als een licht en die er standen voor heeft verordend opdat jullie het aantal van de jaren en de berekening weten. Allah heeft dat slechts in waarheid geschapen. Hij zet tekenen uiteen voor mensen die weten. In het verschil van nacht en dag en in wat Allah geschapen heeft in de hemelen en de aarde zijn tekenen voor mensen die vroom zijn» 10/5,6. Het Koranvers: « Hij is het die de zon gemaakt heeft als verlichting en de maan als een licht » verwijst naar twee kosmische toestanden die de wijsheid en de gunst van hun schepping aanduidt. Allah s.w.t. vertelt in de Koran de reden dat de maan in verschillende fasen is geschapen: is zodat de mensen de jaartelling kunnen vaststellen. Wanneer we ons voorstellen dat de oppervlakte van de zon 12 500 maal zoveel als de oppervlakte van de aarde is en dat dit enorme zonstelsel beweegt in de ruimte zonder enig steun of stuur, dit zal alles zo onze bewustwording van de kracht en de macht van Allah s.w.t. die dit bestaan stuurt, sterk opwekken. De zonsopgang en -ondergang en de schaduw die dit trekt en dan weer voorzichtig en nauwkeurig terugtrekt, deze zijn manifestaties van de kracht en de wijsheid van de Schepper. Deze verschijningsvormen worden allemaal gezien door ieder oog. Allen spreken over de kracht van Allah s.w.t., getuigen van Zijn wijsheid en duiden op zijn goede management. Allah s.w.t. beloofde de mensen hen iets van kennis van de mysteries van dit universum en van henzelf te laten ontdekken. Hierover zegt Allah s.w.t.: «Wij zullen hen Onze tekenen aan de horizonten en in henzelf laten zien zodat het voor hen duidelijk wordt dat het de waarheid is. Is het dan niet genoeg dat jouw Heer over alles getuige is» 41/53. We zien de belofte van Allah s.w.t. elke dag, elke seconde wordt waargemaakt. Dankzij wetenschap en onderzoek worden voor de mens elk moment opnieuw de mysteries en kenmerken van dit prachtige bestaan onthuld. Na de openbaring van de Heilige Koran is de belangstelling voor de wetenschap groter geworden, zeker onder de moslims. De moslimgeleerden hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Toen pas kwam de mens erachter dat de aarde waarvan men altijd heeft gedacht dat die het centrum van het universum is, slechts een klein onderdeel van de zonnestelsel blijkt te zijn. Dankzij de wetenschap en de kennis van de mysteries van het bestaan zijn veel mensen geleid tot de kennis van de Schepper van het universum. Er zijn ook mensen die ondanks dit alles de kracht van Allah s.w.t. blijven ontkennen en de kracht van zijn aanwezigheid niet willen zien.

Geloof en inzicht zijn de sleutels om de mysteries van het leven te doorgronden

De Heilige Koran blijft de mensen uitnodigen tot bezinning en reflectie en tot het belichten van de mysteries van de kosmische manifestaties. De enige die bewust kan zijn van de kern van deze mysteries is een visionair hart. De kern van het bestaan wordt alleen door de sleutel van al-imaan ontdekt en door het licht van inzicht voorzien. De Koran al-kariem heeft de dialectische stijl in de redenering niet gebruikt, zoals het geval is bij filosofen en al-manatiqa (beoefenaars van de logica), maar de Koran al-kariem heeft het menselijk verstand verwezen naar kosmische verschijningsvormen die aan de horizon en in de mens te zien zijn. Als we ons in dit enorme universum verdiepen, dan zien we dat alles wat we waarnemen wijst op het bestaan van Allah s.w.t. en dat de weg naar Hem leidt. Kijken vanuit een gelovig oog overschrijdt de kennis van de kosmische verschijningsvormen en kijkt ook naar wat achter deze verschijningsvormen staat. Allah s.w.t. zegt: «Reist op de aarde rond en kijkt hoe Hij met de schepping is begonnen» 29/20.

Foto van Ashkan Forouzani

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief