Balans tussen emotionele impulsen en rationele verlichting

De situaties waarin mensen leven hebben invloed op hun emoties en gedachten. Daardoor wordt het menselijk gedrag onderworpen aan twee belangrijke fact...

Lees verder »

Gelijkheid en rechtvaardigheid zijn de basis voor een stabiele samenleving

Het geweld dat we in de internationale arena zien, is het gevolg van het verlies van menselijk gevoel en het verstoren van menselijke waarden. Culture...

Lees verder »

De betekenis van het grafleven

De trein van het leven loopt snel van het ene station naar het andere. Mensen stappen in en anderen stappen uit. De dagen zullen een voor een voorbij...

Lees verder »

De gelukzaligheid van het Paradijs

Allah s.w.t. heeft de wereld zo gemaakt dat mensen zich op het Hiernamaals kunnen voorbereiden. De mens plukt in het Hiernamaals de vruchten van wat h...

Lees verder »

De levensfasen van de mens

Nadat de schepping van de mens in de baarmoeder van zijn moeder voltooid is, wordt hij in het aardse leven gezet. De vooruitzichten van het leven word...

Lees verder »

De eerste fase van het menselijk leven

De levensloop en de dood van de mens worden gekenmerkt door verschillende fasen. Elke fase heeft ook zijn specifieke karaktereigenschappen. We kunnen...

Lees verder »

Het denken bevrijden van blindelings volgen

Wanneer we spreken over de bevrijding van de menselijke rede van bijgeloof en blindelings navolgen van wat anderen zeggen, dan moeten we in acht nemen...

Lees verder »

Allah is over alles opziener

Allah s.w.t. heeft in verschillende verzen van de Koran geopenbaard dat Hij toezicht houdt op alle schepselen: hij kent hun situatie en ziet hun daden...

Lees verder »

Balans tussen emotionele impulsen en rationele verlichting

Moraliteit in de islam

De situaties waarin mensen leven hebben invloed op hun emoties en gedachten. Daardoor wordt het menselijk gedrag onderworpen aan twee belangrijke factoren: de rede en  de emotie. Een van de belangrijkste factoren die rust bij mensen brengt is het evenwicht tussen gedachten en emoties, tussen rede en hart. Er zijn mensen die rationeel omgaan met situaties. De regels van de logica overheersen hun manier van denken en hun wijze van handelen. Hun karakter is gericht op strengheid en weinig emotie. Er zijn ook mensen die emotioneel omgaan met situaties. De emoties overheersen hun gedrag dat meestal resulteert in aanmerkelijk onvoorzichtig handelen. Allah s.w.t. heeft de mens geschapen in een mengsel van rede en emotie. Om ontberingen te voorkomen heeft Allah s.w.t. voor de mens regels opgesteld die de balans tussen de eisen van zijn rede en de behoeften van zijn emotie in evenwicht moeten houden.

De situaties waarin mensen leven hebben invloed op hun emoties en gedachten. Daardoor wordt het menselijk gedrag onderwo...

Lees verder »

Gelijkheid en rechtvaardigheid zijn de basis voor een stabiele samenleving

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg

Het geweld dat we in de internationale arena zien, is het gevolg van het verlies van menselijk gevoel en het verstoren van menselijke waarden. Culturele diversiteit, recht op leven en menselijke waardigheid vallen onder de basale normen en waarden van een samenleving, waarbij geen onderscheid gemaakt moet worden tussen personen of groepen. De edele Koran benadrukt het beginsel van menselijke waardigheid als volgt: ﴾ Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het vasteland en de zee gedragen en Wij hebben hen met goede dingen in hun onderhoud voorzien en Wij hebben hen duidelijk verkozen boven velen van hen die Wij hebben geschapen﴿ 17/70. De Abrahamitische religies zijn het unaniem eens over een scala van menselijke waarden. De belangrijkste daarvan is het beschermen van het menselijk leven en het tot een ondoordringbaar kasteel maken. De islam beschouwt het beschermen van het leven als een van zijn belangrijkste doelstellingen. Hij beschouwt de aanslag op het menselijk leven als een van de grootste zonden en de grootste bedreiging voor de stabiliteit van de samenleving. De heiligheid van het menselijk leven wordt duidelijk in het volgende Koranvers benadrukt.

Het geweld dat we in de internationale arena zien, is het gevolg van het verlies van menselijk gevoel en het verstoren v...

Lees verder »

De betekenis van het grafleven

Vrede

De trein van het leven loopt snel van het ene station naar het andere. Mensen stappen in en anderen stappen uit. De dagen zullen een voor een voorbij gaan en eens komt voor ieder de dag dat hij dit leven moet verlaten en naar een ander leven gaat. Iedereen weet heel goed dat er een moment komt van overgang naar een nieuw leven dat geheel verschillend is van het eerste leven: het zogenaamde grafleven. Hoe men dit ook probeert te vergeten, iedereen zal langs dit pad moeten gaan. De dood vraagt geen toestemming aan jong of oud, aan een arme of rijke of aan iemand van hogere of lagere sociale klasse. Allah s.w.t. zegt in deze context: «en wanneer hun tijd dan komt, zullen zij geen uur te laat ontbonden worden noch te vroeg» 16/61. Sayyidoena rassoelo-llahi v.z.m.h. hoorde ommo Habiebah zich richten tot Allah s.w.t. met de volgende do’a‘: «O Allah, stel mij in staat om te genieten van mijn man, de gezant van Allah v.z.m.h., mijn vader Aboe Sofyaan en van mijn broer Mo’awiya. De profeet v.z.m.h. zei: je hebt Allah gevraagd de levenstijden die al vastgesteld zijn, de dagen die beperkt zijn en het levensonderhoud dat al vastgesteld is. Niets zal plaatsvinden eerder dan te zijner tijd en niets zal worden uitgesteld als zijn tijd bereikt is. Het zou beter voor je geweest zijn, als je Allah vroeg om je tegen de kwelling van de hel en de kwelling van het graf te beschermen» Moslim.

De trein van het leven loopt snel van het ene station naar het andere. Mensen stappen in en anderen stappen uit. De dage...

Lees verder »

De gelukzaligheid van het Paradijs

Salaat, het islamitisch gebed & haar effect

Allah s.w.t. heeft de wereld zo gemaakt dat mensen zich op het Hiernamaals kunnen voorbereiden. De mens plukt in het Hiernamaals de vruchten van wat hij in dit leven heeft verricht zoals Allah aanbidden en goede daden. Naar het Paradijs streven de deugdzame mensen en met het oog op het Paradijs spannen zij zich ijverig in. Het Paradijs is de plaats voor de Allahvrezenden, het huis van Aoulihaa Ar-Rahmaan (geliefden van Allah) en van de gelukkigen. Allah beschrijft de mensen van het Paradijs als volgt: ﴾En zij die gelovig zijn worden in menigten naar het Paradijs gedreven en wanneer zij er komen worden haar poorten geopend en haar bewakers zeggen tot hen ‘Vrede zij met jullie! Jullie zijn goed geweest, gaat er dus binnen om er altijd te blijven. En zij zeggen: Lof zij Allah, die Zijn belofte aan ons heeft waargemaakt en die ons de aarde heeft laten beërven zodat wij ons in het Paradijs kunnen vestigen waar wij willen. Dat is pas een goed loon voor hen die goed doen﴿ 39/73-74. Het Paradijs is de verblijfplaats van de gelovige mannen en vrouwen die met hart en ziel in Allah s.w.t. geloven. Hun intentie is oprecht om het goede te doen, hun ziel zuiver van haat, hun overtuigingen zijn rein van bijgeloof en hun zintuigen bevrijd van zonden en van aantasting van de menselijke waardigheid. Eén van de grootste gunsten van het Paradijs is het zien van Allah, de Almachtige.  Allah s.w.t. beschrijft de gezichten van mensen van het Paradijs als volgt: ﴾Stralende gezichten zijn er op die Dag. Die naar hun Heer kijken﴿75/22-23.

Allah s.w.t. heeft de wereld zo gemaakt dat mensen zich op het Hiernamaals kunnen voorbereiden. De mens plukt in het Hie...

Lees verder »

De levensfasen van de mens

Zorg voor de ouders in de islam

Nadat de schepping van de mens in de baarmoeder van zijn moeder voltooid is, wordt hij in het aardse leven gezet. De vooruitzichten van het leven worden voor hem steeds boeiender. Ieder mens doorloopt verschillende fasen in zijn levensloop. In de eerste fase als kind wordt hij door zijn ouders verzorgd. Vervolgens komt de fase van jonge man of vrouw, waarin men verantwoordelijk voor zijn doen en laten wordt. Dan komt de fase van volwassenheid waarin de top van zijn ontwikkeling en activiteit bereikt kan worden en ten laatste de fase van de ouderdom. In elke fase ondergaat de mens fysiologische, geestelijke, morele en sociale veranderingen. Allah s.w.t. zegt in deze context: «Hij is Degene die jullie uit aarde heeft geschapen, daarna uit een zaadcel en daarna uit een bloedklont. Dan brengt Hij jullie als kind tevoorschijn. Dan moeten jullie uitgroeien. Dan moeten jullie oude mensen worden. En onder jullie zijn er die eerder overlijden, opdat jullie de vastgestelde tijd zullen bereiken. En hopelijk zullen jullie verstandig worden» 40/67. In de Koran staat dat de levensfasen van de mens met betrekking tot zwakte en kracht in drieën  wordt verdeeld:

  1. de eerste is de fase van zwakte,
  2. de tweede de fase van kracht en volwassenheid
  3. en de derde de fase van ouderdom; dit is weer zwakte.

Nadat de schepping van de mens in de baarmoeder van zijn moeder voltooid is, wordt hij in het aardse leven gezet. De voo...

Lees verder »

De eerste fase van het menselijk leven

Het hart in de Koran

De levensloop en de dood van de mens worden gekenmerkt door verschillende fasen. Elke fase heeft ook zijn specifieke karaktereigenschappen. We kunnen deze fasen als volgt samenvatten:

  • het leven in de baarmoeder,
  • het aardse leven,
  • het leven in het graf,
  • de opstanding en het leven in het paradijs of de hel, moge Allah ons tegen het laatste beschermen.

In het leven in de baarmoeder worden de organen van de foetus gevormd en zijn lichaam wordt compleet geboren. Gedurende ongeveer negen maanden verloopt de ontwikkeling van de bevruchte eicel van fase tot fase; van eicel tot embryo tot foetus en tot een voldragen kindje. Allah s.w.t. zegt in dit verband het volgende: «Wij hebben de mens uit een extract van klei geschapen. Vervolgens schiepen Wij hem tot druppeltjes zaad op een veilige plaats. Vervolgens schiepen Wij de druppeltjes zaad tot een bloedklont, dan schiepen Wij de bloedklont tot een vleesklomp, dan schiepen Wij de vleesklomp tot gebeente en dan bedekten Wij het gebeente met vlees. Vervolgens lieten Wij het als een nieuwe schepping ontstaan. Gezegend is Allah, de beste Schepper» 23/12-14. De Korantekst verwijst naar de fasen van het embryo in de baarmoeder. Zo stelt de edele Koran de feitelijke schepping van de mens vast, zodat ieder de goddelijke schepping goed kan bezingen. De goddelijke wet heeft bepaald dat de schepping van de mens ontstaat uit een zaadcel van een man die in de baarmoeder blijft hangen. De zaadcel dringt de eicel binnen en blijft als een klein punt aan de baarmoederwand hangen. Het wordt door de moeder gevoed. Vervolgens transformeert de bloedklont tot een vleesklomp. Vervolgens transformeert de vleesklomp weer tot beenderen. Ook in de wetenschappelijke studies lezen we dat de botten de eerste cellen zijn die ontstaan vervolgens bedekt de schepper, de Almachtige die met vlees. De placenta vormt de verbinding tussen de moeder en de foetus.

De levensloop en de dood van de mens worden gekenmerkt door verschillende fasen. Elke fase heeft ook zijn specifieke kar...

Lees verder »

Het denken bevrijden van blindelings volgen

De profeet Mohammed v.z.m.h.

Wanneer we spreken over de bevrijding van de menselijke rede van bijgeloof en blindelings navolgen van wat anderen zeggen, dan moeten we in acht nemen dat Allah s.w.t. de Koran heeft geopenbaard en sayyidoena Mohammed v.z.m.h. heeft gezonden om mensen te bevrijden van het toegeven aan hartstochten en blindelings volgen van een specifiek persoon. Allah s.w.t. heeft de Koran geopenbaard en Mohammed v.z.m.h. gezonden, voornamelijk om de menselijke rede te verlichten met kennis en het hart met al-imaan (geloof). Het doel van de Koran is om de mens van de heerschappij van de blinde onderwerping te verlossen, zodat zijn intellect zich zal ontplooien en zijn persoonlijkheid zich zal volmaken: met als doel de menselijke waarden en principes te laten regeren en het sociale leven te bevorderen. De edele Koran wekt de rede, prikkelt de zintuigen en scherpt de gevoelens, zodat men niet makkelijk verleid kan worden. Allah s.w.t. waarschuwt voor mensen die de islam misbruiken en zich het recht toe-eigenen om zelf geboden en verboden te bepalen. Men doet dit om hun meesters te behagen of om eigen wereldse belangen te bereiken. Allah s.w.t. zegt: «Wee hen die het boek eigenhandig schrijven en dan zeggen: ‘Dit komt van Allah’ om het voor een lage prijs te verruilen. Wee hen om wat hun handen hebben geschreven en wee hen om wat zij eraan hebben verdiend» 2/79.

Wanneer we spreken over de bevrijding van de menselijke rede van bijgeloof en blindelings navolgen van wat anderen zegge...

Lees verder »

Allah is over alles opziener

Zelfreflectie in de maand Ramadan

Allah s.w.t. heeft in verschillende verzen van de Koran geopenbaard dat Hij toezicht houdt op alle schepselen: hij kent hun situatie en ziet hun daden. De kennis van Allah s.w.t. omvat alles wat in gedachten van mensen omgaat en alle gevoelens die in hun harten opkomen. Allah s.w.t. zegt: «Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert. Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader. Wanneer de beide ontvangers, aan de rechter – en aan de linkerzijde zitten te schrijven, kan hij geen woord uitbrengen zonder dat er een bewaker klaarstaat» 50/16-18. De kennis van Allah s.w.t. is niet door onwetendheid voorafgegaan, wordt noch door vergeetachtigheid getroffen, is noch aan tijd of plaats gebonden. Perfectionering van het heelal is een duidelijk bewijs voor de alomvattende kennis van Allah s.w.t. en zijn volmaakt bestuur. In de Koran staat:

Allah s.w.t. heeft in verschillende verzen van de Koran geopenbaard dat Hij toezicht houdt op alle schepselen: hij kent...

Lees verder »

Het begrip normen en waarden

Vrede

Normen en waarden zijn de basis voor stabiliteit en welvaart van een samenleving. Deze hebben alleen dan positieve invloed op de samenleving wanneer zij in het kader van het recht op gelijkheid voor alle mensen gegarandeerd worden; dit is het principe dat alle mensen gelijkwaardig zijn en gelijke rechten hebben. We spreken hier over waarden die gedefinieerd worden als opvattingen die een grote invloed hebben op het gedrag en op de besluitvorming van mensen. We moeten wel erkennen dat er in termen van praktische uitvoering een verschil is tussen de Westerse en de islamitische waarden. Het is een natuurlijk verschil; dit bevestigt dat de wereld niet alleen uit een beschaving en uit een cultuur bestaat, maar uit verschillende beschavingen, volkeren, nationaliteiten en religies. Het waardenvraagstuk is het oudste waarover tussen verschillende intellectuele denktanks wordt gediscussieerd. Hoewel ze het eens zijn over de algemene morele waarden, verschillen ze wat betreft bronnen, begrippen en criteria. De meningen van denkers over de bronnen van normen en waarden zijn gevarieerd. Sommigen zijn van mening dat de gewoonten van een samenleving de basis voor normen en waarden zijn. Anderen zeggen dat de rede de basis is en anderen weer vinden deze in het menselijk geweten, gevoelens en emoties.

Normen en waarden zijn de basis voor stabiliteit en welvaart van een samenleving. Deze hebben alleen dan positieve invlo...

Lees verder »

De astronomische berekeningen is de meest geschikte manier voor moslims in Europa om een nieuwe islamitische maand te bepalen

Het islamitisch gebed

De edele Koran richt zich op kosmische verschijnselen op een zeer interessante wijze. Hij noemt die globaal zonder uitleg en in detail te treden, waardoor hij de ruimte voor mensen laat om die zelf te bestuderen. Het is van belang om hier te noemen dat de edele Koran geen boek van wetenschappelijke theorieën is, maar wel een boek van begeleiding (hidaya), zingeving en een boek dat zowel het individu als de samenleving naar een fatsoenlijk leven kan leiden. Allah s.w.t. zegt: «Deze Koran leidt tot dat wat juister is en verkondigt aan de gelovigen die de deugdelijke daden doen dat er voor hen een grote beloning is» 17/9.  Uit onze lezingen van de Koran wordt ons steeds duidelijker dat veel kosmische verschijnselen die in de Koran genoemd zijn, vandaag de dag door de wetenschap worden ontdekt. Het boek van onze Heer bevat wetenschappelijke feiten die de wetenschap door de eeuwen heen hebben overweldigd. Hierdoor is het goddelijke boek een getuigenis voor alle mensen. Allah s.w.t. noemde de kosmische verschijnselen die een relatie hebben tot rituelen. Enkele hiervan die in de Koran genoemd zijn: de zon en de maan. De zon en de maan zijn twee belangrijke tekeningen van Allah s.w.t. en hebben ook een belangrijk aandeel bij het bepalen van perioden en tijden van aanbiddingen in de islam. Vooral in de Ramadan heeft de maan een belangrijke rol bij het bepalen van het begin en het einde van het vasten en de zon is van groot belang bij het bepalen de lengte van de vastendag.

De edele Koran richt zich op kosmische verschijnselen op een zeer interessante wijze. Hij noemt die globaal zonder uitle...

Lees verder »