Categorie: Vrijdagpreken

Het belang van het verantwoordelijkheidsgevoel

Zorg voor de ouders in de islam

Een van de grote waarden waarop onze religie de nadruk op legt, is het verantwoordelijkheidsgevoel jegens Allah s.w.t. en de schepping. Verantwoordelijkheidsgevoel is een fundamentele eigenschap van de mens. Ieder mens draagt verantwoordelijkheden die hij in het dagelijkse leven moet nakomen. Daarom spoort de Heilige Koran de moslims aan om hun religieuze en wereldlijke plichten ten volle te vervullen en de rechten van de medemens niet te verwaarlozen. «O mijn volk, geeft de volle maat en gewicht in billijkheid en doet de mensen niet tekort in de dingen die van hen zijn en veroorzaakt geen ellende op de aarde door verderf te zaaien» 11/85. Elke opvoeder moet verantwoordelijkheidsgevoel bij de toekomstige generatie ontwikkelen. Het gezin speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van een samenleving waarin het individu zelfbewustzijn heeft van zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Dit kan bevorderd worden door de jongeren op te voeden om de rechten van anderen te respecteren, het milieu en openbare ruimtes te beschermen. Het is van belang om kinderen verantwoordelijkheden te laten nemen en hen daarbij te helpen. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. onderscheidt drie grondslagen voor verantwoordelijkheid:

Een van de grote waarden waarop onze religie de nadruk op legt, is het verantwoordelijkheidsgevoel jegens Allah s.w.t. e...

Lees verder »

Het belang van spirituele waarden

Vrijdagpreek over het karakter en de persoonlijkheid van profeet Mohammed vzmh

Allah s.w.t. heeft de mens uit lichaam en geest geschapen. Allah s.w.t zegt: «Toen Jouw Heer tot de engelen zei: Ik ga een mens uit klei scheppen 71. Als ik hem gevormd heb en hem iets van Mijn geest heb ingeblazen, valt dan in eerbiedig buiging voor hem neer 72»  Saad. Allah s.w.t. heeft groei, beweging, zwakte en kracht als kenmerken van het lichaam geschapen. Hij, de Almachtige, heeft ook denken, kennis, wil, liefde, haat, vergeving, rust en al-imaan als kenmerken van de geest geschapen. Allah s.w.t. heeft voor de mens alles wat hij nodig heeft, gegeven om zijn materiële en spirituele waarden te onderhouden. Allah s.w.t. heeft voor de mens de middelen beschikbaar gemaakt om zijn belangrijke lichamelijke behoeften te bevredigen, zoals eten, drinken en kleding. Hij, de Almachtige, begeleidt de mens ook naar manieren waarmee zijn geest zich kan voeden. Het menselijk leven zal alleen dan stabiliseren wanneer de balans tussen materiële en spirituele waarden wordt gewaarborgd. Balans tussen lichamelijke en spirituele behoeften is dringend nodig voor de moderne mens. «En streef met wat Allah jou gegeven heeft naar het huis van het Hiernamaals en vergeet jouw aandeel in het tegenwoordige leven niet. Doe goed zoals Allah aan jou goed heeft gedaan en streef niet naar verderf op aarde. Allah bemint de verderfzaaiers niet » 78 Al-Qassas. Wanneer materiële waarden de spirituele waarden overvleugelen, dan wordt het leven absurd. Deze absurditeit leidt tot ongeluk en tragedies in de samenleving. «Wie de beloning van het Hiernamaals wenst, voor hem vermeerderen Wij zijn beloning en wie de beloning van het wereldse leven wenst, aan hem geven Wij daarvan, maar voor hem is er in het Hiernamaals geen aandeel.» 20 As-shoera. Spirituele waarden voeden de menselijke ziel, zonder de behoeften van het lichaam te negeren. Spirituele waarden hebben een positieve invloed op het gedrag, zowel op dat van het individu als van de gemeenschap. De Koran al-kariem benadrukt in verschillende verzen het belang van de spirituele dimensies van de mens. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. vertaalde deze dimensies in de praktijk in een verzameling van ethische waarden, deugden en aanbiddingen. Degene die onze moderne wereld bestudeert, kan makkelijk zien wat puur materialisme met onze wereld doet. Als u rond kijkt wat er in onze wereld allemaal aan de gang is, dan ziet u hoe de mens zijn medemens probeert te vernietigen. Ondanks dat hij pogingen doet om in het beeld van een beschaafd mens te verschijnen, kan hij zijn wilde denken niet opgeven. In onze moderne tijd heeft de mens helaas nog steeds de gewoonte agressie te gebruiken om zijn hebzucht te bevredigen. Dit is wat de overhand had in oude eeuwen. «Toen zette hij zich ertoe aan om zijn broeder te doden en hij doodde hem en zo werd hij een van de verliezers» 30 Al-ma’idah. Overheersing en tirannie van materiële dimensies in het menselijk gedrag leiden tot de vernietiging van samenlevingen en beschavingen. De Heilige Koran kwam met spirituele waarden gebaseerd op al-imaan in Allah s.w.t. , zodat deze de mensheid kan redden uit de psychische crisis, die hem kan teisteren vanwege zijn onwetendheid over het geheim van ons universum. De Heilige Koran begeleidt de mens om zichzelf te zuiveren van hebzucht en negatieve verlangens en hem gedreven te laten worden door het gevoel van mededogen en naastenliefde. De materiële vooruitgang die door de moderne mens wordt bereikt, heeft hem niet geholpen om de gewenste vrucht, zoals menselijk geluk, waarborgen. Het bedroeft ons om deze tragedie en verwoesting in vele delen van onze wereld te zien. 

Allah s.w.t. heeft de mens uit lichaam en geest geschapen. Allah s.w.t zegt: «Toen Jouw Heer tot de engelen zei: Ik ga e...

Lees verder »

De realiteit van de dromenwereld

Powerpoint presentatie over religie versus wetenschap

Tijdens het slapen dwaalt de mens in de wereld van dromen. De slaapwereld verschilt van nature met de wakkere wereld. De slaapwereld kent geen grenzen, zowel wat tijd betreft als plaats. In de droomwereld beleeft de mens momenten uit het verleden, heden en momenten van de toekomst. Het oog ziet, het oor hoort, de tong spreekt, de geest reist rond in de wereld van de verbeelding terwijl het lichaam stil en uitgestrekt ligt. In de slaap beleeft de mens momenten van geluk: hij ziet zichzelf in een prestigieuze positie in zijn omgeving, ontmoet zijn dierbaren, zowel de levenden als de doden; maar soms heeft hij vreselijke dromen die hem onrust en angst aanjagen. Het wordt ons duidelijk dat we dromen in vreugdevolle en angstaanjagende beelden kunnen onderscheiden. Veel mensen stellen de vraag over de betekenis van dromen en het gehalte van hun realiteit. Met betrekking tot dromen kunnen we twee groepen mensen onderscheiden: de eerste groep overdrijft in het omgaan met dromen. Dromen spelen een belangrijke rol in het bepalen van hun dagelijks leven en de toekomst. De tweede groep onderschat de dromen en beschouwt deze als een uitkomst van de dagelijkse ervaring. De betekenis van dromen zijn nog onbekend bij deskundigen. Zij verschillen in hun wetenschappelijke interpretatie over de betekenissen van dromen. Freud beperkte de betekenis van dromen tot de psychologische dimensie, dat wil zeggen: de droom is een gesprek met het zelf. Volgens hem komen dromen voort uit onze interne conflicten tussen onbewuste verlangens en menselijke inspanningen om deze te onderdrukken. Er is geen twijfel over het feit dat de Koran al-kariem en de soennah dromen hebben vastgelegd. Al-Koran al-kariem noemt in verschillende verzen diverse dromen van de profeten.

Tijdens het slapen dwaalt de mens in de wereld van dromen. De slaapwereld verschilt van nature met de wakkere wereld. De...

Lees verder »

Bezinning op het verhaal van thoe al-Qarnayn

Koran

Het boek van Allah s.w.t. zit vol met educatieve verhalen. Ieder koranisch verhaal is een les voor een bezinner en een leidraad voor degene die begeleiding zoekt. Vandaag hebben we het, met de hulp van Allah, over een verhaal in de Koran dat moslims en moslima’s aanspoort om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Een verhaal om geen passieve houding aan te nemen. Een verhaal dat moslims en moslima’s aanspoort om zich te houden aan de principes van rechtvaardigheid en gelijkheid en dankbaar te zijn voor Allah. Het verhaal van vandaag gaat over een vrome man. Hij geeft ons een gewenst beeld van een beschaafd mens die zijn spiritualiteit, kennis en materiële mogelijkheden benut om de mensheid te dienen, om mensen uit de duisternis van het leven te verlossen en van het juk van de materiële slavernij te bevrijden. Al-imaan in Allah s.w.t, nobele doeleinden en diensten bewijzen aan de mensheid zijn de fundamenten van elke verlichte beschaving. Een beschaving waarin ethische waarden belangrijk zijn. 

Het boek van Allah s.w.t. zit vol met educatieve verhalen. Ieder koranisch verhaal is een les voor een bezinner en een l...

Lees verder »

De betekenis van al-qadar in het verhaal van Moussa en de vrome dienaar v.z.m.h.

Moraliteit in de islam

Al-qadar symboliseert een van de belangrijkste thema’s in de islamitische geloofsleer. Het verklaart de goddelijke mysterie van het universum. Dat maakt de mens die over bepaalde gebeurtenissen nadenkt, bewust van dimensies die niet zichtbaar zijn: zoals ziektes en tegenspoed. De mens heeft vraagtekens en probeert de oorzaak van ziekte, armoede of verlies te achterhalen. Het kennen van sommige oorzaken is een van de kenmerken van de onzichtbare wereld, dat alleen aan Allah s.w.t. behoort en zij die door Hem s.w.t. zijn uitverkoren. Doordat al-qadar een belangrijk thema in het menselijke leven is, heeft Allah mensen niet in hun onwetendheid en dwaling laten verzinken. Hij s.w.t. heeft profeten gezonden en boeken geopenbaard, zodat zij mensen kunnen onderwijzen. Goed en kwaad zijn bij de mens een relatief en beperkt begrip, want men ziet het gehele plaatje niet . Wat op kwaad lijkt, blijkt soms al gauw het goede te zijn en wat op het goede lijkt, blijkt achteraf toch slecht te zijn. In de Koran al-kariem staat: « Misschien staat jullie iets tegen dat toch goed voor jullie is en misschien hebben jullie iets lief dat toch slecht is voor jullie. Allah weet en jullie weten niet» 2/216. Al-qadar heeft betrekking op kennis die niet zoals onze kennis op ervaring gebaseerd is, en niet zoals de kennis van de profeten die op openbaring gebaseerd is. Al-qadar is onverstaanbare stilte; hij spreekt onze taal niet en handelt niet volgens onze daden. Zijn gebeurtenissen veroorzaken zorgen en angst bij mensen. Hoewel de mens veel over het universum weet, toch verkeert hij nog steeds in grote verwarring over een aantal situaties die hem treffen. In de Koran lezen we veel verhalen die ons spiritueel voeden en daardoor kunnen we leren hoe we de gebeurtenissen die ons overkomen kunnen begrijpen. Een van deze verhalen is het verhaal van sayyidoena Moussa en de vrome dienaar, vrede zij met hen. In dit verhaal speelt sayyidoena Moussa de rol van een mens die veel vragen heeft over het bestaan. De vrome dienaar speelt de rol van al-qadar (lot). Het verhaal is eigenlijk een dialoog tussen de omstandigheden van mensen en hun al-qadar (lot). Allah s.w.t. beschreef de sprekende qadar als een barmhartige en een wijze. Daarom vroeg Moussa v.z.m.h. hem: «Kan ik met u meegaan zodat u mij onderwijst in wat u aan inzicht onderwezen is?» 18/66 . Al-qadar antwoorde hem en probeerde hem de realiteit van het leven te onthullen. «U zult het met mij niet kunnen volhouden». Hij legde hem uit hoe moeilijk het is om onbekende gevolgen van een situatie te begrijpen en te accepteren. Hij zei: «Hoe zult u het kunnen volhouden ten aanzien van iets dat u met uw kennis niet kunt omvatten?» De onthullingen van al-qadar overstegen het menselijk begrip. De mens is niet in staat om de tegenstrijdigheden die hij ziet te begrijpen. Sayyidoena Moussa wilde graag leren van de vrome dienaar en benadrukte nogmaals zijn verzoek als volgt: «U zult zien, insha Allah, dat ik het volhoud en dat ik u geen woord ongehoorzaam zal zijn» 18/69. Dit verhaal geeft aan dat de mens zich niet aan deze belofte kan houden en dat hij ook niet altijd het belang van onzichtbare tegenstellingen van het leven kan doorzien. Daarom heeft sayyidoena Mohammed v.z.m.h. ons geleerd om veel gebruik te maken van volgende du’aa: «O Allah! Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het onthouden van Uw zegen, tegen de achteruitgang van de goede gezondheid die U mij Hebt gegeven, tegen Uw plotselinge ressentiment en tegen alle vormen van Uw toorn» Moslim.

Al-qadar symboliseert een van de belangrijkste thema’s in de islamitische geloofsleer. Het verklaart de goddelijke myste...

Lees verder »

De geliefde profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

Allah s.w.t. heeft sayyidoena Mohammed v.z.m.h. goed opgevoed, zodat hij groot en wijs werd. Hij was een raadgevende meester, een geduldige opvoeder, een trouwe bondgenoot en een betrouwbare gezant. Hij v.z.m.h. had een groot hart voor alle mensen. Zoals hij kritiek van opbouwende critici accepteerde, zo ging hij ook goed om met afbrekende critici. Hij werd beschreven als volgt: zijn grappen waren een vorm van streling, zijn woorden waren alles omvattend en bevatten mooie betekenissen en nobele doelstellingen. Het profeetschap heeft hem v.z.m.h. niet tegengehouden om met zijn metgezellen grapjes te maken en hen  te plagen. Een van de grootste karaktereigenschappen van onze profeet v.z.m.h. waar we hem als voorbeeld moeten nemen, is hoe hij omging met mensen. Deze was gebaseerd op liefde en oprechtheid; hij was altijd goed gezelschap. Al-koran al-kariem verteld het volgende: «Tot jullie is een gezant uit jullie eigen midden gekomen. Iemand die het zwaar valt als jullie het moeilijk hebben, die met jullie begaan is, en jegens de gelovigen vol mededogen en barmhartig» 9/128. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. sprak weinig en als hij sprak dan was dat met wijsheid en kennis. Allah s.w.t. zegt hierover: «Allah heeft de gelovigen een gunst bewezen, toen Hij bij hen een gezant uit hun midden liet opstaan, die hen Zijn verzen voorleest, hen loutert en hen het boek en de wijsheid onderwijst, ook al verkeerden zij vroeger in duidelijke dwaling» 3/164. Onze Profeet v.z.m.h.. was een liefhebber van vergeving. Zijn vergeving kwam tot uiting in de mooiste vorm op de dag van zijn terugkeer naar zijn geboorteplaats Mekka. Toen hij overwinnend binnenging, alle ogen werden op hem gericht, wachtend wat hij ging doen met degenen die hem pijn hadden gedaan en hem uit zijn geboorteplaats hadden verdreven. Hij ging staan bij de deur van al-Ka’ba en zei: «O mensen, wat denken jullie dat ik met jullie zal doen? Zij zeiden: U bent een genadige broeder en een zoon van een genadige broeder. Toen zei hij v.z.m.h.: jullie zijn vrij om te gaan» ibn Ishaaq. Met dit uitstekend gedrag, als een vergevensgezinde, een zachtaardige, een man  met een groot hart en degene die geen onbeleefdheid kent, beschrijft Aisha, moge Allah tevreden over haar zijn, sayyidoena Mohammed v.z.m.h. Zij zei: «De gezant van Allah gedroeg zich niet onfatsoenlijk, noch sprak hij onfatsoenlijk, noch schreeuwde hij in de openbare ruimte, noch bestreed hij kwaad met kwaad, maar hij vergaf de mensen en straalde tolerantie uit» Tirmithi. Zo leert ons sayyidoena Mohammed v.z.m.h. dat de beste moslim en moslima degene is die het beste voor de anderen is. De cultuur van vergeving en tolerantie is door de eeuwen heen zo geworteld in de islamitische beschaving zodat die een belangrijke onderdeel van de mentaliteit van moslim en moslima is geworden.

Allah s.w.t. heeft sayyidoena Mohammed v.z.m.h. goed opgevoed, zodat hij groot en wijs werd. Hij was een raadgevende mee...

Lees verder »

Overgewicht en islam

Het hart in de Koran

Elke dag verschijnen wetenschappelijke artikelen over de gevaren van overgewicht en de schade die door onevenwichtige voedingstoffen veroorzaakt kan worden. Artsen en voedingsdeskundigen adviseren ons om gezond en evenwichtig voedsel te nemen. De mens dient zich te beperken tot een kleine hoeveelheid voedsel dat zijn lichaam nodig heeft en niet ten prooi te vallen aan zijn vraatzucht. Het verschijnsel vraatzucht werd geassocieerd met het leven van parasieten. De parasiet weet niet wanneer hij weer ergens in een feest kan toeslaan. Daarom eet hij zonder limiet en gebruikt zijn maag als een vat waarin hij voedsel voor de volgende dagen bewaart. Overmatig eten veroorzaakt gezondheidsschade. De schade van overgewicht is meervoudig: het hoge vetgehalte in het lichaam beïnvloedt het hart en hierdoor kunnen de bloedvaten verstopt raken. Overgewicht veroorzaakt een disbalans in de reactie van het lichaam op insuline. Veel mensen worden slachtoffer van recepten met kruidenmengsels.

Elke dag verschijnen wetenschappelijke artikelen over de gevaren van overgewicht en de schade die door onevenwichtige vo...

Lees verder »

Het belang van barmhartigheid in onze samenlevingen

Zorg voor de ouders in de islam

De islam kwam met een voortreffelijk voorbeeld van barmhartigheid. De barmhartigheid behoort tot het hoogwaardigst gedrag. Barmhartig en genadevol behoren tot de namen van Allah, de Almachtige, en daarmee begint elke soera in de Koran. Rahmaan en Rahiem zijn twee namen die van het woord barmhartigheid zijn afgeleid. De islam moedigt zijn volgelingen aan om barmhartig te zijn en beveelt hen deze karaktereigenschap eigen te maken. De komst van de profeet Mohammed v.z.m.h. was een van de voorbeelden van de barmhartigheid van Allah s.w.t. voor de mensheid. In de Koran staat: «Wij hebben jou voornamelijk als barmhartigheid voor de wereldbewoners gezonden» 22/107. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. was de barmhartigste en de geduldigste mens. De principes van de islam zijn gebaseerd op barmhartigheid; dit geldt zowel voor primaire vraagstukken als secundaire en zowel voor geboden als verboden. Als we het principe van islam rondom de relatie tussen echtgenoten, omgang met ouders, kinderen, familieleden, buren en mensen in het algemeen bestuderen, dan zien we dat deze gebaseerd zijn op barmhartigheid. Allah s.w.t. zegt: «Wij hebben het boek aan jou neergezonden als een verduidelijking voor alles en als leidraad en barmhartigheid en verheugende tijding voor de moslims» 16/89. En sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei:

De islam kwam met een voortreffelijk voorbeeld van barmhartigheid. De barmhartigheid behoort tot het hoogwaardigst gedra...

Lees verder »

De bijdrage van de Koran al-kariem aan de menselijke beschaving

Quran

De Heilige Koran verrijkt de menselijke beschaving met intellectuele en spirituele ontwikkelingen. Degenen die de prestaties van de islamitische beschaving bestuderen, zien dan veel van wat het moslimintellect in het licht van de Koran heeft voortgebracht en ontworpen. Al-Koran al-kariem heeft het denken van het moslimintellect verhoogd tot het niveau van kennisvergaring. Dankzij de Koran is de wetenschap op de een of andere manier gescheiden van de mythologie; zo is de astronomie ook gescheiden van de astrologie. Moslimgeleerden zijn geïnteresseerd geraakt in astronomie door de noodzaak om de gebedstijden en de richting van de Ka’ba voor de salaat te bepalen. En daarnaast om het begin en eind van de maand vast te kunnen stellen. Want het bepalen van het begin van de maand Ramadan, de Hadj en andere rituelen is afhankelijk van de maanstand. Moslim-astronomen hebben hiervoor de telescoop uitgevonden en berekeningen ontwikkeld. De astronomie heeft een belangrijke positie ingenomen gedurende het kalifaat van al-Ma’mun ben Harun ar-Rachid. De moslim pioniers hebben de astronomie ontwikkeld op basis van de observatie van de astronomische verschijnselen en rekenkunde. Al-Koran al-kariem vestigt de aandacht van de moslims op astronomische verschijnselen. Door deze te observeren en berekeningen te maken, hebben zij uren, dagen, maanden en jaren kunnen vaststellen. Allah s.w.t. zegt: «Wij hebben de dag en de nacht tot twee tekenen gemaakt en het teken van de nacht hebben Wij toen uitgewist en het teken van de dag hebben Wij gemaakt om te zien en opdat jullie streven naar een gunst van jullie Heer en opdat jullie het aantal van de jaren en de berekening weten» 17/12.

De Heilige Koran verrijkt de menselijke beschaving met intellectuele en spirituele ontwikkelingen. Degenen die de presta...

Lees verder »

Islamitische voorschriften worden bepaald volgens de kracht van een persoon

Zorg voor de ouders in de islam

Allah s.w.t. heeft het geloof verkondigd waarmee we ons leven beter kunnen  inrichten, innerlijke rust kunnen vinden, zodat menselijke normen en waarden diep kunnen wortelen in de samenleving. Allah s.w.t. zegt: «Deze Koran leidt tot dat wat juister is en verkondigt aan de gelovigen die de deugdelijke daden doen dat er voor hen een groot loon is» 17/9. Allah, de Almachtige, heeft de mensheid niet belast met wat het leven moeilijk kan maken en heeft de mensen ook niet opgedragen wat zij niet kunnen. Allah s.w.t. kent de omstandigheden van zijn schepselen en is zich bewust van hun krachten. Allah, de Almachtige, legt in verschillende Koranverzen uit dat de goddelijke geboden afhankelijk zijn van de kracht van de mens. Hij s.w.t. zegt: «Allah legt niemand meer op dan hij kan dragen» 2/286. De moslimschriftgeleerden zijn het erover eens dat het in staat zijn om geboden te verrichten als voorwaarde wordt gesteld. In de traditionele fiqh wordt dit bepaald door fysiek en financieel in staat zijn om de reis naar Mekka te volbrengen. Zonder deze voorwaarden wordt men vrijgesteld van de hadj. In de Koran staat: «Allah heeft voor de mensen de hadj naar het huis te gaan voorgeschreven; voor hen die in staat zijn daarheen op weg te gaan» 3/97. In staat zijn (vermogen en kracht hebben) is een Koranische regel. Het is een van de belangrijke fiqh-regels waarnaar het volgend Koranvers verwijst. Allah s.w.t. zegt:  «gehoorzaamt Allah zo goed als jullie kunnen» 64/16. De mens kan de vroomheid niet nalaten. De vroomheid is voor hem essentieel in alle tijden en omstandigheden. Daarnaast wordt de voorwaarde ’in staat zijn’ toegepast in alle tijden en omstandigheden. Het Koranvers «gehoorzaamt Allah zo goed als jullie kunnen» betekent geen gemak en ook geen strengheid, maar het betekent gerechtigheid en evenwicht.

Allah s.w.t. heeft het geloof verkondigd waarmee we ons leven beter kunnen  inrichten, innerlijke rust kunnen vinden, zo...

Lees verder »