Een schoon milieu is essentieel voor onze gezondheid

Milieu vanuit een islamitisch perspectief

Een gezond lichaam en verstand zijn de wensen van alle mensen, de hoop van ieder mens en het streefdoel van alle levende wezens. De mens streeft ogenschijnlijk naar het behoeden van zijn gezondheid, maar in feite is hij de eerste die zijn gezondheid vernietigt en verricht ook handelingen die zijn gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. De mens leeft in omgeving van lucht, water en aarde. Al datgene wat Allah s.w.t. aan de mens dienstbaar heeft gemaakt om ervan te genieten, zijn gezondheid te behouden en zijn bestaan voort te zetten. In dit kader heeft Allah s.w.t. in de Koran al-kariem het volgende gezegd: ﴾Hebben jullie niet gezien dat Allah voor jullie wat er in de hemelen en wat er op de aarde is dienstbaar heeft gemaakt en dat Hij Zijn weldaden aan jullie uiterlijk en innerlijk vervolmaakt﴿ 31/20.  Gaat de mens op een juiste manier om met deze gunsten van lucht, water en aarde? Heeft hij deze goed onderhouden ten behoeve van zijn bestaan? Of heeft hij die gemanipuleerd en misbruikt zodat die een kwaad en een kwaal voor hem worden. De mens ademt elk uur een grote hoeveelheid lucht in. Via de longen verplaatst de zuurstof zich naar elke cel van zijn lichaam, om het voedsel te verbranden en om kracht op te wekken. Gezonde voedingstoffen spelen een belangrijke rol bij tal van fysiologische functies die nodig zijn voor de levensprocessen van de mens. Allah s.w.t. heeft zeeën, bomen en planten gemaakt als luchtfilters om de lucht van de schadelijke gassen te filteren. De mens heeft helaas niet gestreefd naar het verminderen van vervuiling. Integendeel, hij heeft door zijn egoïstisch gedrag de lucht vervuild door middel van rookpijpen van fabrieken die giftige stoffen in de lucht uitstoten. Hij heeft ook nucleair afval, afval van fabrieken en huishoudelijke afval in zeeën en rivieren gegooid. De mens heeft ook de natuurlijke middelen niet met rust gelaten om gifstoffen uit de lucht te filteren. Hij heeft met zijn gezond verstand de bossen vernietigd. De hebzucht heeft het inzicht van de mens verblind, omdat hij alleen zijn directe belangen ziet en niet meer nadenkt over alle ellende en tegenspoed die de mensheid zullen treffen als gevolg van zijn egoïsme. Door de vervuiling is de opwarming van de aarde toegenomen. De gevolgen daarvan zijn: meer droogte, toename van woestijnvorming, van orkanen, van kankerpatiënten en van de neonatale lichamelijke en mentale gehandicapten. Ieder van ons is verantwoordelijk voor de bescherming van de natuur tegen vervuiling. Beste moslim en moslima: wees bewust van het belang van een schone lucht en draag met uw eigen middelen bij aan de bescherming van dit universum, die door Allah s.w.t. geschapen is,  tegen vervuiling. Onderschat geen enkele bijdrage die u kunt leveren aan het schone milieu. De profeet v.z.m.h. zei: «Het geloof bestaat uit iets meer dan zestig of zeventig fundamenten. De hoogste daarvan is het woord: ‘er is geen God dan Allah’ en de laagste is kwelling uit de weg ruimen. De schaamte behoort tot het fundament van het geloof» Moslim.

Omgang met water

Zoals de mens niet zonder de lucht kan leven, zo kan hij ook niet zonder schoon drinkwater. Het water is een belangrijk element in het menselijke leven, in het bijzonder voor zijn gezondheid. Het water draagt  in hoge mate bij aan de samenstelling van de weefsels van het menselijk lichaam. Allah s.w.t. benadrukt het belang van het water in het volgende vers: ﴾Hebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de hemelen en de aarde een samenhangende massa waren. Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden en Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven﴿ 21/30. Helaas is water ten prooi gevallen aan de menselijke krankzinnigheid. Want mensen dumpen hun afval in zeeën, rivieren en bossen en dat resulteert in aantasting van natuur en milieu. Milieuvervuiling heeft een grote impact op onze gezondheid en op het leven van dieren. De islam spoort de mensen aan om waterbronnen schoon te houden en te beschermen tegen vervuiling zodat de gezondheid van de samenleving niet wordt aangetast. De profeet v.z.m.h. verbiedt ons om afval en onreine stoffen in het water en op openbare plaatsen te dumpen. Hij v.z.m.h. benadrukt dit in de volgende Hadieth: «Niemand onder jullie mag urineren in stilstaand water en vervolgens daaruit de wassing verrichten» Moslim. En in een andere Hadieth zegt hij: « Behoedt u voor de drie daden die vervloeking teweegbrengen: de behoefte doen in waterplassen, op de openbare weg en in de schaduw (waar mensen uitrusten)» Aboe Daoud. Het derde element dat noodzakelijk is voor het bestaan van menselijk leven is de aarde en die is zeer essentieel zowel voor zijn leven als voor zijn gezondheid. Allah s.w.t. zegt het volgende in de Koran: ﴾En Hij heeft wat er in de hemelen en wat er op de aarde is aan jullie dienstbaar gemaakt. Het komt alles van Hem. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken﴿ 45/13. Allah s.w.t. heeft de mens uit de aarde geschapen en laat  uit de aarde zijn voedsel groeien. De plant wordt uit de aarde gevoed, vervolgens eten mens en dier die planten. De dieren die door de planten zijn gevoed, zijn eveneens het voedsel voor de mens. De aarde is de oorsprong van de mens; uit de aarde groeit zijn voedsel en daaruit wordt de bouwstoffen voor de lichaamcellen ontwikkeld. Allah s.w.t. zegt: ﴾En een teken voor hen is de dode aarde die Wij tot leven doen komen en waaruit Wij graan voortbrengen waarvan zij eten. En Wij hebben daarin tuinen met dadelpalmen en druivenstruiken gemaakt en Wij hebben daarin bronnen doen ontspringen. Opdat zij van haar vruchten eten en van hun handen hebben verricht. Zijn zij dan niet dankbaar﴿ 36/33,34 en 35.  Ten behoeve van onze gezondheid en ter voorkoming van dodelijke ziektes, dienen we de aarde, het water en de lucht te beschermen tegen vervuiling. Helaas is de grond ook niet bewaard gebleven voor de menselijke krankzinnigheid.  

Omgaan met de aardbodem

Menselijke voeding bestaat uit koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines, mineralen en een bepaalde hoeveelheid water die het lichaam elke dag nodig heeft. De oorsprong van deze stoffen is de grond. Maar de mens ging, door zijn egoïsme en onverantwoordelijk gedrag, de grond vervuilen met resten van huishoudelijk, chemisch en nucleair afval. Veilig voedsel is de kracht van onze gezondheid. Voedsel heeft essentiele elementen voor alle functies in ons lichaam, namelijk:

  • door middel van voedsel groeit en bloeit ons lichaam,
  • voedsel wekt de kracht in het lichaam op. Hierdoor brengt het ademhalingsstelsel zuurstof uit de lucht in het bloed en verwijdert bij verbranding de in de cel gevormde koolstofdioxide (co2) uit het bloed,
  • voedsel versterkt het immuunsysteem en bestrijdt infecties en ziektes die het lichaam omringen.

Om dit doel te kunnen bereiken, dienen we voldoende hoeveelheid en gevarieerde voedingsstoffen in ons lichaam binnen te krijgen. Sayyidoena Rassoelo-Allahi v.z.m.h. heeft ons geadviseerd om matig te consumeren. Hij zei: « De mens vult geen vat dat erger is dan zijn maag. Een paar hapjes zijn voor de zoon van Adam genoeg om zijn rug recht te houden. Maar als het niet onvermijdelijk is, laat hem dan een derde voor zijn eten, een derde voor zijn drinken en een derde voor zijn ademhaling» Tirmithi.  Veel mensen zijn gevangen in een leven in weelde en consumptiegedrag, zonder na te denken over de ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Beste broeders en zusters, wees voorzichtig met het consumeren van vlees. De dierenbescherming is er in geslaagd om de politici te overtuigen om wetten te maken die abattoirs verplichten dat dieren voor de slacht eerst verdoofd worden. Dit resulteert dat het bloed in het lichaam van het geslachte dier blijft met het inbegrip van schadelijke stoffen. Het meeste van  het vlees dat we consumeren, is van dit type. Beste moslim en moslima, wees alert wat betreft de consumptie van veel vlees en van veel eten in het algemeen. Want het grootste gevolg van overdadig eten is overgewicht. Daardoor zal het lichaam meer calorieën en vetten binnenkrijgen dan het nodig heeft. Het lichaam zal overbodige vetten onder de huid en rond de darmen en bloedvaten opslaan. Overgewicht verhoogt de kans op een lange lijst van ernstige ziektes. Daarom spoort de islam ons aan om te matigen met eten en drinken. Allah s.w.t. zegt in de Koran: ﴾O kinderen van Adam! Doe jullie mooie kleding aan bij elke moskee en eet en drink, maar wees niet verkwistend. Hij bemint de verkwisters niet﴿ 7/31. Omar ibn Al-Khataab, moge Allah tevreden met hem zijn, waarschuwde voor overmatig eten. Hij zei: «Pas op voor teveel eten en drinken, want het is erg slecht voor het lichaam en veroorzaakt ziektes en luiheid voor salaat. Wees matig met eten en drinken, want het is het beste voor het lichaam en beter om verspilling tegen te gaan» Aboe Na’iem.

Een gezond lichaam en verstand zijn de wensen van alle mensen, de hoop van ieder mens en het streefdoel van alle levende wezens. De mens streeft ogenschijnlijk naar het behoeden van zijn gezondheid, maar in feite is hij de eerste die zijn gezondheid vernietigt en verricht ook handelingen die zijn gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. De mens leeft in omgeving van lucht, water en aarde. Al datgene wat Allah s.w.t. aan de mens dienstbaar heeft gemaakt om ervan te genieten, zijn gezondheid te behouden en zijn bestaan voort te zetten. In dit kader heeft Allah s.w.t. in de Koran al-kariem het volgende gezegd: ﴾Hebben jullie niet gezien dat Allah voor jullie wat er in de hemelen en wat er op de aarde is dienstbaar heeft gemaakt en dat Hij Zijn weldaden aan jullie uiterlijk en innerlijk vervolmaakt﴿ 31/20.  Gaat de mens op een juiste manier om met deze gunsten van lucht, water en aarde? Heeft hij deze goed onderhouden ten behoeve van zijn bestaan? Of heeft hij die gemanipuleerd en misbruikt zodat die een kwaad en een kwaal voor hem worden. De mens ademt elk uur een grote hoeveelheid lucht in. Via de longen verplaatst de zuurstof zich naar elke cel van zijn lichaam, om het voedsel te verbranden en om kracht op te wekken. Gezonde voedingstoffen spelen een belangrijke rol bij tal van fysiologische functies die nodig zijn voor de levensprocessen van de mens. Allah s.w.t. heeft zeeën, bomen en planten gemaakt als luchtfilters om de lucht van de schadelijke gassen te filteren. De mens heeft helaas niet gestreefd naar het verminderen van vervuiling. Integendeel, hij heeft door zijn egoïstisch gedrag de lucht vervuild door middel van rookpijpen van fabrieken die giftige stoffen in de lucht uitstoten. Hij heeft ook nucleair afval, afval van fabrieken en huishoudelijke afval in zeeën en rivieren gegooid. De mens heeft ook de natuurlijke middelen niet met rust gelaten om gifstoffen uit de lucht te filteren. Hij heeft met zijn gezond verstand de bossen vernietigd. De hebzucht heeft het inzicht van de mens verblind, omdat hij alleen zijn directe belangen ziet en niet meer nadenkt over alle ellende en tegenspoed die de mensheid zullen treffen als gevolg van zijn egoïsme. Door de vervuiling is de opwarming van de aarde toegenomen. De gevolgen daarvan zijn: meer droogte, toename van woestijnvorming, van orkanen, van kankerpatiënten en van de neonatale lichamelijke en mentale gehandicapten. Ieder van ons is verantwoordelijk voor de bescherming van de natuur tegen vervuiling. Beste moslim en moslima: wees bewust van het belang van een schone lucht en draag met uw eigen middelen bij aan de bescherming van dit universum, die door Allah s.w.t. geschapen is,  tegen vervuiling. Onderschat geen enkele bijdrage die u kunt leveren aan het schone milieu. De profeet v.z.m.h. zei: «Het geloof bestaat uit iets meer dan zestig of zeventig fundamenten. De hoogste daarvan is het woord: ‘er is geen God dan Allah’ en de laagste is kwelling uit de weg ruimen. De schaamte behoort tot het fundament van het geloof» Moslim.

Omgang met water

Zoals de mens niet zonder de lucht kan leven, zo kan hij ook niet zonder schoon drinkwater. Het water is een belangrijk element in het menselijke leven, in het bijzonder voor zijn gezondheid. Het water draagt  in hoge mate bij aan de samenstelling van de weefsels van het menselijk lichaam. Allah s.w.t. benadrukt het belang van het water in het volgende vers: ﴾Hebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de hemelen en de aarde een samenhangende massa waren. Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden en Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven﴿ 21/30. Helaas is water ten prooi gevallen aan de menselijke krankzinnigheid. Want mensen dumpen hun afval in zeeën, rivieren en bossen en dat resulteert in aantasting van natuur en milieu. Milieuvervuiling heeft een grote impact op onze gezondheid en op het leven van dieren. De islam spoort de mensen aan om waterbronnen schoon te houden en te beschermen tegen vervuiling zodat de gezondheid van de samenleving niet wordt aangetast. De profeet v.z.m.h. verbiedt ons om afval en onreine stoffen in het water en op openbare plaatsen te dumpen. Hij v.z.m.h. benadrukt dit in de volgende Hadieth: «Niemand onder jullie mag urineren in stilstaand water en vervolgens daaruit de wassing verrichten» Moslim. En in een andere Hadieth zegt hij: « Behoedt u voor de drie daden die vervloeking teweegbrengen: de behoefte doen in waterplassen, op de openbare weg en in de schaduw (waar mensen uitrusten)» Aboe Daoud. Het derde element dat noodzakelijk is voor het bestaan van menselijk leven is de aarde en die is zeer essentieel zowel voor zijn leven als voor zijn gezondheid. Allah s.w.t. zegt het volgende in de Koran: ﴾En Hij heeft wat er in de hemelen en wat er op de aarde is aan jullie dienstbaar gemaakt. Het komt alles van Hem. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken﴿ 45/13. Allah s.w.t. heeft de mens uit de aarde geschapen en laat  uit de aarde zijn voedsel groeien. De plant wordt uit de aarde gevoed, vervolgens eten mens en dier die planten. De dieren die door de planten zijn gevoed, zijn eveneens het voedsel voor de mens. De aarde is de oorsprong van de mens; uit de aarde groeit zijn voedsel en daaruit wordt de bouwstoffen voor de lichaamcellen ontwikkeld. Allah s.w.t. zegt: ﴾En een teken voor hen is de dode aarde die Wij tot leven doen komen en waaruit Wij graan voortbrengen waarvan zij eten. En Wij hebben daarin tuinen met dadelpalmen en druivenstruiken gemaakt en Wij hebben daarin bronnen doen ontspringen. Opdat zij van haar vruchten eten en van hun handen hebben verricht. Zijn zij dan niet dankbaar﴿ 36/33,34 en 35.  Ten behoeve van onze gezondheid en ter voorkoming van dodelijke ziektes, dienen we de aarde, het water en de lucht te beschermen tegen vervuiling. Helaas is de grond ook niet bewaard gebleven voor de menselijke krankzinnigheid.  

Omgaan met de aardbodem

Menselijke voeding bestaat uit koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines, mineralen en een bepaalde hoeveelheid water die het lichaam elke dag nodig heeft. De oorsprong van deze stoffen is de grond. Maar de mens ging, door zijn egoïsme en onverantwoordelijk gedrag, de grond vervuilen met resten van huishoudelijk, chemisch en nucleair afval. Veilig voedsel is de kracht van onze gezondheid. Voedsel heeft essentiele elementen voor alle functies in ons lichaam, namelijk:

  • door middel van voedsel groeit en bloeit ons lichaam,
  • voedsel wekt de kracht in het lichaam op. Hierdoor brengt het ademhalingsstelsel zuurstof uit de lucht in het bloed en verwijdert bij verbranding de in de cel gevormde koolstofdioxide (co2) uit het bloed,
  • voedsel versterkt het immuunsysteem en bestrijdt infecties en ziektes die het lichaam omringen.

Om dit doel te kunnen bereiken, dienen we voldoende hoeveelheid en gevarieerde voedingsstoffen in ons lichaam binnen te krijgen. Sayyidoena Rassoelo-Allahi v.z.m.h. heeft ons geadviseerd om matig te consumeren. Hij zei: « De mens vult geen vat dat erger is dan zijn maag. Een paar hapjes zijn voor de zoon van Adam genoeg om zijn rug recht te houden. Maar als het niet onvermijdelijk is, laat hem dan een derde voor zijn eten, een derde voor zijn drinken en een derde voor zijn ademhaling» Tirmithi.  Veel mensen zijn gevangen in een leven in weelde en consumptiegedrag, zonder na te denken over de ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Beste broeders en zusters, wees voorzichtig met het consumeren van vlees. De dierenbescherming is er in geslaagd om de politici te overtuigen om wetten te maken die abattoirs verplichten dat dieren voor de slacht eerst verdoofd worden. Dit resulteert dat het bloed in het lichaam van het geslachte dier blijft met het inbegrip van schadelijke stoffen. Het meeste van  het vlees dat we consumeren, is van dit type. Beste moslim en moslima, wees alert wat betreft de consumptie van veel vlees en van veel eten in het algemeen. Want het grootste gevolg van overdadig eten is overgewicht. Daardoor zal het lichaam meer calorieën en vetten binnenkrijgen dan het nodig heeft. Het lichaam zal overbodige vetten onder de huid en rond de darmen en bloedvaten opslaan. Overgewicht verhoogt de kans op een lange lijst van ernstige ziektes. Daarom spoort de islam ons aan om te matigen met eten en drinken. Allah s.w.t. zegt in de Koran: ﴾O kinderen van Adam! Doe jullie mooie kleding aan bij elke moskee en eet en drink, maar wees niet verkwistend. Hij bemint de verkwisters niet﴿ 7/31. Omar ibn Al-Khataab, moge Allah tevreden met hem zijn, waarschuwde voor overmatig eten. Hij zei: «Pas op voor teveel eten en drinken, want het is erg slecht voor het lichaam en veroorzaakt ziektes en luiheid voor salaat. Wees matig met eten en drinken, want het is het beste voor het lichaam en beter om verspilling tegen te gaan» Aboe Na’iem.

Over de auteur

Mohamed Ben Ayad

Geestelijke verzorger in het VUMC ziekenhuis in de stad Amsterdam. Gastdocent op diverse universiteiten en vrijdag predikant. Specialist op het gebied van theologie en islamitische jurisprudentie. Schrijf en spreek over ethiek in de zorg en islam.

Gerelateerde artikelen