Categorie: Vrijdagpreken

De dimensie van Allah’s Barmhartigheid

Deur van de Kaaba in de heilige stad Mekka

Degene die de verzen van de Koran al-kariem bestudeert, ziet zichzelf tegenover aangrijpende verzen die zijn hart doen beven. Door zich te bezinnen op de grootheid van dit bestaan en de pracht van dit universum ontwaakt het eigen bewustzijn. Degene die naar Allah’s openbaringen -die in het universum zijn verspreid- kijkt, ontdekt de wonderen van de scheppingen van Allah s.w.t. en de gevolgen ervan, zowel in het universum als in het innerlijk leven van de mens. Dit alles toont hem ook de eenheid van de Almachtige Schepper. Dit alles laat degene die zich op het Koninkrijk van Allah in de hemel en op aarde bezint, voelt de enorme genade van Allah s.w.t. De genade waar mensen, dieren, insecten en de hele natuur  in leven . Allah s.w.t. zegt: «De barmhartigheid die Allah voor de mensen openstelt, kan niemand tegenhouden. En wat Hij tegenhoudt, kan niemand na Hem nog wegzenden» 35/2. Barmhartigheid is een van de krachtigste beelden van Allah, de Almachtige. Wanneer dit beeld zich in iemands hart en geest nestelt, dan vindt er een verschuiving plaats in zijn percepties, waarden, gevoelens en gedrag. De barmhartigheid van de Almachtige, Allah, wordt vertegenwoordigd in ontelbare aspecten. De mens is niet in staat de genade van Allah, zowel in zichzelf als om hem heen, te omvatten. De mens is ook niet in staat de gunsten, die Allah s.w.t. hem ter beschikking stelt, te tellen. Allah zegt: «En als jullie de gunsten van Allah willen optellen, dan kunnen jullie die niet opsommen. Allah is werkelijk vergevend en barmhartig» 16/18. De genade van Allah s.w.t. wordt vertegenwoordigd zowel in verboden als in geboden. Degene die naar Allah’s Barmhartigheid zoekt, vindt die in elke gelegenheid, op elke plaats en in elke tijd. Er is geen bezorgdheid voor degene die de genade van Allah voor ogen heeft, zelfs niet als iemand zich ondergronds gevangen zit of in een levensbedreigende situatie terecht is gekomen. Er is geen innerlijke rust zonder de barmhartigheid van Allah, de Almachtige, zelfs niet wanneer iemand zich in een luxe leven stort. Vanuit de ziel stroomt Allah’s barmhartigheid uit naar het gevoel van voldoening en innerlijke rust. Daar tegenover stromen door het ontbreken van Allah’s genade in de ziel gevoelens van angst en onrust. Degenen die de genade van Allah wensen, kunnen die in alle omstandigheden en op alle plaatsen ontvangen. Zo ontving Sayyidoena Ibrahiem v.z.m.h. genade Van Allah toen hij in het vuur werd gegooid. Door de barmhartigheid van Allah s.w.t. werd hij niet verbrand en beschadigd door het vuur. In de Koran zegt Allah, Almachtige: «Wij zeiden: ‘O vuur wees koud en veilig voor Ibrahiem 69. Zij wilden een list tegen hem beramen, maar Wij maakten hen tot de grootste verliezers» 21/69, 70. In de gevangenis ontving sayyidoena Youssef v.z.m.h. Allah’s genade. Allah zegt: «Hij zei: Mijn Heer, de gevangenis is mij liever dan dat waartoe zij mij oproepen en als U hun list niet van mij afwendt dan zal ik mij tot hen aangetrokken voelen en tot de onwetenden behoren» 12/33. Sommigen missen barmhartigheid en een fatsoenlijk leven in paleizen en luxe huizen, maar vinden die in grotten en bergen. In de Koran staat: «Indien jullie je van hen afgescheiden hebben en alleen Allah dienen, zoekt dan jullie onderkomen in de grot. Dan zal jullie Heer iets van Zijn barmhartigheid voor jullie uitspreiden en maken dat er uit jullie toestand voor jullie iets zinvols voortkomt» 18/16.

Degene die de verzen van de Koran al-kariem bestudeert, ziet zichzelf tegenover aangrijpende verzen die zijn hart doen b...

Lees verder »

Vergeving is een van de hoogste islamitische waarden

رعاية المسنين في الإسلام

In onze dagelijkse relaties worden we blootgesteld aan meningsverschillen. Er ontstaan geschillen over een vraagstuk en over principes. Er kunnen stemmen onaangenaam klinken: de een zegt dit en de ander gaat er tegenin. Dan wordt de vertrouwenskloof tussen individuen of partijen geleidelijk groter. De kloof wordt groter naarmate de argumenten tussen hen uit elkaar groeien. Als het probleem verergert, beseft elke partij dat de oplossing zelfbeheersing is en men niet moet handelen op basis van emoties. De kwaliteit van een samenleving wordt bepaald door de kracht van tolerantie en vergeving. «Als jouw Heer het had gewild, had Hij de mensen tot één gemeenschap gemaakt, maar zij blijven het oneens 119 behalve zij met wie jouw Heer erbarmen heeft» /11. Vergeving is de brug die ons in staat stelt relaties op te bouwen en is een van de meest duurzame manieren om sociale relaties te kunnen versterken. Vergeving is een islamitisch morele grondhouding die in verschillende verzen in de Heilige Koran voorkomt en werd ook in de praktijk toegepast door sayyidoena Mohammed v.z.m.h. «berust in wat vergeven wordt, spoor aan tot goed gedrag en wend u af van de onwetenden» 7/199. Vergevingsgedrag behoort tot de eigenschappen van vrome mensen (al-mottaqien). «Vergeving is dichter bij de vroomheid (at-taqwa)» 2/137. Allah s.w.t. heeft de Koran geopenbaard en sayyidoena Mohammed v.z.m.h. met een geweldige boodschap gezonden die beschaafde waarden omvat. In de eerste plaats zijn de waarden van vergeving en verdraagzaamheid verankerd. Op de dag van de inname van Mekka zei sayyidoena Mohammed v.z.m.h. tegen Qureish: «Gaat heen, jullie zijn vrij om te gaan». Dit geweldige gedrag van sayyidoena Mohammed heeft geleid tot saamhorigheid en een vruchtbare samenleving. «De goede daad en de slechte daad zijn niet gelijk; weer die af met iets dat beter is. Dan zal hij, tussen wie en jou vijandschap was, zijn als een trouw verbondene» 41/37. Vergeven is een als het ware een gum die de sporen van het pijnlijke verleden verwijdert. Imam As-Shafi’i zei:

Toen ik vergaf en niemand haatte *** heb ik mezelf verlost van vijandigheid.

Vergevinggedrag bevrijdt ons van woede en stress en beschermt ons tegen fysieke en psychische klachten. Vergeving is een essentiële factor bij het ontwikkelen van een evenwichtige persoonlijkheid. De islam heeft voor ons een opvoedingsstijl opgesteld die ons immuun maakt voor psychische klachten. Daarom nodigt Allah s.w.t. ons in verschillende Koranverzen uit om onszelf te oefenen in het gedrag van vergeving. «schenk dan hartelijk vergeving» 15/85. Vergeving is de zuiverheid van de ziel, schoonheid van het hart en verlossing van wraakgedachten. Allah s.w.t. nodigt de mensen uit om de weg van de wijsheid te volgen en niet die van de emotionele gevoelens. Degene die vergeeft, geniet een betere gezondheid dan iemand die wraak zoekt. Het leven volgens het islamitische morele systeem helpt bij het omgaan met verschillende opvattingen. 

In onze dagelijkse relaties worden we blootgesteld aan meningsverschillen. Er ontstaan geschillen over een vraagstuk en...

Lees verder »

Spiritualiteit in tijden van tegenspoed

ثمرات الصلاة

We leven in deze dagen in  moeilijke tijden. We zijn getuigen van de verspreiding van de epidemie met zeer hoge getallen. Het leven van onze vaders en moeders en van veel mensen die aan chronische ziekten lijden wordt hierdoor bedreigd. In ons leven worden we onvermijdelijk geconfronteerd met zegeningen en tegenslagen en met gezondheid en ziekte. Weest krachtig en rustig en raakt niet in paniek als u of uw omgeving beproefd wordt. Elk begin heeft een einde. Ook elke epidemie heeft een beperkte duur. Vergeet niet: na ongemak komt gemak. Door beproeving wordt uw status verhoogd en uw beloning vergroot. Het pad van rampspoed is moeilijk begaanbaar. Dit pad is ook door onze voorouders ook bewandeld. Het bewustzijn van het pad waarop we ons bevinden, is een van de belangrijkste factoren die ons kunnen helpen om te leren omgaan met de nieuwe feiten. Toen de profeet Yunus v.z.m.h. bewust werd van de situatie waarin hij zat, wendde hij zich tot Allah, de Almachtige, en zei: «Er is geen God dan U, Heilig bent U. Ik behoorde tot de onrechtvaardigen» 21/87. Door een beter begrip van verhalen van de profeten kunnen we de epidemie beter bestrijden. Door preventief omgaan met de epidemie en onze geest te voeden met spiritualiteit zullen we in staat zijn, insha Allah, de epidemie het hoofd te bieden. De aanbidding van Allah s.w.t. is de vesting voor een moslim en het is een daad die  hem met zijn Heer verbindt. De salaat en du’a zijn de voeding voor onze geest en geruststellend voor onze  ziel. De bewegingen tijdens de salaat, zoals het staan, ar-rahoe’ (neerbuigen) en sudjoed (neerknielen) hebben een positieve invloed op onze geest en ons brein. Huthayfa ibn al-Yamaan zei

We leven in deze dagen in  moeilijke tijden. We zijn getuigen van de verspreiding van de epidemie met zeer hoge getallen...

Lees verder »

De islam en preventie bij een epidemie

De dood vanuit een islamitisch perspectief

De kernmerken van de islam zijn geschikt voor elk land, elk tijdperk en voor elke samenleving. De islamitische regels zijn altijd en overal flexibel. De islam komt met een visie die de mens van de afgrond van ondeugd weghaalt en naar waardigheid van de deugd brengt, van omgeving van vernedering naar de arena van waardigheid en van de wet van hebzucht naar de wet van de heer der werelden. Allah s.w.t. zegt: «Tot jou hebben we het Boek neergezonden als een verduidelijking van alles en als leidraad en barmhartig en goed nieuws voor de moslims» 16/89. De islam komt met vaste regels die niet beïnvloed kunnen worden door verandering van tijd of plaats en komt ook met regels die onderhevig zijn aan  verandering van tijd en plaats. Al-Koran al-Kariem laat ons weten dat ons sociale en religieuze leven worden beheerst door onveranderbare aspecten en regels en door variabelen. Vaste regels die het denken van de mens en zijn benaderingen in het leven beheersen, hebben zowel betrekking  op hemzelf als op zijn omgeving. Het naleven van de vaste regels zorgt ervoor dat de algemene doelstellingen (maqasies al-koliyya) voor de mens behouden blijven:  het behoud van de fundamenten van religie die niet beïnvloed kunnen worden door de menselijke begeerte en fundamenten die de menselijke waardigheid beschermen tegen misbruik en vernedering. De algemene doelstellingen bieden de mens veiligheid en stabiliteit, zodat hij zich kan wijden aan de bevordering van het sociale en spirituele welzijn in de samenleving. De islamitische regels, zowel de vaste  als de variabele, maken het islamitische gedachtegoed flexibel. Deze flexibiliteit maakt de islam in staat om overal en altijd aan de behoeften van het leven te voldoen. Een van de uitingen van de islam is dat hij middelen van vernieuwing heeft gefaciliteerd, zodat de interpretatie in elke situatie en op elke plaats voldoet. Om dit grote doel te kunnen bereiken, heeft Allah s.w.t. Koranverzen geopenbaard en heeft sayyidoena Mohammed v.z.m.h. wijze uitspraken gedaan. Ook hebben onze Schriftgeleerden  door de eeuwen heen strike regels opgesteld die oog hebben voor de behoefte van de mensen in alle situaties. Onder deze categorie vallen de volgende regels:  nood staat verboden toe,  het lijden dient verwijderd te worden,  het minste van twee kwaden moet gekozen worden om het zwaarste te vermijden, ongemak is een wezenlijke argument voor verlichting, het afweren van kwaad heeft voorrang boven het bevorderen van belang en oog hebben voor calamiteiten.  

De kernmerken van de islam zijn geschikt voor elk land, elk tijdperk en voor elke samenleving. De islamitische regels zi...

Lees verder »

Invloed van gevoelens op het menselijk gedrag

Zorg voor de ouders in de islam

Elke persoon beschikt over verschillende gevoelens. Deze beïnvloeden zijn omgang met zichzelf en met anderen. Alle menselijke waarnemingen worden beïnvloed door gevoelens. Gevoelens hebben een belangrijke functie in het menselijk leven. Psychologen hebben als volgt geprobeerd de gevoelens van de mens te identificeren: vreugde en verdriet, veiligheid en angst, rust en woede, bescheidenheid en arrogantie, waardigheid en vernedering, liefde en haat. Gevoelens worden vaak verdeeld in positieve en negatieve. In feite vormen positief en negatief niet de essentie van onze gevoelens: onze omgang met gevoelens en onze kijk daarop kunnen deze positief of negatief maken.  Gevoelens worden alleen dan een probleem wanneer ze ongedisciplineerd en onevenwichtig worden. In zo’n geval veranderen gevoelens in wangedrag en haat. Gevoelens kunnen lichaam en geest behoorlijk beïnvloeden. U kunt gevoelens vergelijken met een medicijn dat geneest als het correct wordt gebruikt en schaadt als de vereiste dosering overschreden wordt. Elke persoon drukt op zijn eigen manier emoties uit. Gevoelens spelen een belangrijke rol bij het beschermen of verwoesten van het menselijk leven. Als we bijvoorbeeld het gevoel van haat nemen: haat is een van de gevoelens die uit woede jegens een persoon of een situatie voortkomt. Woede is een van de gevoelens die iemands leven in één ogenblik in permanente ellende kan veranderen. Hoeveel familiebanden worden er verbroken, gezinnen en huwelijken  die uit elkaar vallen, burenruzies die ontstaan, doden die vallen en landen die vernietigd worden, alleen vanwege het gebrek aan beheersing van gevoelens. We lezen in de Hadieth boeken dat sayyidoena Mohammed v.z.m.h. de man die snel boos werd, heeft geadviseerd om zijn woede onder controle te houden. Aboe Hurayrah zei dat « Een man vroeg aan de Profeet v.z.m.h. advies, waarop de Profeet v.z.m.h. tot drie keer toe tegen hem zei: Word niet boos» Bochari. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. adviseerde de betreffende man om weg te blijven van de oorzaken die hem tot woede zouden kunnen brengen. Woede kan zowel het religieuze als het wereldse leven bederven. In het verhaal van Yunus v.z.m.h. geeft de Heilige Koran ons een les over de consequentie van negatieve gevoelens. «En Tha Noen, toen hij kwaad wegging en meende dat Wij geen macht over hem hadden» 21/87. Toen hij de slechte gevolgen van zijn negatieve gevoelens besefte, werd hij zich bewust van de genade van zijn Heer. Vervolgens toonde hij berouw. «En hij riep in de duisternis: is er geen God dan U. U zij geprezen! Ik was een van de onrechtplegers» 21/87. Allah’s vergeving heeft hem opnieuw gereinigd en een nieuwe toekomst voor hem geopend. «Toen verhoorden Wij hem en redden hem uit de nood» 21/87. De vraag is: is er dan woede die niet als negatief wordt gekenmerkt en ook niet tot bederf van het religieuze en wereldse leven leidt? Ja, woede kan ook fungeren om een onrechtvaardige situatie in goede banen te leiden.

Elke persoon beschikt over verschillende gevoelens. Deze beïnvloeden zijn omgang met zichzelf en met anderen. Alle mense...

Lees verder »

Evenwicht in wisselvalligheid van het leven

Moraliteit in de islam

In de afwisseling van dag en nacht worden wij per dag ouder. We weten niet wat ons ons te wachten staat en welke verrassingen wij in het leven nog tegen zullen komen. De afwisseling in het leven kan ons de ene dag blij maken maar de andere dag onaangenaam verrassen. In de Koran zegt Allah s.w.t.: «Dit soort dagen laten Wij onder mensen afwisselen» 3/140. Allah s.w.t. heeft de omstandigheden van het leven als een moment van bezinning gemaakt, zodat wij er lering kunnen trekken. Niets in het leven duurt voort, noch kracht, noch zwakte, noch gezondheid, noch ziekte, noch rijkdom, noch armoede. Ons leven wordt geleid door afwisselingen: tijden van angst en verdriet, zoals een donkere nacht, en tijden van vreugde en gemoedsrust, zoals een stralende dag. Allah s.w.t. zei: «En Hij is Degene Die de nacht en de dag doet afwisselen voor wie er een lering uit wil trekken of dankbaar wil zijn» 25/62. In ons dagelijks leven ervaren we gevoelens van verdriet en van vreugde. Maar hoe gaan we met de wisselvalligheden van het leven om? Zullen we die met acceptatie omarmen of ontkenning tegemoet treden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de schokkende gebeurtenissen die we in ons leven tegenkomen ons niet overmannen? Hoe kunnen we meer vertrouwen krijgen, ten eerste in Allah s.w.t. en ten tweede in ons vermogen om met de moeilijkheden waarmee we in het leven worden geconfronteerd om te gaan? Hoe kunnen we optimistisch blijven en toch voldoening uit het leven halen? Hoe kunnen we zorgen dat we onder het volgende vers vallen: «En Zij keerden weerom met genade en gunst van Allah. Geen kwaad overkwam hen en zij volgden Allah’s welgevallen na. Allah is vol van geweldige goedgunstigheid» 3/174. We kunnen helaas verdriet niet voorkomen, maar met Allah’s hulp kunnen we leren omgaan met emoties. Sayyidoena Mohammed richtte zich vaak tot Allah s.w.t. met de volgende du’aa: «O Allah, ik vraag U mij tevreden te laten zijn (accepteren) met wat mij overtreft na al-qadhaae» Tabarani. Acceptatie brengt rust en vrede in onszelf. Innerlijke rust is een belangrijk gevoel voor welbevinden. Innerlijke vrede is belangrijk in spannende situaties. Het menselijke hart wordt gerustgesteld door vertrouwen in Allah’s genade en door de acceptatie van wat zijn qadar hem brengt. De qadar wordt gedefinieerd als het ontstaan van gebeurtenissen in overeenstemming met de kennis van Allah, de Almachtige. De qadar heeft geen enkel verband met menselijke keuzevrijheid of dwang. Allah s.w.t. heeft het zo gewild om de mens in staat te stellen het vermogen en de wil tot zijn beschikking te hebben om keuzes te kunnen maken. Door acceptatie (tevredenheid) vindt men innerlijke rust. Door acceptatie kijkt men naar het leven met een oog van liefde en niet met een oog van kwaadheid. Wie is er gelukkiger dan iemand wiens gevoelens overvloedig van voldoening zijn?. 

In de afwisseling van dag en nacht worden wij per dag ouder. We weten niet wat ons ons te wachten staat en welke verrass...

Lees verder »

Middelen om kennis te vergaren

Powerpoint presentatie over religie versus wetenschap

De Koran vertelt ons over kennis en hoe we die kunnen verwerven. Het Heilige Boek noemt twee manieren om kennis te vergaren. De eerste heeft betrekking op de zichtbare wereld waarin de zintuigen en de rede de belangrijkste middelen zijn om kennis te vergaren. De tweede manier heeft betrekking op de onzichtbare wereld waarin de goddelijke openbaring het belangrijkste middel is om kennis te kunnen verwerven. In de Koran al-kariem staat dat in de zichtbare wereld horen, zien en rede de maatstaf voor kennis is. Allah s.w.t. zegt: «Allah bracht jullie uit de buiken van jullie moeders voort terwijl jullie niets wisten. En Hij gaf jullie het gehoor, het gezicht en het hart. Hopelijk zullen jullie dankbaarheid tonen» 16/78. Dit Koranvers benadrukt dat de mens wordt geboren zonder kennis te hebben van goed of kwaad, geen cognitieve vermogens en geen kunstzinnige vaardigheden bezit, maar wel in staat is om kennis te vergaren. Misschien is één van de meest existentiële vragen deze: is de mens van nature goed of slecht? Ethici en psychologen denken hier gevarieerd over: de analytische school gelooft dat de mens een oneerlijk wezen is en dat hij van nature slecht is. In tegenstelling tot deze pessimistische visie op de mens ziet het behaviorisme de mens als een blanco blad en zijn persoonlijkheid als het resultaat van zijn opvoeding en ervaring. De moslimgeleerden zijn van mening dat zowel goed als kwaad inherent zijn aan het menselijk wezen en dat er een bereidheid is om het pad van goed of kwaad te volgen. De sociale omstandigheden waarin een persoon leeft, opvoeding, opleiding, verwaarlozing en uitbuiting vormen zijn persoonlijkheid. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Elk kind wordt in staat van al-fitrah (natuurlijke aanleg) geboren, maar zijn ouders maken van hem een jood, christen of een Mazdeïst» Bochari. We kunnen uit deze Hadieth van de profeet v.z.m.h. concluderen dat wanneer een kind groeit in een barmhartige familie en een deugdzame omgeving, dan zullen zich in hem deugdzame principes en eigenschappen ontplooien. Maar wanneer een kind opgroeit in een sfeer van geweld en ontbering, dan zal dit gedrag bij hem haat opwekken. In de volgende Hadieth verwijst sayyidoena Mohammed v.z.m.h. naar deze betekenissen: «Er is geen vriendelijkheid in iets of draagt bij aan zijn schoonheid en wordt het van iets onttrokken of het wordt gebrekkig» Moslim. De profetische Hadieth bevestigt dat de manier waarop een persoon wordt behandeld, invloed heeft op zijn lichaam, ziel en rede. Het niveau van de menselijke ziel varieert afhankelijk van haar reactie op  verlichting van de goddelijke openbaring. Sommigen reageren op de goddelijke openbaring: dan zuivert en glinstert de ziel in haar imaan. Anderen wenden zich af van de goddelijke openbaring en worden blootgesteld aan begeerten. Allah s.w.t. zegt: «Bij de ziel en Wie haar vervolmaakt heeft. Hij Die haar haar zondigheid en haar vroomheid bijgebracht heeft. Hij die haar zuivert, zal wel slagen en verliest hij die haar bederft» 91/7-9.     

De Koran vertelt ons over kennis en hoe we die kunnen verwerven. Het Heilige Boek noemt twee manieren om kennis te verga...

Lees verder »

De visie van de Koran over het huwelijksverbond

Verloven & trouwen in de Islam

De islam besteedt veel aandacht aan het gezin, want dat is de kern van de samenleving. In haar schaduw komen gevoelens van liefde samen en krijgen de kinderen de juiste opvoeding. Het gezin is een belangrijke factor om de wereld leefbaar te houden. De stabiliteit van het gezin vormt een harde kern van deugd voor het gezin en voor de samenleving. Allah s.w.t. streeft ernaar om het gezin te beschermen door middel van het huwelijk; het huwelijk dat wordt versterkt door liefde en genade. Als het huwelijk het beste middel is dat Allah s.w.t. heeft gekozen om het menselijk leven voort te zetten op aarde, dan is het huwelijksverbond het belangrijkste verbond in de islam. Vanwege het grote belang van het huwelijk heeft Allah s.w.t. de huwelijksovereenkomst beschreven als een krachtige overeenkomst. In de Koran staat: «Hoe kunnen jullie het nemen terwijl jullie al tot elkaar gekomen zijn en zij met jullie een solide overeenkomst zijn aangegaan» 4/21. Overeenkomst betekent: de belofte die de echtgenoten aan elkaar hebben gegeven zoals respectvol met elkaar omgaan. Het huwelijksleven is een sociale instelling die gebaseerd is op normen die de band tussen man en vrouw versterken en ervoor zorgen dat rust en vrede binnen het gezin gewaarborgd wordt. Beide echtgenoten dienen deel te nemen aan de vervulling van elkaars wensen en het succes van hun huwelijksleven. Allah s.w.t. zegt: «En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht» 30/21. Degene die over dit vers nadenkt en over het huwelijksleven van verschillende mensen, die begrijpt dan het belang van liefde en genade binnen het gezin. Allah s.w.t. verwijst ons naar het gedrag dat zorgt voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Gebrek aan liefde en mededogen binnen het huwelijksleven is de oorzaak van crises voor veel mensen. Ruzie tussen koppels beïnvloedt niet alleen hun psychisch welzijn, maar leidt ook tot lichamelijke klachten en heeft negatief effect op het gedrag van kinderen. Allah s.w.t. heeft ons vereerd met de openbaring van de Koran; daarin vraagt Hij onze aandacht voor normen en waarden. In de Koran staat: «En gaat met hen volgens de normen van de gemeenschap. als jullie een afkeer van hen hebben, dan zijn jullie misschien wel afkerig van iets waar Allah toch veel goeds in heeft gelegd» 4/19. Beste moslim en moslima, als je over de betekenis van dit vers nadenkt, dan vind je dat elke man of vrouw beschikt over een bepaalde schoonheid en over bepaalde gebreken. Je ziet in het dagelijks leven dat mensen meer gericht zijn op negatief gedrag van een ander dan op positief gedrag.  De echtgenoten dienen te focussen op elkaars positief gedrag en elkaars negatief gedrag te vergeven. Want het focussen op positief gedrag bevordert de onderlinge genegenheid.

De islam besteedt veel aandacht aan het gezin, want dat is de kern van de samenleving. In haar schaduw komen gevoelens v...

Lees verder »

Lessen in de islamitische geloofsleer

Mekka - Kaaba

«En Wij hebben voor jouw tijd geen gezant gezonden zonder dat Wij hem geopenbaard hebben dat er geen God is dan IK;  dient Mij» 21/25. Geloof is een natuurlijk menselijk verschijnsel. Het is verbonden met de geest, de ziel en het leven van de mens. Het geloof speelt een belangrijke rol in het menselijk leven en in de vorming van de persoonlijkheid. Geloofsleer beantwoordt veel van de levensvragen die in het menselijk hoofd opkomen en helpt om verwarring weg te nemen. Geloofsleer heeft gezag over het menselijk denken en heeft ook een grote invloed op het gedrag. Elke fout in de menselijke geloofsleer kan leiden tot gevaarlijk gedrag en ontsporing in het leven. De geloofsleer dient als steunpilaar om trouw te blijven aan principes en bewerkstelligt verandering in menselijk gedrag en emoties. De gelovige vindt rust in zijn geloof ondanks moeilijke levensomstandigheden, zoals sociale-, economische- en gezondheidsproblemen. Hij geniet van een goede moraal. Al-Imaan in Allah s.w.t. beschermt de mens tegen onrust en verwarring en creëert een sfeer vol rust en hoop. In deze context zei sayyidoena Mohammed v.z.m.h.: «Rijkdom is niet het hebben van veel bezittingen, maar rijkdom is de rijkdom van de ziel» Bochari. Van oudsher wordt de mens getroffen door wanhoop, zoals in de Koran wordt aangeduid: «Als hem (de mens) het kwaad treft dan is hij wanhopig»41/49. De islamitische geloofsleer bevordert innerlijke kracht die standvastig blijft in moeilijke tijden. Door de kracht van het geloof worden moslim en moslima net overweldigd door wereldcrises. De fundamenten van de geloofsleer, die sayyidoena Mohammed v.z.m.h. heeft vastgelegd, zijn als een goede boom met een blijvende vrucht, Levensduur en levensmoeilijkheden hebben hier geen invloed op. Allah s.w.t. zegt: «Heb jij niet gezien hoe Allah een goed woord vergelijkt met een goede boom waarvan de wortel stevig staat en de takken tot in de hemel reiken. Hij geeft ten alle tijde met de toestemming van zijn Heer vruchtopbrengst» 14/24-25. Al-imaan in Allah s.w.t. is een stevige vesting die de mens beschermt tegen de aanvechtingen van het kwaad, die kunnen leiden tot gedrag dat zichzelf of anderen schaadt. Daarom beval Allah, de Almachtige, ons om ons aan de leiding van de Koran te houden. Hij zei: «Deze Koran leidt tot dat wat juist is en verkondigt aan de gelovigen die de deugdelijke daden doen dat er voor hen een grote beloning is» 17/9.

Kenmerken van de islamitische geloofsleer (‘aqieda)

De islamitische geloofsleer zuivert de geest van bijgeloof, versterkt in de ziel de betekenissen van het goede en geeft innerlijke rust. In de Koran staat: «als er dan van Mij een leidraad tot jullie komt, dan hebben zij die Mijn leidraad volgen niets te vrezen, noch zullen zij bedroefd zijn» 2/38. Het belangrijkste kenmerk van de islamitische geloofsleer is ar-rabaaniyah (goddelijkheid). Haar fundamenten zijn Allah’s openbaring. De betrouwbare geest, Djibriel, vrede zij met hem, was degene die de fundamenten van de geloofsleer naar sayyidoena Mohammed, vrede zij met hem, bracht. De islamitische geloofsleer is niet gebaseerd op volkstraditie, noch op vooronderstelling of twijfel van mensen, maar op een islamitisch overtuigend bewijs: de Koran en de Hadieth. Zij spreken de mens aan in zijn relatie tot het universum en het leven. Zij geven hem ook op een alomvattende of gedetailleerde manier inzicht in het bovennatuurlijke leven. Dit gaat gepaard met de fitra (natuurlijke aanleg) van de mens; hij is vrij om te kiezen tussen geloof en ongeloof. In de Koran staat: «Wij hebben hem de goede weg gewezen, of hij dankbaar of ondankbaar is» 76/3. De islamitische geloofsleer is gebaseerd op het principe van overtuiging en niet op dwang. Door haar fundamenten wordt het verstand overtuigd en de ziel gerustgesteld. Allah s.w.t. dwingt de mensen niet tot gehoorzaamheid of tot het plegen van zonde. Want als Allah s.w.t. mensen dwingt tot gehoorzaamheid, dan vervalt de beloning en als Hij hen dwingt tot het plegen van zonde, dan vervalt de straf. In deze context zei imam Ali, moge Allah tevreden over hem zijn, «Allah, de Almachtige, beval de mensen vrijwillig het goede te doen en verbood hen het kwade als een waarschuwing. Hij wordt niet gehoorzaamd door verslagenheid en Hij wordt niet gehoorzaamd door dwang …..  » Nahdj al-bal’ah. De geloofsleer die gebaseerd op de Koran al-kariem bevrijdt de mens van de leer van onderdrukking. Allah s.w.t. zegt: «er is geen dwang in de godsdienst » 2/256. Dit vers benadrukt een centraal vraagstuk en een duidelijk feit: het beleven van het geloof kan niet door middel van dwang, maar door middel van keuze en overtuiging. Religie is de overtuiging die tot rust in het hart leidt, zodat men zich vrijwillig aan zijn leer kan wijden. Dwang brengt geen religie voort, maar brengt hypocrisie en bedrog voort. Iemand dwingen tot geloof brengt geen geloof voort en iemand dwingen tot de islam brengt geen islam voort. Een persoon kan alleen dan een gelovige moslim zijn, als hij overtuigend is dat Allah s.w.t. zijn Heer is, de islam zijn religie en Mohammed v.z.m.h. zijn profeet .

«En Wij hebben voor jouw tijd geen gezant gezonden zonder dat Wij hem geopenbaard hebben dat er geen God is dan IK;  die...

Lees verder »

Gematigde uitingen in het gedrag van onze profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

Het bevredigen van materiële en spirituele behoeften, zonder enige tekortkoming of buitensporigheid, leidt tot het ontwikkelen van een gezonde en evenwichtige persoonlijkheid, zowel in de overtuiging als in het gedrag. Dit leidt tot innerlijke rust en lichamelijke ontspanning. Gematigd eten, drinken, voldoende lichaamsbeweging en spirituele bewustwording beschermen ons tegen geestelijke en lichamelijke klachten en versterken onze innerlijke rust. Evenwichtigheid behoort tot een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan een stabiel leven. Evenwichtigheid zorgt ervoor dat je aan je materiële en geestelijke behoeften voldoet, zonder enige tekortkoming of buitensporigheid. De Heilige Koran wijst ons op een gematigde levenshouding om aan onze geestelijke en materiële verlangens te voldoen. Hierover staat in de Koran: «Zo hebben Wij jullie gemaakt tot een evenwichtige gemeenschap» 2/143. De Koran heeft het genot van goed eten en schoonheid van kleding, zonder enige vorm van buitensporigheid aanbevolen. Een van de voorbeelden uit in de Koran die in betrekking hebben op schoonheid en gematigd eten en drinken zijn: «O kinderen van Adam, draagt jullie mooie kleding bij elke moskee. En eet en drinkt, maar weest niet verkwistend. Hij bemint de verkwisters
niet.» 7/31. Al-Koran al-kariem wijst ons ook op de gematigdheid in lopen en spreken. Allah s.w.t. zegt: «En wees gematigd in je lopen en spreek met zachte stem. De afschuwelijkste stem is immers de stem van ezels» 21 /19. Het tonen van de gunsten van Allah, de Almachtige, is een van de meest lovenswaardige menselijke eigenschappen. Hierover zei sayyidoena Mohammed v.z.m.h.: «Allah houdt ervan om de sporen van Zijn gunsten te zien bij zijn dienaren» Tirmithi. Het is onaanvaardbaar dat men zichzelf of zijn gezin het genot van Allah’s gunst te ontnemen. Evenzo is verspilling onaanvaardbaar: gematigdheid moet onze verlangens in balans brengen. Allah s.w.t. bevordert de gematigdheid als volgt: «Houd je hand niet aan je hals gebonden en strek haar ook niet helemaal uit, want dan zul je met verwijten overladen beschaamd terneerzitten» 17/29. Gematigdheid bevordert:

  1. bescheidenheid
  2. respect
  3. wijsheid
  4. innerlijke vrede
  5. en vormt een buffer tegen psychische klachten

Het bevredigen van materiële en spirituele behoeften, zonder enige tekortkoming of buitensporigheid, leidt tot het ontwi...

Lees verder »