Written by: "محمد بن عياد"

Bescheidenheid is het kenmerk van een zuivere ziel

Bescheidenheid

Allah s.w.t. zei: ﴾Dat huis van het Hiernamaals schenken wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf (zaaien) en dan is het (goede) einde voor de Moettaqoen﴿ 28/83. Deze aya verwerpt dan ook elke vorm van arrogantie. De Profeet v.z.m.h. benadrukt in de volgende Hadieth de negatieve gevolgen van arrogantie. Hij zei: «Wie er ook maar het kleinste deeltje arrogantie in zijn hart heeft, zal het paradijs niet binnentreden. Vervolgens zei een man: de mensen houden ervan om mooie kleding en schoenen te dragen. De Profeet v.z.m.h. antwoordde hem als volgt: ‘Allah is mooi en Hij houdt van schoonheid, maar arrogantie betekent afwijzing van de waarheid en minachting voor mensen » Moslim. Bescheidenheid wordt in de islam zeer op prijs gesteld en het is een goddelijke bevel. De Profeet zei: «Allah heeft aan mij geopenbaard dat jullie nederig moeten zijn, zodat niemand ergens over opschept en een  ander mens onderdrukt » Moslim. Bescheidenheid is zeer een prijzenwaardige deugd en behoort tot de karaktereigenschappen van een echte gelovige. Bescheidenheid behoort ook tot het gedrag van de profeten, vrede zij met hen. Bescheidenheid is het kenmerk van een zuivere ziel en de vrucht van het ware geloof. Allah s.w.t. heeft zijn profeet Mohammed v.z.m.h. toegesproken als volgt:  ﴾En wees bescheiden en nederig tegenover wie jou van de gelovigen volgen﴿ 26/215.

Allah s.w.t. zei: ﴾Dat huis van het Hiernamaals schenken wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en gee...

Lees verder »

Een schoon milieu is essentieel voor onze gezondheid

Milieu vanuit een islamitisch perspectief

Een gezond lichaam en verstand zijn de wensen van alle mensen, de hoop van ieder mens en het streefdoel van alle levende wezens. De mens streeft ogenschijnlijk naar het behoeden van zijn gezondheid, maar in feite is hij de eerste die zijn gezondheid vernietigt en verricht ook handelingen die zijn gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. De mens leeft in omgeving van lucht, water en aarde. Al datgene wat Allah s.w.t. aan de mens dienstbaar heeft gemaakt om ervan te genieten, zijn gezondheid te behouden en zijn bestaan voort te zetten. In dit kader heeft Allah s.w.t. in de Koran al-kariem het volgende gezegd: ﴾Hebben jullie niet gezien dat Allah voor jullie wat er in de hemelen en wat er op de aarde is dienstbaar heeft gemaakt en dat Hij Zijn weldaden aan jullie uiterlijk en innerlijk vervolmaakt﴿ 31/20.  Gaat de mens op een juiste manier om met deze gunsten van lucht, water en aarde? Heeft hij deze goed onderhouden ten behoeve van zijn bestaan? Of heeft hij die gemanipuleerd en misbruikt zodat die een kwaad en een kwaal voor hem worden.

Een gezond lichaam en verstand zijn de wensen van alle mensen, de hoop van ieder mens en het streefdoel van alle levende...

Lees verder »

Spirituele dimensies in het leven van de profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

De spirituele dimensies waarmee Sayyidoena Rassoelo-Allahi is gekomen, vormen de basis van de islamitische beschaving. Dit is het geheim dat mensen in menigten tot de islam zijn bekeerd. De spirituele dimensie betekent in de islam een sterke band hebben met Allah s.w.t. in termen van geloof en toewijding. Spiritualiteit vormt een belangrijk aspect in de hervorming van de islamitische identiteit. De profeet Mohammed v.z.m.h. besteedt veel aandacht aan de spirituele opvoeding. Voor de komst van de islam zonderde hij zich af in de grot Hira. Hij liep hier ongeveer drie kilometer heen. Het gebied was woest en de weg onbegaanbaar. Hij v.z.m.h. klom naar de top van de berg waar de grot Hira zich bevindt. Tussen de rotsen ging hij zitten om diep na te denken over de hemelen, de aarde en over de grote waarheid. Onze profeet v.z.m.h. wijdde zich in de grot Hira nachten achter elkaar aan Allah, de Almachtige. Elke jaar trok hij v.z.m.h. zich een maand lang terug in de grot Hira. Zijn vrouw Khadija, Moge Allah tevreden zijn met haar, voorzag hem van eten en drinken. Beste moslim en moslima,  heeft u momenten waarop u uw trouw aan Allah s.w.t. uitspreekt en momenten waarop u Hem smeekt?,

De spirituele dimensies waarmee Sayyidoena Rassoelo-Allahi is gekomen, vormen de basis van de islamitische beschaving. D...

Lees verder »

Gedenken van de geboorte van de profeet v.z.m.h. is een goede islamitische gewoonte

Vieren geboorte profeet Mohammed

Elke jaar in de maand rabie’ 1 glinstert het licht van de profetie van Sayyidoena rassoeli-Allahi v.z.m.h. aan de horizonten. De geboorte van onze profeet was hoogstwaarschijnlijk op de 12de van de maand rabie’ 1 (rabie’ de eerste). De moslims hebben door de eeuwen heen de gewoonte om de wereld hiervan kennis te laten nemen en de  mensen aan het profeetschap van onze profeet Mohammed te herinneren. Allah s.w.t. zegt: (Zeg: Ik verman jullie tot slechts één ding; dat jullie je getweeën en afzonderlijk voor Allah opstellen en dan nadenken. Jullie metgezel is niet bezeten﴿ 34/46. Dit vers verwijst naar het feit dat de profeet v.z.m.h. gekomen is om de mensen naar bezinning, rust, geluk en vrede te leiden. Ter gelegenheid van de geboorte van de genadige profeet schudden de muren van de moskeeën door de stemmen van de predikers over de biografie van profeet Mohammed v.z.m.h. De zangers luiden hun stemmen in gezangen en gedichten om de profeet Mohammed v.z.m.h. te prijzen. In verschillende moskeeën en plaatsen wordt de persoonlijkheid van Sayyidoena rassoeli-Allahi v.z.m.h. bestudeerd. De profeet v.z.m.h. was onder zijn volk bekend door zijn goede gedrag.

Elke jaar in de maand rabie' 1 glinstert het licht van de profetie van Sayyidoena rassoeli-Allahi v.z.m.h. aan de horizo...

Lees verder »

Als moslim constructief omgaan met de werkelijkheid

Constructief & positief handelen in de islam

De menselijke waardigheid en rechten worden in de islam beschouwd als grondbeginsels van universele waarden. Deze kernwaarden verdienen bij Allah, de Almachtige eerbetuiging en waardering. Allah s.w.t. zei: ﴾Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het vasteland en op de zee gedragen en Wij hebben met goede dingen in hun onderhoud voorzien en Wij hebben hen duidelijk verkozen boven velen van hen die Wij geschapen hebben﴿ 17/70. Één van de fenomenen van menselijke waardigheid is dat Allah s.w.t. mensen met een gezond verstand heeft geschapen om hun leefstijl in balans te houden en constructief te handelen. Daarmee kan de mens een waardig leven voor zichzelf verzekeren en een stralende toekomst voor zijn samenleving vormen. Een verstandig mens kent ten eerste zijn plicht ten opzichte van zichzelf. Hierdoor beschermt hij zichzelf tegen elk ondoordacht gedrag en voedt zichzelf op door goede eigenschappen. Vriendelijkheid, respect en vergeving zijn het resultaat van goede eigenschappen. Door middel van dit gedrag vindt de mens acceptatie bij zijn medemens en verdient ook bij Allah s.w.t. beloning.

De menselijke waardigheid en rechten worden in de islam beschouwd als grondbeginsels van universele waarden. Deze kernwa...

Lees verder »

Vruchten van het geloof in het hiernamaals

Het hiernamaals vanuit een islamitisch perspectief

De eerste plaats van het Hiernamaals is dit leven te verlaten, dat wil zeggen de dood die Allah s.w.t. voor alle zijn schepselen heeft voorgeschreven. Allah s.w.t. benadrukt deze absolute waarheid in het volgende vers: ﴾Elke ziel zal de dood ervaren﴿ 29/57. In een ander vers zegt Allah s.w.t.: ﴾Alles wat op aarde is, zal vergaan. En het Gezicht van jouw Heer is blijvend, de Bezitter van Majesteit en Eer﴿ 55/26-27. Ter wille van het belang van het leven na de dood heeft de profeet v.z.m.h. de moslims aangemoedigd om de dood altijd onder ogen te zien. Hij v.z.m.h. zei: «Gedenk vaak de vernietiger van lusten (dood) » Bochari. Gedenken van de dood en bezinning op het Hiernamaals beïnvloeden het gedrag van mensen. Daardoor wordt leed en tegenspoed verzacht en helpt het verdriet te verwerken. Het geloof in de dag der opstanding geeft mensen innerlijke rust en verzacht ongemakken van het leven. Roeb’i ibn ‘aamir zei in zijn gesprek met Rostem de Perzische legercommandant het volgende: «Allah heeft ons uitgezonden om mensen te leiden (…) uit de moeilijkheden in het leven naar een ruim leven, zowel op aarde als in het Hiernamaals». Het geloof in de Dag der opstanding helpt de mens optimistisch naar zijn leed te kijken en positief in het leven te staan, want hij verlangt naar de gelukzaligheid die Allah s.w.t. in het paradijs voor de gelovige mannen en vrouwen heeft bereid. Daardoor krijgt hij geen drukkend en benauwd gevoel op zijn borst en uiteraard treft hem ook geen depressie.

De eerste plaats van het Hiernamaals is dit leven te verlaten, dat wil zeggen de dood die Allah s.w.t. voor alle zijn sc...

Lees verder »

De menselijke dimensie in de persoonlijkheid van de profeet Mohammed v.z.m.h.

Vrijdagpreek over het karakter en de persoonlijkheid van profeet Mohammed vzmh

Allah s.w.t. heeft sayyidoena rassoeloe Allahi v.z.m.h. gezonden als genade voor de wereld. Hij is ook als voorbeeld gezonden voor de hele mensheid, zowel in zijn relatie tot de schepper als tot mensen van verschillende rassen, kleuren en religies. De profeet v.z.m.h. had een makkelijk karakter, voortreffelijk eigenschappen en een prijzenwaardig gedrag. In de persoonlijkheid van de profeet Mohammed v.z.m.h. verzamelde zich de edele moraal. Hij beschikte over evenwicht en gematigdheid. koos bij voorkeur voor de makkelijke en lichte weg. De moeder van al-moe’miniem Aisha omschreef de profeet v.z.m.h. als volgt: zij zei: «Als de profeet (vrede zij met hem) tussen twee zaken moest kiezen, dan koos hij de gemakkelijkste van de twee zolang dit geen zonde was. Maar als het een zonde was, dan was hij een van de mensen die het verst van wegblijft » Moslim. De profeet v.z.m.h. was niet onvriendelijk zodat mensen van hem wegliepen, maar ook geen grappenmaker zodat zijn waardigheid verminderd werd.

Allah s.w.t. heeft sayyidoena rassoeloe Allahi v.z.m.h. gezonden als genade voor de wereld. Hij is ook als voorbeeld gez...

Lees verder »

Wanneer de sterftijd komt dan zullen medicijnen van een arts niet helpen en de behandeling van een therapeut niet baten

De dood vanuit een islamitisch perspectief

Onze ware religie is een religie van deugd en schoonheid, van verbondenheid en samenhorigheid. Het monotheïsme is de basis van onze religie, de aanbidding is zijn steunpilaar en het volgen van de profeet v.z.m.h. zijn motto, zowel in de geloofsleer als in de aanbidding en het gedrag. Allah s.w.t. zegt:  ﴾Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer, die moet goede daden verrichten en in de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen﴿ 18/110. De islam is een religie die de belangen van mensen in acht neemt, zowel in het wereldse leven als in het Hiernamaals. De islam is geopenbaard door de kenner van geheimen van het universum en de kenner van aspecten die de menselijke ziel in verschillende tijden en plaatsen beter maakt. Allah s.w.t. heeft aanbiddingen en handelingen voorgeschreven die de menselijke moraliteit in stand houden en de mens gelukkig maken, zowel in dit leven als in het Hiernamaals. Het aantal ademhalingen van de mens is beperkt, zijn levensduur is bekend en zijn levensonderhoud is al vastgesteld. Allah s.w.t. benadrukt deze principes in de volgende Aaya: ﴾Niemands levensduur wordt verlengd en niemands levensduur wordt verkort of het staat in een boek vermeld﴿ 35/11. De mens maakt zich veel zorgen over zijn toekomst.

Onze ware religie is een religie van deugd en schoonheid, van verbondenheid en samenhorigheid. Het monotheïsme is de bas...

Lees verder »