ʼAshoera en de heiligheid van de heiligste maanden

We worden nu door de maand al-moharram overschaduwd; dit is de eerste maand van de islamitische jaartelling en is een van de heilige maanden, waarin Allah s.w.t. zegt: ﴾Het aantal maanden is bij Allah twaalf maanden volgens de teboekstelling van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep; daarvan zijn er vier heilig. Dat is de juiste godsdienst. Doet jullie jezelf daarin geen onrecht aan ﴿ 9/36. In de jahiliyya tijd vereerden de Qoreisch de heilige maanden en zij waren zich bewust van de heiligheid en onschendbaarheid van heilige huizen en plaatsen, zodat een man de moordenaar van zijn dierbare in de Kaʻba kon ontmoeten zonder wraak te willen nemen. De komst van de islam heeft de verering en eerbied van de heilige moskee en de heilige maanden alleen nog maar groter gemaakt. De islam heeft de heiligheid van het leven, bezittingen en waardigheid van mensen nog eens benadrukt. In de tijd van de oude al-jahiliyya waren mensen moreel veel beter dan mensen in de moderne jahiliyya. We leven nu in de heilige maanden en we zien allemaal onder ogen hoe overal de heiligheid van het leven van verschillende volkeren in de naam van de islam wordt geschonden. De aanval op het leven van mensen in de heilige maanden behoort tot de ernstigste schendingen en wordt beschouwd als één van de grootste zonden in de islam. Aan het begin van de migratie van de profeet v.z.m.h. naar Medina heeft Allah s.w.t. het volgende Koranvers geopenbaard waarin de heiligheid van de heilige maanden werd benadrukt. In de Koran staat: ﴾Zij vragen jou over de heilige maand, over het strijden erin. Zeg: erin te strijden is een ernstige zaak ﴿ 2/217. De maand al-moharram is de eerste maand van het nieuwe islamitische jaar. Op de tiende dag daarvan – de zo geheten Ashoera – heeft er een belangrijke gebeurtenis plaatsgevonden in de ontwikkeling van de verkondiging van sayyidoena Moessa -vrede zij met hem. Ibn ʼAbbaas zei: «Toen de profeet v.z.m.h. naar Medina kwam, waren de joden op de dag van ‘Ashoera aan het vasten. De profeet v.z.m.h. vroeg hen: wat is dit voor een dag? Zij zeiden: het is een dag van grote betekenis, dit is de dag waarop Allah, de Almachtige, Moessa en zijn volk heeft gered en Farao en zijn leger liet verdrinken. Moessa vastte uit dankbaarheid op deze dag en daarom vasten wij ook. De profeet v.z.m.h. zei: wij hebben een nauwere band met Moessa dan jullie. De profeet v.z.m.h. vastte op deze dag en beval de moslims om op deze dag ook te vasten » Moslim.

Het doel van sharia

Een getrouwe gelovige is degene die gehoor geeft aan Allah’s geboden en verboden, goede daden verricht, zorg draagt voor de belangen van het volk en land en het kwaad van hen afwendt. Rekening houden met het bevorderen van belangen en beschermen tegen het kwaad is een grote doelstelling van onze islamitische shari’a. Ibn al-qayyim, moge Allah hem genade schenken, zei: «de basis en de fundamenten van shari’a zijn het bevorderen van goede belangen van mensen, zowel in dit leven als in het Hiernamaals. De shari’a is in zijn geheel rechtvaardig, genadig, goede belangen bevorderend en vol van wijsheid. Elke vraagstuk dat afwijkt van gerechtigheid naar onrechtvaardigheid, van genade naar het tegenovergestelde, van het goede naar het kwade en van wijsheid naar nutloosheid behoort niet tot de shari’a, ook als dat door interpretaties als een onderdeel van de sha’ira wordt gemaakt. De sha’ira is rechtvaardigheid van Allah voor zijn dienaren onderling, barmhartigheid voor zijn schepping, schaduw op de aarde en wijsheid die volledig op Hem en op oprechtheid van zijn gezant v.z.m.h. duiden» (i’laam al-mowaqqirien).

Hoe verhouden we ons tot de normen en waarden van islam?

Wat betreft het vasten van ’Ashoera; zijn er veel profetische uitspraken in de Hadieth literatuur vermeld die de verdiensten van het vasten van ’ashoera benadrukken. Sayyidoena Moessa v.z.m.h. vastte op de dag van ’Ashoera uit dankbaarheid aan Allah s.w.t. voor zijn steun bij de verlossing van de Israëlieten uit de onderdrukking van farao. Allah s.w.t. zegt: ﴾Zeker, in het verhaal over hen is een les voor de verstandige mensen; het is geen verzonnen verhaal, maar het is een bevestiging van wat er voordien al was en de uiteenzetting van alles en een leidraad en barmhartigheid voor mensen die geloven﴿ 12/111. Het verhaal van sayyidoena Moessa v.z.m.h. duidt er op dat recht onrecht en bedrog overwint. Op hetzelfde moment wekt het een gevoel van hoop en consistentie tegenover de ongelukkige ontwikkelingen en pijnlijke tegenslagen in onze wereld op. Onze huidige tijd staat niet los van het verleden. De heilige Koran heeft het verhaal van Moessa v.z.m.h. niet tevergeefs vereeuwigd. Maar het is een verhaal die de kracht van de onoverwinnelijkheid en de glorie van onvernederbare Allah s.w.t. weerspiegelt. De dagen gaan voorbij, de omstandigheden veranderen snel en het leven zal voorbijgaan. De verstandige mens is degene die zijn begeerte afhankelijk maakt van de leer van de islam en niet de islam afhankelijk van zijn begeerte. In deze context zei sayyidoena Mohammed, vrede zij met hem: «Niemand van jullie zal werkelijk geloven, totdat zijn begeerte volgt hetgeen waarmee ik gekomen ben ».

Vertrouwen hebben in Allah

Farao zette grote troepen en machten in ter achtervolging van Moessa en zijn volk richting de zee. ﴾En toen de beide troepenmachten elkaar zagen, zeiden de metgezellen van Moessa: wij worden ingehaald ﴿ 26/61. Het volk van sayyidoena Moessa v.z.m.h. zagen voor hen de zee en achter hen was de troepenmacht van Farao. In vol vertrouwen op zijn Heer antwoordde Moessa, vrede zij met hem: ﴾welnee, mijn Heer is met mij; Hij zal mij leiden﴿ 26/62. We hebben in onze huidige tijd het vertrouwen van de profeet Moessa v.z.m.h. hard nodig. Allah s.w.t. openbaarde aan Moessa v.z.m.h. sla met jouw staf op de zee. Moessa heeft met de macht van Allah s.w.t. op de zee geslagen, zodat er een weg dwars door de zee ontstond. In deze context zegt Allah, de Almachtige: ﴾En Wij openbaarden aan Moessa: sla met jouw staf op de zee. Toen spleet zij en elke kant was als een geweldige berg. En Wij lieten de anderen daar dichtbij komen. En Wij redden Moessa en wie er met hem waren, allen tezamen. Toen lieten Wij de anderen verdrinken ﴿ 26/63-66. Uit dankbaarheid voor de bescherming van Allah s.w.t. tegen de onderdrukking van Farao en zijn troepen heeft de profeet Moessa v.z.m.h. gevast. Is er in onze huidige tijd een dringende behoefte om terug te keren naar de bron: de Schepper en deugdzame dagen te vasten, zoals de dag of de dagen van ’Ashoera. De profeet Mohammed v.z.m.h. heeft op deze dag gevast en beval de moslims om ook op deze dag te vasten. Hij zei: «Door het vasten op de dag van ‘Ashoera hoop ik dat Allah de zonden van het voorafgaande jaar vergeeft » Moslim. ’Aisha zei: «De dag van ‘Ashoera was een dag dat Qoreish in de jahiliyya tijd vastten. De profeet v.z.m.h. vastte ook in de jahiliyya tijd. Toen de profeet v.z.m.h. naar Medina kwam vastte hij op de dag van ‘Ashoera en beval de moslims om op deze dag ook te vasten. Toen de Ramadan verplicht werd gesteld, werd het vasten van ‘Ashoera aan de wens van mensen overgelaten, of zij al dan niet wilden vasten op de dag van ‘Ashoera » Bochari. Het vasten op de dag van ’Ashoera kan als volgt:

  1. alleen vasten op de dag van ’Ashoera.
  2. vasten op de dag van ‘Ashoera en de dag hiervoor
  3. vasten op de dag van ’Ashoera en de dag erna.

Beste mensen: wees oprecht op de weg van Allah, dan zult u rust en vrede in uw leven vinden.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief