?>

De gelukzaligheid van het Paradijs

Allah s.w.t. heeft de wereld zo gemaakt dat mensen zich op het Hiernamaals kunnen voorbereiden. De mens plukt in het Hiernamaals de vruchten van wat hij in dit leven heeft verricht zoals Allah aanbidden en goede daden. Naar het Paradijs streven de deugdzame mensen en met het oog op het Paradijs spannen zij zich ijverig in. Het Paradijs is de plaats voor de Allahvrezenden, het huis van Aoulihaa Ar-Rahmaan (geliefden van Allah) en van de gelukkigen. Allah beschrijft de mensen van het Paradijs als volgt: ﴾En zij die gelovig zijn worden in menigten naar het Paradijs gedreven en wanneer zij er komen worden haar poorten geopend en haar bewakers zeggen tot hen ‘Vrede zij met jullie! Jullie zijn goed geweest, gaat er dus binnen om er altijd te blijven. En zij zeggen: Lof zij Allah, die Zijn belofte aan ons heeft waargemaakt en die ons de aarde heeft laten beërven zodat wij ons in het Paradijs kunnen vestigen waar wij willen. Dat is pas een goed loon voor hen die goed doen﴿ 39/73-74. Het Paradijs is de verblijfplaats van de gelovige mannen en vrouwen die met hart en ziel in Allah s.w.t. geloven. Hun intentie is oprecht om het goede te doen, hun ziel zuiver van haat, hun overtuigingen zijn rein van bijgeloof en hun zintuigen bevrijd van zonden en van aantasting van de menselijke waardigheid. Eén van de grootste gunsten van het Paradijs is het zien van Allah, de Almachtige.  Allah s.w.t. beschrijft de gezichten van mensen van het Paradijs als volgt: ﴾Stralende gezichten zijn er op die Dag. Die naar hun Heer kijken﴿75/22-23. Dit wordt ook door de profeet v.z.m.h. in de volgende Hadieth benadrukt: «Wanneer de bewoners van het Paradijs het Paradijs binnentreden, zegt Allah, de Gezegende, de Verhevene: “willen jullie nog iets meer?” Zij zullen zeggen: “U heeft onze gezichten verlicht, ons het Paradijs binnengelaten en ons gered van de Hel. Dan zal Allah s.w.t. de afscheiding tussen Hem en hen opheffen. Er wordt hen niets beter gegeven waar zij meer van zullen houden dan het kijken naar hun Heer». De profeet v.z.m.h. reciteerde vervolgens het volgende vers: ﴾Voor hen die goed doen, is er het beste en nog meer; hun gezichten zullen niet met grauwheid of vernedering worden overdekt. Zij zijn het die in het Paradijs thuishoren. Zij zijn daarin de eeuwig levenden﴿10/26 Moslim. De mensen van het Paradijs genieten van de gunsten van Allah s.w.t. en zullen nooit verdrietig noch oud worden. Zij zullen genieten zonder enige moeite en geluk voelen zonder enig verdriet. Dit is wat onze profeet Mohammed v.z.m.h. in de volgende Hadieth heeft verteld. «Wie het Paradijs binnentreedt, zal van een comfortabel leven genieten en zal zich nooit ongelukkig voelen. Zijn kleren zullen niet verslijten en zijn jeugd zal nooit vergaan» Moslim.

Zo ziet het paradijs eruit

Allah, de Almachtige, heeft al-moe’miniena en al-moe’minaat het Paradijs beloofd, waar de aarde aangenaam is, het water zoetig, de lucht een frisse bries en de zegeningen duurzaam. In het volgende vers beschrijft Allah s.w.t. enkele zegeningen van het Paradijs. Hij zegt: ﴾Het Paradijs dat de Moettaqoen beloofd is ziet er zo uit: Er stromen rivieren onderdoor, het voedsel en de schaduw zijn duurzaam. Dat is de eindbestemming van hen die Allahvrezend zijn﴿13/35. Het Paradijs heeft de gedachten van de Sahaba (metgezellen) -Moge Allah tevreden over hen zijn-  beziggehouden. Daarover stelden ze vaak vragen aan de profeet v.z.m.h. Aboe Horairah Moge Allah tevreden over hem zijn- zei: «O gezant van Allah! Waaruit werd de schepping geschapen? De profeet v.z.m.h. antwoordde hem: uit het water. Vervolgens zeiden wij: waarvan is het Paradijs gebouwd? Hij v.z.m.h. zei: van stenen van zilver en stenen van goud, de mortel is muskus van een sterke geur, de steentjes zijn saffieren en parels en de aarde is saffraan. Wie het Paradijs binnentreedt, zal een comfortabel leven genieten en zich niet ongelukkig voelen. Hij zal in eeuwigheid niet sterven, zijn kleren zullen niet verslijten en zijn jeugd zal nooit vergaan» Tirmithi. In het Paradijs zijn verschillende niveaus en plaatsen. Deze worden bepaald, afhankelijk van de toewijding van aanbidding aan Allah, van zuiverheid in de omgang met de schepping en van een oprecht hart. Allah s.w.t. benadrukt dit in het volgende vers als volgt: ﴾Voor een ieder zijn er rangen naar wat zij bedreven hebben en dat is opdat Hij hun daden aan hen vergeldde zonder dat hun onrecht wordt gedaan ﴿ 46/19. Sayyidoena Rassoelo-Allahi v.z.m.h. heeft in de volgende Hadieth ons laten weten dat het Paradijs uit verschillende niveaus bestaat. Hij zei: «Er zijn in het Paradijs honderd rangen. De afstand tussen de twee rangen is even groot als de afstand tussen hemel en aarde. De hoogste rang is Al-firdaws. Daaruit stromen de vier rivieren van het Paradijs en hierboven bevindt zich de Troon van Allah. Als jullie Allah vragen, vraag dan om Al-Firdaws» Tirmithi. In de Koran vertelt Allah s.w.t. dat zich in het Paradijs veel bronnen van verschillende smaken en geuren bevinden, zoals bronnen van kamfer, Tasniem, gember etc. Allah s.w.t. zegt over de kamferbron: ﴾De vromen zullen drinken uit een beker die met kamfer is bijgemengd. Een bron waaruit de dienaren van Allah drinken en die zij rijkelijk uit de aarde laten ontspringen﴿76/5. Allah, de Almachtige zegt over de tasniembron: ﴾ De vromen verkeren in gelukzaligheid. Op rustbanken kijken zij uit. Je ziet op hun gezichten een stralende gelukzaligheid. Hun wordt verzegeld drinken ingeschonken, waarvan het zegel muskus is. Dit is waar de mensen naar streven. En zijn mengdrank is van (bron) Tasniem., een bron waaruit zij die in de nabijheid van Allah zijn gebracht drinken﴿83/22-28.  En over gemberbron zegt Allah, de Almachtige: ﴾En daar krijgen zij uit een beker te drinken waarin gember is bijgemengd, uit een bron die genaamd wordt: Salsabiel﴿79/17-18. In de volgende Hadieth beschrijft Sayyidoena Rassoelo-Allahi v.z.m.h. één van de Paradijsrivieren. Hij zei: «Al-Kauthar is een rivier in het Paradijs, waarvan de randen van goud zijn. De bodem bestaat uit parels en saffieren, zijn aarde ruikt heerlijker dan muskus en zijn water is zoeter dan honing en witter dan melk» Tirmithi.

Het paradijs als beloning voor de godvrezenden

De profeet v.z.m.h. heeft het Paradijs als volgt beschreven: «Het is een glinsterend licht, een bewegend basilicum, een verheven paleis, een continu stromende rivier, veel rijpe vruchten, een schone echtgenote en veel soorten kledingstoffen en gewaden» Ibn Mejeh. In de Koran heeft Allah s.w.t. het Paradijs beschreven als het huis van vrede. Allah, de Almachtige zegt: ﴾Allah roept op tot het huis van de vrede en Hij leidt wie Hij wil naar een recht pad﴿10/25.  In de authentieke Hadieth zei de profeet v.z.m.h. « Allah, de Verhevene, zegt: Ik Heb voor Mijn deugdzame dienaren gereedgemaakt wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. En vervolgens reciteerde de profeet v.z.m.h. het volgende vers: ﴾En geen ziel weet wat voor vreugde voor hem verborgen is als beloning voor wat zij gedaan hebben﴿32/17» Bochari. Beste broeders en zusters, versterk uw Imaan (geloof) in Allah, de Almachtige en het vertrouwen in Hem en verricht uw aanbiddingen, want daarmee voedt u uw ziel. Wees een goed mens voor uzelf en voor anderen, want het is de weg naar de harten van mensen. Dan zou u misschien een van degenen zijn waarover Allah s.w.t. zegt: ﴾Grote schrik zal hen niet bedroefd maken en de engelen zullen hen ontvangen: dit is jullie dag die jullie beloofd was﴿21/103. Het gesprek over het Paradijs duurt behoorlijk lang en er is hier geen gelegenheid om alle Koranverzen en de uitspraken van de profeet v.z.m.h. die het Paradijs en haar zegeningen beschrijven te noemen. Daarom ik noem de volgende Hadieth die het Paradijs allesomvattend beschrijft. De profeet v.z.m.h. zei: « Naar het Paradijs wordt de meest ongelukkigste mens op aarde gebracht, hij die veel ellende in deze wereld heeft meegemaakt. Hij wordt in het Paradijs ondergedompeld en hem wordt gevraagd: “O zoon van Adam, hebt u ooit enige ellende gezien? Hebt u ooit enige moeilijkheden ervaren? Hij zal zeggen: Nee, Wallahi! Ik heb nooit enige ellende noch moeilijkheden ervaren » Moslim.

Foto van Simon Berger

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief