De levensfasen van de mens

Zorg voor de ouders in de islam

Nadat de schepping van de mens in de baarmoeder van zijn moeder voltooid is, wordt hij in het aardse leven gezet. De vooruitzichten van het leven worden voor hem steeds boeiender. Ieder mens doorloopt verschillende fasen in zijn levensloop. In de eerste fase als kind wordt hij door zijn ouders verzorgd. Vervolgens komt de fase van jonge man of vrouw, waarin men verantwoordelijk voor zijn doen en laten wordt. Dan komt de fase van volwassenheid waarin de top van zijn ontwikkeling en activiteit bereikt kan worden en ten laatste de fase van de ouderdom. In elke fase ondergaat de mens fysiologische, geestelijke, morele en sociale veranderingen. Allah s.w.t. zegt in deze context: «Hij is Degene die jullie uit aarde heeft geschapen, daarna uit een zaadcel en daarna uit een bloedklont. Dan brengt Hij jullie als kind tevoorschijn. Dan moeten jullie uitgroeien. Dan moeten jullie oude mensen worden. En onder jullie zijn er die eerder overlijden, opdat jullie de vastgestelde tijd zullen bereiken. En hopelijk zullen jullie verstandig worden» 40/67. In de Koran staat dat de levensfasen van de mens met betrekking tot zwakte en kracht in drieën  wordt verdeeld:

  1. de eerste is de fase van zwakte,
  2. de tweede de fase van kracht en volwassenheid
  3. en de derde de fase van ouderdom; dit is weer zwakte.

Nadat de schepping van de mens in de baarmoeder van zijn moeder voltooid is, wordt hij in het aardse leven gezet. De voo...

Lees verder »

De eerste fase van het menselijk leven

Het hart in de Koran

De levensloop en de dood van de mens worden gekenmerkt door verschillende fasen. Elke fase heeft ook zijn specifieke karaktereigenschappen. We kunnen deze fasen als volgt samenvatten:

  • het leven in de baarmoeder,
  • het aardse leven,
  • het leven in het graf,
  • de opstanding en het leven in het paradijs of de hel, moge Allah ons tegen het laatste beschermen.

In het leven in de baarmoeder worden de organen van de foetus gevormd en zijn lichaam wordt compleet geboren. Gedurende ongeveer negen maanden verloopt de ontwikkeling van de bevruchte eicel van fase tot fase; van eicel tot embryo tot foetus en tot een voldragen kindje. Allah s.w.t. zegt in dit verband het volgende: «Wij hebben de mens uit een extract van klei geschapen. Vervolgens schiepen Wij hem tot druppeltjes zaad op een veilige plaats. Vervolgens schiepen Wij de druppeltjes zaad tot een bloedklont, dan schiepen Wij de bloedklont tot een vleesklomp, dan schiepen Wij de vleesklomp tot gebeente en dan bedekten Wij het gebeente met vlees. Vervolgens lieten Wij het als een nieuwe schepping ontstaan. Gezegend is Allah, de beste Schepper» 23/12-14. De Korantekst verwijst naar de fasen van het embryo in de baarmoeder. Zo stelt de edele Koran de feitelijke schepping van de mens vast, zodat ieder de goddelijke schepping goed kan bezingen. De goddelijke wet heeft bepaald dat de schepping van de mens ontstaat uit een zaadcel van een man die in de baarmoeder blijft hangen. De zaadcel dringt de eicel binnen en blijft als een klein punt aan de baarmoederwand hangen. Het wordt door de moeder gevoed. Vervolgens transformeert de bloedklont tot een vleesklomp. Vervolgens transformeert de vleesklomp weer tot beenderen. Ook in de wetenschappelijke studies lezen we dat de botten de eerste cellen zijn die ontstaan vervolgens bedekt de schepper, de Almachtige die met vlees. De placenta vormt de verbinding tussen de moeder en de foetus.

De levensloop en de dood van de mens worden gekenmerkt door verschillende fasen. Elke fase heeft ook zijn specifieke kar...

Lees verder »

Het denken bevrijden van blindelings volgen

De profeet Mohammed v.z.m.h.

Wanneer we spreken over de bevrijding van de menselijke rede van bijgeloof en blindelings navolgen van wat anderen zeggen, dan moeten we in acht nemen dat Allah s.w.t. de Koran heeft geopenbaard en sayyidoena Mohammed v.z.m.h. heeft gezonden om mensen te bevrijden van het toegeven aan hartstochten en blindelings volgen van een specifiek persoon. Allah s.w.t. heeft de Koran geopenbaard en Mohammed v.z.m.h. gezonden, voornamelijk om de menselijke rede te verlichten met kennis en het hart met al-imaan (geloof). Het doel van de Koran is om de mens van de heerschappij van de blinde onderwerping te verlossen, zodat zijn intellect zich zal ontplooien en zijn persoonlijkheid zich zal volmaken: met als doel de menselijke waarden en principes te laten regeren en het sociale leven te bevorderen. De edele Koran wekt de rede, prikkelt de zintuigen en scherpt de gevoelens, zodat men niet makkelijk verleid kan worden. Allah s.w.t. waarschuwt voor mensen die de islam misbruiken en zich het recht toe-eigenen om zelf geboden en verboden te bepalen. Men doet dit om hun meesters te behagen of om eigen wereldse belangen te bereiken. Allah s.w.t. zegt: «Wee hen die het boek eigenhandig schrijven en dan zeggen: ‘Dit komt van Allah’ om het voor een lage prijs te verruilen. Wee hen om wat hun handen hebben geschreven en wee hen om wat zij eraan hebben verdiend» 2/79.

Wanneer we spreken over de bevrijding van de menselijke rede van bijgeloof en blindelings navolgen van wat anderen zegge...

Lees verder »

Allah is over alles opziener

Zelfreflectie in de maand Ramadan

Allah s.w.t. heeft in verschillende verzen van de Koran geopenbaard dat Hij toezicht houdt op alle schepselen: hij kent hun situatie en ziet hun daden. De kennis van Allah s.w.t. omvat alles wat in gedachten van mensen omgaat en alle gevoelens die in hun harten opkomen. Allah s.w.t. zegt: «Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert. Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader. Wanneer de beide ontvangers, aan de rechter – en aan de linkerzijde zitten te schrijven, kan hij geen woord uitbrengen zonder dat er een bewaker klaarstaat» 50/16-18. De kennis van Allah s.w.t. is niet door onwetendheid voorafgegaan, wordt noch door vergeetachtigheid getroffen, is noch aan tijd of plaats gebonden. Perfectionering van het heelal is een duidelijk bewijs voor de alomvattende kennis van Allah s.w.t. en zijn volmaakt bestuur. In de Koran staat:

Allah s.w.t. heeft in verschillende verzen van de Koran geopenbaard dat Hij toezicht houdt op alle schepselen: hij kent...

Lees verder »

Het begrip normen en waarden

Vrede

Normen en waarden zijn de basis voor stabiliteit en welvaart van een samenleving. Deze hebben alleen dan positieve invloed op de samenleving wanneer zij in het kader van het recht op gelijkheid voor alle mensen gegarandeerd worden; dit is het principe dat alle mensen gelijkwaardig zijn en gelijke rechten hebben. We spreken hier over waarden die gedefinieerd worden als opvattingen die een grote invloed hebben op het gedrag en op de besluitvorming van mensen. We moeten wel erkennen dat er in termen van praktische uitvoering een verschil is tussen de Westerse en de islamitische waarden. Het is een natuurlijk verschil; dit bevestigt dat de wereld niet alleen uit een beschaving en uit een cultuur bestaat, maar uit verschillende beschavingen, volkeren, nationaliteiten en religies. Het waardenvraagstuk is het oudste waarover tussen verschillende intellectuele denktanks wordt gediscussieerd. Hoewel ze het eens zijn over de algemene morele waarden, verschillen ze wat betreft bronnen, begrippen en criteria. De meningen van denkers over de bronnen van normen en waarden zijn gevarieerd. Sommigen zijn van mening dat de gewoonten van een samenleving de basis voor normen en waarden zijn. Anderen zeggen dat de rede de basis is en anderen weer vinden deze in het menselijk geweten, gevoelens en emoties.

Normen en waarden zijn de basis voor stabiliteit en welvaart van een samenleving. Deze hebben alleen dan positieve invlo...

Lees verder »

De astronomische berekeningen is de meest geschikte manier voor moslims in Europa om een nieuwe islamitische maand te bepalen

Het islamitisch gebed

De edele Koran richt zich op kosmische verschijnselen op een zeer interessante wijze. Hij noemt die globaal zonder uitleg en in detail te treden, waardoor hij de ruimte voor mensen laat om die zelf te bestuderen. Het is van belang om hier te noemen dat de edele Koran geen boek van wetenschappelijke theorieën is, maar wel een boek van begeleiding (hidaya), zingeving en een boek dat zowel het individu als de samenleving naar een fatsoenlijk leven kan leiden. Allah s.w.t. zegt: «Deze Koran leidt tot dat wat juister is en verkondigt aan de gelovigen die de deugdelijke daden doen dat er voor hen een grote beloning is» 17/9.  Uit onze lezingen van de Koran wordt ons steeds duidelijker dat veel kosmische verschijnselen die in de Koran genoemd zijn, vandaag de dag door de wetenschap worden ontdekt. Het boek van onze Heer bevat wetenschappelijke feiten die de wetenschap door de eeuwen heen hebben overweldigd. Hierdoor is het goddelijke boek een getuigenis voor alle mensen. Allah s.w.t. noemde de kosmische verschijnselen die een relatie hebben tot rituelen. Enkele hiervan die in de Koran genoemd zijn: de zon en de maan. De zon en de maan zijn twee belangrijke tekeningen van Allah s.w.t. en hebben ook een belangrijk aandeel bij het bepalen van perioden en tijden van aanbiddingen in de islam. Vooral in de Ramadan heeft de maan een belangrijke rol bij het bepalen van het begin en het einde van het vasten en de zon is van groot belang bij het bepalen de lengte van de vastendag.

De edele Koran richt zich op kosmische verschijnselen op een zeer interessante wijze. Hij noemt die globaal zonder uitle...

Lees verder »

Normen en waarden van de Ramadan

Zelfreflectie in de maand Ramadan

Het licht en de genade van de Ramadan hebben ons overschaduwd. De Ramadan heeft de huizen van moslims en moslima’s verlicht door zijn goedheid en reinheid. De Ramadan is gekomen om mensen tot wilskracht en vastberadenheid op te voeden. Hij versterkt hun geduld en hun zachtmoedigheid. In de Ramadan verdragen de moslims en de moslima’s het gevoel van dorst en de bitterheid van honger. De moslims en moslima’s spannen zich in om zichzelf af te houden van begeerte en van het volgen van verleidingen,  met als doel de beloning van Allah s.w.t. in ontvangst te nemen. De Ramadan laat de moslims en moslima’s aan de situatie van de armen denken. De armen en rijken zijn gelijk in de Ramadan. Ieder vast voor zijn Heer en wenst van Hem vergeving. Men houdt op met eten en drinken op hetzelfde tijdstip en verbreekt het vasten weer op hetzelfde moment. De hele dag is iedereen gelijk wat betreft honger en dorst. Wij vormen één gemeenschap en richten ons tot één God. Allah s.w.t. zegt:﴾Deze gemeenschap van jullie is één gemeenschap en Ik ben jullie Heer; aanbidt Mij﴿21/92.

Het licht en de genade van de Ramadan hebben ons overschaduwd. De Ramadan heeft de huizen van moslims en moslima’s verli...

Lees verder »

De spiritualiteit van de Ramadan

Salaat, het islamitisch gebed & haar effect

Het aantal uren dat we dit jaar vasten is ongeveer 19. Daarom is het van belang dat de vastende persoon alert dient te zijn op de effecten van het vasten op zijn gezondheid; dit geldt in het bijzonder voor zieken en ouderen. Een vastende persoon dient altijd de sohour maaltijd te nemen. Ter compensatie van het verliezen van voedingsevenwicht tijdens het vasten, dient men voedsel te nemen dat alle voedingsstoffen bevat. Voedings- en gezondheidsdeskundigen raden ons aan om gevarieerd te eten, niet te veel, minder verzadigd vet gebruiken en voldoende water te drinken. Gezonde voeding betekent  een juiste verhouding tussen koolhydraten, eiwitten en onverzadigd vet. Mensen met gezondheidsklachten dienen hun arts te raadplegen voordat ze het besluit nemen om te vasten, zodat zij geen gezondheidsschade kunnen oplopen tijdens de gezegende maand Ramadan. Allah s.w.t. heeft het vasten tijdens de maand Ramadan voorgeschreven voor ieder die gezond is, niet op reis is en in staat  om te vasten. Hij, de Almachtige, heeft zieken, reizigers, ouderen en andere personen om bepaalde redenen tijdelijk of definitief vrijgesteld van het vasten, afhankelijk van de situatie. De edele Koran is expliciet over de vrijstelling van chronische zieken van het vasten.

Het aantal uren dat we dit jaar vasten is ongeveer 19. Daarom is het van belang dat de vastende persoon alert dient te z...

Lees verder »

Vrede en veiligheid in de islam

Vrede

Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden van het leven. Deze behoort tot de eerste levensbehoeften en is een van de gunsten van het leven die Allah s.w.t. aan mensen heeft geschonken, zodat zij maatschappelijke welvaart kunnen bevorderen en Allah s.w.t. aanbidden. In het verhaal van Adam v.z.m.h. lezen we dat de eigen veiligheid en die van het gezin en eigendom tot de basis van het leven behoren. Allah s.w.t. zegt: «Hij zei: daalt af, jullie zijn elkaars vijanden, en voor jullie is er op de aarde een verblijfplaats en een genieting tot een bepaalde tijd. Hij zei: daarop zullen jullie leven, daarop zullen jullie sterven en daaruit zullen jullie te voorschijn gebracht worden» 7/ 24-25. Als de veiligheid ontbreekt, dan is het leven onaangenaam en kan men zijn aanbiddingen niet naar behoeden verrichten. In de schaduw van vrede en veiligheid kan elke burger zijn plichten ten opzichte van zijn Heer, zijn land en de samenleving nakomen. In de schaduw van vrede en veiligheid leven mensen in welvaart en stabiliteit. Het eerste wat sayyidona Ibrahiem v.z.m.h. deed toen hij naar Mekka ging was het volgende: hij vroeg Allah s.w.t. Mekka en haar bewoners met vrede en veiligheid te zegenen. In de Koran staat: «en toen Ibrahiem zei: Mijn Heer, maak dit land tot een veilige plaats

Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden van het leven. Deze behoort tot de eerste levensbehoeften en is een v...

Lees verder »

De schepping van de mens en zijn opstanding

Salaat, het islamitisch gebed & haar effect

Een moslim heeft de volgende vraag gesteld: wat is het lot van een moslimorgaan dat in het lichaam van een niet moslim of van een zondige moslim is getransplanteerd? Allereerst, Allah s.w.t. schiep de mens in de beste gestalte en maakte hem tot een teken van Zijn groot vermogen en van Zijn geweldige schepping. Daarom heeft Allah s.w.t. de mensen opgeroepen om over hun bestaan dieper na te denken, zodat zij misschien hun Heer beter leren kennen en meer inzicht krijgen in de essentie van hun bestaan. Allah s.w.t. zegt: «De mens moet maar eens kijken waaruit hij geschapen is. Hij is geschapen uit gutsend vocht, dat tussen de lendenen en de ribben te voorschijn komt. Om hem terug te brengen, daartoe heeft Hij de macht, op de dag dat de geheimen worden getoetst» 86/5. In de Koran en in de Soennah staan verschillende teksten die de mensen zullen helpen om de wetenschappelijke feiten te ontdekken.

Een moslim heeft de volgende vraag gesteld: wat is het lot van een moslimorgaan dat in het lichaam van een niet moslim o...

Lees verder »