?>

De islamitische beschaving

De leerstellingen van al-Koran al-kariem hebben een fijne beschaving tot stand gebracht. Het is geen geheim dat de leringen van al-Koran al-kariem ook de oude beschavingen en sublieme culturen hebben omarmd. Het schafte slechts wat niet in overeenstemming met het menselijk instinct en waardigheid is, af. De islamitische beschaving heeft in belangrijke mate direct of indirect bijgedragen aan de vooruitgang van de wetenschap. Het maakte de weg vrij voor verder onderzoek in de geneeskunde, astronomie, wiskunde en filosofie. Door opeenvolgende eeuwen heen heeft de Almachtige Allah s.w.t. briljante geleerden geïnspireerd die de leerstellingen en de beginselen van de islam toelichten. Zij gingen verschillende religieuze en wereldse aspecten bestuderen die in al-Koran al-kariem zijn genoemd. Zo bereikten ze wereldberoemde prestaties. Allah s.w.t. zegt: «Deze Koran leidt tot dat wat juist is en verkondigt aan al-mu’minien die de deugdelijke daden doen dat er voor hen een grote beloning is» 17/9.

De bloeiende islamitische beschaving is er een waar religie en wetenschap elkaar aanvullen

De islamitische beschaving overstijgt de grenzen van rassen en klassen. De islamitische beschaving is niet door een cultuur van een bepaald volk gekenmerkt, maar eerder is het een mengeling van verschillende culturen; de Arabische, Amazighe, Perzische, Koerdische, Turkse, Indiase, Romeinse en vele andere. De Almachtige Allah heeft de geleerden en de imams geïnspireerd die het vergaren van kennis op hun rekening namen. Daarvoor hebben ze verschillende ontberingen doorstaan. In het Islamitische Oosten verscheen een van de sterren van de wetenschap. Mohammed ibn Moussa Al-Khwarizmi raakte geïnteresseerd in het berekenen van de erfenis in al-Koran al-kariem. Daardoor werd hij een pionier in het uitleggen van Indiase cijfers en het vereenvoudigen van rekenkundige bewerkingen. Deze prestatie wordt beschouwd als een inleiding tot de ontwikkeling van de wiskunde in het Westen. De verzen van de Edele Koran prikkelden de geest van veel moslimgeleerden. Deze zetten hen aan het denken over wat er achter de regels van de koranverzen zit. In al-Koran al-Kariem staat: «Hij is het die de dageraad laat aanbreken en Hij heeft de nacht tot een rusttijd gemaakt en de zon en de maan om (tijd) te berekenen. Dat is de verordening van de machtige, de wetende. Hij is het die voor jullie de sterren gemaakt heeft, opdat jullie daarmee de goede richting vinden in de duisternis van het vasteland en de zee. Wij hebben de tekenen uiteengezet voor mensen die begrijpen» 6/96-97. Moslimgeleerden vonden in de Heilige Koran elementen die tot het vergaren van kennis en spirituele schoonheid leidden. Ze wisten daarmee een beschaving te ontwikkelen waarbinnen wetenschap en religie elkaar aanvullen. Zo voorzag de islamitische beschaving de samenleving van morele waarden, spirituele voeding en hoogwaardige kennis die het menselijk welzijn verhogen. De islamitische beschaving was het licht voor de menselijkheid dat hen uit de donkere middeleeuwen bracht. In de eerste islamitische eeuwen zijn onze geleerden erin geslaagd wetenschappelijke principes vast te leggen, die het begrijpen van de islamitische openbaring en het bestuderen van de hemellichamen hebben bevorderd. Zo vestigden zij de wereldberoemde wetenschappelijke principes op het gebied van geneeskunde, astronomie en architectuur.

De rol van de moskee in de ontwikkeling van de islamitische beschaving

Moskeeën hebben al in het tijdperk van sayyidoena Mohammed v.z.m.h. hun deuren geopend voor alle mensen van de samenleving, zonder enige uitzondering, om humane en andere studies te volgen. Het vergaren van kennis is een fundamentele kwestie in de islam. Want het eerste dat uit de Heilige Koran geopenbaard werd, is de soerat ‘Iqra’: lees. In de Koran staat: «Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklont. Lees voor; jouw Heer is de edelmoedigste, Die onderwezen heeft met de pen»  96/1-5.  Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. maakte van de moskee een belangrijk centrum voor de verspreiding van religieuze, literaire en wetenschappelijke kennis. Door ons tot de Almachtige Allah te wenden, verwerven we kennis waardoor we ons bewust worden van de betekenissen van het bestaan, de deugd en ondeugd en van de betekenissen van de waarheid en illusies. De Heilige Koran geeft het beeld van de mens zowel in zijn materiële als in zijn morele en spirituele waarden weer. In het volgende vers toont Allah s.w.t. ons het beeld van een persoon die naar Allah’s barmhartigheid en genade verlangt. In al-Koran al-Kariem staat: «Is iemand die tijdens de nacht onderdanigheid toont, eerbiedig neerknielt en opstaat, op zijn hoede voor het Hiernamaals en hoopt hij op de barmhartigheid van zijn Heer? Zeg: zijn zij die weten en zij die niet weten gelijk? Slechts de mensen met een gezond verstand laten zich vermanen» 39/9. Door middel van eerlijkheid en oprechtheid in woord en daad wordt iemands inzicht verlicht. Zo ontdekt men de grote feiten achter de kosmische verschijnselen en levenservaringen. In het tijdperk van haar bloeiperiode heeft de islamitische beschaving haar fundamenten gelegd op basis van de koranische waarden en de profetische uitspraken. We kunnen de elementen die de islamitische beschaving deden bloeien in de volgende punten samenvatten:

  • Het eerste is het geloof in de Almachtige Allah, (al-imaan billah). De islamitische geloofsleer is de drijvende kracht achter de bloei van de islamitische beschaving, want de islamitische geloofsleer vergroot het gevoel van eigenwaarde en opent voor de geest horizonten van kennis en percepties over Allah, het universum en over de mens.
  • Het tweede element is de aanbidding van de Almachtige Allah. De aanbidding in de islam omringt de gewenste doelen die het individu en de samenleving spiritueel en moreel dienen. Deze is de sleutel tot de oprechte dank en de grote lof aan de Schepper, de Almachtige. Het aanbidden van Allah s.w.t. heeft een grote invloed op de geestelijke, emotionele en sociale ontwikkelingen van de mens. Het is een oefening in de oprechtheid, discipline en het goeddoen. Allah s.w.t. zegt: «Lees voor wat aan jou van het Boek is geopenbaard en verricht de salaat; de salaat verbiedt wat gruwelijk en verwerpelijk is» 29 /45.
  • Het derde element is religieuze tolerantie. De islamitische beschaving garandeerde de vrijheid om religieuze riten te beoefenen voor mensen met andere religieuze achtergronden. Daardoor was ze intellectueel welvarend. De islamitische beschaving verwerpt het religieus fanatisme en verkondigt godsdienstvrijheid. Zij houdt zich aan het woord van Allah s.w.t.: «Er is geen dwang in de godsdienst» 2/256.

In haar goede jaren werd het wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd en werd ook het proces van het vertalen van internationale, wetenschappelijke literatuur aangemoedigd. Ze omarmde het wetenschappelijk en intellectueel pluralisme waardoor het in vrede kon leven met de diversiteit van haar burgers. Moslims en niet-moslims hebben een positieve bijdrage geleverd aan de welvaart van de islamitische beschaving. Allah s.w.t. zegt: «Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Allah bemint hen die rechtvaardig zijn» 60/8.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief