Vrijheid is een grote verdienste voor de mensheid

Vrede

Onze islam die Mohammed v.z.m.h. heeft gebracht, roept op om de waarden van de menselijke broederschap te bevorderen en blijft de nadruk leggen op de verenigde inspanningen om de hogere belangen van de mensheid te dienen. De Koran al-kariem benadrukt dat de voorouders van alle mensen, van welke etniciteit dan ook, dezelfde oorsprong hebben. De basiscomponenten zijn voor alle menselijke wezens gelijk en er is geen enkel verschil tussen blanke en donkere mensen. De Koran heeft de mensen opgeroepen om hun samenleving op kennismaking en communicatie te vestigen, want deze zijn belangrijke sociale behoeften: daardoor kan men zichzelf leren kennen, zijn wensen waar maken en voor zijn benodigdheden zorgen. Het grote doel van kennismaking is goede waarden onder de mensen brengen. Allah s.w.t. zegt: O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. De meeste edele van jullie is bij Allah degene die het meest vroom is. Allah is van alles op de hoogte, Alwetend 49/13. Kennismaking vereist diversiteit, vrijheid en wederzijds respect. Onze islam verwerpt culturele superioriteit en uitsluiting van anderen en benadrukt het beginsel van gelijkheid tussen mensen ongeacht hun maatschappelijke en levensbeschouwelijke achtergrond. De leer van de islam maakt de moslim in staat om met mensen van verschillende culturen en religies goed samen te leven. De praktische gebreken waaraan sommige moslims zich schuldig maken, zijn te wijten aan onwetendheid van de islamitische waarden, verkeerde interpretaties van de heilige bronnen van de islam en aan de sociale onderdrukking door een dominante cultuur. In de schaduw van deze conflicten en een beleid gestoeld van discriminatie verschijnen predikanten: sommigen van hen beschikken niet over theologische kwalificaties; zij hebben zich afgekeerd van de bekende islamitische wetscholen en hebben extremistische ideologieën  een nieuw leven ingeblazen. Zo konden zij een aantal jongeren die ontevreden zijn over het politieke beleid van ‘met twee maten meten’ beïnvloeden. Wanneer burgers met een andere achtergrond dan de meerderheid het gevoel krijgen dat er geen rekening wordt gehouden met hun gevoelens, dan kunnen zij zich aangetrokken voelen tot extremistische sekten. Onze islam is een religie van vrede, tolerantie en samenwerking. Onze islam is een religie van vrijheid en respect, een religie die geweld en terreur verwerpt. Wij veroordelen het ten zeerste wat er in dit opzicht in de wereld gaande is.

De stijd tegen Qoreisch was er een omwille van vrijheid

Vrijheid is één van de belangrijkste menselijke beginselen en van de islamitische waarden. De vrijheid is een grote verdienste voor de mensheid. We moeten die zeker op een juiste manier benutten, zonder enige overdaad of verwaarlozing. Een van de belangrijke aspecten van de vrijheid van meningsuiting is respect. Ik vraag me af of vertegenwoordigers van dominante culturen respect hebben voor de gevoelens van minderheden. Ik hoop dat ze tijd nemen om te reflecteren op hun machtsvertoon en  alles waarmee ze zich hebben bezig gehouden. Maar helaas zijn er ook moslims die de waarde van de vrijheid over het hoofd zien en zich niet bewust zijn van haar hoge winsten. Vrijheid heeft de bouw van moskeeën en gebedshuizen in het Westen mogelijk gemaakt. Allah zij geprezen, de grondwet van dit veilige land beschermt de vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en andere vrijheden. We moeten Allah s.w.t. bedanken voor deze grootste gunst en we moeten er alles aan doen om deze te behouden. De minderheden profiteren het meest van de vrijheid. Sommigen in dit veilige land, Moge Allah haar beschermen tegen alle onheil, worden kwaad doordat er moskeeën gebouwd mogen worden en vanwege het feit dat moslims hun geloof openlijk mogen belijden. Het hoort helemaal niet bij de moslim om de vrijheid van anderen te beperken, ongeacht of we het er moreel over mee eens zijn of niet. Het respecteren van wetten is voor ieder van groot belang. Ter wille van de vrijheid stortte Sayyidona Mohammed v.z.m.h. zich in strijd tegen Qoreisch. De profeet v.z.m.h. heeft de strijd tegen Qoreisch niet gevoerd om mensen tot de islam  te bekeren noch om beledigingen aan zijn adres te vergelden, maar ter wille van verdediging van de vrijheid van godsdienst en om de onderdrukten van onrecht te bevrijden. Siyyidona Rassoelo-llahi v.z.m.h. heeft nooit wraak genomen op iemand die zich tegen hem misdroeg, maar hij v.z.m.h. zei in verschillende situaties slechts: »Moge Allah mijn volk leiden tot het rechte pad, want ze zijn onwetend « Hilyato al-abraar. Ter verdediging van de vrijheid van een Koptische burger zei sayyidona Omar, Moge Allah tevreden over hem zijn, tegen de Amier (gouverneur) van Egypte Amr ibn Al-‘aas: » Sinds wanneer behandelen jullie mensen als slaven, terwijl hun moeders hen als vrije mensen gebaard hebben«. De vrijheid is diep geworteld in de principes van onze islamitische wetgeving en onze islamitische beschaving heeft de vrijheid eeuwen lang uitgedragen en bewaard.  Toen de moderne tijd aanbrak, pas hebben de Verenigde Naties die in het handvest van hun grondrechten opgenomen. Allah s.w.t. heeft gezanten en profeten gezonden om het rechte en het slechte pad te verduidelijken en Hij gaf de mensen het recht van keuzevrijheid. Allah, de Almachtige, zegt: Er is geen dwang in de godsdienst. De rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de Thaghoet verwerpt en in Allah gelooft; hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend 2/256. En Hij s.w.t. zegt ook: En zeg: De waarheid komt van jouw Heer vandaan, Wie het wil, die moet dan geloven en wie het wil, die moet maar ongelovig zijn 18/9.

Uiten van meningen of beledigen?

Door vrijheid bloeide in de eerste eeuwen van de islam de wetenschap. De islamitische bibliotheek raakte vol door publicaties over verschillende wetenschappelijke onderwerpen, zoals godgeleerdheid, al-osoel, jurisprudentie, logica, filosofie, geneeskunde, scheikunde, architectuur, wiskunde en astronomie. Zelfs de westerse wereld heeft jarenlang deze publicaties als een belangrijke bron van kennis beschouwd. Maar wanneer de vrijheid aan moslims wordt ontnomen en hun menselijke waardigheid wordt geschonden, dan worden zij helaas nu door miserabele tekenaars geprovoceerd, met cartoons die geen enkele toegevoegde waarde hebben. Deze cartoons zijn slechts uitingen van de innerlijke onrust van de tekenaars zelf. Maar onze profeet Mohammed v.z.m.h. is een zeer gelukkig mens, het meest genadige wezen dat de mensheid heeft gekend. En Wij hebben jou slechts als barmhartigheid voor de wereldbewoners gezonden 22/107 en de beste mens die rekening houdt met de gevoelens van mensen. » Een uitvaartstoet kwam langs de profeet v.z.m.h. Uit respect stond hij op voor de overleden. Er werd tegen hem gezegd dat het een uitvaartstoet voor een jood was. Vervolgens zei hij: is het dan geen ziel? « Bochari. De vrijheid van meningsuiting betekent niet: de heilige symbolen van een andere groep mensen beledigen en betekent ook niet de gevoelens van minderheden met voeten te betreden. Vrijheid van meningsuiting is een eerlijk woord, dat bijdraagt aan het ontwikkelen van het verstand, het wakker schudden van de onachtzame mens, het opfrissen van het geheugen van een vergeetachtig mens en het onthullen van schandalen in onze samenleving. Het doel van de vrijheid van meningsuiting is hervorming en renaissance en niet het kwetsen van de gevoelens van minderheden. Het kwetsen van een groep burgers zal  negatieve gevolgen hebben voor de samenleving. In de Koran zegt Allah s.w.t. Allah geeft een voorbeeld van een slaaf over wie beschikt wordt, die nergens macht over heeft en iemand in wiens levensbehoeften Wij van Onze kant goed voorzien en die er dan ook in het geheim en openbaar bijdragen van geeft, zijn die dan gelijk? Lof zij Allah! Integendeel, maar de meesten van hen weten het niet 16/75.  We lezen in dit Koranisch voorbeeld de gevolgen van een man die onder het gewicht van vernedering en belediging leefde en van degene die door trots en waardigheid werd geleid. Hun bijdrage aan de samenleving zal nooit gelijk zijn! De belediging en vernedering van de minderheden heeft een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid van de jonge generaties. Voorbeeld hiervan is: veel jongeren met een allochtone achtergrond lijden aan schizofrenie. De belangrijkste middelen waarmee we onze jeugd tegen deze negatieve effecten kunnen beschermen, is:
  1. geven van een spirituele opvoeding
  2. versterken van waarden van mededogen en verdraagzaamheid.
Dit alles zal hun religieuze en morele gesteldheid en sociale cohesie versterken; vervolgens zullen zij een goed leven leiden, zowel in dit leven als in het Hiernamaals.

Onze islam die Mohammed v.z.m.h. heeft gebracht, roept op om de waarden van de menselijke broederschap te bevorderen en blijft de nadruk leggen op de verenigde inspanningen om de hogere belangen van de mensheid te dienen. De Koran al-kariem benadrukt dat de voorouders van alle mensen, van welke etniciteit dan ook, dezelfde oorsprong hebben. De basiscomponenten zijn voor alle menselijke wezens gelijk en er is geen enkel verschil tussen blanke en donkere mensen. De Koran heeft de mensen opgeroepen om hun samenleving op kennismaking en communicatie te vestigen, want deze zijn belangrijke sociale behoeften: daardoor kan men zichzelf leren kennen, zijn wensen waar maken en voor zijn benodigdheden zorgen. Het grote doel van kennismaking is goede waarden onder de mensen brengen. Allah s.w.t. zegt: O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. De meeste edele van jullie is bij Allah degene die het meest vroom is. Allah is van alles op de hoogte, Alwetend 49/13. Kennismaking vereist diversiteit, vrijheid en wederzijds respect. Onze islam verwerpt culturele superioriteit en uitsluiting van anderen en benadrukt het beginsel van gelijkheid tussen mensen ongeacht hun maatschappelijke en levensbeschouwelijke achtergrond. De leer van de islam maakt de moslim in staat om met mensen van verschillende culturen en religies goed samen te leven. De praktische gebreken waaraan sommige moslims zich schuldig maken, zijn te wijten aan onwetendheid van de islamitische waarden, verkeerde interpretaties van de heilige bronnen van de islam en aan de sociale onderdrukking door een dominante cultuur. In de schaduw van deze conflicten en een beleid gestoeld van discriminatie verschijnen predikanten: sommigen van hen beschikken niet over theologische kwalificaties; zij hebben zich afgekeerd van de bekende islamitische wetscholen en hebben extremistische ideologieën  een nieuw leven ingeblazen. Zo konden zij een aantal jongeren die ontevreden zijn over het politieke beleid van ‘met twee maten meten’ beïnvloeden. Wanneer burgers met een andere achtergrond dan de meerderheid het gevoel krijgen dat er geen rekening wordt gehouden met hun gevoelens, dan kunnen zij zich aangetrokken voelen tot extremistische sekten. Onze islam is een religie van vrede, tolerantie en samenwerking. Onze islam is een religie van vrijheid en respect, een religie die geweld en terreur verwerpt. Wij veroordelen het ten zeerste wat er in dit opzicht in de wereld gaande is.

De stijd tegen Qoreisch was er een omwille van vrijheid

Vrijheid is één van de belangrijkste menselijke beginselen en van de islamitische waarden. De vrijheid is een grote verdienste voor de mensheid. We moeten die zeker op een juiste manier benutten, zonder enige overdaad of verwaarlozing. Een van de belangrijke aspecten van de vrijheid van meningsuiting is respect. Ik vraag me af of vertegenwoordigers van dominante culturen respect hebben voor de gevoelens van minderheden. Ik hoop dat ze tijd nemen om te reflecteren op hun machtsvertoon en  alles waarmee ze zich hebben bezig gehouden. Maar helaas zijn er ook moslims die de waarde van de vrijheid over het hoofd zien en zich niet bewust zijn van haar hoge winsten. Vrijheid heeft de bouw van moskeeën en gebedshuizen in het Westen mogelijk gemaakt. Allah zij geprezen, de grondwet van dit veilige land beschermt de vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en andere vrijheden. We moeten Allah s.w.t. bedanken voor deze grootste gunst en we moeten er alles aan doen om deze te behouden. De minderheden profiteren het meest van de vrijheid. Sommigen in dit veilige land, Moge Allah haar beschermen tegen alle onheil, worden kwaad doordat er moskeeën gebouwd mogen worden en vanwege het feit dat moslims hun geloof openlijk mogen belijden. Het hoort helemaal niet bij de moslim om de vrijheid van anderen te beperken, ongeacht of we het er moreel over mee eens zijn of niet. Het respecteren van wetten is voor ieder van groot belang. Ter wille van de vrijheid stortte Sayyidona Mohammed v.z.m.h. zich in strijd tegen Qoreisch. De profeet v.z.m.h. heeft de strijd tegen Qoreisch niet gevoerd om mensen tot de islam  te bekeren noch om beledigingen aan zijn adres te vergelden, maar ter wille van verdediging van de vrijheid van godsdienst en om de onderdrukten van onrecht te bevrijden. Siyyidona Rassoelo-llahi v.z.m.h. heeft nooit wraak genomen op iemand die zich tegen hem misdroeg, maar hij v.z.m.h. zei in verschillende situaties slechts: »Moge Allah mijn volk leiden tot het rechte pad, want ze zijn onwetend « Hilyato al-abraar. Ter verdediging van de vrijheid van een Koptische burger zei sayyidona Omar, Moge Allah tevreden over hem zijn, tegen de Amier (gouverneur) van Egypte Amr ibn Al-‘aas: » Sinds wanneer behandelen jullie mensen als slaven, terwijl hun moeders hen als vrije mensen gebaard hebben«. De vrijheid is diep geworteld in de principes van onze islamitische wetgeving en onze islamitische beschaving heeft de vrijheid eeuwen lang uitgedragen en bewaard.  Toen de moderne tijd aanbrak, pas hebben de Verenigde Naties die in het handvest van hun grondrechten opgenomen. Allah s.w.t. heeft gezanten en profeten gezonden om het rechte en het slechte pad te verduidelijken en Hij gaf de mensen het recht van keuzevrijheid. Allah, de Almachtige, zegt: Er is geen dwang in de godsdienst. De rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de Thaghoet verwerpt en in Allah gelooft; hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend 2/256. En Hij s.w.t. zegt ook: En zeg: De waarheid komt van jouw Heer vandaan, Wie het wil, die moet dan geloven en wie het wil, die moet maar ongelovig zijn 18/9.

Uiten van meningen of beledigen?

Door vrijheid bloeide in de eerste eeuwen van de islam de wetenschap. De islamitische bibliotheek raakte vol door publicaties over verschillende wetenschappelijke onderwerpen, zoals godgeleerdheid, al-osoel, jurisprudentie, logica, filosofie, geneeskunde, scheikunde, architectuur, wiskunde en astronomie. Zelfs de westerse wereld heeft jarenlang deze publicaties als een belangrijke bron van kennis beschouwd. Maar wanneer de vrijheid aan moslims wordt ontnomen en hun menselijke waardigheid wordt geschonden, dan worden zij helaas nu door miserabele tekenaars geprovoceerd, met cartoons die geen enkele toegevoegde waarde hebben. Deze cartoons zijn slechts uitingen van de innerlijke onrust van de tekenaars zelf. Maar onze profeet Mohammed v.z.m.h. is een zeer gelukkig mens, het meest genadige wezen dat de mensheid heeft gekend. En Wij hebben jou slechts als barmhartigheid voor de wereldbewoners gezonden 22/107 en de beste mens die rekening houdt met de gevoelens van mensen. » Een uitvaartstoet kwam langs de profeet v.z.m.h. Uit respect stond hij op voor de overleden. Er werd tegen hem gezegd dat het een uitvaartstoet voor een jood was. Vervolgens zei hij: is het dan geen ziel? « Bochari. De vrijheid van meningsuiting betekent niet: de heilige symbolen van een andere groep mensen beledigen en betekent ook niet de gevoelens van minderheden met voeten te betreden. Vrijheid van meningsuiting is een eerlijk woord, dat bijdraagt aan het ontwikkelen van het verstand, het wakker schudden van de onachtzame mens, het opfrissen van het geheugen van een vergeetachtig mens en het onthullen van schandalen in onze samenleving. Het doel van de vrijheid van meningsuiting is hervorming en renaissance en niet het kwetsen van de gevoelens van minderheden. Het kwetsen van een groep burgers zal  negatieve gevolgen hebben voor de samenleving. In de Koran zegt Allah s.w.t. Allah geeft een voorbeeld van een slaaf over wie beschikt wordt, die nergens macht over heeft en iemand in wiens levensbehoeften Wij van Onze kant goed voorzien en die er dan ook in het geheim en openbaar bijdragen van geeft, zijn die dan gelijk? Lof zij Allah! Integendeel, maar de meesten van hen weten het niet 16/75.  We lezen in dit Koranisch voorbeeld de gevolgen van een man die onder het gewicht van vernedering en belediging leefde en van degene die door trots en waardigheid werd geleid. Hun bijdrage aan de samenleving zal nooit gelijk zijn! De belediging en vernedering van de minderheden heeft een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid van de jonge generaties. Voorbeeld hiervan is: veel jongeren met een allochtone achtergrond lijden aan schizofrenie. De belangrijkste middelen waarmee we onze jeugd tegen deze negatieve effecten kunnen beschermen, is:
  1. geven van een spirituele opvoeding
  2. versterken van waarden van mededogen en verdraagzaamheid.
Dit alles zal hun religieuze en morele gesteldheid en sociale cohesie versterken; vervolgens zullen zij een goed leven leiden, zowel in dit leven als in het Hiernamaals.

Over de auteur

Mohamed Ben Ayad

Geestelijke verzorger in het VUMC ziekenhuis in de stad Amsterdam. Gastdocent op diverse universiteiten en vrijdag predikant. Specialist op het gebied van theologie en islamitische jurisprudentie. Schrijf en spreek over ethiek in de zorg en islam.

Gerelateerde artikelen