De betekenissen van Laa ilaaha illallah

Laa ilaaha illallah brengt de zielen tot rust en heelt de gebroken harten. Laa ilaaha illallah betekent: Allah is de enige God, Hij kent geen deelgenoten. Wat ook het menselijk beeld over Allah zal zijn, Hij is anders en heeft geen vorm noch beeld. Allah is boven alle vormen en deelgenoten verheven. In de Koran staat: «De schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft uit jullie zelf echtgenotes voor jullie gemaakt en ook uit het vee paren; daarmee vermeerdert Hij jullie. Niets is aan Hem gelijk. Hij is de horende, de doorziende. Hij heeft de sleutels van de hemelen en de aarde. Hij voorziet ruimschoots in het levensonderhoud van wie Hij wil en ook met mate. Hij is alwetend» 41/11, 12. Allah, de Almachtige, schiep alles. Hij heeft van niemand iets nodig en iedereen heeft Hem wel nodig. Allah s.w.t. bestaat zonder een begin, zonder een einde en zonder een plek. Hij, de Almachtige, is niet onderhevig aan tijd en vrij van het vullen van ruimten. Daarom spoort de profeet v.z.m.h. ons aan om na te denken over het universum om ons heen en alles wat daarin is geschapen en tot onze beschikking staat. Hij verbiedt ons om over Allah zelf na te denken. Hierover zei de profeet v.z.m.h. het volgende: «Denken jullie na over de gunsten van Allah en denken jullie niet na over Allah zelf» at-Tabaraani. Want er bestaat geen schrijver die Zijn werkelijkheid kan beschrijven en er bestaat ook geen denker die Zijn doen en laten kan omvatten. Allah s.w.t. overstijgt alle menselijke kennis. Allah s.w.t. zegt over zichzelf: «Hem bereiken de blikken niet, maar Hij bereikt de blikken wel. En Hij is de welwillende, de welingelichte» 6/103Laa ilaaha illallah is de basis van de islamitische leer, daarmee zond Hij, de Almachtige, de profeten v.z.m.h. en openbaarde de heilige boeken. Hierover zegt Allah in de Koran: «Wij hebben voor jou tijd geen gezant gezonden zonder dat Wij hem geopenbaard hebben dat er geen God is dan Ik; aanbid Mij» 21/25. De islamitische leer heeft zes fundamenten, die door de profeet Mohammed v.z.m.h. in de volgende uitspraak duidelijk werden genoemd. Hij zei: «Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte» Moslim. Het eerste wat deze fundamenten kunnen verstoren, is shirk (polytheïsme). Allah s.w.t. benadert dit onderwerp als volgt: «Aan jou en aan hen die er voor jou waren is geopenbaard: als jij deelgenoten (aan Allah) toekent, dan zullen jouw daden zeker verloren gaan. En jij zult zeker tot de verliezers behoren» 39/65. Binnen de islamitische leer wordt shirk (polytheïsme) in twee soorten verdeeld: de grote en kleine shirk. De grote shirk is al datgene wat naast Allah wordt aangebeden, welke vorm het ook aanneemt. De kleine shirk wordt door de profeet Mohammed v.z.m.h. in de volgende Hadieth duidelijk uitgelegd. Hij zegt: «Het meeste wat ik voor jullie vrees, is de kleine Shirk (polytheïsme), en het is ar-Riyaae» Ahmed. Ar-Riyaae betekent: aanbidding verrichten met de intentie gezien te willen worden door andere mensen.

La illaha illa allah, de hoogste  vertakking van het islamitisch geloof

De gehechtheid aan Allah, de Almachtige, is het middel voor alle successen en geluk. Degene die over de schepping van Allah peinst, beseft dat Allah de enige God is: de enige in Zijn wezen, de enige in Zijn hoedanigheid en de enige in Zijn daden. Laa ilaaha illallah is het hoogste woord van Allah. Daarmee heeft Hij tot Moessa gesproken: «Ik ben Allah, er is geen God dan Ik. Aanbid Mij» 20/14. Laa ilaaha illallah is ook de hoogste vertakking van het geloof. De profeet v.z.m.h. zei: «Al-Imaan bevat meer dan zestig of zeventig vertakkingen. De hoogste daarvan is het zeggen van: “Laa ilaaha illallah”, en de laagste is de weg vrijmaken van belemmeringen. Schaamte maakt ook deel uit van al-Imaan» Moslim. Laa ilaaha illallah is de zuiverste spraak, het zwaarstwegende in de balans en het beste wat geheel tegen de aanvallen van de shaytaan beschermt. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Wie Laa ilaaha illallah wahdahoe laa sjarieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-hamd, wa hoewa ‘alaa koelie sjai’in qadier honderd keer op een dag zegt, krijgt een verdienste alsof hij tien slaven in vrijheid stelde en honderd goede daden (hassanaat) worden voor hem opgeschreven en honderd zonden (sayyiaat) van hem worden gewist. En hij zal tegen de duivel beschermd zijn tot het einde van de dag en niemand zal hem in verdienste overtreffen, behalve degene die meer deed dan hij» Bochari. Laa ilaaha illallah is het beste waarmee u uw mond kunt parfumeren en het beste waarmee u uw lippen kunt bewegen. Door in Laa ilaaha illallah te geloven en volgens haar principes te leven zal de shaytaan geen weg vinden naar uw hart, geen invloed hebben op uw gedachten en bijgeloof zal u niet beïnvloeden. Allah s.w.t. zegt: «Hij (satan) heeft geen gezag over hen die geloven en die op hun Heer hun vertrouwen stellen. Maar hij heeft gezag over hen die hem als beschermheer nemen en die hem deelgenoten toekennen» 16/99, 100.

Betekenissen van La ilaaha illallah

Naarmate de denkvermogens van een mens toenemen, neemt ook zijn begrip toe voor de betekenissen van Laa ilaaha illallah. De betekenissen van Laa ilaaha illallah verlossen de mens uit de tocht van zijn hart, uit negatieve gedachten, de duisternis van onwetendheid en uit bijgeloof. Door de betekenissen van Laa ilaaha illallah te volgen beschermt de mens zichzelf ook tegen kwakzalvers, bevrijdt zichzelf van dwalingen en onrust naar kennis en ook van het aanbidden van afgoden en richt zich op het vinden van rust door het aanbidden van Allah, de Almachtige. Het aanbidden van Allah s.w.t. laat de mens het gevoel van veiligheid en rust in het leven vinden. Wanneer de mens in de eenheid van Allah gelooft en de richtlijnen van Allah als bestemming kiest, dan zal hij de reden van zijn bestaan en zijn doel in het leven weten. Daarmee zal hij beter naar Gods tevredenheid streven. Maar degene die met zijn begeerte en zijn verlangens meegaat, hij zal aan gevoelens van angst en onrust lijden. Deze drijven zijn gedachten uiteen; daarmee zullen zijn opvattingen over het bestaan hem alleen maar nog meer ellende bezorgen. Allah s.w.t. zegt: «En wie Mijn leidraad navolgt, zal niet afdwalen noch ongelukkig zijn. Maar wie zich van Mijn vermaning afwendt, die zal een benauwd leven leiden» 20/ 123,124. Allah is de genezer van ziekten; dit behoort ook tot de betekenissen van Laa ilaaha illallah. De behandeling is slechts een middel. Allah s.w.t. zegt: «En Ajjoeb toen hij zijn Heer aanriep: Mij heeft tegenspoed getroffen, maar U bent de Barmhartigste der Barmhartigen. Wij verhoorden hem en hieven de tegenspoed op waarin hij verkeerde. En Wij gaven hem zijn familie terug en nog eens zoveel met hen uit barmhartigheid van Onze Zijde en als vermaning voor aanbidders» 21/83,84. Sommige patiënten zijn gehecht aan middelen, zoals het gebruik van medicijnen en een bezoek aan een arts. In principe dient men gehecht te zijn aan Degene Die de arts en de medicijnen heeft gemaakt als middelen voor de genezing. De arts is ook door Allah beschikbaar gesteld om patiënten te behandelen. Helaas worden sommige patiënten of hun familie boos wanneer een arts meedeelt dat er geen behandeling voor zijn ziekte is. Beste moslim, wees niet wanhopig als uw levenseinde niet nadert, want dan is Allah’s verlichting nabij. Maak gebruik van middelen en vertrouw op Degene Die de middelen ter beschikking stelt. De profeet Ibrahiem v.z.m.h. zei: «En wanneer ik ziek ben, dan geneest Hij mij» 26/80.

Foto van Islamic freepik.com

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief