Invloed van gevoelens op het menselijk gedrag

Elke persoon beschikt over verschillende gevoelens. Deze beïnvloeden zijn omgang met zichzelf en met anderen. Alle menselijke waarnemingen worden beïn...

Lees verder »

Evenwicht in wisselvalligheid van het leven

In de afwisseling van dag en nacht worden wij per dag ouder. We weten niet wat ons ons te wachten staat en welke verrassingen wij in het leven nog teg...

Lees verder »

Middelen om kennis te vergaren

De Koran vertelt ons over kennis en hoe we die kunnen verwerven. Het Heilige Boek noemt twee manieren om kennis te vergaren. De eerste heeft betrekkin...

Lees verder »

De visie van de Koran over het huwelijksverbond

De islam besteedt veel aandacht aan het gezin, want dat is de kern van de samenleving. In haar schaduw komen gevoelens van liefde samen en krijgen de...

Lees verder »

Lessen in de islamitische geloofsleer

«En Wij hebben voor jouw tijd geen gezant gezonden zonder dat Wij hem geopenbaard hebben dat er geen God is dan IK;  dient Mij» 21/25. Geloof is een n...

Lees verder »

Gematigde uitingen in het gedrag van onze profeet Mohammed v.z.m.h.

Het bevredigen van materiële en spirituele behoeften, zonder enige tekortkoming of buitensporigheid, leidt tot het ontwikkelen van een gezonde en even...

Lees verder »

De Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ is een tegenslag voor persoonlijke rechten en vrijheden.

Minderheidsgroepen lijden nog altijd onder beperkingen die hun positieve bijdrage aan de samenleving beperken. Minderheden streven er ook naar om een...

Lees verder »

Oorzaak-gevolgrelatie in de Koran

Juist inzicht helpt de mens om zichzelf te ontplooien en zijn toekomst te ontwikkelen. Want daarop berust geldigheid van overtuiging, geldigheid van h...

Lees verder »

Invloed van gevoelens op het menselijk gedrag

Zorg voor de ouders in de islam

Elke persoon beschikt over verschillende gevoelens. Deze beïnvloeden zijn omgang met zichzelf en met anderen. Alle menselijke waarnemingen worden beïnvloed door gevoelens. Gevoelens hebben een belangrijke functie in het menselijk leven. Psychologen hebben als volgt geprobeerd de gevoelens van de mens te identificeren: vreugde en verdriet, veiligheid en angst, rust en woede, bescheidenheid en arrogantie, waardigheid en vernedering, liefde en haat. Gevoelens worden vaak verdeeld in positieve en negatieve. In feite vormen positief en negatief niet de essentie van onze gevoelens: onze omgang met gevoelens en onze kijk daarop kunnen deze positief of negatief maken.  Gevoelens worden alleen dan een probleem wanneer ze ongedisciplineerd en onevenwichtig worden. In zo’n geval veranderen gevoelens in wangedrag en haat. Gevoelens kunnen lichaam en geest behoorlijk beïnvloeden. U kunt gevoelens vergelijken met een medicijn dat geneest als het correct wordt gebruikt en schaadt als de vereiste dosering overschreden wordt. Elke persoon drukt op zijn eigen manier emoties uit. Gevoelens spelen een belangrijke rol bij het beschermen of verwoesten van het menselijk leven. Als we bijvoorbeeld het gevoel van haat nemen: haat is een van de gevoelens die uit woede jegens een persoon of een situatie voortkomt. Woede is een van de gevoelens die iemands leven in één ogenblik in permanente ellende kan veranderen. Hoeveel familiebanden worden er verbroken, gezinnen en huwelijken  die uit elkaar vallen, burenruzies die ontstaan, doden die vallen en landen die vernietigd worden, alleen vanwege het gebrek aan beheersing van gevoelens. We lezen in de Hadieth boeken dat sayyidoena Mohammed v.z.m.h. de man die snel boos werd, heeft geadviseerd om zijn woede onder controle te houden. Aboe Hurayrah zei dat « Een man vroeg aan de Profeet v.z.m.h. advies, waarop de Profeet v.z.m.h. tot drie keer toe tegen hem zei: Word niet boos» Bochari. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. adviseerde de betreffende man om weg te blijven van de oorzaken die hem tot woede zouden kunnen brengen. Woede kan zowel het religieuze als het wereldse leven bederven. In het verhaal van Yunus v.z.m.h. geeft de Heilige Koran ons een les over de consequentie van negatieve gevoelens. «En Tha Noen, toen hij kwaad wegging en meende dat Wij geen macht over hem hadden» 21/87. Toen hij de slechte gevolgen van zijn negatieve gevoelens besefte, werd hij zich bewust van de genade van zijn Heer. Vervolgens toonde hij berouw. «En hij riep in de duisternis: is er geen God dan U. U zij geprezen! Ik was een van de onrechtplegers» 21/87. Allah’s vergeving heeft hem opnieuw gereinigd en een nieuwe toekomst voor hem geopend. «Toen verhoorden Wij hem en redden hem uit de nood» 21/87. De vraag is: is er dan woede die niet als negatief wordt gekenmerkt en ook niet tot bederf van het religieuze en wereldse leven leidt? Ja, woede kan ook fungeren om een onrechtvaardige situatie in goede banen te leiden.

Elke persoon beschikt over verschillende gevoelens. Deze beïnvloeden zijn omgang met zichzelf en met anderen. Alle mense...

Lees verder »

Evenwicht in wisselvalligheid van het leven

Moraliteit in de islam

In de afwisseling van dag en nacht worden wij per dag ouder. We weten niet wat ons ons te wachten staat en welke verrassingen wij in het leven nog tegen zullen komen. De afwisseling in het leven kan ons de ene dag blij maken maar de andere dag onaangenaam verrassen. In de Koran zegt Allah s.w.t.: «Dit soort dagen laten Wij onder mensen afwisselen» 3/140. Allah s.w.t. heeft de omstandigheden van het leven als een moment van bezinning gemaakt, zodat wij er lering kunnen trekken. Niets in het leven duurt voort, noch kracht, noch zwakte, noch gezondheid, noch ziekte, noch rijkdom, noch armoede. Ons leven wordt geleid door afwisselingen: tijden van angst en verdriet, zoals een donkere nacht, en tijden van vreugde en gemoedsrust, zoals een stralende dag. Allah s.w.t. zei: «En Hij is Degene Die de nacht en de dag doet afwisselen voor wie er een lering uit wil trekken of dankbaar wil zijn» 25/62. In ons dagelijks leven ervaren we gevoelens van verdriet en van vreugde. Maar hoe gaan we met de wisselvalligheden van het leven om? Zullen we die met acceptatie omarmen of ontkenning tegemoet treden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de schokkende gebeurtenissen die we in ons leven tegenkomen ons niet overmannen? Hoe kunnen we meer vertrouwen krijgen, ten eerste in Allah s.w.t. en ten tweede in ons vermogen om met de moeilijkheden waarmee we in het leven worden geconfronteerd om te gaan? Hoe kunnen we optimistisch blijven en toch voldoening uit het leven halen? Hoe kunnen we zorgen dat we onder het volgende vers vallen: «En Zij keerden weerom met genade en gunst van Allah. Geen kwaad overkwam hen en zij volgden Allah’s welgevallen na. Allah is vol van geweldige goedgunstigheid» 3/174. We kunnen helaas verdriet niet voorkomen, maar met Allah’s hulp kunnen we leren omgaan met emoties. Sayyidoena Mohammed richtte zich vaak tot Allah s.w.t. met de volgende du’aa: «O Allah, ik vraag U mij tevreden te laten zijn (accepteren) met wat mij overtreft na al-qadhaae» Tabarani. Acceptatie brengt rust en vrede in onszelf. Innerlijke rust is een belangrijk gevoel voor welbevinden. Innerlijke vrede is belangrijk in spannende situaties. Het menselijke hart wordt gerustgesteld door vertrouwen in Allah’s genade en door de acceptatie van wat zijn qadar hem brengt. De qadar wordt gedefinieerd als het ontstaan van gebeurtenissen in overeenstemming met de kennis van Allah, de Almachtige. De qadar heeft geen enkel verband met menselijke keuzevrijheid of dwang. Allah s.w.t. heeft het zo gewild om de mens in staat te stellen het vermogen en de wil tot zijn beschikking te hebben om keuzes te kunnen maken. Door acceptatie (tevredenheid) vindt men innerlijke rust. Door acceptatie kijkt men naar het leven met een oog van liefde en niet met een oog van kwaadheid. Wie is er gelukkiger dan iemand wiens gevoelens overvloedig van voldoening zijn?. 

In de afwisseling van dag en nacht worden wij per dag ouder. We weten niet wat ons ons te wachten staat en welke verrass...

Lees verder »

Middelen om kennis te vergaren

Powerpoint presentatie over religie versus wetenschap

De Koran vertelt ons over kennis en hoe we die kunnen verwerven. Het Heilige Boek noemt twee manieren om kennis te vergaren. De eerste heeft betrekking op de zichtbare wereld waarin de zintuigen en de rede de belangrijkste middelen zijn om kennis te vergaren. De tweede manier heeft betrekking op de onzichtbare wereld waarin de goddelijke openbaring het belangrijkste middel is om kennis te kunnen verwerven. In de Koran al-kariem staat dat in de zichtbare wereld horen, zien en rede de maatstaf voor kennis is. Allah s.w.t. zegt: «Allah bracht jullie uit de buiken van jullie moeders voort terwijl jullie niets wisten. En Hij gaf jullie het gehoor, het gezicht en het hart. Hopelijk zullen jullie dankbaarheid tonen» 16/78. Dit Koranvers benadrukt dat de mens wordt geboren zonder kennis te hebben van goed of kwaad, geen cognitieve vermogens en geen kunstzinnige vaardigheden bezit, maar wel in staat is om kennis te vergaren. Misschien is één van de meest existentiële vragen deze: is de mens van nature goed of slecht? Ethici en psychologen denken hier gevarieerd over: de analytische school gelooft dat de mens een oneerlijk wezen is en dat hij van nature slecht is. In tegenstelling tot deze pessimistische visie op de mens ziet het behaviorisme de mens als een blanco blad en zijn persoonlijkheid als het resultaat van zijn opvoeding en ervaring. De moslimgeleerden zijn van mening dat zowel goed als kwaad inherent zijn aan het menselijk wezen en dat er een bereidheid is om het pad van goed of kwaad te volgen. De sociale omstandigheden waarin een persoon leeft, opvoeding, opleiding, verwaarlozing en uitbuiting vormen zijn persoonlijkheid. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Elk kind wordt in staat van al-fitrah (natuurlijke aanleg) geboren, maar zijn ouders maken van hem een jood, christen of een Mazdeïst» Bochari. We kunnen uit deze Hadieth van de profeet v.z.m.h. concluderen dat wanneer een kind groeit in een barmhartige familie en een deugdzame omgeving, dan zullen zich in hem deugdzame principes en eigenschappen ontplooien. Maar wanneer een kind opgroeit in een sfeer van geweld en ontbering, dan zal dit gedrag bij hem haat opwekken. In de volgende Hadieth verwijst sayyidoena Mohammed v.z.m.h. naar deze betekenissen: «Er is geen vriendelijkheid in iets of draagt bij aan zijn schoonheid en wordt het van iets onttrokken of het wordt gebrekkig» Moslim. De profetische Hadieth bevestigt dat de manier waarop een persoon wordt behandeld, invloed heeft op zijn lichaam, ziel en rede. Het niveau van de menselijke ziel varieert afhankelijk van haar reactie op  verlichting van de goddelijke openbaring. Sommigen reageren op de goddelijke openbaring: dan zuivert en glinstert de ziel in haar imaan. Anderen wenden zich af van de goddelijke openbaring en worden blootgesteld aan begeerten. Allah s.w.t. zegt: «Bij de ziel en Wie haar vervolmaakt heeft. Hij Die haar haar zondigheid en haar vroomheid bijgebracht heeft. Hij die haar zuivert, zal wel slagen en verliest hij die haar bederft» 91/7-9.     

De Koran vertelt ons over kennis en hoe we die kunnen verwerven. Het Heilige Boek noemt twee manieren om kennis te verga...

Lees verder »

De visie van de Koran over het huwelijksverbond

Verloven & trouwen in de Islam

De islam besteedt veel aandacht aan het gezin, want dat is de kern van de samenleving. In haar schaduw komen gevoelens van liefde samen en krijgen de kinderen de juiste opvoeding. Het gezin is een belangrijke factor om de wereld leefbaar te houden. De stabiliteit van het gezin vormt een harde kern van deugd voor het gezin en voor de samenleving. Allah s.w.t. streeft ernaar om het gezin te beschermen door middel van het huwelijk; het huwelijk dat wordt versterkt door liefde en genade. Als het huwelijk het beste middel is dat Allah s.w.t. heeft gekozen om het menselijk leven voort te zetten op aarde, dan is het huwelijksverbond het belangrijkste verbond in de islam. Vanwege het grote belang van het huwelijk heeft Allah s.w.t. de huwelijksovereenkomst beschreven als een krachtige overeenkomst. In de Koran staat: «Hoe kunnen jullie het nemen terwijl jullie al tot elkaar gekomen zijn en zij met jullie een solide overeenkomst zijn aangegaan» 4/21. Overeenkomst betekent: de belofte die de echtgenoten aan elkaar hebben gegeven zoals respectvol met elkaar omgaan. Het huwelijksleven is een sociale instelling die gebaseerd is op normen die de band tussen man en vrouw versterken en ervoor zorgen dat rust en vrede binnen het gezin gewaarborgd wordt. Beide echtgenoten dienen deel te nemen aan de vervulling van elkaars wensen en het succes van hun huwelijksleven. Allah s.w.t. zegt: «En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht» 30/21. Degene die over dit vers nadenkt en over het huwelijksleven van verschillende mensen, die begrijpt dan het belang van liefde en genade binnen het gezin. Allah s.w.t. verwijst ons naar het gedrag dat zorgt voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Gebrek aan liefde en mededogen binnen het huwelijksleven is de oorzaak van crises voor veel mensen. Ruzie tussen koppels beïnvloedt niet alleen hun psychisch welzijn, maar leidt ook tot lichamelijke klachten en heeft negatief effect op het gedrag van kinderen. Allah s.w.t. heeft ons vereerd met de openbaring van de Koran; daarin vraagt Hij onze aandacht voor normen en waarden. In de Koran staat: «En gaat met hen volgens de normen van de gemeenschap. als jullie een afkeer van hen hebben, dan zijn jullie misschien wel afkerig van iets waar Allah toch veel goeds in heeft gelegd» 4/19. Beste moslim en moslima, als je over de betekenis van dit vers nadenkt, dan vind je dat elke man of vrouw beschikt over een bepaalde schoonheid en over bepaalde gebreken. Je ziet in het dagelijks leven dat mensen meer gericht zijn op negatief gedrag van een ander dan op positief gedrag.  De echtgenoten dienen te focussen op elkaars positief gedrag en elkaars negatief gedrag te vergeven. Want het focussen op positief gedrag bevordert de onderlinge genegenheid.

De islam besteedt veel aandacht aan het gezin, want dat is de kern van de samenleving. In haar schaduw komen gevoelens v...

Lees verder »

Lessen in de islamitische geloofsleer

Mekka - Kaaba

«En Wij hebben voor jouw tijd geen gezant gezonden zonder dat Wij hem geopenbaard hebben dat er geen God is dan IK;  dient Mij» 21/25. Geloof is een natuurlijk menselijk verschijnsel. Het is verbonden met de geest, de ziel en het leven van de mens. Het geloof speelt een belangrijke rol in het menselijk leven en in de vorming van de persoonlijkheid. Geloofsleer beantwoordt veel van de levensvragen die in het menselijk hoofd opkomen en helpt om verwarring weg te nemen. Geloofsleer heeft gezag over het menselijk denken en heeft ook een grote invloed op het gedrag. Elke fout in de menselijke geloofsleer kan leiden tot gevaarlijk gedrag en ontsporing in het leven. De geloofsleer dient als steunpilaar om trouw te blijven aan principes en bewerkstelligt verandering in menselijk gedrag en emoties. De gelovige vindt rust in zijn geloof ondanks moeilijke levensomstandigheden, zoals sociale-, economische- en gezondheidsproblemen. Hij geniet van een goede moraal. Al-Imaan in Allah s.w.t. beschermt de mens tegen onrust en verwarring en creëert een sfeer vol rust en hoop. In deze context zei sayyidoena Mohammed v.z.m.h.: «Rijkdom is niet het hebben van veel bezittingen, maar rijkdom is de rijkdom van de ziel» Bochari. Van oudsher wordt de mens getroffen door wanhoop, zoals in de Koran wordt aangeduid: «Als hem (de mens) het kwaad treft dan is hij wanhopig»41/49. De islamitische geloofsleer bevordert innerlijke kracht die standvastig blijft in moeilijke tijden. Door de kracht van het geloof worden moslim en moslima net overweldigd door wereldcrises. De fundamenten van de geloofsleer, die sayyidoena Mohammed v.z.m.h. heeft vastgelegd, zijn als een goede boom met een blijvende vrucht, Levensduur en levensmoeilijkheden hebben hier geen invloed op. Allah s.w.t. zegt: «Heb jij niet gezien hoe Allah een goed woord vergelijkt met een goede boom waarvan de wortel stevig staat en de takken tot in de hemel reiken. Hij geeft ten alle tijde met de toestemming van zijn Heer vruchtopbrengst» 14/24-25. Al-imaan in Allah s.w.t. is een stevige vesting die de mens beschermt tegen de aanvechtingen van het kwaad, die kunnen leiden tot gedrag dat zichzelf of anderen schaadt. Daarom beval Allah, de Almachtige, ons om ons aan de leiding van de Koran te houden. Hij zei: «Deze Koran leidt tot dat wat juist is en verkondigt aan de gelovigen die de deugdelijke daden doen dat er voor hen een grote beloning is» 17/9.

Kenmerken van de islamitische geloofsleer (‘aqieda)

De islamitische geloofsleer zuivert de geest van bijgeloof, versterkt in de ziel de betekenissen van het goede en geeft innerlijke rust. In de Koran staat: «als er dan van Mij een leidraad tot jullie komt, dan hebben zij die Mijn leidraad volgen niets te vrezen, noch zullen zij bedroefd zijn» 2/38. Het belangrijkste kenmerk van de islamitische geloofsleer is ar-rabaaniyah (goddelijkheid). Haar fundamenten zijn Allah’s openbaring. De betrouwbare geest, Djibriel, vrede zij met hem, was degene die de fundamenten van de geloofsleer naar sayyidoena Mohammed, vrede zij met hem, bracht. De islamitische geloofsleer is niet gebaseerd op volkstraditie, noch op vooronderstelling of twijfel van mensen, maar op een islamitisch overtuigend bewijs: de Koran en de Hadieth. Zij spreken de mens aan in zijn relatie tot het universum en het leven. Zij geven hem ook op een alomvattende of gedetailleerde manier inzicht in het bovennatuurlijke leven. Dit gaat gepaard met de fitra (natuurlijke aanleg) van de mens; hij is vrij om te kiezen tussen geloof en ongeloof. In de Koran staat: «Wij hebben hem de goede weg gewezen, of hij dankbaar of ondankbaar is» 76/3. De islamitische geloofsleer is gebaseerd op het principe van overtuiging en niet op dwang. Door haar fundamenten wordt het verstand overtuigd en de ziel gerustgesteld. Allah s.w.t. dwingt de mensen niet tot gehoorzaamheid of tot het plegen van zonde. Want als Allah s.w.t. mensen dwingt tot gehoorzaamheid, dan vervalt de beloning en als Hij hen dwingt tot het plegen van zonde, dan vervalt de straf. In deze context zei imam Ali, moge Allah tevreden over hem zijn, «Allah, de Almachtige, beval de mensen vrijwillig het goede te doen en verbood hen het kwade als een waarschuwing. Hij wordt niet gehoorzaamd door verslagenheid en Hij wordt niet gehoorzaamd door dwang …..  » Nahdj al-bal’ah. De geloofsleer die gebaseerd op de Koran al-kariem bevrijdt de mens van de leer van onderdrukking. Allah s.w.t. zegt: «er is geen dwang in de godsdienst » 2/256. Dit vers benadrukt een centraal vraagstuk en een duidelijk feit: het beleven van het geloof kan niet door middel van dwang, maar door middel van keuze en overtuiging. Religie is de overtuiging die tot rust in het hart leidt, zodat men zich vrijwillig aan zijn leer kan wijden. Dwang brengt geen religie voort, maar brengt hypocrisie en bedrog voort. Iemand dwingen tot geloof brengt geen geloof voort en iemand dwingen tot de islam brengt geen islam voort. Een persoon kan alleen dan een gelovige moslim zijn, als hij overtuigend is dat Allah s.w.t. zijn Heer is, de islam zijn religie en Mohammed v.z.m.h. zijn profeet .

«En Wij hebben voor jouw tijd geen gezant gezonden zonder dat Wij hem geopenbaard hebben dat er geen God is dan IK;  die...

Lees verder »

Gematigde uitingen in het gedrag van onze profeet Mohammed v.z.m.h.

De profeet Mohammed v.z.m.h.

Het bevredigen van materiële en spirituele behoeften, zonder enige tekortkoming of buitensporigheid, leidt tot het ontwikkelen van een gezonde en evenwichtige persoonlijkheid, zowel in de overtuiging als in het gedrag. Dit leidt tot innerlijke rust en lichamelijke ontspanning. Gematigd eten, drinken, voldoende lichaamsbeweging en spirituele bewustwording beschermen ons tegen geestelijke en lichamelijke klachten en versterken onze innerlijke rust. Evenwichtigheid behoort tot een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan een stabiel leven. Evenwichtigheid zorgt ervoor dat je aan je materiële en geestelijke behoeften voldoet, zonder enige tekortkoming of buitensporigheid. De Heilige Koran wijst ons op een gematigde levenshouding om aan onze geestelijke en materiële verlangens te voldoen. Hierover staat in de Koran: «Zo hebben Wij jullie gemaakt tot een evenwichtige gemeenschap» 2/143. De Koran heeft het genot van goed eten en schoonheid van kleding, zonder enige vorm van buitensporigheid aanbevolen. Een van de voorbeelden uit in de Koran die in betrekking hebben op schoonheid en gematigd eten en drinken zijn: «O kinderen van Adam, draagt jullie mooie kleding bij elke moskee. En eet en drinkt, maar weest niet verkwistend. Hij bemint de verkwisters
niet.» 7/31. Al-Koran al-kariem wijst ons ook op de gematigdheid in lopen en spreken. Allah s.w.t. zegt: «En wees gematigd in je lopen en spreek met zachte stem. De afschuwelijkste stem is immers de stem van ezels» 21 /19. Het tonen van de gunsten van Allah, de Almachtige, is een van de meest lovenswaardige menselijke eigenschappen. Hierover zei sayyidoena Mohammed v.z.m.h.: «Allah houdt ervan om de sporen van Zijn gunsten te zien bij zijn dienaren» Tirmithi. Het is onaanvaardbaar dat men zichzelf of zijn gezin het genot van Allah’s gunst te ontnemen. Evenzo is verspilling onaanvaardbaar: gematigdheid moet onze verlangens in balans brengen. Allah s.w.t. bevordert de gematigdheid als volgt: «Houd je hand niet aan je hals gebonden en strek haar ook niet helemaal uit, want dan zul je met verwijten overladen beschaamd terneerzitten» 17/29. Gematigdheid bevordert:

  1. bescheidenheid
  2. respect
  3. wijsheid
  4. innerlijke vrede
  5. en vormt een buffer tegen psychische klachten

Het bevredigen van materiële en spirituele behoeften, zonder enige tekortkoming of buitensporigheid, leidt tot het ontwi...

Lees verder »

De Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ is een tegenslag voor persoonlijke rechten en vrijheden.

Moraliteit in de islam

Minderheidsgroepen lijden nog altijd onder beperkingen die hun positieve bijdrage aan de samenleving beperken. Minderheden streven er ook naar om een vrij leven te leiden. Vrijheid betekent verantwoordelijkheid en discipline. Vrijheid is de motor om verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. Als vrijheid ontbreekt, dan ontbreekt ook het verantwoordelijkheidsgevoel. De gevolgen hiervan zijn in niemands belang. In de oorsprong is de mens vrij en verantwoordelijk. Het is niet mogelijk dat een mens verantwoordelijkheid kan nemen als hij het gevoel van vrijheid en waardigheid niet heeft. Vrijheid is in wezen een menselijk recht. Sayyidoena Omar , moge Allah tevreden over hem zijn, zei ter ondersteuning van een Kopt die door de zoon van de Egyptische amier, Amr ibn al-‘aas werd onderdrukt: «Waarom behandel je mensen als slaven, terwijl hun moeders hen als vrije mensen hebben gebaard?» De verklaring van de Rechten van de Mens van 1789 zegt: « burgers kunnen alles doen wat een ander niet schaadt». Vrijheid is niet alleen een woord waarmee sommigen politieke of ideologische doelen kunnen bereiken, nee, het is een begrip dat het denken van mensen bezighoudt. Vrijheid behoort tot de belangrijkste behoeften van ieder mens en tot zijn natuurlijke aanleg (fitrah). In de Koran staat: «De natuurlijke aanleg, die Allah in de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allah» 30/30. De boodschap van het Boek van Onze Heer (Koran) heeft betrekking op vrijheid. Hij spreekt tot de wijze en waardige mens die vrij is om te kunnen kiezen. Al-Koran al-kariem beveelt geen persoon die in zijn vrijheid wordt beperkt. Maar hij spreekt hem als eerste aan om zichzelf te bevrijden van beperkingen en dan pas kan hij de bevelen van Allah opvolgen. De ruimte van vrijheid is afhankelijk van de bronnen waaruit de vrijheid wordt bepaald.

Minderheidsgroepen lijden nog altijd onder beperkingen die hun positieve bijdrage aan de samenleving beperken. Minderhed...

Lees verder »

Oorzaak-gevolgrelatie in de Koran

Powerpoint presentatie over religie versus wetenschap

Juist inzicht helpt de mens om zichzelf te ontplooien en zijn toekomst te ontwikkelen. Want daarop berust geldigheid van overtuiging, geldigheid van handeling en innerlijke rust. Juist begrip verlicht het inzicht van de mens, stelt hem in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad en tussen het rechte- en het slechte pad. Op basis van een juist inzicht en een heldere visie wordt de weg tot Allah duidelijk, waardoor het leven ook een stuk makkelijker wordt. Echter, begripsverwarring heeft negatieve consequenties voor het leven van een mens. Een van deze begrippen is het concept van causaliteit, op basis waarvan de natuur en sociale wetten zijn georganiseerd. Het begrip causaliteit is gekoppeld aan twee zeer belangrijke thema’s:

  1. het eerste is de islamitische geloofsleer, zoals schepping van menselijke daden, het begrip  al-Qadaa’ en al-Qadar en de menselijke wil.
  2. En het tweede thema dat aan het begrip causaliteit wordt gekoppeld, is het interpreteren van religieuze uitspraken uit de heilige teksten.

De heilige Koran benadrukt dat gevolgen verbonden zijn met hun oorzaken. Er bestaat geen gevolg zonder oorzaak: sociale relaties, kosmische verschijnselen en planten zijn allen causaal met elkaar verbonden. Causaliteit bestaat uit de oorzaak, veroorzaker en gevolg. Imam al-Zarkashi definieerde de causaliteit als iets dat bijdraagt aan een gevolg. Het is niet de hoofd beïnvloeder in het proces, maar het is slechts een middel. Hij zei: het touw is bijvoorbeeld het middel om water uit de put te halen, maar het is niet de hoofdspeler in het putten van water uit de put. De hoofdveroorzaker in dit proces is degene die het touw in beweging brengt. Over de causaliteit in de natuur zegt Allah s.w.t: «En Hij is het die de winden zendt om nog voor Zijn barmhartigheid uit goed nieuws te brengen totdat Wij, wanneer zij dikke wolken dragen, die naar een droog land brengen. Dan laten Wij daarmee water neerkomen en Wij laten daardoor allerlei vruchten groeien. Zo laten Wij ook de doden opwekken. Hopelijk zult u zich laten vermanen» 7/57. Dit vers laat zien dat de wind volgens kosmische redenen waait. Wind maakt de wolken in stapels en in delen; vervolgens brengt de wind de wolken aan de hemel volgens kosmische wetten naar een bepaalde landen. Kosmische wetten zijn goddelijke wetten. Het neerdalen van water uit de hemel gebeurt volgens goddelijke wetten, groei van planten uit de aarde gebeurt door water dat uit de wolken komt; dit behoort ook tot de natuurwetten van Allah, de Almachtige. De verborgen kracht achter deze wetten is Allah, de Almachtige. De natuurwetten zijn goddelijke wetten.  De goddelijke wetten zijn de manier waarop Allah s.w.t. het universum en het leven heeft geregeld. Deze wetten zijn eeuwig: zij veranderen niet en worden niet gewijzigd. In de Koran zegt Allah s.w.t.: «U zult inde wetten van Allah geen verandering vinden en u zult in de wetten van Allah geen wijziging vinden» 34/43.

Juist inzicht helpt de mens om zichzelf te ontplooien en zijn toekomst te ontwikkelen. Want daarop berust geldigheid van...

Lees verder »

Wat te leren van de Ramadan

Het islamitisch gebed

In de Koran staat: «Jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die er voor jullie waren, hopelijk zullen jullie vroom worden» 2/185. Het vasten tijdens de Ramadan is een van de vijf zuilen van de islam. Vasten komt ook voor bij andere godsdiensten. Allah s.w.t. heeft het vasten tijdens de Ramadan in twee fasen voorgeschreven. In de eerste fase konden moslims kiezen tussen het vasten en het voeden van een arm persoon. Hierover zei Salamah ibn Al-Akoua’: Toen het vers «Degenen die niet kunnen vasten, kunnen een arme voeden» werd geopenbaard, kon men kiezen tussen het vasten en het voeden van een arme, totdat het volgende vers: «En wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten» werd geopenbaard, werd de keuze tussen het vasten en voeden van een arme opgeheven (mansoehkah)» Bochari. Maar volgens Ibn ‘Abbaas is dit vers niet opgeheven, maar juist bedoeld voor de ouderen die niet meer in staat zijn om te vasten. ‘Ataa’ hoorde ibn ‘Abbaas reciteren: «En degenen die niet kunnen vasten, kunnen een arme voeden» Vervolgens zei ibn ‘Abbaas: dit vers is niet mansoehkah (opgeheven), maar het is bedoeld voor oudere mannen en vrouwen die geen kracht meer hebben om te vasten. Ze kunnen voor elke dag dat ze niet vasten een arm persoon voeden. In de tweede fase heeft Allah s.w.t. de keuze tussen het vasten en voeden van een arme opgeheven. Door de openbaring van het volgende vers «De maand Ramadan is de maand waarin de Koran is neergezonden, als leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijs van de leiding en de foerqan. Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten» 2/185. Door het verlangen naar gemakkelijkheid, ongemak te voorkomen, en mensen niet te belasten met wat zij niet aankunnen heeft Allah s.w.t. de patiënten, reizigers en ouderen uitgezonderd van het vasten tijdens de Ramadan. Allah s.w.t. zei: «en wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen» 2/185. Het doel van deze uitzondering is het makkelijk maken voor de mensen, want het doel van de aanbidding is de ziel spiritueel te voeden. Geestelijke rijkdom helpt ons om onze hebzucht te beheersen. De Ramadan leert ons om ons over onszelf te bezinnen. Zelfreflectie leidt tot zelfinzicht. Zelfkennis is de sleutel tot succes in deze wereld en in het hiernamaals. Daarom eindigt Allah s.w.t. het Ramadanvers met: «Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en niet het ongemak» 2/185. De moslimgeleerden zijn het erover eens dat ouderen en patiënten die aan een chronische ziekte lijden waarvoor geen hoop op herstel is, vrijgesteld zijn van het vasten tijdens de Ramadan; ze kunnen voor elke dag van de Ramadan waarop ze niet hebben gevast een arm persoon voeden. Allah s.w.t. zegt: «Degenen die niet kunnen vasten, kunnen een arme voeden» 2/184.  Want het voeden van een arme tijdens de Ramadan en hem blij zien worden, voedt de geest van de mens. De mens vindt daarin ook zijn innerlijke voldoening, die net zo groot is als wanneer hij of zij mee zou doen aan het vasten tijdens de Ramadan. Maar de patiënten die op herstel hopen, zijn vrijgesteld van het vasten totdat zij beter worden; vervolgens dienen zij de gemiste vastendagen in te halen. In de Koran zegt Allah, Almachtige: «en wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen» 2/185

De relatie tussen Tawhied, de eenheid van Allah de almachtige, en het vasten van de maand Ramadan

In de Koran staat: «Jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die...

Lees verder »

De betekenissen van het vasten van de maand Ramadan

حرية التعبير في الإسلام

Allah s.w.t. heeft het vasten in de maand Ramadan voorgeschreven om de ziel te zuiveren en eigenschappen van volharding en toewijding te bevorderen. Vasten in de maand Ramadan is een van de zuilen van de islam en behoort ook tot de noodzakelijke fundamenten van de islamitische religie. In de Koran staat: «O jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die er voor jullie waren; hopelijk zullen jullie vroom zijn» 2/183. Vasten betekent geestelijke en fysieke aanbidding. Vasten in de Ramadan voedt de ziel, verfijnt het gedrag en reinigt het lichaam. Ramadan is een maand van bezinning en reflectie. Allah s.w.t. heeft het vasten in de maand Ramadan voorgeschreven om mensen orde bij te brengen en hen naar het hoogste niveau van waardigheid te brengen. Vasten is een manier om negatief gedrag te remmen en positief gedrag te bevorderen. Het goede komt tot uiting in het bedwingen van hebzucht. Controle hebben over eigen hebzucht is de sleutel tot het bereiken van zinvolle verlangens. Allah, de Almachtige, schreef het vasten voor als een gelegenheid voor moslims en moslima’s om zich ontdoen van slechte gewoontes, zoals roddelen en roken, en het bevorderen van goede gewoontes, zoals gezond leven.

Allah s.w.t. heeft het vasten in de maand Ramadan voorgeschreven om de ziel te zuiveren en eigenschappen van volharding...

Lees verder »