Categorie: Vrijdagpreken

Moslims tussen werkelijkheid en bedrog

Online fatwa's opvragen

Gespecialiseerde instellingen en de media worden ingezet om feiten te verdraaien en de negatieve beeldvorming over de islam te verspreiden. Dit gedrag is verre van nobele waarden en van moreel gedrag. De menselijke waardigheid kan alleen bevorderd worden door de eerbiediging van gerechtigheid en minachting voor onrecht in de wereld. Het is pijnlijk om te zien dat sommige moslims betrokken zijn bij het verspreiden van negatieve beeldvorming over de islam en bij het vervalsen van de feiten m.b.t. de islam, ongeacht of dit komt door onwetendheid, nalatigheid, overgave aan verleidingen of door onverdraagzaamheid ten opzichte van andere opvattingen. Moge Allah ons verlossen van degenen die het beeld van de islam in een kwaad daglicht zetten en van hun aanvallen op onafhankelijke geleerden en vrijdenkende moslims. Hoeveel domkoppen pretenderen slim te zijn! Hoeveel onwetenden pretenderen de kennis te hebben van de fiqh! Hoeveel criminelen pretenderen vroom te zijn! Hoeveel zwakken zwichten voor de verleidingen van het leven! Ieder van hen wil verzadigd worden door tevredenheid van hun meesters: door de lont van conflicten in het kruit te steken, wervelwinden van haat onder bevolking te laten waaien, verwarring onder mensen te zaaien en de samenleving te destabiliseren.

Gespecialiseerde instellingen en de media worden ingezet om feiten te verdraaien en de negatieve beeldvorming over de is...

Lees verder »

De menselijke ziel in de Koran

Koran

Allah s.w.t. schiep de mens drieledig, namelijk als lichaam, ziel en geest. De mens zal alleen evenwichtig groeien wanneer deze krachten evenredig ontwikkeld en gevoed worden; dan pas kan de mens zijn menselijke volmaaktheid benutten. Het evenwicht tussen lichaam, ziel en geest is vereist om een harmonieus leven te leiden. Speciale aandacht besteden aan een van deze drie elementen zal ten koste gaan van de twee andere elementen. Dit zal resulteren in ongewenst en onfatsoenlijk gedrag. Het grootste mysterie van het menselijk bestaan is de ziel, want niemand weet precies haar ziektes en remedie behalve Allah, de Almachtige. Allah s.w.t. zegt:﴾ Zij vragen jou over de geest. Zeg: De geest komt door de beschikking van mijn Heer. En van de kennis is jullie slechts weinig gegeven﴿ 17/85. Het zuiveren van de ziel bevat twee aspecten:

  1. de ziel reinigen van onfatsoenlijk gedrag.
  2. de ziel voeden met goede karaktereigenschappen.

Allah s.w.t. schiep de mens drieledig, namelijk als lichaam, ziel en geest. De mens zal alleen evenwichtig groeien wanne...

Lees verder »

ʼAshoera en de heiligheid van de heiligste maanden

De relatie tussen profeet Moses en de islamitische maand moharram

We worden nu door de maand al-moharram overschaduwd; dit is de eerste maand van de islamitische jaartelling en is een van de heilige maanden, waarin Allah s.w.t. zegt: ﴾Het aantal maanden is bij Allah twaalf maanden volgens de teboekstelling van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep; daarvan zijn er vier heilig. Dat is de juiste godsdienst. Doet jullie jezelf daarin geen onrecht aan ﴿ 9/36. In de jahiliyya tijd vereerden de Qoreisch de heilige maanden en zij waren zich bewust van de heiligheid en onschendbaarheid van heilige huizen en plaatsen, zodat een man de moordenaar van zijn dierbare in de Kaʻba kon ontmoeten zonder wraak te willen nemen. De komst van de islam heeft de verering en eerbied van de heilige moskee en de heilige maanden alleen nog maar groter gemaakt. De islam heeft de heiligheid van het leven, bezittingen en waardigheid van mensen nog eens benadrukt. In de tijd van de oude al-jahiliyya waren mensen moreel veel beter dan mensen in de moderne jahiliyya. We leven nu in de heilige maanden en we zien allemaal onder ogen hoe overal de heiligheid van het leven van verschillende volkeren in de naam van de islam wordt geschonden.

We worden nu door de maand al-moharram overschaduwd; dit is de eerste maand van de islamitische jaartelling en is een va...

Lees verder »

De mens tussen essentie en uitstraling

Moraliteit in de islam

Als we zoeken naar een overzicht van de definitie van de essentie van de mens door de geschiedenis heen, dan vinden we verschillende en uiteenlopende definities. Allen gaan terug tot de cultuur en het geloof van de persoon die deze heeft geformuleerd. Deze verschillen zijn toe te schrijven aan de veelheid van religies en culturen. Wij vanuit onze islamitische leer zijn zo zeker dat de definitie van de Koran al-kariem de juiste definitie van de essentie van de mens is. De mens, gedacht in termen van omvang en tijd is in verhouding met andere schepselen zeer klein en zijn leven is van korte duur. Het menselijke leven resulteert in de maximale leeftijd van een paar jaar. Wanneer hen wordt gevraagd: ﴾Hoe lang hebben jullie (hier) verbleven, dan zeiden zij: wij verbleven (hier) een dag of een gedeelte van een dag﴿ 18/19. Zeg! Wat is de waarde van de mens in termen van zijn organen en in termen van tijd en plaats. Wanneer het menselijk lichaam wordt ontbonden, vindt u slechts een verzameling van ijzer en fosfor. Allah s.w.t. zegt in de Koran al-kariem: ﴾En toen jouw Heer tot de engelen zei: ik ga een mens scheppen van klei, uit zwart slijk gevormd. Als Ik hem gevormd heb en hem iets van mijn geest heb ingeblazen, valt dan in eerbiedige buiging voor hem neer﴿ 15/28, 29.

Als we zoeken naar een overzicht van de definitie van de essentie van de mens door de geschiedenis heen, dan vinden we v...

Lees verder »

Bescheidenheid is het kenmerk van een zuivere ziel

Bescheidenheid

Allah s.w.t. zei: ﴾Dat huis van het Hiernamaals schenken wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf (zaaien) en dan is het (goede) einde voor de Moettaqoen﴿ 28/83. Deze aya verwerpt dan ook elke vorm van arrogantie. De Profeet v.z.m.h. benadrukt in de volgende Hadieth de negatieve gevolgen van arrogantie. Hij zei: «Wie er ook maar het kleinste deeltje arrogantie in zijn hart heeft, zal het paradijs niet binnentreden. Vervolgens zei een man: de mensen houden ervan om mooie kleding en schoenen te dragen. De Profeet v.z.m.h. antwoordde hem als volgt: ‘Allah is mooi en Hij houdt van schoonheid, maar arrogantie betekent afwijzing van de waarheid en minachting voor mensen » Moslim. Bescheidenheid wordt in de islam zeer op prijs gesteld en het is een goddelijke bevel. De Profeet zei: «Allah heeft aan mij geopenbaard dat jullie nederig moeten zijn, zodat niemand ergens over opschept en een  ander mens onderdrukt » Moslim. Bescheidenheid is zeer een prijzenwaardige deugd en behoort tot de karaktereigenschappen van een echte gelovige. Bescheidenheid behoort ook tot het gedrag van de profeten, vrede zij met hen. Bescheidenheid is het kenmerk van een zuivere ziel en de vrucht van het ware geloof. Allah s.w.t. heeft zijn profeet Mohammed v.z.m.h. toegesproken als volgt:  ﴾En wees bescheiden en nederig tegenover wie jou van de gelovigen volgen﴿ 26/215.

Allah s.w.t. zei: ﴾Dat huis van het Hiernamaals schenken wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en gee...

Lees verder »

Een schoon milieu is essentieel voor onze gezondheid

Milieu vanuit een islamitisch perspectief

Een gezond lichaam en verstand zijn de wensen van alle mensen, de hoop van ieder mens en het streefdoel van alle levende wezens. De mens streeft ogenschijnlijk naar het behoeden van zijn gezondheid, maar in feite is hij de eerste die zijn gezondheid vernietigt en verricht ook handelingen die zijn gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. De mens leeft in omgeving van lucht, water en aarde. Al datgene wat Allah s.w.t. aan de mens dienstbaar heeft gemaakt om ervan te genieten, zijn gezondheid te behouden en zijn bestaan voort te zetten. In dit kader heeft Allah s.w.t. in de Koran al-kariem het volgende gezegd: ﴾Hebben jullie niet gezien dat Allah voor jullie wat er in de hemelen en wat er op de aarde is dienstbaar heeft gemaakt en dat Hij Zijn weldaden aan jullie uiterlijk en innerlijk vervolmaakt﴿ 31/20.  Gaat de mens op een juiste manier om met deze gunsten van lucht, water en aarde? Heeft hij deze goed onderhouden ten behoeve van zijn bestaan? Of heeft hij die gemanipuleerd en misbruikt zodat die een kwaad en een kwaal voor hem worden.

Een gezond lichaam en verstand zijn de wensen van alle mensen, de hoop van ieder mens en het streefdoel van alle levende...

Lees verder »

Spirituele dimensies in het leven van de profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

De spirituele dimensies waarmee Sayyidoena Rassoelo-Allahi is gekomen, vormen de basis van de islamitische beschaving. Dit is het geheim dat mensen in menigten tot de islam zijn bekeerd. De spirituele dimensie betekent in de islam een sterke band hebben met Allah s.w.t. in termen van geloof en toewijding. Spiritualiteit vormt een belangrijk aspect in de hervorming van de islamitische identiteit. De profeet Mohammed v.z.m.h. besteedt veel aandacht aan de spirituele opvoeding. Voor de komst van de islam zonderde hij zich af in de grot Hira. Hij liep hier ongeveer drie kilometer heen. Het gebied was woest en de weg onbegaanbaar. Hij v.z.m.h. klom naar de top van de berg waar de grot Hira zich bevindt. Tussen de rotsen ging hij zitten om diep na te denken over de hemelen, de aarde en over de grote waarheid. Onze profeet v.z.m.h. wijdde zich in de grot Hira nachten achter elkaar aan Allah, de Almachtige. Elke jaar trok hij v.z.m.h. zich een maand lang terug in de grot Hira. Zijn vrouw Khadija, Moge Allah tevreden zijn met haar, voorzag hem van eten en drinken. Beste moslim en moslima,  heeft u momenten waarop u uw trouw aan Allah s.w.t. uitspreekt en momenten waarop u Hem smeekt?,

De spirituele dimensies waarmee Sayyidoena Rassoelo-Allahi is gekomen, vormen de basis van de islamitische beschaving. D...

Lees verder »

Gedenken van de geboorte van de profeet v.z.m.h. is een goede islamitische gewoonte

Vieren geboorte profeet Mohammed

Elke jaar in de maand rabie’ 1 glinstert het licht van de profetie van Sayyidoena rassoeli-Allahi v.z.m.h. aan de horizonten. De geboorte van onze profeet was hoogstwaarschijnlijk op de 12de van de maand rabie’ 1 (rabie’ de eerste). De moslims hebben door de eeuwen heen de gewoonte om de wereld hiervan kennis te laten nemen en de  mensen aan het profeetschap van onze profeet Mohammed te herinneren. Allah s.w.t. zegt: (Zeg: Ik verman jullie tot slechts één ding; dat jullie je getweeën en afzonderlijk voor Allah opstellen en dan nadenken. Jullie metgezel is niet bezeten﴿ 34/46. Dit vers verwijst naar het feit dat de profeet v.z.m.h. gekomen is om de mensen naar bezinning, rust, geluk en vrede te leiden. Ter gelegenheid van de geboorte van de genadige profeet schudden de muren van de moskeeën door de stemmen van de predikers over de biografie van profeet Mohammed v.z.m.h. De zangers luiden hun stemmen in gezangen en gedichten om de profeet Mohammed v.z.m.h. te prijzen. In verschillende moskeeën en plaatsen wordt de persoonlijkheid van Sayyidoena rassoeli-Allahi v.z.m.h. bestudeerd. De profeet v.z.m.h. was onder zijn volk bekend door zijn goede gedrag.

Elke jaar in de maand rabie' 1 glinstert het licht van de profetie van Sayyidoena rassoeli-Allahi v.z.m.h. aan de horizo...

Lees verder »

Als moslim constructief omgaan met de werkelijkheid

Constructief & positief handelen in de islam

De menselijke waardigheid en rechten worden in de islam beschouwd als grondbeginsels van universele waarden. Deze kernwaarden verdienen bij Allah, de Almachtige eerbetuiging en waardering. Allah s.w.t. zei: ﴾Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het vasteland en op de zee gedragen en Wij hebben met goede dingen in hun onderhoud voorzien en Wij hebben hen duidelijk verkozen boven velen van hen die Wij geschapen hebben﴿ 17/70. Één van de fenomenen van menselijke waardigheid is dat Allah s.w.t. mensen met een gezond verstand heeft geschapen om hun leefstijl in balans te houden en constructief te handelen. Daarmee kan de mens een waardig leven voor zichzelf verzekeren en een stralende toekomst voor zijn samenleving vormen. Een verstandig mens kent ten eerste zijn plicht ten opzichte van zichzelf. Hierdoor beschermt hij zichzelf tegen elk ondoordacht gedrag en voedt zichzelf op door goede eigenschappen. Vriendelijkheid, respect en vergeving zijn het resultaat van goede eigenschappen. Door middel van dit gedrag vindt de mens acceptatie bij zijn medemens en verdient ook bij Allah s.w.t. beloning.

De menselijke waardigheid en rechten worden in de islam beschouwd als grondbeginsels van universele waarden. Deze kernwa...

Lees verder »

Vruchten van het geloof in het hiernamaals

Het hiernamaals vanuit een islamitisch perspectief

De eerste plaats van het Hiernamaals is dit leven te verlaten, dat wil zeggen de dood die Allah s.w.t. voor alle zijn schepselen heeft voorgeschreven. Allah s.w.t. benadrukt deze absolute waarheid in het volgende vers: ﴾Elke ziel zal de dood ervaren﴿ 29/57. In een ander vers zegt Allah s.w.t.: ﴾Alles wat op aarde is, zal vergaan. En het Gezicht van jouw Heer is blijvend, de Bezitter van Majesteit en Eer﴿ 55/26-27. Ter wille van het belang van het leven na de dood heeft de profeet v.z.m.h. de moslims aangemoedigd om de dood altijd onder ogen te zien. Hij v.z.m.h. zei: «Gedenk vaak de vernietiger van lusten (dood) » Bochari. Gedenken van de dood en bezinning op het Hiernamaals beïnvloeden het gedrag van mensen. Daardoor wordt leed en tegenspoed verzacht en helpt het verdriet te verwerken. Het geloof in de dag der opstanding geeft mensen innerlijke rust en verzacht ongemakken van het leven. Roeb’i ibn ‘aamir zei in zijn gesprek met Rostem de Perzische legercommandant het volgende: «Allah heeft ons uitgezonden om mensen te leiden (…) uit de moeilijkheden in het leven naar een ruim leven, zowel op aarde als in het Hiernamaals». Het geloof in de Dag der opstanding helpt de mens optimistisch naar zijn leed te kijken en positief in het leven te staan, want hij verlangt naar de gelukzaligheid die Allah s.w.t. in het paradijs voor de gelovige mannen en vrouwen heeft bereid. Daardoor krijgt hij geen drukkend en benauwd gevoel op zijn borst en uiteraard treft hem ook geen depressie.

De eerste plaats van het Hiernamaals is dit leven te verlaten, dat wil zeggen de dood die Allah s.w.t. voor alle zijn sc...

Lees verder »