Zorg voor de ouderen in de islam

Zorg voor de ouders in de islam

De zorg voor het welbevinden van ouderen en hen voorzien van een fatsoenlijk leven behoort tot de fundamenten van de beschaving en tot de goede daden. De ouderdom is één van de fasen van het leven; deze behoort tot één van de goddelijke wetten. De oudere heeft zich in de kracht van zijn leven grote opofferingen getroost met het oog op een betere toekomst voor de samenleving en voor de toekomstig generaties. Nu kan hij blootgesteld worden aan verschillende vormen van kwetsbaarheid, vooral als men een zekere leeftijd heeft bereikt en slecht ter been is geworden. Allah s.w.t. zegt: ﴾Allah is Degene Die jullie heeft geschapen uit een zwak (lichaam), daarna maakt Hij na zwakte sterkte, waarop Hij van sterkte zwakte en ouderdom maakt. Hij schept wat hij wil, en Hij is de Alwijze, de Almachtige﴿ 30/54. De sociale veranderingen die plaatsvinden in de hedendaagse samenleving brengen een aantal negatieve aspecten in ons leven met zich mee. Dat heeft in het algemeen geleid tot het verwaarlozen van een deel van de ouderen. Hun inzet in het verleden verplicht ons om hen niet in isolement en eenzaamheid terecht te laten komen en hen niet door hun kwetsbaarheid ten prooi te laten vallen aan de zwakte die hen treft in hun laatste levensfase, nadat zij alles opgeofferd hebben voor de toekomstige generaties.

De zorg voor het welbevinden van ouderen en hen voorzien van een fatsoenlijk leven behoort tot de fundamenten van de bes...

Lees verder »

De Hadj-rituelen zijn gelijk aan spirituele oefeningen die de rust in de ziel van pelgrims brengen

Mekka - Kaaba

De periode van de jaarlijkse Hadj is weer aangebroken. We zijn door een nieuwe spirituele periode overschaduwd. Het is de periode van al-Hadj, waarbij we de verlangens van veel moslims zichtbaar zien worden om gehoor te geven aan de oproep van Allah s.w.t. om Zijn huis te bezoeken. In de koran zegt Allah s.w.t. tegen Ibrahim v.z.m.h. «En verkondig onder de mensen de Hadj, zij zullen te voet naar jou komen of op magere kamelen, vanuit elke ver gelegen bergpas, zodat zij getuigen zijn van de voordelen voor hen en de naam van Allah uitspreken op de bekende dagen» 22/27. Ibn Abbas, Moge Allah tevreden over hem zijn, zei: «Toen Ibrahim v.z.m.h. klaar was met de bouw van al-ka’bah zei hij: O Mijn Heer, ik ben klaar met de bouw van de ka’bah. Allah zei: “verkondig de Hadj onder de mensen.” Hij zei: Mijn Heer, wie gaat mijn oproep horen? Allah zei: u moet de oproep doen en ik laat het horen aan de mensen. Vervolgens zei Ibrahim v.z.m.h. wat moet ik dan zeggen? Allah, de Almachtige zei: zeg: de Hadj is jullie voorgeschreven: de bedevaart naar het oude huis. Alles tussen de aarde en de hemel heeft hem gehoord. U ziet niet dat zij van de einden der aarde komen en de talbiyyah hardop uitspreken» Al-haakim. Ibrahim v.z.m.h. besteeg de berg Abie qobeis en riep de mensen op: ‘O mensen, Allah heeft u geboden de bedevaart naar dit huis te verrichten. Hij beloont u met het paradijs en beschermt u tegen de kwelling van het vuur. Verricht de Hadj. Vervolgens zei Ibn Abbas: de oproep van Ibrahim werd beantwoord door wie in de mannelijke ruggengraat en in baarmoeders zitten met labayka Allahoema, labayka» Qortobi.

De periode van de jaarlijkse Hadj is weer aangebroken. We zijn door een nieuwe spirituele periode overschaduwd. Het is d...

Lees verder »

De spirituele en gezondheidsvoordelen van het vasten van de Ramadan

Het hart in de Koran

De maand Ramadan is een maand waarin we het pad van het paradijs betreden en ons van het pad van de hel afkeren. De maand Ramadan is een maand waarin we blijven streven naar het verrichten van goede daden en ons onthouden van verwerpelijke handelingen en gedrag. De Ramadan is een kans voor ieder die zegen, genade en vergeving wil ontvangen van Allah, de Almachtige. Het is een maand waarin de moslims zich overgeven aan Allah, de Almachtige, om vroomheid in zichzelf op te wekken: door het verrichten van de salaat, vasten van de Ramadan, reciteren van de Koran en het schenken van liefdadigheid aan de behoeftigen. Het vasten van de Ramadan kan samengevat worden in drie aspecten: leefstijl corrigeren, studeren van de Koran en conform zijn principes handelen en vernieuwen van de intentie en de belofte aan Allah. Wat betreft leefstijl corrigeren: iedere moslim dient in deze gezegende maand de kans te nemen om zich tot Allah s.w.t. te bekeren en zich te onthouden van alles wat in strijd is met de islamitische waarden. Iedere moslim dient gehoor te geven aan de volgende oproep van Allah, de Almachtige: ﴾Vlucht dan tot Allah; ik ben voor jullie een duidelijke waarschuwer van Hem﴿ 51/50. Fouten begaan kunnen vaak de bron van inspiratie zijn om het eigen gedrag te evalueren en het levenspad te corrigeren.

De maand Ramadan is een maand waarin we het pad van het paradijs betreden en ons van het pad van de hel afkeren. De maan...

Lees verder »

Het vasten is het optreden tegen de begeerten van de ziel, ook wel jihad an-nafs genoemd

Zelfreflectie in de maand Ramadan

De harten van de moslims kijken uit naar de komst van de heilige maand Ramadan. Zij wachten op de gezegende uitstraling van het vasten, zodat Allah, de Almachtige, de duisternissen en het onrecht die de moslims omringen, wegneemt. De orkaan van het kwaad heeft een groot deel van de islamitische landen verpauperd en grote chaos veroorzaakt. Wanneer zal de Ramadan ons leven van het negatieve- naar het positieve veranderen? Wanneer zal de vernietiging van welvaart en cultureel erfgoed stoppen en zich omkeren naar het ontwikkelen van dit erfgoed? Zelfs in de gezegende maand waarin de heilige boeken werden geopenbaard wordt de waardigheid van de moslims in de naam van de islam geschonden. De profeet v.z.m.h. zei: «Op de eerste nacht van de Ramadan werden de geschriften van Ibrahiem geopenbaard, op de zesde dag van de Ramadan werd de Torah geopenbaard, op de dertiende dag van de Ramadan werd het Evangelie (Indjiel) geopenbaard, op de achttiende dag van de Ramadan werd de Zaboer (psalmen) geopenbaard en op de vierentwintigste dag van de Ramadan werd de Koran geopenbaard» Ahmed. Allah s.w.t. zegt over de openbaring van de Koran: ﴾Wij hebben het in een gezegende nacht neergezonden﴿ 44/3. Allah’s vrijgevigheid en Zijn enorme zegen hebben ons een gezegende maand geschonken, waarin de verdiensten van goede daden meervoudig worden beloond. Het is een geweldige kans om:

  1. onze levensstijl te verbeteren,
  2. onze gedachten en overtuigingen te corrigeren
  3. en ons gedrag te beoordelen.

De harten van de moslims kijken uit naar de komst van de heilige maand Ramadan. Zij wachten op de gezegende uitstraling...

Lees verder »

Rechtsgeldigheid van verloving in de islam

Verloven & trouwen in de Islam

Allah s.w.t. heeft de echtelijke relatie tussen man en vrouw in de Koran al-kariem gefundeerd. Uit het oogpunt dat het huwelijk de kracht van het gezin en de basis voor een succesvolle samenleving is, heeft de profetische Soennah de relatie tussen man en vrouw tot in detail uitgewerkt en ook de gedragsregels daarvoor duidelijk opgesteld. Allah s.w.t. heeft de instelling van het huwelijk als een solide handvest beschouwd.  Hij, de Almachtige zegt: ﴾Hoe kunnen jullie het nemen terwijl jullie al tot elkaar gekomen zijn en zij met jullie een solide overeenkomst zijn aangegaan﴿ 3/21. Voor een eerbaar leven heeft Allah s.w.t. in de mens driften geschapen; sommigen daarvan behoren tot de sterkste driften in de mens die niet vermeden kunnen worden. Allah s.w.t. heeft de mens ook een eervolle wijze en een zuivere manier gewezen om die driften te kunnen bevredigen: een manier die innerlijke rust geeft en verlangen naar wat haram is, vermijdt en zo de samenleving tegen zedeloosheid en de kinderen tegen verwaarlozing beschermt. Het huwelijk in de schaduw van liefde,

Allah s.w.t. heeft de echtelijke relatie tussen man en vrouw in de Koran al-kariem gefundeerd. Uit het oogpunt dat het h...

Lees verder »

Het wonder van al-Israa’ en al-Mi’raadj (De Nachtreis)

Al aqsa moskee - de nachtreis - israa' & mi'raadj

Een scherpzinnige moslim trekt lessen uit de gebeurtenissen van de geschiedenis en daarvan kan men vele vruchten van plukken. Het bestuderen van de biografie van de profeet v.z.m.h. en het diep nadenken over de belangrijkste onderwerpen die daarin voorkomen, kunnen als een vuurtoren fungeren. Het leidt tot het rechte pad, tot inzichten en helpt de mens om zijn situatie te verbeteren en zijn wensen waar te maken. Allah de almachtige vertelt in de heilige koran over gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben en vervolgens sluit Hij het verhaal af met de volgende vers:  ﴾Daarin is een les voor hen die inzicht hebben ﴿ 24/44. Of met  ﴾Zeker in het verhaal over hen is een les voor de verstandige ﴿ 12/111. Vandaag wil ik stil staan bij een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de profeet v.z.m.h. – het is al-israae en al-mi’raadj-. Volgens sommige overleveringen hebben al-israae en al-miraadj op de 27ste dag van radjab plaatsgevonden.

Een scherpzinnige moslim trekt lessen uit de gebeurtenissen van de geschiedenis en daarvan kan men vele vruchten van plu...

Lees verder »

De vruchten van de salaat

Salaat, het islamitisch gebed & haar effect

Allah s.w.t. zei: En verricht de salaat aan het begin en aan het einde van de dag en aan het begin van de avond. De goede daden verdrijven de slechte. Dit is een vermaning voor hen die gedenken. * En wees geduldig, Allah laat het loon van hen die goed doen niet verloren gaan. Hoed 114. Allah s.w.t. wijst ons hier op de voeding van de ziel. Hij raadt ons ook aan om de dag met het verrichten van de salaat en de thikr te openen en ook te sluiten. In feite zorgt de salaat voor een zuiveringsproces van onfatsoenlijk gedrag. De salaat voedt de ziel spiritueel en leidt tot innerlijke rust. Allah s.w.t. heeft de salaat als een plechtige belofte gemaakt tussen Hem en zijn dienaren. Hij heeft Zijn gezanten opgedragen om hun volken tot de salaat op te roepen: daarmee kunnen zij kracht krijgen om de moeilijkheden in het leven te overwinnen en om de opkomende begeerte te verdringen.

Allah s.w.t. zei: En verricht de salaat aan het begin en aan het einde van de dag en aan het begin van de avond. De goed...

Lees verder »

De gevolgen van despotisme en de verdiensten van bescheidenheid

Koranvers over arrogantie & bescheidenheid

Allah s.w.t. zegt: ﴾Dat Huis van het Hiernamaals schenken Wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf zaaien; het goede einde is voor de Moettaqoen. Zij die goed doen worden er beter voor beloond, maar zij die kwaad doen, worden slechts vergolden naar datgene wat zij deden ﴿ 28/83,84.  Als we dit vers bestuderen, dan zien we dat het evenveel betekenissen als eigenschappen beschrijft en evenveel moreel gedrag waarnaar een mens zich moet gedragen. Het is van belang dat ieder zichzelf afvraagt wat dit vers voor hemzelf kan betekenen. Degenen die zich niet zo hoogmoedig opstellen, niet onderdrukken zijn noch oneerlijk zijn, noch zonde begaan noch de mensenrechten schenden: aan hen belooft Allah s.w.t. rust in het wereldse leven en zaligheid in het hiernamaals. Bescheidenheid siert het gedrag van een al-moe’min en al-moe’mina en past perfect bij het karakter van een vrome man en vrouw. Zij wensen het goede voor alle mensen, gaan goed om met hun medemens, doen zich niet groot voor en zijn niet eigenzinnig. De Almachtige Allah legt in dit vers de nadruk op twee belangrijke kwesties: de eerste kwestie is bescheidenheid en rechtvaardigheid. Beste mensen, er is behoefte aan bescheidenheid en rechtvaardigheid binnen onze gezinnen, binnen onze verwantschap en binnen onze samenleving; en ook aan rechtvaardigheid voor alle mensen ongeacht hun levensbeschouwing, huidskleur en hun geslacht. Bescheidenheid en rechtvaardigheid zijn belangrijke basisnormen voor een succesvol leven.

Allah s.w.t. zegt: ﴾Dat Huis van het Hiernamaals schenken Wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en ge...

Lees verder »