Allah is over alles opziener

Zelfreflectie in de maand Ramadan

Allah s.w.t. heeft in verschillende verzen van de Koran geopenbaard dat Hij toezicht houdt op alle schepselen: hij kent hun situatie en ziet hun daden. De kennis van Allah s.w.t. omvat alles wat in gedachten van mensen omgaat en alle gevoelens die in hun harten opkomen. Allah s.w.t. zegt: «Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert. Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader. Wanneer de beide ontvangers, aan de rechter – en aan de linkerzijde zitten te schrijven, kan hij geen woord uitbrengen zonder dat er een bewaker klaarstaat» 50/16-18. De kennis van Allah s.w.t. is niet door onwetendheid voorafgegaan, wordt noch door vergeetachtigheid getroffen, is noch aan tijd of plaats gebonden. Perfectionering van het heelal is een duidelijk bewijs voor de alomvattende kennis van Allah s.w.t. en zijn volmaakt bestuur. In de Koran staat:

Allah s.w.t. heeft in verschillende verzen van de Koran geopenbaard dat Hij toezicht houdt op alle schepselen: hij kent...

Lees verder »

Het begrip normen en waarden

Vrede

Normen en waarden zijn de basis voor stabiliteit en welvaart van een samenleving. Deze hebben alleen dan positieve invloed op de samenleving wanneer zij in het kader van het recht op gelijkheid voor alle mensen gegarandeerd worden; dit is het principe dat alle mensen gelijkwaardig zijn en gelijke rechten hebben. We spreken hier over waarden die gedefinieerd worden als opvattingen die een grote invloed hebben op het gedrag en op de besluitvorming van mensen. We moeten wel erkennen dat er in termen van praktische uitvoering een verschil is tussen de Westerse en de islamitische waarden. Het is een natuurlijk verschil; dit bevestigt dat de wereld niet alleen uit een beschaving en uit een cultuur bestaat, maar uit verschillende beschavingen, volkeren, nationaliteiten en religies. Het waardenvraagstuk is het oudste waarover tussen verschillende intellectuele denktanks wordt gediscussieerd. Hoewel ze het eens zijn over de algemene morele waarden, verschillen ze wat betreft bronnen, begrippen en criteria. De meningen van denkers over de bronnen van normen en waarden zijn gevarieerd. Sommigen zijn van mening dat de gewoonten van een samenleving de basis voor normen en waarden zijn. Anderen zeggen dat de rede de basis is en anderen weer vinden deze in het menselijk geweten, gevoelens en emoties.

Normen en waarden zijn de basis voor stabiliteit en welvaart van een samenleving. Deze hebben alleen dan positieve invlo...

Lees verder »

De astronomische berekeningen is de meest geschikte manier voor moslims in Europa om een nieuwe islamitische maand te bepalen

Het islamitisch gebed

De edele Koran richt zich op kosmische verschijnselen op een zeer interessante wijze. Hij noemt die globaal zonder uitleg en in detail te treden, waardoor hij de ruimte voor mensen laat om die zelf te bestuderen. Het is van belang om hier te noemen dat de edele Koran geen boek van wetenschappelijke theorieën is, maar wel een boek van begeleiding (hidaya), zingeving en een boek dat zowel het individu als de samenleving naar een fatsoenlijk leven kan leiden. Allah s.w.t. zegt: «Deze Koran leidt tot dat wat juister is en verkondigt aan de gelovigen die de deugdelijke daden doen dat er voor hen een grote beloning is» 17/9.  Uit onze lezingen van de Koran wordt ons steeds duidelijker dat veel kosmische verschijnselen die in de Koran genoemd zijn, vandaag de dag door de wetenschap worden ontdekt. Het boek van onze Heer bevat wetenschappelijke feiten die de wetenschap door de eeuwen heen hebben overweldigd. Hierdoor is het goddelijke boek een getuigenis voor alle mensen. Allah s.w.t. noemde de kosmische verschijnselen die een relatie hebben tot rituelen. Enkele hiervan die in de Koran genoemd zijn: de zon en de maan. De zon en de maan zijn twee belangrijke tekeningen van Allah s.w.t. en hebben ook een belangrijk aandeel bij het bepalen van perioden en tijden van aanbiddingen in de islam. Vooral in de Ramadan heeft de maan een belangrijke rol bij het bepalen van het begin en het einde van het vasten en de zon is van groot belang bij het bepalen de lengte van de vastendag.

De edele Koran richt zich op kosmische verschijnselen op een zeer interessante wijze. Hij noemt die globaal zonder uitle...

Lees verder »

Normen en waarden van de Ramadan

Zelfreflectie in de maand Ramadan

Het licht en de genade van de Ramadan hebben ons overschaduwd. De Ramadan heeft de huizen van moslims en moslima’s verlicht door zijn goedheid en reinheid. De Ramadan is gekomen om mensen tot wilskracht en vastberadenheid op te voeden. Hij versterkt hun geduld en hun zachtmoedigheid. In de Ramadan verdragen de moslims en de moslima’s het gevoel van dorst en de bitterheid van honger. De moslims en moslima’s spannen zich in om zichzelf af te houden van begeerte en van het volgen van verleidingen,  met als doel de beloning van Allah s.w.t. in ontvangst te nemen. De Ramadan laat de moslims en moslima’s aan de situatie van de armen denken. De armen en rijken zijn gelijk in de Ramadan. Ieder vast voor zijn Heer en wenst van Hem vergeving. Men houdt op met eten en drinken op hetzelfde tijdstip en verbreekt het vasten weer op hetzelfde moment. De hele dag is iedereen gelijk wat betreft honger en dorst. Wij vormen één gemeenschap en richten ons tot één God. Allah s.w.t. zegt:﴾Deze gemeenschap van jullie is één gemeenschap en Ik ben jullie Heer; aanbidt Mij﴿21/92.

Het licht en de genade van de Ramadan hebben ons overschaduwd. De Ramadan heeft de huizen van moslims en moslima’s verli...

Lees verder »

De spiritualiteit van de Ramadan

Salaat, het islamitisch gebed & haar effect

Het aantal uren dat we dit jaar vasten is ongeveer 19. Daarom is het van belang dat de vastende persoon alert dient te zijn op de effecten van het vasten op zijn gezondheid; dit geldt in het bijzonder voor zieken en ouderen. Een vastende persoon dient altijd de sohour maaltijd te nemen. Ter compensatie van het verliezen van voedingsevenwicht tijdens het vasten, dient men voedsel te nemen dat alle voedingsstoffen bevat. Voedings- en gezondheidsdeskundigen raden ons aan om gevarieerd te eten, niet te veel, minder verzadigd vet gebruiken en voldoende water te drinken. Gezonde voeding betekent  een juiste verhouding tussen koolhydraten, eiwitten en onverzadigd vet. Mensen met gezondheidsklachten dienen hun arts te raadplegen voordat ze het besluit nemen om te vasten, zodat zij geen gezondheidsschade kunnen oplopen tijdens de gezegende maand Ramadan. Allah s.w.t. heeft het vasten tijdens de maand Ramadan voorgeschreven voor ieder die gezond is, niet op reis is en in staat  om te vasten. Hij, de Almachtige, heeft zieken, reizigers, ouderen en andere personen om bepaalde redenen tijdelijk of definitief vrijgesteld van het vasten, afhankelijk van de situatie. De edele Koran is expliciet over de vrijstelling van chronische zieken van het vasten.

Het aantal uren dat we dit jaar vasten is ongeveer 19. Daarom is het van belang dat de vastende persoon alert dient te z...

Lees verder »

Vrede en veiligheid in de islam

Vrede

Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden van het leven. Deze behoort tot de eerste levensbehoeften en is een van de gunsten van het leven die Allah s.w.t. aan mensen heeft geschonken, zodat zij maatschappelijke welvaart kunnen bevorderen en Allah s.w.t. aanbidden. In het verhaal van Adam v.z.m.h. lezen we dat de eigen veiligheid en die van het gezin en eigendom tot de basis van het leven behoren. Allah s.w.t. zegt: «Hij zei: daalt af, jullie zijn elkaars vijanden, en voor jullie is er op de aarde een verblijfplaats en een genieting tot een bepaalde tijd. Hij zei: daarop zullen jullie leven, daarop zullen jullie sterven en daaruit zullen jullie te voorschijn gebracht worden» 7/ 24-25. Als de veiligheid ontbreekt, dan is het leven onaangenaam en kan men zijn aanbiddingen niet naar behoeden verrichten. In de schaduw van vrede en veiligheid kan elke burger zijn plichten ten opzichte van zijn Heer, zijn land en de samenleving nakomen. In de schaduw van vrede en veiligheid leven mensen in welvaart en stabiliteit. Het eerste wat sayyidona Ibrahiem v.z.m.h. deed toen hij naar Mekka ging was het volgende: hij vroeg Allah s.w.t. Mekka en haar bewoners met vrede en veiligheid te zegenen. In de Koran staat: «en toen Ibrahiem zei: Mijn Heer, maak dit land tot een veilige plaats

Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden van het leven. Deze behoort tot de eerste levensbehoeften en is een v...

Lees verder »

De schepping van de mens en zijn opstanding

Salaat, het islamitisch gebed & haar effect

Een moslim heeft de volgende vraag gesteld: wat is het lot van een moslimorgaan dat in het lichaam van een niet moslim of van een zondige moslim is getransplanteerd? Allereerst, Allah s.w.t. schiep de mens in de beste gestalte en maakte hem tot een teken van Zijn groot vermogen en van Zijn geweldige schepping. Daarom heeft Allah s.w.t. de mensen opgeroepen om over hun bestaan dieper na te denken, zodat zij misschien hun Heer beter leren kennen en meer inzicht krijgen in de essentie van hun bestaan. Allah s.w.t. zegt: «De mens moet maar eens kijken waaruit hij geschapen is. Hij is geschapen uit gutsend vocht, dat tussen de lendenen en de ribben te voorschijn komt. Om hem terug te brengen, daartoe heeft Hij de macht, op de dag dat de geheimen worden getoetst» 86/5. In de Koran en in de Soennah staan verschillende teksten die de mensen zullen helpen om de wetenschappelijke feiten te ontdekken.

Een moslim heeft de volgende vraag gesteld: wat is het lot van een moslimorgaan dat in het lichaam van een niet moslim o...

Lees verder »

De patient tussen bijgeloof en geneeskunde

Allah s.w.t. schiep de mensen zonder dat zij enig kennis te hebben. De mens begon langzaam kennis op te doen met de principes van het leven en haar geheimen stapsgewijs te ontdekken, totdat hij een vergevorderd stadium van kennis en een grote ontwikkeling op verschillende gebieden van de wetenschap had bereikt. Hierover zegt Allah s.w.t. het volgende: «Allah heeft jullie terwijl jullie niets wisten uit de buiken van jullie moeders voortgebracht. Ook heeft Hij aan jullie gehoor, gezichtsvermogen en een hart gegeven, opdat jullie dank zullen betuigen» 16/78. De studie van de geschiedenis van het ontstaan van de geneeskunde is ook de studie van de ontwikkeling van de menselijke filosofie: hoe de mens zijn moeilijke levensomstandigheden structureel kon verbeteren om te kunnen overleven. Het mensenleven was kort, niet meer dan dertig jaar; dankzij de medische ontwikkelingen steeg de gemiddelde leeftijd van mensen in onze moderne tijd naar tachtig jaar. De menselijke gezondheid is een weerspiegeling van onze sociale omstandigheden.

Allah s.w.t. schiep de mensen zonder dat zij enig kennis te hebben. De mens begon langzaam kennis op te doen met de prin...

Lees verder »

Zorg voor je ouders is de weg naar succes

Zorg voor de ouders in de islam

Allah s.w.t. heeft in het hart van ouders  gevoelens van onvoorwaardelijke liefde, barmhartigheid en zorg voor hun kinderen gelegd. Hij s.w.t. heeft hen bevolen om hun kinderen de beste namen te geven, goede manieren te leren en nuttige kennis over te dragen. Degenen die in de opvoeding van hun kinderen vooral aandacht geven aan het liefhebben van Allah, zijn gezant Mohammed –vrede zij met hem- zijn Boek en de soennah van de profeet Mohammed v.z.m.h. , die hebben een juiste investering gedaan, zowel voor dit leven als voor het Hiernamaals. In dit leven zal het kind voor zijn ouders zorgen in het geval van ouderdom, zwakte en ziekte en het Hiernamaals zal de rang van de ouders in het Paradijs verhoogd worden door de gebeden die de kinderen voor hen doen. De profeet v.z.m.h. zei hierover het volgende: «De rang van een man wordt in het Paradijs verhoogd. Hij zal zeggen: waar komt dit vandaan? Dan wordt er gezegd: doordat uw kind voor u om vergeving bidt » Ibn Majeh. Het gezin is de basis waarin de kinderen  normen en waarden worden bijgebracht.

Allah s.w.t. heeft in het hart van ouders  gevoelens van onvoorwaardelijke liefde, barmhartigheid en zorg voor hun kinde...

Lees verder »

De eenduidige en niet eenduidige verzen in de Koran

Quran

Conform de barmhartigheid van Allah s.w.t. en vernieuwingen de zich in de loop der tijd voordoen bevat de Heilige Koran verzen die tot moetashabihaat behoren. Deze verzen brengen de menselijke rede tot reflectie en bezinning. Al-moetashabihaat verzen zijn verzen die meer dan één interpretatiemogelijkheid hebben. Deze verzen worden zanni ad-dalalah genoemd. Dat er interpretatieverschillen tussen de geleerden met betrekking tot deze verzen zijn,  is een aanvaardbaar feit. Deze verzen bieden veel diversiteit en kleurigheid; ze zijn niet met elkaar in strijd. Om deze verzen te kunnen begrijpen heeft Allah s.w.t. al-mohkamaatverzen geopenbaard als een maatstaf voor al-moetashabihaat en als een sleutel om hun verborgen betekenissen te ontdekken. Allah s.w.t. heeft al-moehkamaatverzen (eenduidige verzen) ommoe al-kitaab (de grondslag van het Boek) genoemd. Deze verzen zijn de basis om de zanni Verzen te kunnen begrijpen. De moslimgeleerde vergelijkt al-moetashabihaatverzen met al-moehkamaat. Op die manier probeert hij de juiste interpretatie eruit te halen. De omstandigheden van mensen gaan met hun tijd en plaats mee.

Conform de barmhartigheid van Allah s.w.t. en vernieuwingen de zich in de loop der tijd voordoen bevat de Heilige Koran...

Lees verder »