Categorie: Vrijdagpreken

De Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ is een tegenslag voor persoonlijke rechten en vrijheden.

Moraliteit in de islam

Minderheidsgroepen lijden nog altijd onder beperkingen die hun positieve bijdrage aan de samenleving beperken. Minderheden streven er ook naar om een vrij leven te leiden. Vrijheid betekent verantwoordelijkheid en discipline. Vrijheid is de motor om verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. Als vrijheid ontbreekt, dan ontbreekt ook het verantwoordelijkheidsgevoel. De gevolgen hiervan zijn in niemands belang. In de oorsprong is de mens vrij en verantwoordelijk. Het is niet mogelijk dat een mens verantwoordelijkheid kan nemen als hij het gevoel van vrijheid en waardigheid niet heeft. Vrijheid is in wezen een menselijk recht. Sayyidoena Omar , moge Allah tevreden over hem zijn, zei ter ondersteuning van een Kopt die door de zoon van de Egyptische amier, Amr ibn al-‘aas werd onderdrukt: «Waarom behandel je mensen als slaven, terwijl hun moeders hen als vrije mensen hebben gebaard?» De verklaring van de Rechten van de Mens van 1789 zegt: « burgers kunnen alles doen wat een ander niet schaadt». Vrijheid is niet alleen een woord waarmee sommigen politieke of ideologische doelen kunnen bereiken, nee, het is een begrip dat het denken van mensen bezighoudt. Vrijheid behoort tot de belangrijkste behoeften van ieder mens en tot zijn natuurlijke aanleg (fitrah). In de Koran staat: «De natuurlijke aanleg, die Allah in de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allah» 30/30. De boodschap van het Boek van Onze Heer (Koran) heeft betrekking op vrijheid. Hij spreekt tot de wijze en waardige mens die vrij is om te kunnen kiezen. Al-Koran al-kariem beveelt geen persoon die in zijn vrijheid wordt beperkt. Maar hij spreekt hem als eerste aan om zichzelf te bevrijden van beperkingen en dan pas kan hij de bevelen van Allah opvolgen. De ruimte van vrijheid is afhankelijk van de bronnen waaruit de vrijheid wordt bepaald.

Minderheidsgroepen lijden nog altijd onder beperkingen die hun positieve bijdrage aan de samenleving beperken. Minderhed...

Lees verder »

Oorzaak-gevolgrelatie in de Koran

Powerpoint presentatie over religie versus wetenschap

Juist inzicht helpt de mens om zichzelf te ontplooien en zijn toekomst te ontwikkelen. Want daarop berust geldigheid van overtuiging, geldigheid van handeling en innerlijke rust. Juist begrip verlicht het inzicht van de mens, stelt hem in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad en tussen het rechte- en het slechte pad. Op basis van een juist inzicht en een heldere visie wordt de weg tot Allah duidelijk, waardoor het leven ook een stuk makkelijker wordt. Echter, begripsverwarring heeft negatieve consequenties voor het leven van een mens. Een van deze begrippen is het concept van causaliteit, op basis waarvan de natuur en sociale wetten zijn georganiseerd. Het begrip causaliteit is gekoppeld aan twee zeer belangrijke thema’s:

  1. het eerste is de islamitische geloofsleer, zoals schepping van menselijke daden, het begrip  al-Qadaa’ en al-Qadar en de menselijke wil.
  2. En het tweede thema dat aan het begrip causaliteit wordt gekoppeld, is het interpreteren van religieuze uitspraken uit de heilige teksten.

De heilige Koran benadrukt dat gevolgen verbonden zijn met hun oorzaken. Er bestaat geen gevolg zonder oorzaak: sociale relaties, kosmische verschijnselen en planten zijn allen causaal met elkaar verbonden. Causaliteit bestaat uit de oorzaak, veroorzaker en gevolg. Imam al-Zarkashi definieerde de causaliteit als iets dat bijdraagt aan een gevolg. Het is niet de hoofd beïnvloeder in het proces, maar het is slechts een middel. Hij zei: het touw is bijvoorbeeld het middel om water uit de put te halen, maar het is niet de hoofdspeler in het putten van water uit de put. De hoofdveroorzaker in dit proces is degene die het touw in beweging brengt. Over de causaliteit in de natuur zegt Allah s.w.t: «En Hij is het die de winden zendt om nog voor Zijn barmhartigheid uit goed nieuws te brengen totdat Wij, wanneer zij dikke wolken dragen, die naar een droog land brengen. Dan laten Wij daarmee water neerkomen en Wij laten daardoor allerlei vruchten groeien. Zo laten Wij ook de doden opwekken. Hopelijk zult u zich laten vermanen» 7/57. Dit vers laat zien dat de wind volgens kosmische redenen waait. Wind maakt de wolken in stapels en in delen; vervolgens brengt de wind de wolken aan de hemel volgens kosmische wetten naar een bepaalde landen. Kosmische wetten zijn goddelijke wetten. Het neerdalen van water uit de hemel gebeurt volgens goddelijke wetten, groei van planten uit de aarde gebeurt door water dat uit de wolken komt; dit behoort ook tot de natuurwetten van Allah, de Almachtige. De verborgen kracht achter deze wetten is Allah, de Almachtige. De natuurwetten zijn goddelijke wetten.  De goddelijke wetten zijn de manier waarop Allah s.w.t. het universum en het leven heeft geregeld. Deze wetten zijn eeuwig: zij veranderen niet en worden niet gewijzigd. In de Koran zegt Allah s.w.t.: «U zult inde wetten van Allah geen verandering vinden en u zult in de wetten van Allah geen wijziging vinden» 34/43.

Juist inzicht helpt de mens om zichzelf te ontplooien en zijn toekomst te ontwikkelen. Want daarop berust geldigheid van...

Lees verder »

Wat te leren van de Ramadan

Het islamitisch gebed

In de Koran staat: «Jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die er voor jullie waren, hopelijk zullen jullie vroom worden» 2/185. Het vasten tijdens de Ramadan is een van de vijf zuilen van de islam. Vasten komt ook voor bij andere godsdiensten. Allah s.w.t. heeft het vasten tijdens de Ramadan in twee fasen voorgeschreven. In de eerste fase konden moslims kiezen tussen het vasten en het voeden van een arm persoon. Hierover zei Salamah ibn Al-Akoua’: Toen het vers «Degenen die niet kunnen vasten, kunnen een arme voeden» werd geopenbaard, kon men kiezen tussen het vasten en het voeden van een arme, totdat het volgende vers: «En wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten» werd geopenbaard, werd de keuze tussen het vasten en voeden van een arme opgeheven (mansoehkah)» Bochari. Maar volgens Ibn ‘Abbaas is dit vers niet opgeheven, maar juist bedoeld voor de ouderen die niet meer in staat zijn om te vasten. ‘Ataa’ hoorde ibn ‘Abbaas reciteren: «En degenen die niet kunnen vasten, kunnen een arme voeden» Vervolgens zei ibn ‘Abbaas: dit vers is niet mansoehkah (opgeheven), maar het is bedoeld voor oudere mannen en vrouwen die geen kracht meer hebben om te vasten. Ze kunnen voor elke dag dat ze niet vasten een arm persoon voeden. In de tweede fase heeft Allah s.w.t. de keuze tussen het vasten en voeden van een arme opgeheven. Door de openbaring van het volgende vers «De maand Ramadan is de maand waarin de Koran is neergezonden, als leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijs van de leiding en de foerqan. Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten» 2/185. Door het verlangen naar gemakkelijkheid, ongemak te voorkomen, en mensen niet te belasten met wat zij niet aankunnen heeft Allah s.w.t. de patiënten, reizigers en ouderen uitgezonderd van het vasten tijdens de Ramadan. Allah s.w.t. zei: «en wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen» 2/185. Het doel van deze uitzondering is het makkelijk maken voor de mensen, want het doel van de aanbidding is de ziel spiritueel te voeden. Geestelijke rijkdom helpt ons om onze hebzucht te beheersen. De Ramadan leert ons om ons over onszelf te bezinnen. Zelfreflectie leidt tot zelfinzicht. Zelfkennis is de sleutel tot succes in deze wereld en in het hiernamaals. Daarom eindigt Allah s.w.t. het Ramadanvers met: «Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en niet het ongemak» 2/185. De moslimgeleerden zijn het erover eens dat ouderen en patiënten die aan een chronische ziekte lijden waarvoor geen hoop op herstel is, vrijgesteld zijn van het vasten tijdens de Ramadan; ze kunnen voor elke dag van de Ramadan waarop ze niet hebben gevast een arm persoon voeden. Allah s.w.t. zegt: «Degenen die niet kunnen vasten, kunnen een arme voeden» 2/184.  Want het voeden van een arme tijdens de Ramadan en hem blij zien worden, voedt de geest van de mens. De mens vindt daarin ook zijn innerlijke voldoening, die net zo groot is als wanneer hij of zij mee zou doen aan het vasten tijdens de Ramadan. Maar de patiënten die op herstel hopen, zijn vrijgesteld van het vasten totdat zij beter worden; vervolgens dienen zij de gemiste vastendagen in te halen. In de Koran zegt Allah, Almachtige: «en wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen» 2/185

De relatie tussen Tawhied, de eenheid van Allah de almachtige, en het vasten van de maand Ramadan

In de Koran staat: «Jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die...

Lees verder »

De betekenissen van het vasten van de maand Ramadan

حرية التعبير في الإسلام

Allah s.w.t. heeft het vasten in de maand Ramadan voorgeschreven om de ziel te zuiveren en eigenschappen van volharding en toewijding te bevorderen. Vasten in de maand Ramadan is een van de zuilen van de islam en behoort ook tot de noodzakelijke fundamenten van de islamitische religie. In de Koran staat: «O jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die er voor jullie waren; hopelijk zullen jullie vroom zijn» 2/183. Vasten betekent geestelijke en fysieke aanbidding. Vasten in de Ramadan voedt de ziel, verfijnt het gedrag en reinigt het lichaam. Ramadan is een maand van bezinning en reflectie. Allah s.w.t. heeft het vasten in de maand Ramadan voorgeschreven om mensen orde bij te brengen en hen naar het hoogste niveau van waardigheid te brengen. Vasten is een manier om negatief gedrag te remmen en positief gedrag te bevorderen. Het goede komt tot uiting in het bedwingen van hebzucht. Controle hebben over eigen hebzucht is de sleutel tot het bereiken van zinvolle verlangens. Allah, de Almachtige, schreef het vasten voor als een gelegenheid voor moslims en moslima’s om zich ontdoen van slechte gewoontes, zoals roddelen en roken, en het bevorderen van goede gewoontes, zoals gezond leven.

Allah s.w.t. heeft het vasten in de maand Ramadan voorgeschreven om de ziel te zuiveren en eigenschappen van volharding...

Lees verder »

Vertrouwen op Allah en maatregelen nemen

Powerpoint presentatie over religie versus wetenschap

Vertrouwen op Allah s.w.t. behoort tot het voedsel voor onze ziel. Vertrouwen op Allah s.w.t. versterkt onze geestdrift en onze vastberadenheid. Vertrouwen op Allah s.w.t. is niet in strijd met het nemen van passende maatregelen. Alles waar een mens baat bij heeft en wat hem bescherming biedt, vinden hun basis in vertrouwen op Allah, juiste maatregelen nemen en  zelfverzekerd zijn. Er zijn twee basisfactoren voor de tawakkul (vertrouwen op Allah):

  1. de eerste is juiste maatregelen nemen
  2. en de tweede is een beroep doen op de hulp van Allah, de Almachtige.

Er zijn ook twee motieven om beroep te doen op het vertrouwen van Allah, de Almachtige. De eerste is de menselijke zwakheid; in de Koran staat: «De mens is immers zwak geschapen» 28/4, en het tweede motief is de menselijke behoefte aan de kracht van Allah, de Almachtige. Sayyidoena Ibrahiem zei het volgende: «Degene Die mij geschapen heeft en mij op het goede pad brengt. Hij Die mij voedt en mij te drinken geeft. En wanneer ik ziek ben, dan geneest Hij mij. En Hij is het die mij laat sterven en dan weer tot leven brengt. En Hij is het van Wie ik verlang dat Hij mij op de Dag der oordeels mijn fout vergeeft» 78-82/26. De grondslagen van de islamitische geloofsleer zijn gebaseerd op het volgende: niemand dan Allah s.w.t. is doeltreffend; het bestaan, levensonderhoud, leven, dood: de enige die hierover de macht heeft is Hij, de Almachtige die geen andere goden naast zich heeft. De mens kan zonder de kracht van Allah geen atoomdeeltje verplaatsen in het koninkrijk der hemelen en aarde. «Wanneer zij aan boord van een schip gaan, roepen zij Allah aan, Hem zuiver aanbiddend, maar wanneer Hij hen dan gered en aan land gebracht heeft, dan bedrijven zij veel godendienst» 65/29. In het commentaar over dit vers werd gezegd: ze zeiden: als de wind niet was gaan liggen, dan waren we ondergegaan. Ze schreven de reden voor hun overleving toe aan de wind.  Ze vergaten dat de wind niet beweegt, tenzij het wordt aangedreven door een kracht. De motivator van deze kracht is Allah, de Almachtige. In de Koran staat: «En Hij is Degene Die de winden als verkondiger van goed nieuws voor Zijn barmhartigheid uitzendt» 57/7. Ieder die zich over ons universum bezint en nog dieper hierover nadenkt, ziet in dat er twee werelden zijn: de zichtbare en de onzichtbare wereld. De zichtbare wereld is een wereld van fysieke verschijnselen en gevoeligheden. Achter deze fysieke verschijnselen is er een andere wereld die we niet kunnen waarnemen met onze zintuigen: dit is de onzichtbare wereld. De mens heeft inzage in de zichtbare wereld, maar hij kan zich bewust zijn van de onzichtbare wereld. De onzichtbare wereld is het koninkrijk der zielen. Het leven belemmert voor onze zintuigen het zicht op de onzichtbare wereld. Maar wanneer een mens overlijdt, wordt voor hem de onzichtbare wereld blootgelegd; daarin ziet hij geesten en zielen zweven. «Je verkeerde hiervoor in onachtzaamheid, toen hieven Wij van jou de bedekking op, toen jouw waarneming op deze Dag scherp werd» 22/50.

Vertrouwen op Allah s.w.t. behoort tot het voedsel voor onze ziel. Vertrouwen op Allah s.w.t. versterkt onze geestdrift...

Lees verder »

De grenzen van het recht van ouders

Zorg voor de ouders in de islam

Een van deugdelijke daden waarvan Allah s.w.t. houdt, is de zorg voor en het waarborgen van het recht van ouders. Dat heeft de Heilige Koran de kinderen opgedragen. In de Koran zegt Allah, de Almachtige: «En jullie Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem zullen aanbidden en goed zorgen voor de ouders; of nu een of beiden van hen de ouderdom bereiken, zeg dan niet: ‘foei’ tegen hen, bejegen hen niet onheus en spreek op een hoffelijke manier tot hen» 17/23. In verschillende verzen benadrukt al-Koran al-kariem dat de relatie tussen kinderen en hun ouders op naastenliefde is gebaseerd.Ouderslievend’ betekent zorgen voor hen en hun belangen zowel financieel als fysiek zoveel mogelijk waarborgen. Dit geldt vooral wanneer hun krachten hen door de ouderdom worden  ontnomen. De islam verplicht ons om voor onze ouders te zorgen zoals zij in onze kindertijd ons goed hebben verzorgd. Ouders zijn de oorsprong van ons leven. Zij zorgen voor het comfort van hun kinderen en vormen de basis van de voortzetting van het leven. Zodra een eicel wordt bevrucht door een zaadcel, begint de zorg van de ouders als eerste voor de zwangerschap en na de geboorte voor de opvoeding. De moeder wordt:

Een van deugdelijke daden waarvan Allah s.w.t. houdt, is de zorg voor en het waarborgen van het recht van ouders. Dat he...

Lees verder »

Het belang van het verantwoordelijkheidsgevoel

Zorg voor de ouders in de islam

Een van de grote waarden waarop onze religie de nadruk op legt, is het verantwoordelijkheidsgevoel jegens Allah s.w.t. en de schepping. Verantwoordelijkheidsgevoel is een fundamentele eigenschap van de mens. Ieder mens draagt verantwoordelijkheden die hij in het dagelijkse leven moet nakomen. Daarom spoort de Heilige Koran de moslims aan om hun religieuze en wereldlijke plichten ten volle te vervullen en de rechten van de medemens niet te verwaarlozen. «O mijn volk, geeft de volle maat en gewicht in billijkheid en doet de mensen niet tekort in de dingen die van hen zijn en veroorzaakt geen ellende op de aarde door verderf te zaaien» 11/85. Elke opvoeder moet verantwoordelijkheidsgevoel bij de toekomstige generatie ontwikkelen. Het gezin speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van een samenleving waarin het individu zelfbewustzijn heeft van zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Dit kan bevorderd worden door de jongeren op te voeden om de rechten van anderen te respecteren, het milieu en openbare ruimtes te beschermen. Het is van belang om kinderen verantwoordelijkheden te laten nemen en hen daarbij te helpen. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. onderscheidt drie grondslagen voor verantwoordelijkheid:

Een van de grote waarden waarop onze religie de nadruk op legt, is het verantwoordelijkheidsgevoel jegens Allah s.w.t. e...

Lees verder »

Het belang van spirituele waarden

Vrijdagpreek over het karakter en de persoonlijkheid van profeet Mohammed vzmh

Allah s.w.t. heeft de mens uit lichaam en geest geschapen. Allah s.w.t zegt: «Toen Jouw Heer tot de engelen zei: Ik ga een mens uit klei scheppen 71. Als ik hem gevormd heb en hem iets van Mijn geest heb ingeblazen, valt dan in eerbiedig buiging voor hem neer 72»  Saad. Allah s.w.t. heeft groei, beweging, zwakte en kracht als kenmerken van het lichaam geschapen. Hij, de Almachtige, heeft ook denken, kennis, wil, liefde, haat, vergeving, rust en al-imaan als kenmerken van de geest geschapen. Allah s.w.t. heeft voor de mens alles wat hij nodig heeft, gegeven om zijn materiële en spirituele waarden te onderhouden. Allah s.w.t. heeft voor de mens de middelen beschikbaar gemaakt om zijn belangrijke lichamelijke behoeften te bevredigen, zoals eten, drinken en kleding. Hij, de Almachtige, begeleidt de mens ook naar manieren waarmee zijn geest zich kan voeden. Het menselijk leven zal alleen dan stabiliseren wanneer de balans tussen materiële en spirituele waarden wordt gewaarborgd. Balans tussen lichamelijke en spirituele behoeften is dringend nodig voor de moderne mens. «En streef met wat Allah jou gegeven heeft naar het huis van het Hiernamaals en vergeet jouw aandeel in het tegenwoordige leven niet. Doe goed zoals Allah aan jou goed heeft gedaan en streef niet naar verderf op aarde. Allah bemint de verderfzaaiers niet » 78 Al-Qassas. Wanneer materiële waarden de spirituele waarden overvleugelen, dan wordt het leven absurd. Deze absurditeit leidt tot ongeluk en tragedies in de samenleving. «Wie de beloning van het Hiernamaals wenst, voor hem vermeerderen Wij zijn beloning en wie de beloning van het wereldse leven wenst, aan hem geven Wij daarvan, maar voor hem is er in het Hiernamaals geen aandeel.» 20 As-shoera. Spirituele waarden voeden de menselijke ziel, zonder de behoeften van het lichaam te negeren. Spirituele waarden hebben een positieve invloed op het gedrag, zowel op dat van het individu als van de gemeenschap. De Koran al-kariem benadrukt in verschillende verzen het belang van de spirituele dimensies van de mens. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. vertaalde deze dimensies in de praktijk in een verzameling van ethische waarden, deugden en aanbiddingen. Degene die onze moderne wereld bestudeert, kan makkelijk zien wat puur materialisme met onze wereld doet. Als u rond kijkt wat er in onze wereld allemaal aan de gang is, dan ziet u hoe de mens zijn medemens probeert te vernietigen. Ondanks dat hij pogingen doet om in het beeld van een beschaafd mens te verschijnen, kan hij zijn wilde denken niet opgeven. In onze moderne tijd heeft de mens helaas nog steeds de gewoonte agressie te gebruiken om zijn hebzucht te bevredigen. Dit is wat de overhand had in oude eeuwen. «Toen zette hij zich ertoe aan om zijn broeder te doden en hij doodde hem en zo werd hij een van de verliezers» 30 Al-ma’idah. Overheersing en tirannie van materiële dimensies in het menselijk gedrag leiden tot de vernietiging van samenlevingen en beschavingen. De Heilige Koran kwam met spirituele waarden gebaseerd op al-imaan in Allah s.w.t. , zodat deze de mensheid kan redden uit de psychische crisis, die hem kan teisteren vanwege zijn onwetendheid over het geheim van ons universum. De Heilige Koran begeleidt de mens om zichzelf te zuiveren van hebzucht en negatieve verlangens en hem gedreven te laten worden door het gevoel van mededogen en naastenliefde. De materiële vooruitgang die door de moderne mens wordt bereikt, heeft hem niet geholpen om de gewenste vrucht, zoals menselijk geluk, waarborgen. Het bedroeft ons om deze tragedie en verwoesting in vele delen van onze wereld te zien. 

Allah s.w.t. heeft de mens uit lichaam en geest geschapen. Allah s.w.t zegt: «Toen Jouw Heer tot de engelen zei: Ik ga e...

Lees verder »

De realiteit van de dromenwereld

Powerpoint presentatie over religie versus wetenschap

Tijdens het slapen dwaalt de mens in de wereld van dromen. De slaapwereld verschilt van nature met de wakkere wereld. De slaapwereld kent geen grenzen, zowel wat tijd betreft als plaats. In de droomwereld beleeft de mens momenten uit het verleden, heden en momenten van de toekomst. Het oog ziet, het oor hoort, de tong spreekt, de geest reist rond in de wereld van de verbeelding terwijl het lichaam stil en uitgestrekt ligt. In de slaap beleeft de mens momenten van geluk: hij ziet zichzelf in een prestigieuze positie in zijn omgeving, ontmoet zijn dierbaren, zowel de levenden als de doden; maar soms heeft hij vreselijke dromen die hem onrust en angst aanjagen. Het wordt ons duidelijk dat we dromen in vreugdevolle en angstaanjagende beelden kunnen onderscheiden. Veel mensen stellen de vraag over de betekenis van dromen en het gehalte van hun realiteit. Met betrekking tot dromen kunnen we twee groepen mensen onderscheiden: de eerste groep overdrijft in het omgaan met dromen. Dromen spelen een belangrijke rol in het bepalen van hun dagelijks leven en de toekomst. De tweede groep onderschat de dromen en beschouwt deze als een uitkomst van de dagelijkse ervaring. De betekenis van dromen zijn nog onbekend bij deskundigen. Zij verschillen in hun wetenschappelijke interpretatie over de betekenissen van dromen. Freud beperkte de betekenis van dromen tot de psychologische dimensie, dat wil zeggen: de droom is een gesprek met het zelf. Volgens hem komen dromen voort uit onze interne conflicten tussen onbewuste verlangens en menselijke inspanningen om deze te onderdrukken. Er is geen twijfel over het feit dat de Koran al-kariem en de soennah dromen hebben vastgelegd. Al-Koran al-kariem noemt in verschillende verzen diverse dromen van de profeten.

Tijdens het slapen dwaalt de mens in de wereld van dromen. De slaapwereld verschilt van nature met de wakkere wereld. De...

Lees verder »

Bezinning op het verhaal van thoe al-Qarnayn

Koran

Het boek van Allah s.w.t. zit vol met educatieve verhalen. Ieder koranisch verhaal is een les voor een bezinner en een leidraad voor degene die begeleiding zoekt. Vandaag hebben we het, met de hulp van Allah, over een verhaal in de Koran dat moslims en moslima’s aanspoort om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Een verhaal om geen passieve houding aan te nemen. Een verhaal dat moslims en moslima’s aanspoort om zich te houden aan de principes van rechtvaardigheid en gelijkheid en dankbaar te zijn voor Allah. Het verhaal van vandaag gaat over een vrome man. Hij geeft ons een gewenst beeld van een beschaafd mens die zijn spiritualiteit, kennis en materiële mogelijkheden benut om de mensheid te dienen, om mensen uit de duisternis van het leven te verlossen en van het juk van de materiële slavernij te bevrijden. Al-imaan in Allah s.w.t, nobele doeleinden en diensten bewijzen aan de mensheid zijn de fundamenten van elke verlichte beschaving. Een beschaving waarin ethische waarden belangrijk zijn. 

Het boek van Allah s.w.t. zit vol met educatieve verhalen. Ieder koranisch verhaal is een les voor een bezinner en een l...

Lees verder »