De doelstellingen van de Edele Koran en het belang ervan  

Al-Koran al-Kariem omvat principes en doelstellingen die goedheid in dit leven bevorderen voor de mensen en voorspoed in het Hiernamaals. Het kennen van de doelstellingen van de Koranverzen geeft ons toegang tot de betekenissen van al-Koran al-kariem en helpt ons te achterhalen wat achter de letter staat. Het zoeken naar de doelstellingen van al-Koran al-kariem helpt ons om tussen de verschillende interpretaties een evenwicht te vinden; interpretaties die de primaire boodschap van al-Koran in acht nemen, maar wel flexibel zijn in het omgaan met zijn secundaire thema’s. Het begrijpen van de islamitische religie hangt af van een juiste opvatting in het omgaan met de interpretaties van al-Koran al-kariem. Degene die de Koranverzen bestudeert, zal in acht nemen dat al-Koran al-Kariem een aantal algemene doelstellingen omvat. De Koranverzen benadrukken dat de veiligheid van een samenleving behoort tot een van zijn doelstellingen en dat de duurzaamheid van het welzijn van een gemeenschap ligt in de goedheid van het individu. Aandacht besteden aan de verduidelijking van de doelstellingen van al-Koran al-kariem is noodzakelijk om de islam te begrijpen en de waarheid ervan te kennen.

Voorbeelden van doelen van de Koran

Op basis van de doelstelling die de Koranverzen verwezenlijken, kunnen we de bedoelingen van Allah s.w.t. beter begrijpen. Een van de doelstellingen van al-Koran al-kariem is de fundamenten van het geloof te leggen. Het islamitisch geloof is gebouwd op zes zuilen. Het geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn boeken, Zijn gezanten, de Laatste Dag en in al-Qadar, zowel het goede als het slechte ervan. De zuilen van al-Imaan omvatten dat Allah de Almachtige alleen die aanbidding waard is, Hem te gehoorzamen in alles wat Hij heeft opgedragen, zoals het verrichten van de Salaat, het geven van de Zakaat, het vasten tijdens de Ramadaan en voor degenen die daartoe in staat zijn op de bedevaart gaan naar Mekka. In de Koran staat: «Dat is Allah, jullie Heer! Er is geen God dan Hij. De schepper van alle dingen. Aanbidt Hem, Hij is over alles voogd» 6/102. In de Koran vinden we Verzen die morele waarden als doelstelling verwezenlijken. Morele waarden behoren tot de belangrijkste elementen bij het opvoeden van het individu en van de samenleving. Morele waarden bepalen het gedrag van een persoon en helpen hem of haar het juiste te doen. Morele waarden garanderen ons samen in vrede en solidariteit te leven. Allah s.w.t. zegt: «Allah gebiedt rechtvaardig te handelen, goed te doen en aan de verwanten giften te geven en Hij verbiedt wat gruwelijk, verwerpelijk en gewelddadig is» 16/90. In de Koran al-kariem vinden we Verzen die kennismaking en samenwerking met medemensen als doelstelling verwezenlijken. Bij het bestuderen van de doelstellingen van al-Koran al_kariem zien we dat de aard van de relatie tussen mensen gebaseerd is op kennismaking en samenwerking en respect hebben voor religieuze en culturele bijzonderheden. In de Koran staat: «O mensen, Wij hebben jullie uit een man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen» 49/13. In de Koran al-Kariem lezen we verzen die de spiritualiteit als doelstelling verwezenlijken. In leven vol psychische en sociale worstelingen, hebben we een bron nodig om onze geest – die gebukt gaat onder stress en verdriet- mee te voeden. Er is niets beter dan al-Koran al-Kariem om onze geest mee te voeden. Daardoor worden onze positieve emoties en ons gevoel van welbevinden versterkt. Allah s.w.t. zegt: «Jullie die geloven! Gedenkt Allah veelvuldig. En prijst Hem ’s ochtends en ’s avonds. Hij is het die jullie zegent en Zijn engelen ook om jullie uit de duisternis naar het licht te brengen. Hij is barmhartig voor de gelovigen. Hun begroeting op de dag dat zij Hem ontmoeten is: salaam en voor hen is een voortreffelijke beloning klaargemaakt» 33/41-44. In de Koran al-Kariem lezen we verzen die bescherming van menselijke waardigheid als doelstelling verwezenlijken. Al-Koran al-Kariem benadrukt in verschillende verzen de menselijke waardigheid, aangezien de Almachtige Allah de mens als zijn vervanger op aarde beschouwt en dat hij verantwoordelijkheden daarin draagt. De menselijke waardigheid omvat alle mensen, vrouwen en mannen, jong en oud, zonder enige discriminatie of partijdigheid. Welzijn van een samenleving uit zich in het bevorderen van het respect voor de mens en het behoud van zijn waardigheid. Al-Koran al-Kariem keurt het onderscheiden tussen de rassen of sociale klassen af. Hij accepteert het onderscheiden tussen zwarte mens en witte, tussen arm en rijk en tussen geluksvogel en uitgestotenen niet. Alle mensen verdienen een menswaardig leven. In de Koran al-Kariem staat: «Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het vasteland en op de zee gedragen en Wij hebben in hun levensonderhoud voorzien en Wij hebben hen verkozen boven velen van hen die Wij hebben geschapen» 17/70. In al-Koran al-Kariem lezen we verzen die gezinsstabiliteit als doelstelling verwezenlijken. Want stabiliteit in het gezin geeft de gezinsleden het gevoel van veiligheid en beschermt de kinderen tegen het verval in criminaliteit en spijbelen. In de Koran staat: «En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie midden geschapen heeft, opdat jullie rust bij elkaar vinden. En Hij heeft liefde en barmhartigheid tussen jullie gebracht» 30/21. In de Koran al-Kariem lezen we verzen die sociale rechtvaardigheid als doelstelling verwezenlijken. Allah s.w.t. openbaarde al-Koran al-Kariem om op basis van rechtvaardigheid de sociale relaties te bevorderen. Alle mensen zijn gelijk, ongeacht hun geslacht, ras, leeftijd, religie, huidskleur of sociale klasse. Allah s.w.t. zegt: «Allah gebiedt jullie de toevertrouwde zaken aan de rechthebbende te overhandigen en wanneer jullie tussen de mensen oordelen, dat jullie rechtvaardig oordelen» 4/58. In de Koran al-Kariem lezen we verzen die het beschermen van vluchtelingen als doelstelling verwezenlijken. Allah s.w.t. beveelt ons om de vluchtelingen in bescherming te nemen en hen de nodige materiële en morele steun te geven. Allah s.w.t. zegt:  «Wanneer iemand -die een aanhanger van polytheïsme is- bij jou bescherming zoekt, geef hem dan bescherming zodat hij het woord van Allah hoort. En breng hem daarna naar een plaats die veilig voor hem is» 9/6.

Betekenissen van Koranverzen beter begrijpen

De doelstellingen van al-Koran al-Kariem vormen een belangrijk middel voor innovatie van onze redenering. In deze tijd lijdt onze redenering onder afwezigheid van innovatie in het omgaan met de nieuwe sociale ontwikkelingen. Studies over de doelstellingen van al-Koran al-Kariem zullen ons helpen om de kenmerken van de islam beter te begrijpen en zullen ons leiden naar de geest van de betekenissen van de Koranverzen.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief